views

How-to การจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า


ทำความเข้าใจเรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า คืออะไร


ธุรกิจประเภทใดบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และไม่ต้องจดทะเบียน บทความนี้ ได้รวบรวมความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์ มาให้ท่านได้ศึกษาทำความรู้จักกับ

“การจดทะเบียนพาณิชย์” ในแต่ละแง่มุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้เป็นข้อมูลสำคัญ ในการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจของคุณควรจะยื่นจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่  ?

การดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต้องทำด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ทำแทน สาระในทุกบรรทัดของบทความนี้จะบอกคุณ

ปรึกษา จดทะเบียนพาณิชย์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ดู เอกสารที่ต้องเตรียมในการจัดตั้งบริษัท

การจดทะเบียนพาณิชย์คืออะไร ?

หากคุณต้องการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างจริงจัง และต้องการสร้างให้ธุรกิจของคุณยั่งยืน การจดทะเบียนพาณิชย์เป็นเรื่องที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการจดทะเบียนพาณิชย์คือ


การแสดง หลักฐานสำคัญทางธุรกิจการค้าที่จะได้รับจากหน่วยงานของกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงให้ผู้ชื้อสินค้าหรือบริการในธุรกิจของคุณได้เห็นว่าธุรกิจของคุณมีตัวตน


มีความน่าเชื่อถือกว่าธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์  เพราะในปัจจุบัน มีการฉ้อโกงกันเป็นวงธุรกิจ ในทุกรูปแบบ ดังที่เราต่างได้รับรู้ข่าวคราวอยู่เป็นประจำ


สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ก็คือ   การจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ใช่การเข้าสู่ระบบการเสียภาษี แต่จดทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนว่าธุรกิจที่คุณทำอยู่มีตัวตนอยู่จริง 


ส่วนเรื่องของการเสียภาษีเป็นหน้าที่ที่ต้องทำตามกฎหมาย  และถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ทุกคนที่มีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ของกฎหมาย ก็ต้องดำเนินการเสียภาษีให้ถูกต้อง


การจดทะเบียนการค้า และการจดทะเบียนพาณิชย์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?

ทั้งสองแบบก็คือ การจดทะเบียนอย่างเดียวกัน เพียงแต่เมื่อก่อนจะเรียกว่า “การจดทะเบียนการค้า” แต่ในปัจจุบันใช้คำว่า “ การจดทะเบียนพาณิชย์” แทน ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่?

ก่อนจะตัดสินใจว่า คุณจะยื่นจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่? คุณต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจของคุณอยู่ในข้อกำหนดของกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือเปล่า? และหากธุรกิจของคุณอยู่ในข่ายที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์    

คุณก็ต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดดำเนินกิจการ โดยมีการแบ่งประเภทของผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไว้เอาไว้ 5 ประเภทดังนี้

1.ประเภทกิจการที่เป็นเจ้าของคนเดียว

2.ธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ

3.ธุรกิจประเภทนิติบุคคลที่มาเปิดสาขา หรือสำนักงานตามกฎหมายต่างประเทศอยู่ ในประเทศไทย

4.ธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

5.ธุรกิจประเภทบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด

ปรึกษา จดทะเบียนพาณิชย์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  เราคือบริษัทรับจดทะเบียนบริษัท บริการครบจบในทุกขั้นตอน

สำหรับข้อสงสัยที่ถามกันมามากว่า ผู้ที่ดำเนินกิจการร้านค้าออนไลน์จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่?


ในกรณีนี้กรมธุรกิจการค้าฯได้ระบุเอาไว้ว่า หากร้านค้าออนไลน์ที่ดำเนินกิจการ มีการสร้างเว็บไซต์ของกิจการนั้นๆ จะต้อง“จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” และดำเนินการขอเครื่องหมาย DBD

สำหรับการค้าออนไลน์นั้นๆด้วย  แต่ถ้ากิจการนั้นทำเพียงแค่การขายของออนไลน์ โดยผ่านสื่อ Social media แต่ไม่ได้สร้างระบบแพลตฟอร์มเพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้าได้

ก็ให้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์แบบธรรมดา และยื่นภาษีได้ตามปกติ  ซึ่งไม่ว่าต้องจดทะเบียนแบบไหน ผู้ดำเนินกิจการร้านค้าออนไลน์ก็ต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ตามเงื่อนไข

เพราะหากไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง  อีกทั้งไม่ยินยอมให้ตรวจสอบ ก็จะต้องเสียค่าปรับตามความผิดที่กำหนดไว้คือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากยังไม่ทำให้ถูกต้องก็จะถูกปรับไปเรื่อยๆ ตามจำนวนวัน ในอัตราค่าปรับวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะทำถูกต้อง
 

บุคคลต่างด้าวที่เป็นผู้ประกอบการ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ ?

คำตอบในกรณีนี้คือ สามารถจดทะเบียนฯ ได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนว่า ธุรกิจนั้นๆ ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติการดำเนินธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 แล้วหรือยัง? หากได้รับอนุญาตแล้วก็สามารถไปยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้

ธุรกิจใดบ้างที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

สำหรับกิจการที่ไม่ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ มีกลุ่มผู้ประกอบการดังต่อไปนี้

1.กิจการธุรกิจ การค้าเร่ และกิจการการค้าแผงลอย

2.กิจการผู้ประกอบการพาณิชยกิจ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่องานการกุศล และการทะนุบำรุงศาสนา

3.กิจการพาณิชยกิจของนิติบุคคล ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกา หรือพระราชบัญญัติ

