รับวางระบบบัญชี บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม

รับวางระบบบัญชี

บริการวางระบบบัญชี Workflow งานฝ่ายบัญชี


" ป้องกันการทุจริต ทรัพย์สินสูญหาย วางแผนการทำงานในฝ่ายบัญชี รับวางระบบบัญชี บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม "


วางขั้นตอน Workflow งานฝ่ายบัญชี วางระบบจัดผังบัญชีมาตรฐาน จัดประเภทบัญชีเป็นหมวดหมู่  จัดสต๊อกสินค้า จัดระบบบัญชีภาษี


การซื้อขาย สำหรับธุรกิจขายสินค้าและบริการ ธุรกิจผู้ประกอบการขายสินค้าออน์ไลน shopee lazada pantip บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม


  อ่านบริการที่ปรึกษาบัญชี กดที่นี่

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


รับวางระบบบัญชี โดยทีมงานมืออาชีพ

สำนักงานบัญชี พีทูพี พร้อมให้คำปรึกษาฟรี สำหรับการวางระบบบัญชี ประสบการณ์วางระบบบัญชี กว่า 10 ปี ปรึกษาขอคำแนะนำได้


ยินดีให้บริการ รับส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้า ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการประกอบการ จากประสบการณ์การให้บริการแก่ลูกค้า


ในหลายประเภทธุรกิจ และให้บริการลูกค้าหลากหลายประเภททำให้เรามีการปรับปรุงคุณภาพและเทคนิตการวางระบบตลอดเวลา


" เรามั่นใจ เราสามารถ จัดการวางระบบบัญชี ให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ "


  ดูรายละเอียดบริการรับวางแผนภาษี กดที่นี่

วางระบบบัญชีโรงงาน

" เราคือบริษัท ที่เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชี วางระบบการปฏิบัติงานบัญชีภาษี "

ที่ผ่านมา บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปช่วย รับวางระบบบัญชี ให้กับลูกค้าในหลายประเภทอุตสาหกรรมได้แก่

  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจซื้อมา – ขายไป
  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจบริการ
  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • รับวางระบบบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม
  • รับวางระบบบัญชีร้านอาหาร
  • รับวางระบบบริษัทขายของออนไลน์
  • รับวางระบบบัญชีเต็นท์รถมือสอง      


  สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท


"รับวางระบบบัญชี อย่างมีคุณภาพ ให้ประโยชน์ ควบคุมต้นทุนให้ผู้ประกอบการ"ผู้ประกอบธุรกิจ สิ่งที่แรกที่ต้องดำเนินการเพื่อการทำงานมีประสิทธิภาพคือ การวางระบบบัญชี ในองค์กร


ถ้าเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็ก ก็คงจะไม่ค่อยวิตกกังวลกับตรงส่วนนี้มากนัก เพราะเป็นการลงทุนที่ไม่สูง และตัวผู้ประกอบการสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง


แต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ก็จำเป็นต้องมีการวางระบบบัญชีอย่างดี และรัดกุมเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจต่อไปในอนาคต


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบทความ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วางระบบบัญชี ผู้ประกอบการขายสินค้าออน์ไลน shopee lazada

การวางระบบบัญชี

คือการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ภายในองค์ ไม่ว่าจะเป็น นโยบายทางธุรกิจ บัญชีภาษี ควบคุมทั้งภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทุกส่วน


รวมทั้งวางระบบบัญชีเพื่อเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร เกิดระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ที่ถูกต้องแม่นยำ ของเจ้าของธุรกิจ


การวางระบบบัญชี มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจสูงสุด ต้องมีองค์ประกอบดังนี้

1. หลักฐานทางบัญชีได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีซื้อ ใบส่งของ ใบกำกับภาษีขายใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย


ใบเบิกเงินทดรองจ่าย ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกค่าเดินทางสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมี ชื่อผู้จัดทำ ชื่อและเลขที่เอกสาร รวมทั้ง วันเดือนปี


ที่ออกเอกสาร และจำนวนเงินรวมด้วยโดยผู้รับวางระบบบัญชีต้องกำหนดรูปแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับระบบการทำงานของกิจการนั้นๆ


2. นโยบายธุรกิจและนโยบายบัญชีทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก เนื่องจากนโยบายทางธุรกิจนั้น จะส่งผลต่อการวางระบบบัญชีนั่นเอง


3. วิธีปฏิบัติงานทางบัญชีประกอบไปด้วยคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบบัญชี เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางบัญชีเช่นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รวมไปถึงรูปแบบการปฏิบัติงานทางบัญชีทุกด้านของกิจการ


4. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเช่น โปรแกรมบัญชี อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ต้องเน้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง


5. บุคลากรได้แก่ ฝ่ายบริหาร ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆที่จำเป็นต่อองค์กร เช่น งบประมาณอุปกรณ์เครื่องมือ


และฝ่ายของนักพัฒนาและวิเคราะห์ระบบ ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบบัญชีต้องมีนักบัญชีที่เชี่ยวชาญ


ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจให้มีการสอนทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการด้วย


6. การควบคุมภายในของระบบบัญชีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การวางระบบบัญชีที่ดี ต้องมีลักษณะดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้


2. สามารถนำข้อมูลไปใช้จัดการเกี่ยวกับภาษีได้


3. สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตเพื่อทำงบประมาณ และรายงานได้


4. มีปริมาณรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและทันเวลา


5. มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี


6. มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต และการถูกขโมย


7. เหมาะสมกับการดำเนินงานของธุรกิจ


8. มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเข้าใจง่าย


หากผู้ประกอบการมีการวางระบบบัญชีที่ถูกต้องและมีคุณภาพแบบนี้แล้ว สิ่งที่จะตามมาก็คือ สามารถลดข้อผิดพลาดในการทำงาน


ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับระบบอื่น ภายในได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย


สะดวกปลอดภัยต่อการจัดเก็บ และการนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ได้สะดวก


ทำไมถึงต้องมีการวางระบบบัญชี


เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้า ทำให้เสียทรัพยากร และเวลาในการทำงาน ทำให้ระบบเอกสาร และระบบการทำงานของลูกค้า


มีความชัดเจน ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน แต่ละคนชัดเจนเพิ่มระบบการควบคุมภายใน


ที่จำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และให้ระบบเป็นตัวควบคุมการทำงาน


  โปรแกรมบัญชีใช้สำหรับวางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี express


ขั้นตอนเบื้องต้นการวางระบบบัญชี


บริษัทจัดส่งผู้ชำนาญการเข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และวิเคราะห์สอบถามรายละเอียดองค์กรในเชิงลึก


ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่


ติดตามผลการทำงานและปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่านบริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด  บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
p2paccounting.com