รับวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษีประสบการณ์รับทำบัญชี รับวางแผนภาษี วางแผนลดหย่อนภาษี ให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล หลายรายประหยัดภาษีได้อย่างถูกต้อง การวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี


เป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของท่านประหยัดภาษีได้ดีที่สุดถูกต้องตามประมวลรัษฎากรโดยการอาศัย สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี ที่ทุกคนทุกบริษัทได้รับและอาจจะไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ตามหลัก  5 ประการคือ


  1. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
  2. รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี
  3. รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง
  4. การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
  5. การกระจายรายได้


tips การวางแผนภาษีไม่ใช่การเลี่ยงภาษี การวางแผนภาษี ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษี ต้องมองภาพรวมของทั้งธุรกิจ เพื่อการวางแผนภาษีให้ถูกต้อง

ปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการที่ปรึกษาภาษี


ขอบเขตการให้บริการรับวางแผนภาษี


1. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป


2. ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด


3.  บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ


4.  บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงกกับกรมสรรพากร กรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ภาษีขายของออนไลน์


การจัดการวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี


คือการจัดการทางด้านข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี ตามกฎระเบียบ และวิธีปฎิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดหรือเกิน ตามสิทธิและหน้าที่ของผู้มีเงินได้ในการเสียภาษี


ในการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ท่านสามารถวางแผนทางภาษีได้ โดยใช้การลดหย่อนทางภาษี หรือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง


ซึ่งในที่นี้ บางท่านหรือบางกิจการธุรกิจ อาจหลงลืมหรือนึกไม่ถึงในรายละเอียดของการลดหย่อนภาษี บางครั้งอาจจะสับสน หรือจำไม่ได้ในรายละเอียดปลีกย่อยที่มีเยอะมาก ดังนั้นในกรณีที่ไม่ศึกษาอย่างแท้จริง หรือเป็นผู้ศึกษาระเบียบวิธีการข้อกฎหมายอย่างแท้จริ งก็คงต้องสับสนไม่เข้าใจ และคาดไม่ถึงสิทธิดังกล่าว


ที่ปรึกษาทางภาษี หรือการวางแผนภาษี ที่จะให้ความรู้แก่ท่านในฐานะ ที่ปรึกษาเรื่องภาษี เพื่อป้องกันความผิดพลาดภาระของบุคคล กิจการ หรือธุรกิจนั้นจะ ประสบกับปัญหา คือภาระในการชำระเงินภาษีเพิ่มหรือเสียเบี้ยปรับภาษี  


เมื่อมีการวางแผนภาษีเพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง จะช่วยได้มากในการประหยัดภาระค่าใช้จ่ายภาษี ที่สำคัญเมื่อเราวางแผนภาษีที่ดี  บางครั้งอาจได้ลดหย่อนภาษี คืนภาษี  ที่ถูกต้องตามกฎหมาย


ดังที่ มีผู้ได้กล่าวไว้ว่า  2 สิ่งที่หนีไม่พ้นคือ ความตายกับภาษี


ฉะนั้นธุรกิจผู้ประกอบการควรคำนึงเสมอถึงความสำคัญของภาษีตลอดจนถึงได้ทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี เสียภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศ “ให้เราวางแผนภาษี ให้ธุรกิจของท่าน ก่อนที่จะสายเกินไป"


ปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน ยื่นภาษีนิติบุคคล ออนไลน์

การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการ


ผู้ประกอบการธุรกิจสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษา หรือหาผู้รู้ หาที่ปรึกษาในการวางแผนภาษี ผู้ประกอบการธุรกิจจะได้มุ่งทำธุรกิจโดยไม่ห่วงถึงกฎระเบียบที่มีอยู่มากมายและมอบหน้าให้ที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษีได้ดำเนินการแทน


ที่สำคัญผู้ประกอบการจะมีความสบายใจไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง และไม่มีปัญหาการเข้าพบสรรพากรยกตัวอย่างถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการบางท่านอาจจะสับสนบ้างถึงการบันทึกบัญชีในหมวดของค่าใช้จ่าย


ค่าใช้จ่ายประเภทใดต้องห้าม และค่าใช้จ่ายประเภทใดสมควรลงบัญชีอย่างไรเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางภาษีอย่างที่บอกบางทีมันก็จะสับสนบ้าง ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายในกิจการมากเกินไป 


เพราะค่าใช้จ่ายจะทำให้กำไรลดลงมีผลต่องบกำไรขาดทุนแต่เมื่อถึงเวลาที่จะยื่นแบบคำนวณเพื่อเสียภาษี ผู้ประกอบการอาจจะอยากหามีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาขึ้นเพื่อที่จะเสียภาษีลดลง


ปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ดูรูปแบบ ใบกำกับภาษี


วางแผนภาษี คาดการณ์ล่วงหน้า แก้ปัญหาภาษี


สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต้องทราบว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของ การวางแผนภาษี ซึ่งต้องให้ความสำคัญคาดการณ์ล่วงหน้า ศึกษาทางด้านบัญชีภาษี เช่น การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม,  การดำเนินการ หักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง ,  การนำส่งภาษีแต่ละประเภทภ.ง.ด.ต่าง ๆ


 และนอกเหนือจากนี้ที่เป็นหัวใจหลักของการประกอบธุรกิจ สำคัญสุดคือ ต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีด้านภาษี  รวมถึงทางด้านรายจ่ายรายได้  มีการจัดทำและบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและมีความรู้ทางด้านภาษี


การรู้ถึงค่าลดหย่อนทางภาษีจากค่าใช้จ่ายต่างๆ  ท่านผู้ประกอบการธุรกิจคงเห็นประโยชน์ของการวางแผนภาษีแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสิ่งดีๆ ที่จะตามมา


ปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา