views

เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง


" เปิดบริษัทใหม่ ต้องทําอะไรบ้าง รู้ขั้นตอนที่ผู้ประกอบการสามารถ ตั้งบริษัท ได้ภายใน 1 วัน  "


การเปิดบริษัทใหม่

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังหาวิธีการ เปิดบริษัทใหม่ การจัดตั้งบริษัทใหม่ จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด


ทั้งยังต้องมีรายละเอียด วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ จึงจะสามารถจัดตั้งบริษัทใหม่ได้ ในบทความนี้เราไปศึกษาวิธีการกัน


 แนะนำอ่าน Step by step จดทะเบียนบริษัท


ขั้นตอนการเปิดบริษัทใหม่ภายในวันเดียว

ปัจจุบันการจดทะเบียนบริษัท สะดวกรวดเร็วขึ้นมากเพราะเราสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนตั้งบริษัทพร้อมกัน


ภายในวันเดียวได้ โดยวิธีการเทคนิดในการเปิดบริษัทใหม่ ดังนี้

 

สิ่งที่ต้องทำภายในวันเดียวก่อนยื่นคำขอจดทะเบียน

1.จัดทำบริคณห์สนธิ


2.จัดให้มีผู้ซื้อหุ้นครบทุกหุ้น


3.ประชุมจัดตั้งบริษัท แต่งตั้งกรรมการ ส่งมอบภารกิจให้กรรมการคณะกรรมการเรียกชำระค่าหุ้น ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% และมูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท/หุ้น

 

การยื่นคำขอจดทะเบียน

1.จองชื่อนิติบุคคล โดยผู้เกี่ยวข้อง (กรณียื่นคำขอผ่านระบบe-Registration ผู้ใช้งานสามารถจองชื่อนิติบุคคลพร้อมยื่นคำขอจะทเบียนได้ภายในขั้นตอนเดียว


2.เตรียมเอกสาร


3.ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่าน Walk-in / e-Registration 


สนใจปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา

ผู้เริ่มก่อการกี่คน จึงจะสามารถเริ่มก่อตั้งบริษัทใหม่ได้

กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งบริษัทไว้ว่า จะต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อยร่วมกันจำนวน 2 คน  (ตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565)


ซึ่งตามกฏหมายเรียกว่าผู้ก่อการในการจัดตั้งบริษัท จากนั้นผู้เริ่มก่อการจะต้องแบ่งจำนวนทุน ที่จดทะเบียนเป็นจำนวนหุ้นๆ ละเท่า ๆ กัน


โดยปรากฏในหนังสือจดทะเบียนบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์ของบริษัท และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้บุคคลภายนอกทราบและสามารถตรวจสอบได้

 

คิดชื่อบริษัทไว้ทั้งชื่อภาษาไทย และ ชื่อภาษาอังกฤษ

ให้เตรียมชื่อบริษัทไว้สัก 3 ชื่อบริษัท เผื่อว่าชื่อที่คิดเตรียมไว้มีนิติบุคคลอื่นใช้แล้ว เตรียมไว้สำหรับขั้นตอนขอจดทะเบียนบริษัท


โดยชื่อนั้นจะต้องไม่มีผู้ตั้งขึ้นมาก่อน และชื่อเหล่านั้นต้องไม่ซ้ำ หรือคล้ายกับบริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนแล้ว โดยการคิดชื่อเพื่อใช้ในการยื่นจดทะเบียน


เราสามารถยื่นจองได้สูงสุดถึง 3 ชื่อ และจะได้รับการพิจารณาจากชื่อแรกก่อน หากชื่อแรกซ้ำ นายทะเบียนจะพิจารณาชื่อลำดับที่สองที่สามต่อไป

 

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

ในการแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท จะต้องทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยการระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนหุ้น และข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน


รวมถึงขึ้นต้นว่า บริษัท และ ลงท้ายด้วยว่า จำกัด โดยมีกำหนดการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วัน นับแต่นายทะเบียนแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัท


กำหนดที่อยู่ของบริษัท

ที่อยู่ของบริษัทจะต้องชัดเจน มีทะเบียนบ้าน และ แผนที่ตั้งถ้าเป็นสถานที่เช่าอาคาร จะต้องมีสัญญาเช่าที่ติดอากรแสตมป์ไว้ด้วย

 

