views

บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท


เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ ท่านที่ยังคงมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับจดทะเบียนบริษัทถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้กันบ่อย ๆแต่ด้วยขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน

ก็อาจจะทำให้เจ้าของธุรกิจหลาย ๆคนสับสนและดำเนินการผิดพลาดได้ หากคุณเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทอยู่ล่ะก็

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทมาฝากกันเพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ขนาดของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

การจดทะเบียนบริษัท คืออะไร

ก่อนที่จะไปพูดถึงบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทเรามาพูดถึงความหมายของการจดทะเบียนบริษัทกันก่อน การจดทะเบียนบริษัท คือการที่บุคคลหรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้น (ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565)

ไปรวมตัวกัน เพื่อจัดตั้งธุรกิจขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบริษัทองค์กร หรือโรงงาน นอกจากนี้การจดทะเบียนบริษัทยังเป็นการแปลงสภาพธุรกิจให้เป็นในรูปแบบของนิติบุคคล

ทั้งนี้แต่ละบริษัทจะต้องทำการแต่งตั้งกรรมการบริษัทตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และนำเงินทุนที่ลงร่วมกันมาแบ่งออกเป็นหุ้นเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการถือหุ้นร่วมกันนั่นเอง

อ่าน เอกสารที่ต้องเตรียมจัดตั้งบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

ในส่วนของขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทนั้นอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์และความรอบคอบพอสมควร เนื่องจากขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่

เลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อจ้างบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทมาดำเนินการแทน ในบทความนี้ เราได้สรุปขั้นตอนในการดำเนินการต่าง ๆ ไว้อย่างสั้น ๆเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจขั้นตอนได้ง่ายขึ้น

ตั้งชื่อบริษัท

ก่อนที่คุณจะก่อตั้งบริษัทขึ้นมาสักบริษัทหนึ่งนั้นสิ่งที่คุณต้องทำในอันดับแรกก็คือการตั้งชื่อนั่นเอง โดยเงื่อนไขมีอยู่ว่าชื่อของบริษัทที่คุณตั้งนั้นจะต้องไม่ซ้ำ

กับชื่อของบริษัทอื่น ๆที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ดีคุณสามารถที่จะยื่นจองชื่อได้สูงสุดถึง 3 ชื่อ โดยชื่อทั้ง 3 ชื่อที่เรายื่นไปนั้น จะถูกพิจารณาตามลำดับ

ในกรณีที่ชื่อแรกไม่ได้รับการอนุมัติ ชื่อในอันดับต่อไปจะถูกนำมาพิจารณาตามลำดับ นอกจากการจดทะเบียนแล้วบริษัทรับจดทะเบียนบริษัท

ยังมีบริการจองชื่อให้กับบริษัทของคุณอีกด้วยซึ่งคุณจะได้รับบริการเหล่านี้ จากบริการจดทะเบียนบริษัทราคาย่อมเยาของ บริษัท สำนักงานบัญชีพีทูพีของเราด้วย
 

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

หลังจากได้ชื่อของบริษัทแล้วนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือหนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัทนั่นเอง

โดยรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้ ควรประกอบไปด้วย ที่อยู่ในการจัดตั้งบริษัทวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ตลอดจนข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน

และมีเงื่อนไขว่าคุณต้องยื่นหนังสือภายใน 30 วันนั้บตั้งแต่นายทะเบียนแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัท

แนะนำอ่าน จดทะเบียนบริษัทที่ไหน ที่ใกล้คุณมากที่สุด


ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อบริษัทได้ทำการแบ่งและขายหุ้นจนครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำก็คือการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดให้จัดการประชุมหลังจากออกหนังสือแล้วอย่างน้อย 7 วัน

ประชุมบริษัท

ถือเป็นการจัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่าตอบแทน กำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิการจัดตั้งกรรมการบริษัท

ตลอดจนการกำหนดหน้าที่ต่าง ๆ ในบริษัทเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลง ทางบริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือนโดยหากมีเหตุให้จดล่าช้า จะต้องมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ชำระค่าธรรมเนียม

โดยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิจะคิดตามจำนวนเงินทุน ซึ่งมีอัตราอยู่ที่แสนละ 50 บาท หากมีเศษจะถูกปัดให้เต็มจำนวนแสนเท่านั้นโดยมีเกณฑ์การชำระขั้นต่ำ

อยู่ที่ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทจะคิดตามทุนการจดทะเบียน ซึ่งมีอัตราอยู่ที่แสนละ 500 บาท ชำระขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

และสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท และยังมีค่าธรรมเนียมในส่วนอื่น ๆ อีก ทั้งค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท รวมถึงค่ารับรองสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท
 

