รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ คุ้มค่าคุ้มราคา

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์


คุ้มค่าคุ้มราคา การันตีคุณภาพ รับทำบัญชียื่นภาษีออนไลน์


บริการรับทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ รายเดือนรายปี ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการปิดงบการเงินที่มีคุณภาพ พร้อมดูแลระบบบัญชีของกิจการท่าน


เป็นที่ปรึกษาบัญชีภาษี ครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า25 ปี ที่ให้บริการด้านบัญชีภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้าออนไลน์ โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรต่าง ๆ ปัจจุบันเรามีบุคลากรมืออาชีพ


ผ่านการอบรมมาตรฐานการทำบัญชี ได้รับอนุญาตผู้เป็นทำบัญชี ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์ ช่วยลดภาระแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจท่าน เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร


" แก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ มุ่งหารายได้ เพื่อการเติบโตธุรกิจ เราดูแลพัฒนาระบบบัญชี นำสิ่งดีดีสู่องค์กรท่าน "


อ่านบริการ รับวางระบบบัญชี Workflow วางระบบงานฝ่ายบัญชี

ค่าบริการ รับทำบัญชียื่นภาษี รายเดือน


1.ปริมาณเอกสารไม่เกิน  30 รายการ ค่าบริการ  3,000 บาท


2.ปริมาณเอกสารไม่เกิน  60 รายการ ค่าบริการ  5,000 บาท


3.ปริมาณเอกสารไม่เกิน 100 รายการ ค่าบริการ 7,000 บาท


4.ปริมาณเอกสารไม่เกิน 150 รายการ ค่าบริการ 10,000 บาท


5.ปริมาณเอกสารมากกว่า 150 รายการ ค่าบริการ ตามตกลง


ทำไมการจัดทำบัญชีและภาษีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

การจัดทำบัญชี ยื่นแบบชำระภาษีเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย ที่ระบุให้นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดต้องจัดทำบัญชียื่นแบบชำระภาษีทุกเดือน พร้อมกับนำส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

ถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนั้นการทำบัญชียังทำให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการโดยตรง ด้วยคือทำให้ทราบผลการดำเนินงาน ผลการประกอบการ และผลกำไรขาดทุนจากงบการเงิน

ที่จัดทำเป็นรายเดือนรายไตรมาส รายปี รวมถึงการปิดงบการเงิน นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรที่ถูกต้อง บริษัทที่มีการปิดบัญชีประจำทุกเดือนนำผลประกอบการที่ได้

มาวิเคราะห์ ปรับปรุงการทำงานของบริษัท การจัดทำบัญชีที่รัดกุมเป็นระบบ และไม่มีข้อผิดพลาด จะช่วยให้การคำนวณแบบชำระภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง


" การันตีกิจการท่านมีระบบ การบันทึกบัญชียื่นชำระภาษีถูกต้อง ไม่มีปัญหาเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ไม่ต้องกังวลสรรพากรมาเยือน "


บทบาทหน้าที่นักบัญชี

บทบาทและหน้าที่ของนักบัญชีคือรับผิดชอบในการ ทำบัญชี ยื่นภาษี บันทึกรายการรับจ่าย ข้อมูลทางการเงินธุรกรรมขององค์กรจดทำทะเบียนทรัพย์สิน ปิดบัญชี ทำงบดุล งบการเงินประจำปี

จัดเก็บเอกสารทางบัญชี รายละเอียดของผู้ถือหุ้น และยื่นชำระภาษี กรมสรรพากรตามกฎหมาย ทุกห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด จะต้องจัดให้มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหนึ่งคน เป็นพนักงานของบริษัท

หรือสำนักงานบัญชี Outsource ด้วยเพราะบริษัทต้องยืนยันรายชื่อผู้ทำบัญชี กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องปิดงบประจำปี ยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่มีการปิดบัญชีตามกฎหมาย


ทำไมต้องจ้าง สำนักงานบัญชี ทำบัญชี ยื่นภาษี

1. มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากเมื่อเทียบกับการว่าจ้างพนักงานประจำ ทำบัญชีให้บริษัท
2. สำนักงานบัญชี มีความเชี่ยวชาญ และสั่งสมประสบการณ์ ผ่านการแก้ปัญหาบัญชีภาษี สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้
3. ช่วยลดภาระ คลายความวิตกกังวลให้กับผู้ประกอบการ ช่วยให้มีเวลาในการพัฒนางานด้านอื่น ๆ ของบริษัทมากยิ่งขึ้น


จ้างทำบัญชียื่นภาษี ปรึกษาทีมงาน รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่าน รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)


