views

ทำบัญชีรายรับรายจ่ายความรู้เรื่อง การทำบัญชี รายรับรายจ่าย เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปธุรกิจบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านออนไลน์ เพราะการรับทำบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชี


ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะทางการเงิน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานวางแผนกลยุทธ์  และจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่


การนำเสนอเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ สำหรับทำบัญชีรายรับรายจ่าย  เนื้อหาจะครอบคลุมถึงขั้นตอนการรับทำบัญชี เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวอย่างกรณีศึกษาและแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาเพิ่มเติม ติดตามได้เลย


p2pacc ขอแนะนำ หากท่านผู้ประกอบการธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ หาความรู้ทักษะ การทำบัญชีภาษีเบื้องต้นที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ ดูได้ที่  คอร์สเรียนบัญชีภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจ


ปรึกษาบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2paccขั้นตอนการทำบัญชีรายรับรายจ่าย 


เตรียมความพร้อม ทำบัญชีรายรับรายจ่าย


ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผู้ประกอบการต้องเริ่มจากการศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำบัญชีกฎหมายภาษีอากร พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯลฯ


ไปจนถึงการเรียนรู้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี รายรับรายจ่ายหลักการบัญชี ระบบบัญชี ซอฟต์แวร์โปรแกรมบัญชีบัญชีและที่สำคัญการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินก็เป็นทักษะที่ต้องมี


จากนั้นให้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการฟัง ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเจรจาต่อรอง


ทั้งนี้นอกจากเรื่องของทักษะแล้วการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นก็สำคัญเช่นกัน เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์บัญชีเครื่องคิดเลข และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ


รวบรวมข้อมูล รายละเอียดทางบัญชี


สำหรับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจที่คุณต้องรู้ก่อน ทำบัญชีรายรับรายจ่าย คือชื่อธุรกิจ ประเภทธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ (บุคคลธรรมดา,นิติบุคคล) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีต่าง ๆ  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ทั้งนี้ก็ควรขอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจด้วยจะดีมาก


รวมไปถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีทั้งการใช้ระบบบัญชีแบบไหน (เงินสด, เดบิต,เครดิต) ใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือไม่ มีบัญชีธนาคารกี่บัญชีและมีบัตรเครดิตกี่บัตร เหล่านี้ล้วนสำคัญ


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารก็ควรถามไปเลยว่ามีใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือไม่ มีใบสำคัญจ่าย หรือไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร หรือไม่ มีเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือไม่


ทั้งนี้เนื่องจากคุณทำบัญชี รายรับรายจ่ายก็ควรที่ต้องรู้แหล่งที่มาของรายรับ (ขายสินค้า,ขายบริการ, รายได้อื่น ๆ) วิธีการรับเงิน(เงินสด, โอนเงิน, เช็ค)และระยะเวลาการรับเงิน


จนไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายทั้งประเภทของรายจ่าย (ต้นทุนสินค้า, ค่าใช้จ่ายในการขาย,ค่าใช้จ่ายในการบริหาร) วิธีการจ่ายเงิน (เงินสด, โอนเงิน, เช็ค) ระยะเวลาการจ่ายเงินต่าง ๆ 


ส่วนข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรรู้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์


มาถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลก็อาจจะทำได้ด้วยการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ ตรวจสอบเอกสารขอสำเนาเอกสารและสังเกตการดำเนินงานของธุรกิจ โดยใช้เครื่องมืออย่างแบบสอบถาม


เช็คลิสต์ และซอฟต์แวร์บัญชี แต่ทั้งนี้ก็ควรเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด และแจ้งเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล


p2pacc ขอแนะนำ อ่านบทความ บริษัทควรจะจัดแฟ้มเอกสารบัญชีอย่างไร เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพ ดูได้ที่ จัดแฟ้มเอกสารบัญชีบริษัท ให้ใช้ง่าย


ปรึกษาบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2paccบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย 


โดยให้แยกประเภทรายรับรายจ่าย เช่นแยกประเภทรายรับตามแหล่งที่มา เช่น ขายสินค้า ขายบริการรายได้อื่นๆ หรือแยกประเภทรายจ่ายตามประเภท เช่น ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหาร


จากนั้นให้บันทึกรายการรับ ทั้งการบันทึกวันที่บันทึกรายละเอียด บันทึกจำนวนเงิน บันทึกวิธีการรับเงิน บันทึกเลขที่เอกสาร(ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี) บันทึกให้หมด


ต่อมาก็บันทึกรายการจ่าย ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกวันที่ บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ บันทึกจำนวนเงิน บันทึกวิธีการจ่ายเงิน และบันทึกเลขที่เอกสาร(ใบสำคัญจ่าย)


ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดทั้งยอดรวมรายรับและรายจ่าย ความถูกต้องของข้อมูล และความครบถ้วนของเอกสารทั้งนี้ก็ควรเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ และเก็บเอกสารไว้ 5 ปี


วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี


รวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่ายและรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์


จากนั้นให้วิเคราะห์สภาพคล่อง ทั้งอัตราส่วนสภาพคล่องเช่น อัตราส่วนกระแสเงินสด อัตราส่วนทุนหมุนเวียนและวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นจนไปถึงวิเคราะห์ผลกำไรทั้งอัตรากำไรขั้นต้น จุดคุ้มทุนต่าง ๆ 


รวมไปถึงวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งโครงสร้างค่าใช้จ่ายและหาวิธีลดค่าใช้จ่ายให้ วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงในการเพิ่มรายได้แนวทางการลดต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน


จัดทำรายงาน

กำหนดวัตถุประสงค์ของรายงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น รายงานเพื่อติดตามสถานะทางการเงิน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ และการรายงานเพื่อยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐ กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร นักลงทุน หรือหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น


ปรึกษาบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc
สรุปการทำบัญชี รายรับรายจ่าย

บอกลาสมุดบัญชี กำไรหายค่าใช้จ่ายบานปลาย พบกับเทคนิคการทำบัญชี รายรับรายจ่ายจัดการเงินแบบมืออาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลเข้าใจธุรกิจ วางแผนอนาคต พิเศษ! โปรโมชั่นสุดคุ้ม กับ


สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการทำบัญชีครบวงจรโดยนักบัญชีมืออาชีพ จัดการบัญชีออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ติดต่อเลย


p2pacc ขอแนะนำ อ่านบทความ หากบริษัททำเอกสารบัญชีภาษี สูญหาย หรือเสียหาย  โดยไม่ได้ตั้งใจทำอย่างไร ดูได้ที่ วิธีแก้ไข เอกสารบัญชีสูญหาย เสียหาย


บทความที่น่าสนใจ