views

หนังสือบริคณห์สนธิ

คือเอกสารการจดก่อการเบื้องต้นเรื่มต้น ในการจดทะเบียนบริษัท เป็นการเปิดเผยเจตนา วัตถุประสงค์ของผู้ก่อการ ต่อบุคคลต่างๆ

ในการจัดตั้งบริษัทเอกสารก็จะกำหนดรายละเอียด ในการจัดตั้งบริษัท เช่น รายชื่อผู้ก่อการ หุ้นที่จดทะเบียน วัตถุประสงค์บริษัท  


การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้


1. ผู้เริ่มก่อการจองชื่อนิติบุคคล ให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ตรวจสอบชื่อ ที่ต้องการจองว่าชื่อดังกล่าว


ต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จอง หรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือขัดระเบียบ


สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน ด้วยตนเอง และนำใบแจ้งผลการจองชื่อไป ประกอบการขอจดทะเบียน


2. เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อแล้ว ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน เข้าชื่อกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้เริ่มก่อการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


- เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได้


- มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป


- จะต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น


3. ผู้เริ่มก่อการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล


4. ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับนี้สิ้นผล หากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ


1. แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)


2. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท


3. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)


4. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ


5. แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ(ถ้ามี)


6. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะ ในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)


7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน


8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)


9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc
อัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมจดหนังสือบริคณห์สนธิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้


1.การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  1,000 บาท


2.การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจำกัด  500 บาท


3.การจดทะเบียนบริษัทจำกัด  5,000 บาท


Cr.กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บทความที่น่าสนใจ