บริการบัญชีภาษี แบบรายเดือน

1.เป็นที่ปรึกษา แนะนำการทำบัญชี วางแผนยื่นชำระภาษี จัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานเป็นระบบ ในการบันทึกบัญชี


2.วิเคราะห์เอกสารรายการค้า เพื่อการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร


3.บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชี ที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร


4.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และออกรายงานดังกล่าวให้กับผู้บริหารบริษัท

 

ด้านภาษีการคำนวณ ยื่นแบบ และชำระภาษีออนไลน์ รายเดือน

1.จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
2.จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
3.จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
4.จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
5.จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน


ด้านประกันสังคม

1.ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้นายจ้าง
2.จัดทำยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ รายเดือน


บริการบัญชีภาษี แบบรายปี

1.บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วยระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์
2.จัดทำยื่นแบบชำระ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
3.จัดทำยื่นแบบชำระ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
4.จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์(สบช.3)
5.จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี(ภงด.1ก)
6.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ให้แก่ธุรกิจผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการที่ทำบัญชียื่นภาษี และยื่นประกันสังคม ด้วยตนเอง สามารถใช้บริการ สำนักงานบัญชี พีทูพีเพื่อบันทึกสรุปรายการบัญชีภาษีทั้งปีเพื่อปิดงบการเงินและยื่นภาษีรอบปลายปี
เรายังมีบริการตรวจสอบแบบการยื่นภาษีท่านทุกเดือนหากกรณีเกิดข้อผิดพลาดสามารถดำเนินการแก้ไขโดยทำใบปรับปรุงรายการให้กับกิจการ และนำไปยื่นภาษีเพิ่มเติมกับกรมสรรพากร
เป็นการแบ่งเบาภาระและกรองความผิดพลาดในแต่ละเดือนทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยง เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เมื่อเทียบกับค่าบริการในการทำบัญชีแบบรายปี มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบรายเดือน

แนะนำอ่าน ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ

รู้พื้นฐานบัญชีภาษี การเงิน ก่อนจ้างสำนักงานบัญชี

รู้พื้นฐานการเงิน

ก่อนใช้บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ผู้ประกอบการควรมีความรู้ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่เรื่องการบริหารงานการเงินในกิจการ โดยมีความรู้การบริหารเงินสดหมุนเวียนอย่างสมดุลมีวินัย
ในการแยกเงินส่วนตัวออกจากเงินที่ใช้ประกอบกิจการอย่างชัดเจนบริหารยอดค้างรับ ค้างจ่าย อย่างรอบคอบวางแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายการประเมินรายได้จากงบกระแสเงินสดวางกลยุทธ์การใช้เงินเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปได้

รู้พื้นฐานด้านบัญชี

เพื่อความเข้าใจความหมายทางบัญชีแก่เจ้าของธุรกิจศึกษาเพื่อทำความเข้าใจศัพท์ความหมายของคำสำคัญ ดังต่อไปนี้
1. สินทรัพย์ หรือทรัพย์ที่อยู่ในการครอบครองของกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการประกอบการที่มีมาก่อนอดีต และที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีนั้นต่อไปในอนาคตการได้มาของสินทรัพย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
    1.1 สินทรัพย์ที่มีนั้นสามารถจัดหาประโยชน์ได้ในทางพาณิชย์ สร้างผลตอบแทนเพิ่มมูลค่า ให้กับกิจการได้แน่นอน ซึ่งสามารถได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
    1.2 รายการสินทรัพย์นั้นสามารถประเมินราคาทุน หรือมีมูลค่าที่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
2. หนี้สินภาระผูกพันของกิจการ ที่มีในปัจจุบันเป็นผลจากการประกอบกิจการหรือธุรกรรมของกิจการที่ผ่านมาในอดีตการชำระหรือภาระผูกพัน กิจการต้องจ่ายชำระผลตอบแทน การรับรู้รายการ และบันทึกรายการหนี้สินต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
    2.1 ประโยชน์ที่กิจการต้องได้รับชำระในรูปเงินสดหรือเชิงเศรษฐกิจและได้รับในรูปแบบทรัพย์อื่น ๆ ในเชิงทรัพยากร เป็นผลตอบแทนชำระภาระหนี้สินผูกพันดังกล่าว
    2.2 ผลตอบแทนมูลค่าที่ชำระภาระผูกพัน สามารถวัด และบันทึกรายการได้น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับได้ทางบัญชี
3. ส่วนของเจ้าของ ส่วนต่าง ได้ (ผลบวก) เสีย (ผลลบ) คงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว
4. รายได้ หรือการเพิ่มขึ้นในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในรอบระยะเวลารายงานหรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ และรายการกำไร
5. ค่าใช้จ่าย คือการลดลงของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในรอบระยะเวลารายงานหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง

