views

ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้


สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าหรือบริการไป และออกใบกำกับภาษีไปแล้ว


ต่อมาสินค้าและบริการนั้นได้เกิดปัญหา เช่น มีการขึ้นราคาสินค้า ทำให้ยอดเงินต้องเพิ่มขึ้น หรือ สินค้าผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย


ทำให้ต้องลดราคาลงปัญหาเหล่านี้นำมาสู่การที่ต้องเปลี่ยนแปลงรายการการเงิน ในระบบบัญชีภาษี เพื่อให้จำนวนรายได้


เป็นไปอย่างถูกต้องจึงต้องมีการจัดทำ ใบเพิ่มหนี้ และ ใบลดหนี้ ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำ


และดำเนินการปรับปรุง คำนวณยอดภาษีขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าและบริการของเรา


บริการรับทำบัญชีราคาประหยัด


ใบเพิ่มหนี้ และ ใบลดหนี้คืออะไร และควรออกเมื่อใด


ใบเพิ่มหนี้ และ ใบลดหนี้ เป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติมของใบกำกับภาษีจะทำก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์หรือมีความจำเป็นเท่านั้น


ซึ่งในการทำธุรกิจผู้ประกอบการต่างก็มีโอกาสได้พบปัญหาต่างๆในการซื้อขายสินค้าและบริการจนส่งผลกระทบต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงไป


จึงต้องมีการออกเอกสาร เป็นหลักฐานให้กรมสรรพากร


ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ไว้ดังนี้

1. ใบเพิ่มหนี้


การที่จะออก ใบเพิ่มหนี้ได้ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่คำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มและมีการขายสินค้าหรือบริการโดยได้ ออกใบกำกับภาษีแล้ว


ซึ่งต่อมาได้มีเหตุการณ์ทำให้ภาษีขาย ที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจำนวน เพิ่มขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การออก ใบเพิ่มหนี้ มีเงื่อนไขดังนี้


1.มีการ เพิ่มราคาสินค้า ที่ขาย เนื่องจากสินค้าเกินกว่า จำนวนที่ตกลงซื้อขายกับลูกค้า


2.มีการ เพิ่มราคาค่าบริการ เนื่องจากให้บริการเกินกว่า ข้อกำหนดที่ตกลงกับผู้รับบริการ


3.มีการคำนวณ ราคาสินค้า ผิดพลาด ต่ำกว่าที่เป็นจริง


4.มีการคำนวณราคา ค่าบริการ ผิดพลาดต่ำกว่า ที่เป็นจริง


5.หรือสาเหตุอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด


แนะนำอ่าน รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

2.ใบลดหนี้


ใบลดหนี้จะเป็นลักษณะตรงข้ามกับใบเพิ่มหนี้ คือ ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่คำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีไปแล้ว


ต่อมามีเหตุการณ์ให้ ภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจำนวน ลดลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การออก ใบลดหนี้ มีเงื่อนไขดังนี้


1.มีการ ลดราคาสินค้า ที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนด ที่ตกลงกัน สินค้าชำรุดเสียหาย หรือ สินค้ามีจำนวนน้อยกว่าที่ตกลง


2.มีการคำนวณราคาสินค้าผิดพลาด ทำให้ สูงกว่าที่เป็นจริง


3.หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด


4.มีการ ลดราคาค่าบริการ เนื่องจากให้บริการผิดข้อกำหนดจากที่ตกลงกัน บริการขาดจำนวน


5.คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาด สูงกว่า ที่เป็นจริง


6.จากสาเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด


7.ได้รับสินค้าที่ขายไปแล้ว กลับคืนมา เนื่องจากสินค้าชำรุด บกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน


8.จากสาเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด


9.ผู้ประกอบการที่ต้อง จ่ายเงินคืนชดเชยเงินคืน ให้แก่ผู้ซื้อ


10.ผู้ประกอบการที่ต้อง คืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง ให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ


11.มีการ คืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการ จดทะเบียนด้วยกัน


12.มีการ คืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ซื้อสินค้า ทั้งนี้เฉพาะที่กระทำภายในเวลาอันสมควร


