views

รับวางระบบบัญชี ธุรกิจก่อสร้าง 

บริการที่ตอบโจทย์ เจ้าของธุรกิจก่อสร้างการันตีเห็นผล !!!

 

สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการทางบัญชี รับวางระบบบัญชี ธุรกิจก่อสร้าง คือ ปฏิบัติงานวางระบบบัญชีให้กับธุรกิจก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามกฏหมาย กรมพัฒน์ฯ, สรรพากร และวิชาชีพบัญชี

 
เพื่อให้ระบบบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง วางระบบวิธีการคำนวณภาษี การยื่นชำระภาษีสะดวกและตรงตามเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย


บริการที่เรียกว่า รับวางระบบบัญชี ธุรกิจก่อสร้าง ให้กับธุรกิจก่อสร้าง เพื่อเข้ามาจัดการระบบบัญชี ดูแลทุกขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้


 แนะนำอ่านบริการรับวางระบบบัญชี


ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง


ธุรกิจดำเนินงานรับเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร โครงการสร้างถนน สร้างเขื่อนสะพาน  ซึ่งมักใช้ระยะเวลา


ในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นเวลานานกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ทำให้กิจการรับเหมาก่อสร้างต้องมี


หลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีและภาษีอากรแตกต่างกันไปจากธุรกิจอื่น ๆ รับวางระบบบัญชี ธุรกิจก่อสร้าง  


สามารถจัดการได้ ทั้งธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สามารถประยุกต์ระบบงานได้กับโปรแกรมบัญชีต่าง ๆ


โดยสามารถวางระบบบัญชี ปรับรูปแบบ การดำเนินงานบัญชีภาษีของธุรกิจ ให้ตรงตามระเบียบและวิธีการทางกฏหมายและรอบระยะเวลาบัญชีขั้นตอนการรับวางระบบบัญชีธุรกิจก่อสร้าง


1.เก็บข้อมูล ทำความเข้าใจข้อมูล และรายละเอียดของธุรกิจก่อสร้าง


เป็นการเก็บข้อมูล ผังองค์กร นโยบายบริษัท รายละเอียดสินค้า หรือ บริการ การปฏิบัติงานของธุรกิจก่อสร้างทั้งหมด เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบวางระบบบัญชีได้

 

2.ออกแบบการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในกิจการ


เก็บข้อมูลแล้ว ก็ทำความเข้าใจรายละเอียดของธุรกิจก่อสร้าง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางระบบการทำงานให้มีความเหมาะสม


ทำการเปรียบเทียบกับระบบงานเดิมของกิจการเพื่อให้เห็นจุดของระบบงานที่ต้องดำเนินการแก้ไข เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการทำงานใหม่

 

3.การปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้อย่างถูกขั้นตอน


อธิบายขั้นตอนการวางระบบให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง

 

4.ติดตามผลและปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


หลังจากนำระบบบัญชีที่วางไว้ไปปฏิบัติงานจริงระยะเวลาหนึ่ง จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานจริงได้


เป็นไปตามที่วางไว้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่ มีส่วนไหนที่จะต้องทำการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป


 อ่านทำบัญชีเองหรือจ้างสำนักงานบัญชี
 

การวางแผนภาษี


การจัดการวางระบบบัญชี ธุรกิจก่อสร้าง จะต้องมีเรื่องของการวางแผนภาษีเกี่ยวกับธุรกิจด้วยเช่นกัน ดังนั้น บริษัทที่ รับวางระบบบัญชี ธุรกิจก่อสร้าง จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด ซึ่งภาษีที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง
 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล


กิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ที่ผู้ประกอบการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

หรือ บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


1.โดยการคำนวณรายได้และรายจ่างให้ใช้เกณฑ์สิทธิ


2.ฐานภาษี ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี


3.อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในการคำนวณภาษีจากฐานกำไรสุทธิ


4.การยื่นแบบแสดงรายการ ได้แก่


**ภ.ง.ด.51 – ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรก ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 51 ภายในสองเดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี


**ภ.ง.ด.50 – ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม


 เป็นภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าและการให้บริการ ที่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต บวกเพิ่มในต้นทุนสินค้าหรือบริการ เพื่อกำหนดเป็นราคาขายสินค้าหรือบริการ


ภาษีขาย – ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้เรียกเก็บ หรือ พึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือ ผู้รับบริการ


