รับจดทะเบียนบริษัท จ่ายน้อยราคาถูก ปรึกษาฟรี

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จดทะเบียนบริษัท ฟรี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี รับจดทะเบียนบริษัท พื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปริมณฑล โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ในทุกขั้นตอน

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์ กิจการชาว pantip shopee lazada ร้านขายออนไลน์ บุคคลธรรมดาเปิดบริษัทคนเดียว

ราคาถูก เราให้คำปรึกษาฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่านเพียงเตรียมเอกสาร ที่เหลือให้เราดำเนินการต่อ พร้อมดูแลต่อเนื่อง ในฐานะที่ท่านเป็นนิติบุคคล แนะนำถึงหน้าที่ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป ด้านระบบบัญชี

วางแผนภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขออนุญาตแรงงานต่างด้าว โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับรูปแบบกิจการ เปิดบริษัทประหยัดได้จากประสบการณ์จริง กว่า 25 ปี จดบริษัท สะดวกครบ จบในที่เดียว

" ทีมงานมืออาชีพ ให้คำปรึกษาฟรี จากประสบการณ์จริง จดทะเบียนบริษัท 12,000 บาท "


ผู้ประกอบการ ธุรกิจรายใหม่ SMEs, Startup จดทะเบียนบริษัท วันนี้ รับฟรีทันที


1. ตรายาง (ท่านสามารถออกแบบเองได้ ตามที่ชอบ)
2. จองชื่อให้ในระบบ จำนวน 3 ชื่อ
3. กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เราจัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้
4. เอกสารในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา จัดทำรายงานการประชุม ฯลฯ
5. เป็นที่ปรึกษาบัญชี แนะนำให้คำปรึกษาด้าน การวางระบบบัญชีในฝ่ายบัญชี ผังบัญชี โปรแกรมบัญชี
6. เป็นที่ปรึกษาภาษี แนะนำให้คำปรึกษาด้าน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรายได้ ค่าลดหย่อนทางภาษี ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดภาษี ฯลฯ

แนะนำอ่าน step by step จดทะเบียนบริษัท


ให้คำปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

ให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลัง การรับจดทะเบียนบริษัท


เรามีความเชี่ยวชาญที่พร้อมดูแล การจัดตั้งบริษัทของคุณ สำหรับผู้ที่กังวล ไม่มีความรู้สำหรับการจัดตั้งบริษัท เราพร้อมให้คำแนะนำและดูแลในทุกขั้นตอน เป็นที่ปรึกษาด้านงบการเงิน

ด้านบัญชีภาษีอากร ด้านวางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายในทุกๆ ขั้นตอน โดยการใช้บริการกับเรา  รับจดทะเบียนบริษัท เรื่องง่ายๆ ที่เราจัดการให้ท่านได้ดั่งใจ

ท่านสามารถเลือกใช้บริการเฉพาะด้านได้ดังนี้


 • บริการจองชื่อ
 • บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท
 • บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่องเช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชีจัดการเกี่ยวกับภาษี


ระยะเวลาในการดำเนินการรับจดทะเบียนบริษัท


ใช้ระยะเวลา 3-5 วันในการดำเนินการรับจดทะเบียนบริษัท  *เอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วัน ในการจดบริษัท *

บริการในการจดทะเบียนอื่น ๆ

 • รับจดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • รับจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน ราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • รับจดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท
 • จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนร้านค้า, จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท 
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท
 • จดทะเบียนเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท


อ่านจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


บริการ รับจดทะเบียนบริษัท จากเราดีอย่างไร


ขั้นตอนการ รับจดทะเบียนบริษัท ของท่านจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ที่จะดูแลทุกท่านในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ

เช่น แบบจองชื่อบริษัท, คำขอจดทะเบียน, หนังสือบริคณห์สนธิ แนะนำลำดับขั้นตอน ในการกรอกข้อมูลเหล่านี้ติดต่อประสาน งานหน่วยงานที่รับจดทะเบียน

ให้คำแนะนำ การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียน ลดระยะเวลาในการดำเนินการให้สั้นลงพร้อมการให้การดูแลที่ดี มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การ จัดตั้งบริษัท ของท่าน

ผู้ประกอบการ หมดกังวล เราให้คำปรึกษาท่าน เข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เรื่องยากให้เราเป็นผู้ช่วยลดความยุ่งยาก เพิ่มความสะดวก บวกเทคนิคให้ผู้ประกอบการจัดตั้งกิจการ เป็นเรื่องง่ายง่าย

ขั้นตอนการ รับจดทะเบียนบริษัท

(1) จองชื่อนิติบุคคล (2) ยื่นจดบริคณห์สนธิ และจัดตั้งบริษัท (3) เตรียมหลักฐาน (4) เซ็นรับรองเอกสาร (5) จดทะเบียนตั้งบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  


อ่านบทความประหยัดเวลา จดบริษัท ยุค WFH


ค่าใช้จ่ายในการ จดทะเบียนบริษัท

1. ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ (ทุน 1 ล้าน)

