รับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาประหยัด ดูแลระบบบัญชี การันตีคุณภาพ

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาประหยัดงานรับทำบัญชียื่นภาษีถือเป็น “หัวใจ” หลักของการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายภายหลังการจดทะเบียนบริษัท การทำบัญชีช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลการดำเนินงานธุรกิจ เพราะวิธีการทำบัญชีนั้นมีระบบระเบียบ มีการวัดผล และมีการสรุปผลการดำเนินงานกิจการในทุกขั้นตอน


คำถามคือ เราจะทำบัญชีภาษีอย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หลักการบัญชี เพื่อให้บริษัทปิดงบการเงินอย่างถูกต้อง พร้อมนำส่งงบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

 

บทความนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ สำนักงานบัญชี พีทูพี แพ็กเกจราคารับทำบัญชี และข้อเสนอแนะ วิธีการ หลักการเลือก ใช้บริการรับทำบัญชี ประโยชน์การทำบัญชีตลอดจน เทคนิค ความเสี่ยงของการทำบัญชี ซึ่งเราเชื่อว่าเมื่อคุณอ่านจบ จะช่วยให้คุณมีความรู้ นำไปใช้เกิดประโยชน์ในธุรกิจของคุณได้สำนักงานบัญชีพีทูพี รับทำบัญชีภาษี มากว่า 25 ปี


เรามีประสบการณ์รับทำบัญชี ยื่นภาษีตรวจ สอบบัญชี ปิดงบการเงิน มากว่า 25 ปี การันตีผลงานคุณภาพลดภาระ ผู้ประกอบการมีเวลากับเรื่องบริหารธุรกิจด้านอื่นที่สำคัญ โดยมีเราดูแลหลังบ้านงานบัญชีภาษีให้


เพื่องานที่ได้มาตรฐานการบัญชีจากทีมงานมืออาชีพ เราพัฒนาระบบบัญชี อัพเดตกฎหมายบัญชีภาษีให้ผู้ประกอบการ จัดการงานทำบัญชีภาษีบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้าออนไลน์ โรงงานอุตสาหกรรม ครบวงจร เรามีทีมงานที่ผ่านการอบรมมาตรฐานการทำบัญชี ได้รับอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี มีระบบเทคโนโลยี โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาบัญชีภาษี ให้ธุรกิจท่านได้


" แก้ไขปัญหา ทำบัญชีภาษี ให้ผู้ประกอบการ ดูแลพัฒนา ระบบบัญชี นำสิ่งดีดี สู่องค์กรท่าน "


ปรึกษาบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับวางระบบบัญชี บริษัทแพ็กเกจ ราคารับทำบัญชียื่นภาษี รายเดือน


  • ปริมาณเอกสารไม่เกิน  30 รายการ ค่าบริการ  3,000 บาท

  • ปริมาณเอกสารไม่เกิน  60 รายการ ค่าบริการ  5,000 บาท

  • ปริมาณเอกสารไม่เกิน 100 รายการ ค่าบริการ 7,000 บาท

  • ปริมาณเอกสารมากกว่า 150 รายการ ค่าบริการ ตามตกลง


ทำไมการรับทำบัญชีภาษี จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ


การรับทำบัญชี ยื่นแบบชำระภาษี เป็นข้อกำหนดของกฎหมาย ที่ระบุให้นิติบุคคลต้องจัดทำบัญชียื่นแบบภาษี รายเดือน รายปี รวมถึงการปิดงบการเงินนำส่งงบการเงินที่ถูกต้อง กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย


การทำบัญชีส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการคือ ทราบผลการดำเนินงาน ผลประกอบการ ผลกำไรขาดทุน จากงบการเงินที่ทำขึ้น การปิดบัญชีประจำทุกเดือน นำผลประกอบการมาวิเคราะห์ปรับปรุงการทำงาน ทำบัญชีที่รัดกุมเป็นระบบทำให้การคำนวณชำระภาษีถูกต้องประสิทธิภาพ


ทำไมต้องจ้าง สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ยื่นภาษี


เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการว่าจ้างพนักงานประจำทำบัญชีให้บริษัท สำนักงานบัญชี มีความเชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณ์ ผ่านการแก้ปัญหา สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบ ช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดได้ ช่วยลดภาระคลายความวิตกกังวลให้กับผู้ประกอบการ ช่วยให้มีเวลาในการพัฒนางานด้านอื่น ๆ ของบริษัทมากยิ่งขึ้น


" การันตีธุรกิจทำบัญชีเป็นระบบ ชำระภาษีถูกต้อง ไม่มีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ไม่กังวลสรรพากรมาเยือน "


ปรึกษาบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  รับวิเคราะห์งบการเงินหน้าที่ในการรับทำบัญชี ของสำนักงานบัญชี พีทูพี


รับผิดชอบรับทำบัญชี ยื่นภาษี บันทึกรายการรับ-จ่าย จากข้อมูลธุรกรรมการเงินของกิจการ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ปิดงบบัญชีประจำปี ทำงบดุล งบการเงิน ประจำเดือนประจำปี จัดระบบเก็บเอกสารบัญชี ทำทะเบียนคุมผู้ถือหุ้น คำนวณยื่นชำระภาษี ยื่นประกันสังคม


