views

สร้างธุรกิจส่วนตัว


การสร้างธุรกิจส่วนตัวไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีเงินลงทุนจำนวนมากก่อนแต่สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นจากความคิดที่ต้องการประกอบธุรกิจ


ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสเพื่อตกผลึกว่าต้องการจะทำธุรกิจอะไร


โดยจะมีคำถามที่ตามมามากมาย เช่นจะทำอย่างไรจะเริ่มต้นยังไงจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างไร


การสร้างธุรกิจแฟรนไชส์


ธุรกิจแฟรนไชส์ มีบริษัทผู้ขายแฟรนไชส์วางระบบการบริหารจัดการจัดหา สินค้า/บริการซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดแล้ว


นับเป็นการลงทุนธุรกิจทางลัดทำให้เราไม่ต้องกังวลในเรื่องจะบริหารจัดการธุรกิจอย่างไรจะโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการอย่างไร


แต่ก็ยังมีความเสี่ยง หากผู้ขายแฟรนไชส์ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่อาจเกิด ปัญหาที่ส่งผลต่อผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้

" ก่อนซื้อแฟรนไชส์ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ "

อ่าน รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา


ศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างธุรกิจส่วนตัว


สิ่งจำเป็นอีกประการ คือการศึกษาข้อมูลติดตามปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดแนวโน้มของธุรกิจที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

1.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลกสู่ยุคการค้าเสรี ตลาดเดียว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรม ความทันสมัยของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์


2.ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ


3.ความจำเป็นในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม


4.ความต้องการความสะดวกสบายกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น


5.ความต้องการด้านสุขภาพ ความงาม และความปลอดภัยเพิ่มขึ้น


แนะนำอ่าน การทะเบียนผู้ทำบัญชี คืออะไร ที่ไหน อย่างไร


กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ

1.การเลือกรูปแบบธุรกิจ


2.การขออนุญาตประกอบกิจการตลอดจนศึกษาในเรื่องขั้นตอนการจดทะเบียนการขอใบอนุญาตรวมถึงการเตรียมเอกสารสถานที่จดทะเบียนค่าธรรมเนียม

    2.1การจัดตั้งธุรกิจ

    2.2การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

    2.3การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน

    2.4การนำเข้าและส่งออก


3.ภาษีและประกันสังคม


CR ที่มาของข้อมูล : คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทำความรู้จักนักบัญชีหุ่นยนต์ การบัญชีอัตโนมัติ

วัตถุที่ประสงค์ในการจัดตั้งธุรกิจต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามคือ

1) ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย
2) ใช้คำหรือข้อความที่มีความหมายไม่ชัดเจน หรือไม่กำหนดขอบเขตให้ชัดเจนแน่นอน
3) ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
4) กิจการแชร์
5) กิจการที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม


กิจกรรมด้านบัญชีภาษีดังต่อไปไปนี้

1.ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1,3,53 ภ.พ.30,36

2.บริการปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

3.ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

4.ยื่นประกันสังคมรายเดือน

5.ยื่นพนักงานเข้า-ออก ประกันสังคม

6.ยื่น ภ.ง.ด.51 ประมาณกลางปี

7.ยื่น ภ.ง.ด.50 ปลายปี

8.ยื่น ภ.ง.ด.1ก สรุปเงินเดือนสิ้นปี

9.ปิดงบการเงินกิจการเพื่อนำส่งสรรพากร/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10.บันทึกบัญชี


จัดตั้งบริษัท ออนไลน์ เริ่มต้นผู้ประกอบการรายใหม่


แนะนำอ่าน รับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc

เว็บไซต์ : p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