4.กิจการประพาณิชยกิจ ของหน่วยงานราชการกระทรวง ทบวง กรม

5.กิจการกลุ่มพาณิชยกิจที่ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบมูลนิธิ สมาคม และ สหกรณ์

6.กิจการพาณิชยกิจ ที่เป็นการก่อตั้งของกลุ่มผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกร

จดทะเบียนพาณิชย์มีประโยชน์อย่างไร

การจดทะเบียนพาณิชย์ จะส่งผลให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นการแสดงถึงหลักฐานรับรองในการมีตัวตนของธุรกิจ  สร้างความสบายใจ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า 

และยังเอื้อประโยชน์ในแง่ของการทำธุรกรรมทางการเงิน เพราะคุณสามารถนำใบจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งเป็นหลักฐานทางการค้า  ไปใช้เป็นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนธุรกิจจากสถาบันการเงิน รวมถึงการใช้เป็นหลักฐานประกอบในการสร้างเครดิตเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือพาหนะได้อีกด้วย 

ในส่วนของข้อดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ การจดทะเบียนพาณิชย์ หน่วยงานของรัฐก็จะมีข้อมูลธุรกิจกิจการของคุณ ซึ่งทำให้ภาครัฐ

สามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ว่า ประเภทธุรกิจของคุณที่ทำอยู่มีทั้งหมดกี่รายในประเทศ เม็ดเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจเป็นอย่างไร? แล้วใช้ข้อมูลดังกล่าว

เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจให้เม็ดเงินในการลงทุน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนั้นๆ ให้มีความก้าวหน้า พร้อมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศร่วมกัน

ปรึกษา จดทะเบียนพาณิชย์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน 9 ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์

1.แบบคำขอยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่  www.dbd.go.th

2.สำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือรับรององค์กรธุรกิจที่อยู่ในรูปบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

3.สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งสำนักงานของกิจการ

4.กรณีเจ้าของกิจการไม่ได้มีสถานะเป็นเจ้าบ้าน สถานที่ที่ตั้งสำนักงาน หรือเช่าสถานที่เพื่อทำสำนักงาน จำเป็นต้องมีเอกสารหนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน หรือ  สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานนั้นๆ

5.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการผู้ขอจดทะเบียน หรือหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นดำเนินการให้จดทะเบียนให้
 

จดทะเบียนพาณิชย์ ต้องไปจดที่ไหน?

กรณีสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ:

1.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   

2.สำนักงานเขตที่กิจการตั้งอยู่

3.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 

สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ต่างจังหวัด:

สามารถจดทะเบียนฯ ได้ที่ สำนักงานเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่กิจการตั้งอยู่ และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 

สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้

1.เมื่อได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำป้ายชื่อสำนักงานให้ตรงกับชื่อที่ไปยื่นของจดทะเบียนฯ เป็นอักษรไทย หรืออาจมีอักษรต่างประเทศประกอบด้วยได้

และติดตั้งป้ายชื่อให้เห็นชัดเจนบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา(ถ้ามี) ซึ่งหากเป็นสำนักงานสาขาก็ต้องระบุในป้ายชื่อด้วยว่าเป็น “สาขา”เอาไว้ด้วย

ทั้งนี้การจัดทำป้ายชื่อดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์

2. หากจะทำการเลิกกิจการ ก็ต้องทำการแจ้งเลิกกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ว่า การจดทะเบียนพาณิชย์

ทำได้โดยไม่ยากหากแต่ก็มีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องศึกษาเพื่อไม่ให้การเกิดการผิดพลาด  อาทิ เมื่อจดทะเบียนฯแต่ละประเภท ต้องเสียภาษีแบบไหน? อย่างไร ?

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดปัญหาทำให้ธุรกิจเกิดการสะดุด มีวิธีทำอย่างไร ที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในจดทะเบียนฯ แบบไร้ความกังกล ซึ่งตัวช่วยที่ดีที่สุดของคุณก็คือ

การมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญ  ดำเนินการแทน “สำนักงานบัญชีพีทูพี” บริการให้คำปรึกษา ก่อนการจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนบริษัท

ปรึกษา จดทะเบียนพาณิชย์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน สถานที่ที่จดทะเบียนบริษัท

ทำไมต้องเลือก “สำนักงานบัญชี พีทูพี” ในการจดทะเบียนพาณิชย์


เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการ จดทะเบียนนิติบุคคล เราดูแลให้คำปรึกษาก่อนและหลังการ จดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท รวมถึงการจดทะเบียนร้านขายออนไลน์

Shopee Lazada รับทำบัญชีวางแผนภาษี ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี  เราผ่านการแก้ปัญหาการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกด้าน  เราพร้อมจะดูแล อำนวยความสะดวกให้คุณในทุกขั้นตอน

การให้คำปรึกษา การกรอกเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน จนผลสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณต้องการ เลือกเราเป็นผู้ช่วยคุณ หมดปัญหา หมดความกังวล  เราเป็นที่ปรึกษาของคุณ  

แนะนำประมวลรัษฎากร กฎหมาย ระเบียบวิธีปฎิบัติ ให้ความรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้ด้วยอย่างจริงใจ ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของคุณ

เพราะหลักการของเราคือ "ง่ายสะดวก ประหยัดเวลา ราคาถูก" จดทะเบียนบริษัทวันนี้ รับฟรี การดูแลจากเรามากมายหลายรายการติดต่อสอบถามได้เลย

ติดต่อปรึกษา การจดทะเบียนพาณิชย์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


© 2023 p2paccounting.com All Rights Reserved.

"เพียงแค่ตัดสินใจโทรหาเรา คุณจะพบกับที่ปรึกษา ดูแลการจัดตั้งธุรกิจของคุณ"

บทความที่น่าสนใจ