 • ตั้งบริษัท  5,000.00
 • ค่าบริคณห์สนธิ 500.00
 • ค่าอากร 400.00
 • ค่าคัดสำเนา 450.00

รวม 6,350.00


2. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท

 • ค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท,ค่าทนายความ,ค่าผู้สอบบัญชี  5,650.00

รวมทั้งสิ้น 12,000.00


หมายเหตุ: ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาทจะเสียค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท เพิ่ม 5,500 บาททุกทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท


จดทะเบียนบริษัท คืออะไร


การจดทะเบียนบริษัท คือ การดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือ จากการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ด้วยการจดทะเบียนบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เพื่อให้รายชื่อบริษัทของเราปรากฏชื่อ ในทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคู่ค้า หรือลูกค้า ผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัท สามารถตรวจสอบความมีตัวตนของ บริษัทท่าน ผ่านการจดทะเบียนบริษัทได้

" การจดทะเบียนบริษัท สร้างความน่าเชื่อถือ กระตุ้นการเติบโต ให้ธุรกิจท่านได้ "


จดทะเบียนบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


1. แบบทะเบียนพาณิชย์ หรือแบบบุคคลธรรมดา ประเภทนี้จะเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของคนเดียว ทำให้มีอิสระในการตัดสินใจทุกอย่างในกิจการข้อดี คือการเสียภาษีจะคำนวณอัตราภาษี หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายออกแล้ว

2. แบบทะเบียนนิติบุคคล สำหรับกิจการที่มีเจ้าของตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การกระทำทุกอย่างจะอยู่ในรูปของบริษัททั้งหมด ข้อดี คือจ่ายภาษีเงินได้สูงสุดเพียง 20% จะน้อยกว่าการจดทะเบียนแบบพาณิชย์ ข้อเสียคือเกิดความล่าช้า เพราะมีผู้ตัดสินใจหลายคน

สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีก คือ


-  ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถทำกิจการร่วมกันได้แบ่งผลกำไรการดำเนินกิจการ ตามข้อตกลงร่วมกัน

-  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล หากกิจการขาดทุน ไม่ต้องจ่ายภาษี

-  บริษัทจำกัด มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดี มีความน่าเชื่อถือ

ควรจดทะเบียนบริษัทเมื่อใด


การจดทะเบียนบริษัท ควรดำเนินการเมื่อกิจการ เริ่มมีความเจริญเติบโตขึ้น มีการติดต่อประสานงานกับคู่ค้า ต้องการขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น และเมื่อรายได้มีมากกว่า 750,000 บาท

ซึ่งจะเสียภาษีอยู่ที่ 20% ในขณะที่แบบบุคคลธรรมดา จะเสียภาษีอยู่ที่ 35%ซึ่งถือว่าเป็น ข้อดีของการริเริ่มการ จดทะเบียนบริษัท อีกทั้ง หากผู้ประกอบการต้องการ

สร้างความน่าเชื่อถือต้องการให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักผ่านชื่อบริษัทให้มากขึ้น ควรเริ่มจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากในรูปแบบของบริษัท จะมีการแยกบัญชีรายรับ รายจ่าย ส่วนตัวของผู้ประกอบการ

ออกจากบัญชีของบริษัท ทำให้เห็นตัวเลขที่แท้จริง การยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารสถาบันการเงินต่างๆ ทำได้ง่าย และรวดเร็ว ธนาคารตรวจสอบเครดิตการเงิน ความน่าเชื่อถือผ่านการจดทะเบียนบริษัทได้

ขั้นตอนการ จดทะเบียนบริษัท


1. ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อจอง และตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท โดยต้องยื่นภายใน 30 วันนับจากวันที่นายทะเบียน รับรองชื่อบริษัทแล้วโดยต้องระบุข้อมูลชัดเจน

ได้แก่ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียนพร้อมข้อมูลพยานบุคคล 2 คน จำนวนทุน ข้อมูลกรรมการ ชื่อ และเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนข้อมูลผู้ถือหุ้นแต่ละคน

3. เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมได้แก่
 • แบบจองชื่อนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ก่อตั้ง และกรรมการทุกคน
 • สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น ที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และบริเวณใกล้เคียง โดยสังเขป

รวบรวมเอกสารครบถ้วน สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 87 แห่ง  จัดตั้งบริษัทสำเร็จจะได้รับมอบหนังสือรับรองบริษัท


บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท

 • ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากเงินทุนแสนละ 50 บาทขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนบริษัท ตามทุนจดทะเบียน แสนละ 500 ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
 • คำรับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท


จดทะเบียนบริษัท มีหลายขั้นตอนที่ยุ่งยาก สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท เลือกให้เราเป็นผู้รับจดทะเบียนบริษัท ให้แก่ท่านจะเป็นเรื่องง่าย คล่องตัวทุกขั้นตอน พร้อมคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้อง

รับจดทะเบียนการค้า ร้านค้าออนไลน์


ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัทถึงบ้าน

" สำนักงานบัญชี พีทูพี ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท สำหรับผู้ประกอบการ ท่านสามารถปรึกษา ก่อนการจัดตั้งได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ "


รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

p2paccounting

โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ : p2pacc