รับวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี


ทีมงานวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร


ประสบการณ์รับวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หลายรายสำหรับการวางแผนภาษีลดหย่อนภาษี


เป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัย สิทธิประโยชน์ทางภาษี


และเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี ที่ทุกคนทุกบริษัทได้รับและอาจจะไม่ได้นึกถึงหรือไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ตามหลัก 5 ประการคือ

  1. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี


  2. รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี


  3. รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง


  4. การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน


  5. การกระจายรายได้

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การวางแผนภาษีไม่ใช่การเลี่ยงภาษี การรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี และภาษี เนื่องจากต้องมองภาพรวมของทั้งธุรกิจ เพื่อวางแผนภาษี ให้ถูกต้อง


  บริการที่ปรึกษาภาษี


  ขอบเขตการให้บริการ


  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
  • บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ
  • บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงกกับกรมสรรพากร กรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  การจัดการวางแผนภาษีลดหย่อนภาษี


  คือการจัดการทางด้านข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีตามกฎระเบียบและวิธีปฎิบัติ ให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดหรือเกิน


  ตามสิทธิและหน้าที่ของผู้มีเงินได้ในการเสียภาษี ในการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่านสามารถวางแผนทางภาษีได้


  โดยใช้การลดหย่อนทางภาษีหรือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่กฎหมายกำหนดให้ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง


  ซึ่งในที่นี้ บางท่านหรือบางกิจการธุรกิจ อาจหลงลืมหรือนึกไม่ถึง ในรายละเอียดของการลดหย่อนภาษี บางครั้งอาจจะสับสนหรือจำซับซ้อนในรายละเอียดปลีกย่อยที่มีเยอะมาก


  ดังนั้นในกรณีที่ไม่ศึกษาอย่างแท้จริง หรือเป็นผู้ศึกษาระเบียบวิธีการข้อกฎหมายอย่างแท้จริง ก็คงต้องสับสนไม่เข้าใจและคาดไม่ถึงสิทธิดังกล่าว


  ที่ปรึกษาทางภาษีหรือการวางแผนภาษีที่จะให้ความรู้แก่ท่านในฐานะที่ปรึกษาเรื่องภาษีเพื่อป้องกันความผิดพลาดภาระของบุคคล กิจการ หรือธุรกิจนั้นจะ


  ประสบกับปัญหา คือภาระในการชำระเงินภาษีเพิ่ม หรือเสียเบี้ยปรับภาษี  เมื่อมีการวางแผนภาษี เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง


  จะช่วยได้มากในการประหยัดภาระค่าใช้จ่ายภาษี ที่สำคัญเมื่อเราวางแผนภาษีที่ดี  บางครั้งอาจได้ลดหย่อนภาษีคืนภาษี  ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญไปกว่าอื่นใดดังที่ได้มีคนได้กล่าวไว้ว่า


  " สองสิ่งที่หนีไม่พ้น คือ ความตายกับภาษี "


  ฉะนั้นธุรกิจผู้ประกอบการควรคำนึงเสมอถึงความสำคัญของภาษีตลอดจนถึงได้ทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี เสียภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศ


  “ให้เราวางแผนภาษีให้กับธุรกิจของคุณก่อนที่จะสายเกินไป"


  แนะนำอ่าน ยื่นภาษีนิติบุคคล ออนไลน์


  การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะขายสินค้าหรือให้บริการ


  การวางแผนภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญที่ธุรกิจควรคำนึงหมายถึงผู้ประกอบการธุรกิจจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ลดหย่อนภาษีได้สิ่งนี้เป็นสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายมอบให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย


  ที่สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนได้ และนอกเหนือจากนั้นกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับเงินภาษีคืนได้ ในการคืนเงินภาษีนั้นจะทำได้อย่างไร แบบไหน อันนี้ก็จะมีเงื่อนไขอีก และมีระเบียบวิธีปฏิบัติ


  ดังกล่าวข้างต้นผู้ประกอบการธุรกิจสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษา หรือหาผู้รู้ หาที่ปรึกษา ในการวางแผนภาษี ผู้ประกอบการธุรกิจจะได้มุ่งทำธุรกิจโดยไม่ห่วงถึงกฎระเบียบที่มีอยู่มากมายและมอบหน้าให้ที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษี ได้ดำเนินการแทน


  ที่สำคัญผู้ประกอบการจะมีความสบายใจไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง และไม่มีปัญหาการเข้าพบสรรพากร ยกตัวอย่างถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการบางท่านอาจจะสับสนบ้างถึงการบันทึกบัญชีในหมวดของค่าใช้จ่าย


  ค่าใช้จ่ายประเภทใดต้องห้าม และค่าใช้จ่ายประเภทใดสมควรลงบัญชีอย่างไรเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางภาษี อย่างที่บอกบางทีมันก็จะสับสนบ้าง ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายในกิจการมากเกินไป 


  เพราะค่าใช้จ่ายจะทำให้กำไรลดลงมีผลต่องบกำไรขาดทุน แต่เมื่อถึงเวลาที่จะยื่นแบบคำนวณเพื่อเสียภาษี ผู้ประกอบการอาจจะอยากหามีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาขึ้น เพื่อที่จะเสียภาษีลดลง


  ใบกำกับภาษี
  สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร


  สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต้องทราบว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของ การวางแผนภาษีซึ่งต้องให้ความสำคัญการคาดการณ์ล่วงหน้า ศึกษาทางด้านบัญชีภาษีเช่น


  การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม, การดำเนินการ หักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง , การนำส่งภาษีแต่ละประเภท ภ.ง.ด.ต่าง ๆ  และนอกเหนือจากนี้ที่เป็นหัวใจหลักของการประกอบธุรกิจ


  สำคัญสุดคือต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการดำเนินการบันทึกบัญชีด้านภาษี  รวมถึงทางด้านรายจ่ายรายได้ มีการจัดทำและบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และมีความรู้ทางด้านภาษี


  การรู้ถึงค่าลดหย่อนทางภาษีจากค่าใช้จ่ายต่างต่าง ท่านผู้ประกอบการธุรกิจ คงเห็นประโยชน์ของการวางแผนภาษีแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสิ่งดี ๆ ที่จะตามมากันเถอะ


  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา  ภาษีขายของออนไลน์

  บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
  โทรศัพท์ :  097 236 2994
  ไอดีไลน์ :  p2pacc
  www.p2paccounting.com