รับวางแผนภาษี

รับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี


ทีมงานวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร


ประสบการณ์รับวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หลายรายสำหรับการวางแผนภาษีลดหย่อนภาษี


เป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัย สิทธิประโยชน์ทางภาษี


และเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี ที่ทุกคนทุกบริษัทได้รับและอาจจะไม่ได้นึกถึงหรือไม่รู้ถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ตามหลัก 5 ประการคือ

   1. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี


   2. รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี


   3. รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง


   4. การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน


   5. การกระจายรายได้

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การวางแผนภาษีไม่ใช่การเลี่ยงภาษี การรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี และภาษี เนื่องจากต้องมองภาพรวมของทั้งธุรกิจ เพื่อวางแผนภาษี ให้ถูกต้อง


    บริการที่ปรึกษาภาษี


    ขอบเขตการให้บริการ


    • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
    • ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีลดหย่อนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
    • บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ
    • บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงกกับกรมสรรพากร กรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

    สนใจปรึกษา ติดต่อ

    โทรศัพท์ :  097 236 2994

    Add Line :  p2pacc


    การจัดการวางแผนภาษีลดหย่อนภาษี


    คือการจัดการทางด้านข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีตามกฎระเบียบและวิธีปฎิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนไม่ขาดหรือเกิน


    ตามสิทธิและหน้าที่ของผู้มีเงินได้ในการเสียภาษี ในการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่านสามารถวางแผนทางภาษีได้


    โดยใช้การลดหย่อนทางภาษีหรือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่กฎหมายกำหนดให้ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง


    ซึ่งในที่นี้ บางท่านหรือบางกิจการธุรกิจ อาจหลงลืมหรือนึกไม่ถึงในรายละเอียดของการลดหย่อนภาษี บางครั้งอาจจะสับสนหรือจำซับซ้อนในรายละเอียดปลีกย่อยที่มีเยอะมาก


    ดังนั้นในกรณีที่ไม่ศึกษาอย่างแท้จริง หรือเป็นผู้ศึกษาระเบียบวิธีการข้อกฎหมายอย่างแท้จริงก็คงต้องสับสนไม่เข้าใจและคาดไม่ถึงสิทธิดังกล่าว


    ที่ปรึกษาทางภาษีหรือการวางแผนภาษีที่จะให้ความรู้แก่ท่านในฐานะที่ปรึกษาเรื่องภาษีเพื่อป้องกันความผิดพลาดภาระของบุคคล กิจการ หรือธุรกิจนั้นจะ


    ประสบกับปัญหา คือภาระในการชำระเงินภาษีเพิ่มหรือเสียเบี้ยปรับภาษี  เมื่อมีการวางแผนภาษีเพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง


    จะช่วยได้มากในการประหยัดภาระค่าใช้จ่ายภาษี ที่สำคัญเมื่อเราวางแผนภาษีที่ดี  บางครั้งอาจได้ลดหย่อนภาษีคืนภาษี  ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญไปกว่าอื่นใดดังที่ได้มีคนได้กล่าวไว้ว่า


    " สองสิ่งที่หนีไม่พ้น คือ ความตายกับภาษี "


    ฉะนั้นธุรกิจผู้ประกอบการควรคำนึงเสมอถึงความสำคัญของภาษีตลอดจนถึงได้ทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี เสียภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศ


    “ให้เราวางแผนภาษีให้กับธุรกิจของคุณก่อนที่จะสายเกินไป"

    สนใจปรึกษา ติดต่อ

    โทรศัพท์ :  097 236 2994

    Add Line :  p2pacc


    แนะนำอ่าน ยื่นภาษีนิติบุคคล ออนไลน์

    การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะขายสินค้าหรือให้บริการ


    การวางแผนภาษีเป็นเรื่องที่สำคัญที่ธุรกิจควรคำนึงหมายถึงผู้ประกอบการธุรกิจจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ลดหย่อนภาษีได้สิ่งนี้เป็นสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายมอบให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย


    ที่สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนได้ และนอกเหนือจากนั้นกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับเงินภาษีคืนได้ในการคืนเงินภาษีนั้นจะทำได้อย่างไร แบบไหน อันนี้ก็จะมีเงื่อนไขอีก และมีระเบียบวิธีปฏิบัติ


    ดังกล่าวข้างต้นผู้ประกอบการธุรกิจสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษา หรือหาผู้รู้ หาที่ปรึกษาในการวางแผนภาษี ผู้ประกอบการธุรกิจจะได้มุ่งทำธุรกิจโดยไม่ห่วงถึงกฎระเบียบที่มีอยู่มากมายและมอบหน้าให้ที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษีได้ดำเนินการแทน


    ที่สำคัญผู้ประกอบการจะมีความสบายใจไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง และไม่มีปัญหาการเข้าพบสรรพากรยกตัวอย่างถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการบางท่านอาจจะสับสนบ้างถึงการบันทึกบัญชีในหมวดของค่าใช้จ่าย


    ค่าใช้จ่ายประเภทใดต้องห้าม และค่าใช้จ่ายประเภทใดสมควรลงบัญชีอย่างไรเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางภาษีอย่างที่บอกบางทีมันก็จะสับสนบ้าง ไม่อยากมีค่าใช้จ่ายในกิจการมากเกินไป 


    เพราะค่าใช้จ่ายจะทำให้กำไรลดลงมีผลต่องบกำไรขาดทุนแต่เมื่อถึงเวลาที่จะยื่นแบบคำนวณเพื่อเสียภาษี ผู้ประกอบการอาจจะอยากหามีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาขึ้นเพื่อที่จะเสียภาษีลดลง


    ใบกำกับภาษี
    สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร


    สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต้องทราบว่าสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของ การวางแผนภาษีซึ่งต้องให้ความสำคัญการคาดการณ์ล่วงหน้าศึกษาทางด้านบัญชีภาษีเช่น


    การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม, การดำเนินการ หักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง , การนำส่งภาษีแต่ละประเภทภ.ง.ด.ต่าง ๆ  และนอกเหนือจากนี้ที่เป็นหัวใจหลักของการประกอบธุรกิจ


    สำคัญสุดคือต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการดำเนินการบันทึกบัญชีด้านภาษี  รวมถึงทางด้านรายจ่ายรายได้ มีการจัดทำและบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและมีความรู้ทางด้านภาษี


    การรู้ถึงค่าลดหย่อนทางภาษีจากค่าใช้จ่ายต่างต่าง ท่านผู้ประกอบการธุรกิจคงเห็นประโยชน์ของการวางแผนภาษีแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสิ่งดีๆ ที่จะตามมากันเถอะ

    สนใจปรึกษา ติดต่อ

    โทรศัพท์ :  097 236 2994

    Add Line :  p2pacc

    จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา    ภาษีขายของออนไลน์

    บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
    โทรศัพท์ :  097 236 2994
    ไอดีไลน์ :  p2pacc
    p2paccounting.com