พื้นฐานปัจจัยเสี่ยงด้านภาษี

ปัจจัยความเสี่ยงที่บ่งบอกธุรกิจอาจเลี่ยงภาษีจากปัจจัยดังต่อไปนี้นักบัญชีหรือผู้ประกอบการพึงระวังธุรกิจของตนเองเพื่อป้องกันภาระทางภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
1. ใช้เงินสดหมุนเวียนในปริมาณมากเกินไป สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินเงินสดหมุ่นเวียนมีปริมาณเข้าโดยไม่ผ่านบัญชีธนาคาร
2. สินค้าคงเหลือมีปริมาณที่ไม่ถูกต้องรายการสินค้าคงเหลือที่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้และผลกำไรขาดทุนโดยตรงให้กิจการ
3. ไม่มีทรัพย์สินหรือปริมาณทรัพย์มากผิดปกติ ความสมดุลในกิจการเงินทุนหมุนเวียนดีมีกำไรแต่ไม่ทรัพย์สินในงบฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นโดยไม่สามารถแจงถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สิน
4. หนี้สินและทุนเงินกู้ยืมกรรมการมากคือการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินจากตัวบุคคลเข้ามาสู่บริษัทโดยกิจการไม่สามารถชี้แจงได้แหล่งที่มาที่ไปของทรัพย์สินดังกล่าวได้
5. ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน ในหลักความเป็นจริงหลักการประกอบธุรกิจก็เพื่อผลกำไรแต่เมื่อขาดทุนแต่ยังคงประกอบการต่อมาจึงผิดวิสัยของการดำเนินธุรกิจขั้นพื้นฐาน
6. บันทึกรายได้ไม่ถูกต้องหากเกิดขึ้นจากการบันทึกผิดในรายการที่ไม่ใช่สาระสำคัญทำการปรับปรุงรายการทางบัญชี หากเป็นการผิดพลาดในสาระสำคัญคงเป็นที่บ่งบอกถึงรายการดังกล่าวผิดปกติ
7. บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน อยู่ที่เจตนาของการผิดพลาดที่ซ้ำและเป็นประจำ ซึ่งหลักการบัญชีแล้วสามารถตรวจสอบการผิดพลาดนั้นเล็กน้อยหรือส่อเจตนาไม่บันทึกรายได้ หรือหลีกเลี่ยง
8. ค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่รายได้ลดลง เป็นตรรกะเป็นเหตุเป็นผลต่อเรื่องราวทางบัญชีจะต้องสอดคล้องไปกับหลักการทางบัญชี และพื้นฐานความถูกต้องตามธรรมชาติ
9. ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ดังกล่าวเกิดความไม่มีเหตุไม่ผลของแหล่งที่มาของรายจ่าย
10.สร้างค่าใช้จ่ายเท็จ กรณีนี้เป็นการทุจริตเจตนากระทำ ผิดสร้างหลักฐานเท็จผิดกฏหมายส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร

บทสรุปแนะนำสำหรับเจ้าของธุรกิจ

เราเชื่อว่าสำหรับเจ้าของธุรกิจแล้ว นอกจากเรื่องของการบริหารธุรกิจแล้ว อีกประการหนึ่งที่สร้างปัญหาความหนักใจให้ท่านคงหนีไม่พ้นเรื่องการบริหารจัดการงานและบุคลากรในฝ่ายบัญชี


การจ้างพนักงานคนหนึ่งทางด้านบัญชีต้องดำเนินการ คัดเลือกพนักงานที่มีทักษะคุณสมบัติที่ครบถ้วนให้เข้ามารับผิดชอบงานด้านบัญชีภาษี รวมถึงต้องดูแลสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด


รวมไปถึงปัญหาขาดแคลนพนักงานปัญหาขาดลามาสายหรือลาออก โดยเฉพาะในตำแหน่งพนักงานบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์แล้วดังนั้น
จึงเป็นเหตุผลที่จะขอเรียนเจ้าของธุรกิจได้เปลี่ยนมุมมองใช้บริการพนักงานบัญชีแบบ Outsource ที่มีความรู้


จ้างทำบัญชี ปรึกษาทีมงาน รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน ที่ปรึกษาบัญชี ปรึกษางานฝ่ายบัญชี

สนใจบริการ รับจดทะเบียนบริษัท จดห้างหุ้นส่วน ปรึกษาเราฟรี
p2paccounting.com