แจ้งชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับทำบัญชีของกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปิดงบประจำปี ยื่นงบการเงินนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ปิดบัญชีประจำปีให้ พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบ และรับรองบัญชีตามกฎหมาย ให้แก่กิจการท่าน


บริการรับทำบัญชีภาษี แบบรายเดือน


1. เป็นที่ปรึกษา แนะนำรายละเอียดการรับทำบัญชี วางแผนยื่นชำระภาษี จัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานให้เป็นระบบเพื่อการบันทึกบัญชีภาษี


2. วิเคราะห์เอกสารรายการค้า บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ปรับปรุงบัญชี รายงานทางบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร


3. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชี ที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร


4. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และออกรายงานดังกล่าว ให้กับผู้บริหารบริษัท


5. ด้านภาษี คำนวณยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์ รายเดือน จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) จัดทำและ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30) จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน


6. ด้านประกันสังคม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้นายจ้าง จัดทำยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ รายเดือน


บริการรับทำบัญชีภาษี แบบรายปี


(1) บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วยระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ (2) จัดทำยื่นแบบชำระ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภงด.51 (3)จัดทำยื่นแบบชำระ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภงด.50


(4) จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ สบช.3 (5) จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี ภงด.1ก (6) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ให้แก่ธุรกิจผู้ประกอบการ


ผู้ประกอบการที่ทำบัญชียื่นภาษี และยื่นประกันสังคม ด้วยตนเอง สามารถใช้บริการ สำนักงานบัญชี พีทูพี เพื่อบันทึกสรุปรายการบัญชีภาษีทั้งปี เพื่อปิดงบการเงิน และยื่นภาษีรอบปลายปี เรายังมีบริการตรวจสอบแบบการยื่นภาษีท่านทุกเดือน


หากกรณีเกิดข้อผิดพลาด สามารถดำเนินการแก้ไข โดยทำใบปรับปรุงรายการให้กับกิจการ และนำไปยื่นภาษีเพิ่มเติมกับกรมสรรพากร เป็นการแบ่งเบาภาระ และกรองความผิดพลาดในแต่ละเดือน ทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยง เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เมื่อเทียบกับค่าบริการในการทำบัญชีแบบรายปี มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบรายเดือน


ปรึกษาบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  รับวางระบบโปรแกรมบัญชี Expressความเสี่ยงการทำบัญชี อาจจะถูกตรวจสอบ จากหน่วยงานราชการ


1. ใช้เงินสดหมุนเวียนในปริมาณมากเกินไป เงินสดหมุ่นเวียนมีปริมาณเข้าออก โดยไม่ผ่านบัญชีธนาคาร


2. สินค้าคงเหลือมีปริมาณที่ไม่ถูกต้อง สินค้าคงเหลือบันทึกบัญชีผิด ไม่มีการตรวจเช็ค


3. ไม่มีปริมาณสินทรัพย์มากผิดปกติ หรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สามารถแจงถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้


4. หนี้สินทุนเงินกู้ยืมกรรมการมาก โยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินจากตัวบุคคล เข้ามาสู่บริษัท โดยกิจการไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาที่ไปของทรัพย์ดังกล่าวได้


5. ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน หลักความเป็นจริงการประกอบธุรกิจก็เพื่อผลกำไร แต่เมื่อขาดทุนยังคงประกอบการต่อมา จึงผิดวิสัยของการดำเนินธุรกิจ


6. บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับเจตนาในการบันทึกรายได้นั้น สรรพากรสามารถตรวจสอบได้ถึงความผิดที่เกิดขึ้นนั้น บ่อยหรือซ้ำๆ หรือไม่


7. บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน เจตนาของการผิดพลาดที่ซ้ำเป็นประจำ ซึ่งหลักการบัญชีแล้วสามารถตรวจสอบการผิดพลาดนั้นได้


8. ค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่รายได้ลดลง ไม่เป็นตรรกะ ไม่มีเหตุผล ไม่สอดคล้องกับหลักการทางบัญชีพื้นฐาน ไม่ถูกต้องตามธรรมชาติ


9. ค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเทียบกับรายได้ ไม่เป็นเหตุเป็นผลของแหล่งที่มาของรายจ่าย


10. สร้างค่าใช้จ่ายเท็จ เจตนาทุจริต สร้างหลักฐานเท็จ ผิดกฏหมาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร


สรุป ข้อแนะนำ การรับทำบัญชีภาษี


สำหรับเจ้าของธุรกิจแล้ว นอกจากเรื่องของการบริหารธุรกิจแล้ว อีกประการหนึ่งที่สร้างปัญหาความหนักใจให้ท่านคงหนีไม่พ้นเรื่องการบริหารจัดการงานและบุคลากรในฝ่ายบัญชี


การจ้างพนักงานคนหนึ่งทางด้านบัญชี ต้องคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะคุณสมบัติที่ครบถ้วน เข้ามารับผิดชอบงานด้านบัญชีภาษี รวมถึงต้องดูแลสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด


ปัญหาขาดแคลนพนักงาน ปัญหาขาดลามาสาย การลาออก โดยเฉพาะตำแหน่งพนักงานบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จึงเป็นเหตุผลที่ท่านควรใช้บริการรับทำบัญชียื่นภาษี แบบ Outsource 


ปรึกษา งานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc