views

จดทะเบียนบริษัท ใช้เอกสาร อะไรบ้าง

เตรียม จดทะเบียนบริษัท ใช้เอกสาร อะไรบ้าง

เอกสารสำคัญๆ เบื้องต้น เอกสาร แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท  สำหรับผู้ที่เตรียมการ สิ่งที่ท่านควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่แบบจองชื่อนิติบุคคล


ตั้งชื่อบริษัทของท่าน คิดชื่อเผื่อในกรณีที่ชื่อซ้ำกัน แล้วระบบไม่อนุมัติ ซัก 3 ชื่อ ร่างวัตถุประสงค์รายละเอียดเบื้องต้น ในการดำเนินธุรกิจในบริษัทท่าน


เอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ก่อตั้ง และกรรมการทุกคนสำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่


ติดต่อปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท

เอกสาร แบบฟอร์ม ในขั้นตอนจดทะเบียนบริคณห์สนธิ

1. แบบคําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด แบบ บอจ.1


2. แบบคำขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิ แบบ บอจ.2 (เตรียมค่าจ่ายอากรแสตมป์ สองร้อยบาท)


3. แบบวัตถุประสงค์ แบบ ว.


4. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ


5. สําเนาบัตรประจําตัว ผู้เริ่มก่อการทุกคน


6. สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)


7.หนังสือมอบอํานาจ กรณีมีการมอบอำนาจ


ติดต่อปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านบทความ Step by step การจดทะเบียนบริษัท

เอกสาร แบบฟอร์ม ในขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท

1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบบอจ.1


2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด


3. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง แบบบอจ.3


4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แบบ บอจ.5


5. สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท


6. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท


7. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)


8.หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกแก่ผู้ถือหุ้น


9.กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้น เป็นคนต่างด้าว ถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัด


ไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นแต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรอง


หรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย แต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียนโดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย


10. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ


11.แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป


12.สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน


13. สำเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)


14. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)


ติดต่อปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


ขั้นตอนจองชื่อบริษัท

เริ่มด้วยทำการ ตั้งชื่อบริษัทของท่าน การจองชื่อบริษัท ต้องไม่ซ้ำกับบริษัทที่เคยจดแล้ว ยื่นจองชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนฯ


หรือยื่นจองชื่อ ณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจ เขต หรือจังหวัดที่ท่านตั้งอยู่


ขั้นตอนจดทะเบียนบริคณห์สนธิ

เมื่อยื่นจองชื่อผ่านเรียบร้อยแล้วก็มาถึงการเตรียม  จดทะเบียนบริคณห์สนธิ  นำใบแจ้งผลการจองชื่อ ไปจดทะเบียนบริคณห์สนธิ


ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย3 คน เข้าชื่อกัน จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้เริ่มก่อการจะต้อง เป็นบุคคลธรรมดา ไม่เป็นนิติบุคคล


อายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น ทำการ ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อนายทะเบียน


เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ถือว่าสำเร็จในขั้นตอนจดบริคณห์สนธินี้


ขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัท

กรอกคำขอจดทะเบียนบริษัท ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องทำการกรอกคำขอจดทะเบียน และแบบชี้แจงรายละเอียดต่างๆ  ให้ครบถ้วน


ได้แก่ คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบ อจ.1แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัท รายการจดทะเบียนจัดตั้ง แบบ บอจ.3


แบบวัตถุประสงค์ แบบ ว. รายละเอียดกรรมการ แบบก. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แบบ บอจ. 5 จองซื้อหุ้น และนัดประชุมผู้ถือหุ้น


ในการจดทะเบียนบริษัท จะต้องจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด  และนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น


หลักฐานความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทสำเนารายงานการประชุมการจัดตั้งบริษัท สำเนาข้อบังคับ สำเนาหลักฐานการชำระค่าหุ้น


ที่บริษัทออกให้กับผู้ถือหุ้น แผนที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท และของคณะกรรมการทุกท่าน


ซึ่งเอกสารสำคัญทุกฉบับจะต้องมีการลงนามรับรอง จากผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย 1 คน


จ่ายชำระค่าธรรมเนียมสำหรับจดทะเบียนบริษัท

สุดท้ายคือ การเตรียมค่าธรรมเนียม สำหรับจดทะเบียนบริษัท ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิฉบับละ 500 บาท


ค่าจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทจำกัด ฉบับละ 5,000 บาท หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100 บาท


และค่าธรรมเนียม การรับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท เมื่อจัดตั้งขึ้นสำเร็จแล้ว จะได้รับมอบหนังสือรับรอง


ติดต่อปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บทความประหยัดเวลา จดบริษัท ยุค WFHบริการรับ จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท มีขั้นตอน ก่อนและหลังการจด ขั้นตอนดำเนินการอย่างรัดกุม และดูยุ่งยาก สำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท


บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี มีบริการ รับจัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท  ให้การจดทะเบียนบริษัทเป็น เรื่องง่ายๆ 


สะดวก พนักงานบริการรับส่งเอกสาร อำนวยความสะดวกท่าน ดำเนินการด้วยประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง


"ยินดีบริการจัดเตรียมเอกสาร จัดแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท ท่านสามารถปรึกษา ก่อนการจัดตั้งได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ"


ติดต่อปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2paccบริการรับทำบัญชี


#แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท #เอกสารจดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัท #รับจดทะเบียนบริษัท

บทความที่น่าสนใจ