รับวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษี


ทีมงานรับวางแผนภาษี ตามประมวลรัษฎากร


ประสบการณ์รับวางแผนภาษี วางแผนลดหย่อนภาษี ให้กับลูกค้าแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหลายรายสามารถประหยัดภาษีได้อย่างถูกต้อง


การวางแผนภาษีลดหย่อนภาษี เป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของท่านประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากรโดยการอาศัย


สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี ที่ทุกคนทุกบริษัทได้รับและอาจจะไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ตามหลัก 5 ประการคือ


1. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี


2. รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี


3. รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง


4. การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน


5. การกระจายรายได้


จะเห็นได้ว่า การวางแผนภาษีไม่ใช่การเลี่ยงภาษี การวางแผนภาษีต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษี ต้องมองภาพรวมของทั้งธุรกิจ เพื่อการวางแผนภาษีให้ถูกต้อง


ปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการที่ปรึกษาภาษี


ขอบเขตการให้บริการ


1. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป


2. ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด


3. บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ


4. บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงกกับกรมสรรพากร กรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม


ปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


การจัดการวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี


คือการจัดการทางด้านข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีตามกฎระเบียบและวิธีปฎิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดหรือเกิน


ตามสิทธิและหน้าที่ของผู้มีเงินได้ในการเสียภาษี ในการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่านสามารถวางแผนทางภาษีได้


โดยใช้การลดหย่อนทางภาษีหรือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่กฎหมายกำหนดให้ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง


ซึ่งในที่นี้ บางท่านหรือบางกิจการธุรกิจ อาจหลงลืมหรือนึกไม่ถึงในรายละเอียดของการลดหย่อนภาษี บางครั้งอาจจะสับสนหรือจำซับซ้อนในรายละเอียดปลีกย่อยที่มีเยอะมาก


ดังนั้นในกรณีที่ไม่ศึกษาอย่างแท้จริง หรือเป็นผู้ศึกษาระเบียบวิธีการข้อกฎหมายอย่างแท้จริงก็คงต้องสับสนไม่เข้าใจและคาดไม่ถึงสิทธิดังกล่าว


ที่ปรึกษาทางภาษีหรือการวางแผนภาษีที่จะให้ความรู้แก่ท่านในฐานะที่ปรึกษาเรื่องภาษีเพื่อป้องกันความผิดพลาดภาระของบุคคล กิจการ หรือธุรกิจนั้นจะ


ประสบกับปัญหา คือภาระในการชำระเงินภาษีเพิ่มหรือเสียเบี้ยปรับภาษี  เมื่อมีการวางแผนภาษีเพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง


จะช่วยได้มากในการประหยัดภาระค่าใช้จ่ายภาษี ที่สำคัญเมื่อเราวางแผนภาษีที่ดี  บางครั้งอาจได้ลดหย่อนภาษี คืนภาษี  ที่ถูกต้องตามกฎหมาย


ดังที่ มีผู้ได้กล่าวไว้ว่า "สองสิ่งที่หนีไม่พ้นคือ ความตายกับภาษี"


ฉะนั้นธุรกิจผู้ประกอบการควรคำนึงเสมอถึงความสำคัญของภาษีตลอดจนถึงได้ทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี เสียภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศ


“ให้เราวางแผนภาษี ให้ธุรกิจของท่าน ก่อนที่จะสายเกินไป"


ปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน ยื่นภาษีนิติบุคคล ออนไลน์


การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการ


การวางแผนภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญที่ธุรกิจควรคำนึงหมายถึงผู้ประกอบการธุรกิจจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ลดหย่อนภาษีได้สิ่งนี้เป็นสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายมอบให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย


ที่สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนได้ และนอกเหนือจากนั้นกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับเงินภาษีคืนได้ในการคืนเงินภาษีนั้นจะทำได้อย่างไร แบบไหน อันนี้ก็จะมีเงื่อนไขอีก และมีระเบียบวิธีปฏิบัติ


ดังกล่าวข้างต้นผู้ประกอบการธุรกิจสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษา หรือหาผู้รู้ หาที่ปรึกษาในการวางแผนภาษี ผู้ประกอบการธุรกิจจะได้มุ่งทำธุรกิจโดยไม่ห่วงถึงกฎระเบียบที่มีอยู่มากมายและมอบหน้าให้ที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษีได้ดำเนินการแทน


ที่สำคัญผู้ประกอบการจะมีความสบายใจไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง และไม่มีปัญหาการเข้าพบสรรพากรยกตัวอย่างถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการบางท่านอาจจะสับสนบ้างถึงการบันทึกบัญชีในหมวดของค่าใช้จ่าย


ค่าใช้จ่ายประเภทใดต้องห้าม และค่าใช้จ่ายประเภทใดสมควรลงบัญชีอย่างไรเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางภาษีอย่างที่บอกบางทีมันก็จะสับสนบ้าง ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายในกิจการมากเกินไป 


เพราะค่าใช้จ่ายจะทำให้กำไรลดลงมีผลต่องบกำไรขาดทุนแต่เมื่อถึงเวลาที่จะยื่นแบบคำนวณเพื่อเสียภาษี ผู้ประกอบการอาจจะอยากหามีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาขึ้นเพื่อที่จะเสียภาษีลดลง


  ใบกำกับภาษี


วางแผนภาษี คาดการณ์ล่วงหน้า แก้ปัญหาภาษี


สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต้องทราบว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของ การวางแผนภาษีซึ่งต้องให้ความสำคัญการคาดการณ์ล่วงหน้าศึกษาทางด้านบัญชีภาษีเช่น


การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม, การดำเนินการ หักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง , การนำส่งภาษีแต่ละประเภทภ.ง.ด.ต่าง ๆ  และนอกเหนือจากนี้ที่เป็นหัวใจหลักของการประกอบธุรกิจ


สำคัญสุดคือต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการดำเนินการบันทึกบัญชีด้านภาษี  รวมถึงทางด้านรายจ่ายรายได้ มีการจัดทำและบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและมีความรู้ทางด้านภาษี


การรู้ถึงค่าลดหย่อนทางภาษีจากค่าใช้จ่ายต่างต่าง ท่านผู้ประกอบการธุรกิจคงเห็นประโยชน์ของการวางแผนภาษีแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสิ่งดีๆ ที่จะตามมากันเถอะ


ปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา

  ภาษีขายของออนไลน์