views

ที่ปรึกษาบัญชี ปรึกษางานบัญชีภาษี


สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการที่ปรึกษาบัญชี accounting consultant ครบวงจร ผู้ประกอบการธุรกิจในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนบริษัท วางระบบบัญชี วางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบัญชีบริษัท


โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทำบัญชีภาษี ตาม พ.ร.บ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร จากแนวคิดของการเป็นครอบครัวบัญชี เราดูแลธุรกิจท่าน ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเรามีความมั่นใจในอาชีพที่ปรึกษาบัญชี ลูกค้าทุกท่านเราได้รับบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาธุรกิจได้ตรงจุดครบวงจร


ปรึกษางานบัญชี  โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย แบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

บริการที่ปรึกษาบัญชีคืออะไร


อธิบายง่ายๆ ได้ว่าบริการที่ปรึกษาบัญชี คือการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องบัญชี การเงินภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยที่ปรึกษาบัญชีจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาดังกล่าว

 

หน้าที่หลักของที่ปรึกษาบัญชี


1.ให้คำปรึกษาในขั้นตอนเริ่มแรกคือการจดทะเบียนบริษัท เริ่มตั้งแต่ลูกค้าทำการจองชื่อบริษัทจัดเตรียมเอกสาร จดบริคณห์สนธิ แนะนำการเขียนวัตถุประสงค์บริษัท รายละเอียดการเซ็นรับรองเอกสาร


2.ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีกิจการ ทางลัดแบบประหยัดเวลา รู้งานบัญชีภาษี จากสนง.บัญชีพีทูพีที่ผ่านปัญหาและสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญโดยตรงทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผนการบริหารธุรกิจมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลถึงระบบบัญชีภาษี


3.ให้คำปรึกษาด้านภาษีของกิจการ ป้องกันความผิดพลาด ปฏิบัติงานถูกต้องตามประมวลรัษฎากรข้อกำหนด ระเบียบ อุดรูรั่วให้ผู้ประกอบการด้วยอาจจะมีความรู้ไม่เพียงพอ รับมือกับเรื่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา


4.ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย มีการอัพเดตความรู้ เพื่อทำให้ง่ายต่อการบริหารงานที่ถูกต้องเป็นระบบง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ


5.ให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชี เพื่อให้กระบวนการทำงานมีขั้นตอนทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเพื่อปรับการทำงานบัญชีภาษีให้เข้ากับกิจการ ให้ความรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นแก่พนักงานของกิจการเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของระบบ ตลอดจนให้เครื่องมือแก่ลูกค้า เพื่อช่วยลดการทำงานเช่น โปรแกรมออกบิล จัดการรายรับ คุมสินค้าคงเหลือ


6.แนะนำออกแบบจัดทำรายการทางการเงิน งบการเงินต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนรายปี สำหรับผู้บริหารและลูกค้ากิจการ ในทุกรายการค้าสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด


7.ให้คำแนะนำ ซอฟต์แวร์บัญชี หรือโปรแกรมบัญชี ที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ เพื่อให้ท่านลูกค้าใช้งานง่ายครอบคลุมทั้งระบบ ช่วยให้งานในฝ่ายบัญชีของท่านมีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตรวจสอบรายการบัญชีซื้อขาย,ลูกหนี้เจ้าหนี้, ค่าใช้จ่าย, งบการเงิน


ปรึกษางานบัญชี  โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน ภาษี e-service ภาษีแพลตฟอร์มออนไลน์


วัตถุประสงค์ในการใช้บริการที่ปรึกษาบัญชี


- มีระบบบัญชีมีประสิทธิภาพบริการที่ปรึกษาบัญชีจะช่วยออกแบบระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ปิดงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดให้ถูกต้อง


ตามมาตรฐานการบัญชีทั้งหมด รวมไปถึงการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีดังที่กล่าวไปบ้างแล้วข้างต้น


- วางแผนภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดภาษี บริการที่ปรึกษาบัญชีจะช่วยวิเคราะห์สถานะงบการเงินและวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง แนะนำวิธีการประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมายต่าง ๆ  ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ให้ถูกต้องตามกำหนดเวลาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายได้


- วิเคราะห์สถานะทางการเงินวางแผนการลงทุน บริการที่ปรึกษาบัญชีจะช่วยวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจแนะนำวิธีการวางแผนการลงทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนได้มากขึ้น  จนไปถึงแนะนำวิธีการจัดการความเสี่ยงทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงต่อธุรกิจ


- เพื่อให้ธุรกิจประหยัดเวลาและทรัพยากรการใช้บริการที่ปรึกษาบัญชีช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการงานบัญชีด้วยตัวเอง


- ให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชีและให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นกับงานหลักของธุรกิจได้


- บริการที่ปรึกษาบัญชีช่วยให้ธุรกิจมั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ภาษี และกฎหมาย ช่วยลดความเสี่ยงของการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ


กล่าวโดยสรุปแล้ววัตถุประสงค์หลักของการใช้บริการที่ปรึกษาบัญชี คือเพื่อช่วยให้ธุรกิจมีระบบบัญชีที่ถูกต้องวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการทางการเงินอย่างมืออาชีพประหยัดเวลาและทรัพยากร และมั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเอง


ปรึกษางานบัญชี  โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน การวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

วิธีการให้บริการที่ปรึกษาบัญชีที่สำนักงานบัญชี พีทูพี


สำนักงานบัญชีพีทูพี ให้บริการที่ปรึกษาบัญชีแบบครบวงจร โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


- ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าทีมงานของ สำนักงานบัญชี พีทูพี จะพูดคุยกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจโครงสร้าง ความต้องการ และเป้าหมาย จากนั้นเราจะวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจและประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ


- ออกแบบบริการที่เหมาะสมทีมงานจะออกแบบบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาจากประเภทของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมายทางธุรกิจ


-ให้บริการอย่างมืออาชีพทีมงานของ สำนักงานบัญชี พีทูพี ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในสาขาบัญชีการเงิน ภาษี และกฎหมาย เราให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และรักษาความลับปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


- ติดตามผลและประเมินผลทีมงานจะติดตามผลการให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและปรับเปลี่ยนบริการให้เหมาะสม


- รายงานผลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ


การบริหารจัดการด้านบัญชีภาษีที่ขาดความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปสู่ฝันร้ายทางธุรกิจได้


ปรึกษางานบัญชี  โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน โปรแกรมบัญชี มีอะไรบ้าง


สรุปงานที่ปรึกษาบัญชี


เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ให้บริการทุกประเภทธุรกิจแบบครบวงจร ราคาประหยัดและเหมาะสมบริการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และรักษาความลับของลูกค้า


ทั้งหมดคือการทำ Research มาเพื่อไขความลับ ว่าทำไมธุรกิจยุคใหม่ ต้องใช้บริการที่ปรึกษาบัญชีเพราะยุคนี้ธุรกิจมีการแข่งขัน มีกฎหมายควบคุมซับซ้อน เทคโนโลยีมีการพัฒนา


เจ้าของธุรกิจอย่างท่านอย่าได้ไม่รู้ไปสู่การตกเทรนด์ เสียโอกาสเสียเวลาทางธุรกิจเรามาทำบัญชีจัดการภาษีให้ถูกต้อง ให้สำนักงานบัญชี พีทูพี เป็นผู้ช่วยท่านเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษี


ปรึกษางานบัญชี  โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำ คอร์สรับสอนทำบัญชี สำหรับเจ้าของกิจการ เรียนจากประสบการณ์จริง


บทความที่น่าสนใจ