ตรายางบริษัท

ความสำคัญในการมีตรายางบริษัท เพราะสามารถใช้ตรายางเพื่อประทับตรา แสดงตัวตน ไม่ว่าจะเป็นการประทับตรา เพื่อขอจดทะเบียน


หรือเพื่อดำเนินการทางธุรกรรม เช่น จ่ายเช็ค จ่ายเงินเดือนพนักงาน รวมถึงการประทับตรา บนเอกสารสำคัญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท


ให้การทำธุรกรรมนั้นสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี

 

จดทะเบียนบริษัทจำกัดครบทุกขั้นตอน

เงินลงทุน

ในการเปิดบริษัทใหม่ จะต้องมีผู้ถือหุ้นมากกว่า หรือเท่ากับ 2 คน และทั้งนี้นิติบุคคลหรือบริษัทอื่น สามารถเป็นผู้ถือหุ้นได้ ในส่วนของเงินทุนที่ใช้


จะต้องมีราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาท ต่อ 1 หุ้น กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำคือ15 บาท (ผู้ก่อการเริ่มตั้งต้น 2 คน) แต่หากต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท


ควรมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ (และที่สำคัญเงินทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นสิ่งที่แสดงงบประมาณที่ใช้ทำธุรกิจและบอกความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท)


ส่วนเงินทุนชำระแล้ว ตามกฏหมายขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 25% ของมูลค่าทุนจดทะเบียน เช่น หากทุนจดทะเบียนคือ 1 ล้านบาททุนชำระแล้วต้องไม่น้อยกว่า 250,000 บาท


ค่าธรรมเนียมในการเปิดบริษัทใหม่

โดยปกติแล้ว ระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท อยู่ประมาณ 1 วัน ทำการ และมีค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี


ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสำหรับ จัดตั้งบริษัทจำกัด อยู่ที่ประมาณ 5,500 บาท ค่าธรรมเนียมสำหรับ จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด อยู่ที่ประมาณ 1,000 บาท


แนะนำอ่าน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน


ข้อมูลเอกสาร และเอกสารที่ต้องเตรียมการ เปิดบริษัทใหม่

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการเปิดบริษัทใหม่


**ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)


**ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมเลขรหัสประจำบ้าน Email หมายเลขโทรศัพท์


**วัตถุประสงค์ของบริษัท


**ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้น ๆ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน (ไม่ต่ำกว่า 5บาท/หุ้น)


**จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน


**ข้อมูลผู้ถือหุ้น – ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชนหรือ บัตรอื่น ๆ กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาชีพ และจำนวนหุ้น


**ข้อมูลกรรมการ – ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์เลขที่บัตรประชาชน


**รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)


**ข้อมูลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต – ชื่อ เลขทะเบียน ค่าตอบแทน


**ตราประทับ (มี หรือ ไม่มีก็ได้)


**ข้อบังคับ (ถ้ามี)


**ข้อมูลพยาน 2 คน – ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบริษัทใหม่

จัดเตรียมเอกสารในการเปิดบริษัทใหม่ดังต่อไปนี้


1.ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ


2.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน


3.สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมกรทุกคน


4.แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่โดยสังเขป


5.สัญญาเช่า หรือ หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ หากไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน


6.หนังสือมอบอำนาจ (หากไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง)


จดทะเบียนบริษัท คืออะไร ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง


แบบฟอร์มที่ต้องกรอกในการเปิดบริษัทใหม่

**คำขอจดทะเบียนบริษัท แบบ บอจ.1


**แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด


**หนังสือบริคณห์สนธิ แบบ บอจ.2 ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท


**รายการจดทะเบียนจัดตั้ง แบบ บอจ.3


**แบบวัตถุที่ประสงค์ แบบ ว.


**รายละเอียดกรรมการ แบบ ก.


**บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แบบ บอจ.5


**สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท


**สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

สนใจปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

 รับวางระบบบัญชี


และอีกหนึ่งบริการ เปิดบริษัทใหม่ ที่เหมาะแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ในการเปิดบริษัทใหม่ที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ


เพราะการเปิดบริษัทมีขั้นตอนที่หลากหลายที่จะดำเนินการให้ครบเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนและต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย


ฉะนั้นการหาบริษัทที่ รับเปิดบริษัทใหม่ดำเนินการให้จะเป็นการตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายใหม่ได้ดีที่สุด


แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท


แนะนำอ่านริการรับทำบัญชี

สนใจปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บทความที่น่าสนใจ