13.มีการ บอกเลิกสัญญา บริการ เนื่องจากการให้บริการบกพร่องให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกันหรือไม่มีการให้บริการตามสัญญา

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่านใดเกิดปัญหาต่างๆตามที่กล่าวมา ทั้งกรณีที่ต้องเพิ่มราคาขึ้น หรือลดราคาลง


ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องคำนวณยอดภาษีใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้ผู้ประกอบการออก ใบเพิ่มหนี้


หรือ ใบลดหนี้ แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยต้องออกเอกสาร ภายในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น


เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ได้ทันก็ให้ออกในเดือนภาษีถัดไปได้

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

 บริการรับวางระบบบัญชี ร้านค้าออนไลน์ บริษัท โรงงาน

ข้อมูลที่จำเป็นในเอกสาร ใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้


1.ในเอกสาร จะต้องมีคำว่า"ใบเพิ่มหนี้" หรือ "ใบลดหนี้" อย่างชัดเจน


2.จะต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ


3.ในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกเอกสารในนามของผู้ประกอบการให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย


4.ระบุ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ


5.วัน เดือน ปี ที่ออก ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้


6.หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม


7.มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว


8.มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ


9.ในกรณีของ ใบเพิ่มหนี้ ต้องแสดงผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บเพิ่มสำหรับส่วนต่างนั้น


10.ในกรณีของ ใบลดหนี้ ต้องแสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น


11.อธิบายสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ ด้วยข้อความสั้นกระชับ


ทั้งนี้กรมสรรพากรได้กำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถออกใบเพิ่มหนี้ 1 ฉบับหรือใบลดหนี้ 1 ฉบับ


โดยอ้างถึงใบกำกับภาษีเดิมมากกว่า 1ฉบับได้ และใช้เอกสารแนบ ใบเพิ่มหนี้ หรือ ใบลดหนี้ อ้างถึงใบกำกับภาษีเป็นรายใบกำกับภาษีก็ได้


ผลที่จะเกิดตามมาจากการออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้คือในส่วนของ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เป็น ผู้ขาย


จะต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ใบเพิ่มหนี้ ไปเพิ่มภาษีขาย หากเป็น กรณีที่ใช้  ใบลดหนี้ก็ต้องนำไป หักออก จากภาษีขาย


ของตนเองในเดือนที่มีการออกเอกสารนั้นในส่วนของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นผู้ซื้อ จะต้องนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรากฏใน


ใบเพิ่มหนี้ ไปเพิ่ม ในภาษีซื้อหากเป็นกรณีของ ใบลดหนี้ ก็ต้องนำไปหักออก จากภาษีซื้อ ของตนเองในเดือนที่ได้รับเอกสารนั่นเอง


เอกสารประกอบภาษีทุกชนิดมีความสำคัญผู้ประกอบการควรดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


อย่างครบถ้วน เคร่งครัดหากผู้ประกอบการท่านใด ต้องการที่ปรึกษาในการจัดทำเอกสารหรือผู้ช่วยในการดำเนินการต่างๆ ด้านบัญชีและภาษี


สามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญหรือสำนักงานบัญชีที่เป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้ ซึ่งจะได้เอกสารต่างๆครบถ้วนถูกต้อง


ได้คำแนะนำที่เหมาะสม ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่ต้องเสียเวลาจัดทำด้วยตนเองเป็นการลดภาระของท่านผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง


ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมบัญชี express


สำนักงานบัญชี พีทูพี คือองค์กรมืออาชีพ เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี


ตรวจสอบบัญชีและภาษีอากรมากว่า 25 ปี สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์รวดเร็ว


มีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมีค่าบริการที่เหมาะสมทำให้เป็นที่ไว้วางใจ


และเชื่อมั่นของห้างร้าน ธุรกิจและบริษัทต่างๆเป็นจำนวนมาก หากท่านต้องการผู้ช่วยด้านบัญชี ให้นึกถึงเรา


" สำนักงานบัญชี พีทูพี ยินดีให้บริการทุกท่าน "

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บริการรับทำบัญชีราคาประหยัด

แนะนำอ่านบริการรับจดทะเบียนบริษัท
ไอดีไลน์ : p2pacc
โทรสอบถามในรายละเอียด 097-2362994
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