views

จองชื่อบริษัท
การจองชื่อบริษัทเป็นหนึ่งในขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำเป็นอันดับแรกก่อนจะไปเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนบริษัทได้


หากคุณเป็นคนหนึ่งจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเป็นของตัวเอง แนะนำให้จดทะเบียนบริษัทเพื่อผลประโยชน์ทำบัญชีภาษี และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ


ทำไมต้องการจองชื่อบริษัท


การจองชื่อบริษัท นั่นก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ประกอบการคนอื่นๆ นำชื่อบริษัทของคุณไปใช้ซ้ำ ทั้งยังเป็นการเช็คว่าชื่อบริษัทของคุณนั้น มีคนอื่นๆ ใช้ไปแล้วหรือยัง


ถ้าชื่อบริษัทซ้ำกับธุรกิจอื่นที่มีการจดทะเบียนบริษัทเอาไว้ก่อนหน้าแล้ว ชื่อนั้นก็จะไม่สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้เกี่ยวกับการตั้งชื่อบริษัท


ปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2paccสิ่งที่ควรทราบก่อนการจองชื่อบริษัท


ก่อนที่คุณจะดำเนินการการจองชื่อบริษัทสิ่งแรกที่ราควรทราบนั่นคือวิธีการจดทะเบียน ซึ่งการจองชื่อบริษัทนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทนั่นเอง วิธีการจดทะเบียนบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆดังนี้


1. การจดทะเบียนบริษัทแบบยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ


2. การจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า e-Registration


3. การจองชื่อบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการในกรณีบริษัทเป็นผู้ยื่นขอจองชื่อก็ได้ แต่บุคคลนั้นต้องเป็นผู้ลงนามในใบอนุมัติจองชื่อดังกล่าว


4. สามารถจองชื่อได้ 3 ชื่อ และจะได้รับการพิจารณาชื่อแรกก่อน หากชื่อแรกซ้ำหรือไม่ผ่านเกณฑ์ ทางนายทะเบียนก็จะพิจารณาชื่อในลำดับถัดไปแทนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกระเบียบและเงื่อนไขในการตั้งชื่อบริษัท สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้


p2pacc ขอแนะนำ หากท่านผู้ประกอบการธุรกิจ ต้องการจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเองสามารถ ดูได้ที่  จดทะเบียนบริษัท step by stepนะนำการจดทะเบียนบริษัท


มีคนสอบถามกันเข้ามามากว่าจดทะเบียนในรูปแบบใดดีกว่ากัน ในความเห็นของเรา สำนักงานบัญชีขอแนะนำ การจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ e-Registration เป็นรูปแบบการจดทะเบียนที่ง่าย สะดวกที่สุด


เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถจดทะเบียนเองได้ แต่ถ้าใครที่ต้องการคำปรึกษาในการ จดทะเบียนรูปแบบนี้ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ p2paccounting เรายินดีให้บริการ


ในการการจองชื่อบริษัทหากคุณจะยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ คุณจะต้องดำเนินการจองชื่อแยกต่างหาก ในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ การจดทะเบียนแบบวิธีนี้


คุณจะต้องไปดาวน์โหลด เอกสารประกอบการจดทะเบียนจาก Website ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดาวน์โหลดออกมาในรูปแบบ PDF file หลังจากนั้นให้ดำเนินการ กรอกข้อมูลต่างๆ ลงบน PDF file ที่ดาวน์โหลดออกมา


พอกรอกข้อมูลต่าง ๆ เสร็จแล้วให้พิมพ์เอกสารทั้งหมดออกมาและให้เซ็นโดยผู้ถือหุ้นทุกคน และนำเอกสารที่เซ็นเรียบร้อยแล้วไปยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


สำหรับการจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์e-Registration คนที่ดำเนินการจดทะเบียนวิธีนี้ไม่ต้องดำเนินการจองชื่อแยกต่างหากเนื่องจาก ในระบบการจดทะเบียนแบบออนไลน์นั้นจะมีระบบการจองชื่อในตัวเองอยู่แล้วซึ่งสามารถทำไปพร้อมกับการจดทะเบียนบริษัทได้โดยที่ผู้จดทะเบียนไม่ต้องไปทำการจองชื่อแยกต่างหากอีก


ปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านวิธีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


เงื่อนไขในการจองชื่อบริษัท


ก่อนที่จะยื่นจองชื่อบริษัท ก็ต้องมีการวางแผนในการเลือกชื่อที่ต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายกับบริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนไปแล้ว ควรใช้ชื่อที่สั้นและเข้าใจง่าย


รวมถึงไม่ใช้คำหยาบคาย หลีกเลี่ยงชื่อที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ และหน่วยงานราชการ เพราะตามหลักเกณฑ์การจองชื่อบริษัท ได้ระบุไว้ว่าจะต้องไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้องดังนี้


1. พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต


2. ชื่อประเทศ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ และอยู่หน้าคำว่า “จำกัด”


3. ชื่อที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของ หรือผู้ดำเนินการ


4. ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง


5. ชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนต้องไม่มีชื่อตรงหรือคล้ายคลึงกับบริษัทอื่นที่ได้จองชื่อหรือจดทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จนทำให้บุคคลอื่นอาจเข้าใจผิดได้


6. สำหรับชื่อภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการจดทะเบียนต้องไม่มีชื่อตรงหรือคล้ายคลึงกับชื่อภาษาต่างประเทศของบริษัทอื่นที่ได้จองชื่อหรือจดทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จนทำให้บุคคลอื่นอาจเข้าใจผิดได้


7.ชื่อที่ใช้จะต้องไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน


8.ชื่อบริษัทภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายหรือเสียงเรียกขานที่ตรงกับชื่อภาษาไทย


สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการการจองชื่อบริษัท


1. ข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล


2. บัตรประชาชน


3. ชื่อบริษัทภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาจเตรียมเอาไว้เผื่อซ้ำประมาณ 1-3 ชื่อ


ปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


p2pacc ขอแนะนำ ผู้ประกอบการธุรกิจ หากท่านต้องการที่ปรึกษางานบัญชีภาษี ท่านสามารถ ดูบริการได้ที่  ที่ปรึกษาบัญชีขั้นตอนการจองชื่อบริษัท1. ไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเริ่มทำการจองชื่อบริษัท


2. ทำการสมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์ม เพื่อยืนยันตัวตนและรับรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่ระบบด้วย Username และรหัสผ่านที่ได้รับ


3. คลิกที่เมนู ‘ค้นหาชื่อบริษัท’ เพื่อตรวจสอบว่าชื่อบริษัทที่คุณตั้งมานั้นสามารถใช้ได้หรือไม่ โดยพิมพ์ชื่อบริษัทที่ช่องค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ‘ค้นหา’


4. หากชื่อไม่ซ้ำ ให้คลิกต่อที่เมนู ‘จองชื่อบริษัท’ จากนั้นเลือก ห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัด อ่านข้อตกลงและกดยอมรับ จะเข้าสู่การกรอกรายละเอียด


5. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ใส่ชื่อบริษัทที่ต้องการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก  ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และกดส่งคำขอ


6. เมื่อส่งคำขอแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่อนุมัติประมาณ 1-2 วันทำการ หากได้รับการอนุมัติ เอกสารใบจองชื่อจะมีอายุ 30 วัน เพื่อนำไปประกอบการยื่นจดทะเบียนบริษัทต่อไปปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2paccสรุปการจองชื่อบริษัท


หากชื่อที่จองไว้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจองชื่อของท่านโดยเหตุที่ชื่อดังกล่าว คล้ายหรือซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่น อย่างเพิ่งตกใจไปเพราะ สามารถแก้ไขได้โดยการให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทนั้นลงชื่อรับรองให้ท่านใช้ชื่อนั้นตั้งเป็นบริษัทได้


แต่ถ้าชื่อที่จองไว้ ไม่ได้รับการรับรองโดยถูกต้อง หากแต่ยังยืนยันจะใช้ชื่อดังกล่าวต่อไป และภายหลังเกิดความเสียหายขึ้นแก่บริษัทนั้น ๆ ท่านอาจมีความผิดตาม ปพพ. มาตรา 18 และ มาตรา 1115


ส่วนในกรณีที่คุณต้องการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ การจองชื่อจะสามารถทำไปพร้อมๆ กับการจดทะเบียนบริษัทได้เลย โดยระบบจะให้คุณใส่ชื่อบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


และทำการตรวจสอบให้อัตโนมัติว่าชื่อซ้ำหรือไม่ หากไม่ซ้ำก็เลื่อนลงไป อ่านข้อตกลงด้านล่าง และกดยอมรับ จากนั้นกดหน้าถัดไปเพื่อทำการกรอกข้อมูลอื่นๆ ในการจดทะเบียนบริษัทต่อไป


จากขึ้นตอนทั้งหมดนี้จะเห็นว่าการจองชื่อบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นวิธีการที่ยาก หากต้องดำเนินการขอจองชื่อบริษัทด้วยตัวเอง จะดีกว่าไหมถ้าท่านมองหา บริษัทรับทำบัญชี เข้ามาช่วยดำเนินการให้


และหากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยทางการบัญชีที่สามารถดำเนินงานด้านการบัญชี สามารถต่อเราได้ บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด ที่ให้บริการลูกค้าด้านการบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญงานการบัญชีโดยตรง


พร้อมอำนวยความสะดวกงานบัญชี หรือหากต้องการปรึกษาและคำแนะนำในการจองนิติบุคลรวมถึงคำแนะนำทางการบัญชีสามารถปรึกษากับ บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


ปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


บทความที่น่าสนใจ