รับเอกสาร หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการรับเอกสารสำคัญต่างๆ ทั้งใบสำคัญ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเอกสารหนังสือรับรองจากนายทะเบียนเป็นเอกสารที่ยืนยันให้เห็นว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนโดยสมบูรณ์แล้ว

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บทความ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข กรรมการ

สรุปการจดทะเบียนบริษัท

นี่คือขั้นตอนโดยสรุปของการดำเนินการเพื่อจดทะเบียนบริษัทแต่ในทางปฏิบัตินั้นขั้นตอนเหล่านี้ก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายอีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลา

การดำเนินการพอสมควรและถึงแม้ว่าขั้นตอนต่าง ๆเหล่านี้ที่กล่าวมา เป็นขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ทั้งสิ้นแต่จะดีกว่าไหม ถ้าหากว่าวันนี้คุณ

สามารถฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงอย่างเช่น บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี ผู้ซึ่งมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานช่วยดำเนินการให้ซึ่งนอกจากจะช่วย

ให้คุณประหยัดเวลาได้มากกว่าแล้วนั้น ยังช่วยการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำอีกด้วยเพื่อก้าวแรกที่มั่นคงของธุรกิจของคุณ

แนะนำท่านอ่าน บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ครบวงจร

บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท

สำหรับท่านที่กำลังมองหาบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทอยู่ บริษัท สำนักงานบัญชีพีทูพี ขอเสนอบริการรับจดทะเบียนบริษัทของเรา ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณ

และช่วยดำเนินการในทุกขั้นตอน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอีกต่อไป นอกจากบริการจดทะเบียนบริษัทของเราจะมีราคาย่อมเยาแล้ว

คุณยังจะได้รับบริการอื่น ๆ อีกมากมายด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณทั้งบริการจองชื่อบริษัท บริการกรอกแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท

บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการดำเนินการด้านเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็น ใบชำระค่าหุ้น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  ตลอดจนบริการอื่น ๆ อีกมากมาย

โดยเราจะดูแลให้คุณตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมเอกสารตลอดจนการดำเนินการทั้งหมดซึ่งจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นโดนประมาณ 3-5 วัน เพื่อดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้เสร็จสิ้น

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อความสะดวกสบายที่มากขึ้นของคุณ หากเอกสารของคุณพร้อมเรียบร้อยทางสำนักงานบัญชี พีทูพี สามารถที่จะดำเนินการจดทะเบียนบริษัทให้กับคุณได้ภายใน 1 วันเท่านั้น

ด้วยบริการที่รวดเร็ว สะดวกสบายและราคาย่อมเยานี้คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการจดทะเบียนบริษัทที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณ

นอกจากนี้คุณจะได้รับของแถมสุดพิเศษ

ตรายางที่คุณสามารถออกแบบได้ตามใจชอบ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มูลค่า2,000 บาท)

จองชื่อให้จำนวน 3 ชื่อ

เอกสารประกอบธุรกิจอาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษี มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (เฉพาะจังหวัดนนทบุรี) เป็นต้น

เสนอค่าบริการและค่าใช้จ่าย ในการจดทะเบียนบริษัท กดดูที่นี้

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี และดำเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาฟรีในทุกขั้นตอน

เรารับจดทะเบียนบริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์รวมไปถึงร้านขายออนไลน์

ขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทของเรานั้นง่ายและสะดวกมาก ๆ เพียงคุณเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนให้กับเราและขั้นตอนที่เหลือทั้งหมดเราจะดำเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนของการรับจดทะเบียนบริษัทในส่วนของการกรอกเอกสารต่าง ๆ เช่น แบบจองชื่อบริษัท คำขอจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิเป็นต้น ช่วยวางแผนภาษีขึ้นทะเบียนนายจ้าง

ขออนุญาตแรงงานต่างด้าว ตลอดจนยินดีให้ปรึกษาและคำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากบริการรับจดทะเบียนบริษัทแล้ว เรายังมีบริการด้านอื่นๆ อีกมากมายไว้บริการให้กับคุณอีกด้วย ทั้งบริการรับทำบัญชี เพื่อจัดทำรายการบัญชีต่างๆ ทั้งรายรับ – รายจ่าย

สต๊อกสินค้า จัดสรรค่าใช้จ่ายในบริษัท วางระบบบัญชีเพื่อให้ธุรกิจของคุณมีระบบการเดินบัญชีที่โปร่งใสและปลอดภัย  ตรวจสอบบัญชี วางแผนด้านภาษี รวมถึงโปรแกรมบัญชีไว้ให้บริการอีกด้วย

ด้วยประสบการณ์และความใส่ใจจากเรา คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพถูกต้อง ในราคายุติธรรม และครบวงจรเพื่อให้คุณสามารถที่จะดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างมั่นคง และสบายใจ

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการวางระบบบัญชี Workflow วางระบบงานฝ่ายบัญชี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