views

ต้นทุนการผลิต


การคำนวณต้นทุนการผลิตของบริษัทเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่า


บริษัทใช้จ่ายไปเท่าไหร่ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของตน ต้นทุนการผลิตทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์


และกลยุทธ์ในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ว่าบริษัทใช้จ่ายเงินไปกับการผลิตมากน้อยแค่ไหน

 

ในส่วนการผลิตของบริษัทการคำนวณต้นทุนการผลิตจึงเกี่ยวข้องกับรายจ่ายต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้าและวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสามารถคำนวณ


เป็นรายชิ้น หรือทั้งหมดของกระบวนการทำงาน ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ถึงตรงนี้เรามาทำความเข้าใจให้ถึงแก่นของ ต้นทุนการผลิตกัน


"เข้าใจเรื่องต้นทุนการผลิตอย่างครบกระบวนการ เพื่อการตั้งราคาที่คุ้มค่าให้กับสินค้า"

สารบัญ

ต้นทุนการผลิตคืออะไร?

ความแตกต่างระหว่างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

ความสำคัญของการเข้าใจเรื่องต้นทุนการผลิต

ประเภทของค่าใช้จ่าย

คำนวณต้นทุนการผลิตอย่างไร?

สรุป


ต้นทุนการผลิตคืออะไร?


ต้นทุนการผลิตคำนวณจากผลรวมของต้นทุนวัตถุดิบเป็นตัวบ่งชี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของบริษัทซึ่งรวมถึงค่าขนส่งและภาษี


ต้นทุนแรงงานทางตรงพร้อมกับต้นทุนการผลิตทางอ้อม การคำนวณต้นทุนการผลิตมีประโยชน์ในการตัดสินใจระยะสั้นและในการวิเคราะห์


ความยั่งยืนในระยะยาวของธุรกิจนอกจากนี้ยังใช้วิเคราะห์ทางเลือกการผลิตที่ดีที่สุด โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด


การทำงานของต้นทุนของการผลิต


เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการคำนวณต้นทุนการผลิตเป็นการบ่งชี้เฉพาะประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทจึงพิจารณาเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น วัตถุดิบ


ต้นทุนคงที่ของบริษัทเช่น เงินเดือนของฝ่ายบริหาร จะไม่นำมาคำนวณในการคำนวณเนื่องจากไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับการผลิตของบริษัทกล่าวอีกนัยหนึ่งค่าเหล่านี้จะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อการผลิตของ บริษัท เติบโตขึ้น


ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือต้นทุนการผลิตไม่เหมือนกับต้นทุนสินค้าที่ขายทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนการผลิตพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งของบริษัท


ปรึกษาทีมงานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บัญชีภาษีพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบการ


ต้นทุนขายหมายถึง ผลรวมของต้นทุนในช่วงเวลาการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในขณะนี้เท่านั้น


ต้นทุนการผลิตกำหนดตามสูตรต่อไปนี้: CP= MP + MOD + CIF


MPคือวัตถุดิบ รวมถึงจำนวนเงินที่ใช้ไปกับค่าขนส่งและภาษี


MODเป็นแรงงานทางตรงซึ่งรวมถึงค่าจ้างของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง


CIFเป็นต้นทุนทางอ้อมในการผลิต ซึ่งได้แก่ ค่าบำรุงรักษาค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และค่าไฟฟ้า


CPคือต้นทุนการผลิตเป็นการรวมทุกค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจึงได้มาซึ่งต้นทุนการผลิต


  บทความ การปิดงบบัญชี นำส่งกรมพัฒน์ กรมสรรพากร


ความแตกต่างระหว่างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

ในการจัดการต้นทุนให้ดีสิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีแยกความแตกต่างระหว่างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรแม้ว่าจะดูคล้ายกันแต่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีความแตกต่างที่สำคัญ

 

1. ต้นทุนคงที่ค่าใช้จ่ายจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยไม่คำนึงถึงปริมาณงานของบริษัท เราสามารถยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่าพื้นที่และเครื่องจักร ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น

 

2.ต้นทุนผันแปรคือต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระดับของกิจกรรมทางธุรกิจตัวอย่างเช่น ในร้านเสริมสวย ยิ่งมีลูกค้ามาใช้บริการมาก


ก็จะยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นแชมพูและยาทาเล็บมากขึ้นดังนั้นรายการเหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนและจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการในการดูแล


ความสำคัญของการเข้าใจเรื่องต้นทุนการผลิต

การคำนวณต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารผู้จัดการ หรือใครก็ตามที่มีหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงานเพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพ


การผลิตของบริษัทได้ด้วยวิธีนี้ ทุกธุรกิจสามารถดูได้ว่าต้นทุนสูงเกินไปหรือเปล่าและมองหาวิธีปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจ


นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ดำเนินงานในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรจากการขายของธุรกิจและเพื่อคาดการณ์กำไรหรือขาดทุน


ในอนาคตหากผู้ดำเนินงานสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้เพื่อดำเนินการเพื่อลดต้นทุนธุรกิจก็จะสามารถบรรลุผลกำไรที่สูงขึ้นได้


โดยสรุปแล้วเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากสำหรับผู้ดำเนินงานในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิ่มผลกำไรของบริษัท


ประเภทของค่าใช้จ่าย


ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ:

ต้นทุนผันแปร: เป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามการผลิตของบริษัท ดังนั้นหากการผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยและในทางกลับกัน ตัวอย่างของต้นทุนผันแปรคือวัตถุดิบ

 

ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย: ต้นทุนประเภทนี้หมายถึงต้นทุนผันแปรสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ผลิตการกำหนดต้นทุนในการผลิตแต่ละหน่วยมีประโยชน์ในการกำหนดราคาสินค้า

 

ต้นทุนคงที่: ต้นทุนคงที่ตรงข้ามกับต้นทุนผันแปร เนื่องจากไม่คำนึงถึงการผลิตพวกเขายังคงเหมือนเดิม ตัวอย่างเช่นค่าเช่าคลังสินค้าโลจิสติกส์จะไม่เปลี่ยนแปลงหากบริษัทตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือลดการผลิต

 

ต้นทุนคงที่เฉลี่ย: เป็นมูลค่าคงที่ทั้งหมดหารด้วยปริมาณที่ผลิตทำหน้าที่กำหนดต้นทุนคงที่ที่ใช้ในแต่ละหน่วยที่ผลิต

 

ค่าเสียโอกาส: เป็นต้นทุนที่บริษัทมีเมื่อตัดสินใจผลิตสิ่งหนึ่ง ไม่ใช่อีกสิ่งหนึ่ง นั่นคือค่าเสียโอกาสคือมูลค่าที่บริษัทสูญเสียไปเมื่อเลิกเลือกทางเลือกหนึ่งเพื่อเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง 

 

ต้นทุนรวม: คือผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่บริษัทมี ทั้งแบบผันแปรและแบบคงที่

 

ต้นทุนรวมเฉลี่ย: กำหนดโดยการหารต้นทุนทั้งหมดด้วยปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้อมูลนี้ใช้ในการกำหนดราคาสินค้า

 

ต้นทุนส่วนเพิ่ม: ใช้เพื่อกำหนดต้นทุนในการผลิตหนึ่งหน่วยที่มากกว่าการผลิตในปัจจุบัน


ปรึกษาทีมงานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ปรึกษาเรื่องบัญชีภาษี โดยผู้เชี่ยวชาญ


คำนวณต้นทุนการผลิตอย่างไร?

แม้ว่าประเภทของต้นทุนการผลิตมีให้ท่านสามารถวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของท่านในหลายๆประเภทแต่หากพูดถึงการคำนวณแล้ว


มันมีวิธีที่ช่วยให้ท่านคำนวณได้อย่างง่ายในเบื้องต้นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตต้องคำนึงถึงต้นทุนเพียงแค่ 3 กลุ่มดังนี้


ค่าแรงซึ่งรวมถึงมูลค่าของวัสดุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในวัสดุที่ซื้อ


ต้นทุนแรงงาน ที่จำเป็นสำหรับการผลิตซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนพนักงานและค่าเข้าสังคม และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็นสำหรับพนักงานในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เครื่องแบบการฝึกอบรม หรืออื่น ๆ


สุดท้ายต้นทุนทางอ้อม ของกระบวนการผลิต ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับไฟฟ้าการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักร และค่าเสื่อมราคา และอื่น ๆ

 

และเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตของท่านเพียงคำนวณต้นทุนทั้ง 3 อย่างที่กล่าวถึงข้างต้น ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และต้นทุนทางอ้อม


แม้ว่าจะเป็นการคำนวณอย่างง่าย แต่หากเพิ่มการคำนวณให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจะต้องใช้ความใส่ใจในทุกค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งต้นทุนที่แท้จริง


ให้คำนวณจากทุกประเภทของค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างละเอียดวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ปิดช่องโหว่ข้อผิดพลาดของกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี


ซึ่งท่านสามารถดำเนินการในเบื้องต้นก่อนและเมื่อทุกอย่างเริ่มคงที่ก็จัดการใส่รายละเอียดในทุกต้นทุนวิธีนี้จะช่วยให้ท่านดำเนินการได้เร็ว


และยังแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทัน ท่านสามารถไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน


สรุป

สิ่งสำคัญสำหรับแต่ละบริษัทคือการวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันอย่างลึกซึ้งและดูว่าแต่ละต้นทุนใช้จ่ายดำเนินการในแต่ละส่วนอย่างไรบ้าง


เพื่อให้สามารถคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวิเคราะห์ปรับต้นทุนให้เหมาะสมในอนาคตได้ด้วยเหตุนี้สิ่งสำคัญคือ


ต้องเก็บบันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัทไว้เสมอและคอยตรวจสอบค่าใช้จ่ายอยู่เสมอดังนั้นผู้ดำเนินการจะต้องทราบสถานการณ์ทางการเงิน


ของธุรกิจของตนอยู่เสมอและจะสามารถใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อควบคุมทรัพยากรและจัดการวิกฤตเมื่อจำเป็น


  อ่านบทความ ว่าด้วยเรื่อง บริหารงานฝ่ายบัญชีการทำบัญชีภาษีด้วยตัวเองหรือใช้บริการจากสำนักงานบัญชี ก็สามารถบันทึกธุรกรรมการเงิน ของกิจการได้หากต้องทำให้ได้มาตราฐานการบัญชี


และนำมาวิเคราะห์จัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้การตัดสินใจลงทุนอย่างมั่นคงและมั่นใจมากขึ้นรวมถึงสามารถลดต้นทุนกิจการ


อันเกิดจากการทำบัญชีที่ถูกต้องได้ หากสนใจในเรื่องบัญชีภาษีเว็บไซต์เราจะคอยนำเสนอและอัพเดตเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของท่านต่อไป


ปรึกษาทีมงานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ คุ้มค่าคุ้มราคา

บทความที่น่าสนใจ