ภาษีซื้อ – ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปให้กับผู้ขายสินค้า หรือ ผู้ให้บริการ ภาษีซื้อที่จะนำมาหักได้นี้ให้รวมถึงภาษีซื้อของสินค้าประเภททุนด้วย

 
1.ความรับผิดในการเสียภาษี


การขายสินค้า – ให้ความรับผิดทั้งหมด เกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้า และ การให้บริการ – ให้ความรับผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระค่าบริการ
 
2.ฐานภาษี


ได้แก่มูลค่าทั้งหมดรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใด ๆ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการได้รับ หรือ พึงได้รับจากการขายสินค้าและการให้บริการ
 
3.การออกใบกำกับภาษี


ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น


พร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ สำหรับสำเนาใบกำกับภาษีให้เก็บรักษาไว้ตามมาตร 86 และมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร
 
4.การจัดทำรายงานและเก็บรักษาเอกสาร


ผู้ประกอบการจดทะเบียน มีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร คือ รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 
5.การเฉลี่ยภาษีซื้อ


6.เครดิตภาษี หรือ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม


7.การคำนวณภาษี


8.การยื่นแบบแสดงรายการ


บริการรับทำบัญชียื่นภาษี


ภาษีธุรกิจเฉพาะ


1.กรณีกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เมื่อมีการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินต้องมีการคำนวณดอกเบี้ยรับเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ และต้องนำดอกเบี้ยรับดังกล่าวมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร


2.การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคลตามมาตรา 77/1 แห่งประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร


ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางการค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2541 ชำระภาษีในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น


3.การคำนวณภาษีนำรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ที่ได้รับในเดือนภาษี มาคำนวณภาษีในอัตราร้อยละตามมาตรา 91/6 แห่งประมวลรัษฎากร


ผลลัพธ์ที่คำนวณได้จะเป็นภาษีที่ต้องชำระ และจะต้องเสียภาษีให้องคต์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฏากร


4.การยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40 พร้อมกับชำระภาษีเป็นรายเดือนทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

บริการรับวางแผนภาษี


ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย


กิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เมื่อมีการรับและจ่ายเงินจากการประกอบกิจการ ต้องพิจารณาว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่


1.ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฏากร ต้องคำนวณภาษีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฏากร


2.ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฏากร ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีในมาตรา 3 เตรส


แห่งประมวลรัษฏากรและมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฏากร กฎกระทรวงฉบับที่ 144 (พ.ศ.2522) ให้ไว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2522 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน 2528


3.กรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการ


ในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฏากร ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย


ต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) วรรท้าย มาตรา 50(2) (ก) และมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฏากรแล้วแต่กรณี


4.เงินได้พึงประเมินมาตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฏากร เฉพาะที่เป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย


และนำส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในขณะที่มีการจดทะเบียนตามมาตรา 69 ตรีแห่งประมวลรัษฏากร
 


อากรแสตมป์


กิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างได้ทำสัญญา หรือ ตราสารที่เข้าลักษณะต้องติดอากรแสดมป์ ตามมาตรา 103 มาตรา 104 และบัญชีอากรแสตมป์ แห่งประมวลรัษฏากร เช่น


1.การให้เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือ เช่าซื้อทรัพย์สิน ยกเว้น เช่าทรัพย์สิน หรือ เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน ผู้เช่ามีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อจำนวนเงิน 1000 บาท หรือเศษของ 1000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า


2.การจ้างทำของ ยกเว้นสัญญาที่ทำขึ้นนอกประเทศไทย และ การปฏิบัติตามข้อสัญญานั้น มิได้ทำในประเทศไทย ผู้รับจ้างมีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อจำนวนเงิน 1000 บาท หรือ เศษของเงิน 1000 บาทแห่งสินจ้างที่กำหนดไว้


3.กู้ยืมเงิน  ผู้ให้กู้มีหน้าที่เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อจำนวนเงิน 2000 บาท หรือเศษของเงิน 2000 บาท แห่งยอดเงินที่กู้ยืม ค่าอากรตามลักาณะแห่งตราสารนี้ เมื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน 10000 บาท ให้เสีย 10000 บาท
 

ถือได้ว่าบริการ รับวางระบบบัญชีธุรกิจก่อสร้าง ให้กับธุรกิจก่อสร้าง เป็นบริการที่ตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจก่อสร้างได้ดีที่สุด


เพราะหน้าที่อันสำคัญคือ เข้ามาจัดการระบบบัญชี ดูแลทุกขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีบริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