views

ปิดงบบัญชี


การปิดงบบัญชีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจเพราะนอกจากจะเป็นข้อบังคับของกฎหมายแล้วยังทำให้บริษัทได้ทราบข้อมูล


เพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป ในแต่ละรอบบัญชีจะต้องดำเนินการจัดทำอย่างละเอียดรอบคอบ


และปิดงบบัญชีให้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำข้อมูลส่งกรมสรรพากรที่ต้องมีความถูกต้องตามหลักการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ คุ้มค่า คุ้มราคา


การปิดงบบัญชีคืออะไร


การปิดงบบัญชีคือการจัดทำ เรียบเรียงรายงานข้อมูลทางการเงินของบัญชีบริษัท โดยเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี บริษัทจัดส่งงบการเงินไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนดโดยในงบการเงินจะแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินธุรกิจ และกระแสเงินสดของบริษัทรวมไปถึงแสดงเอกสาร หลักฐานทางการเงิน ต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จการซื้อ-ขาย ใบกำกับภาษีเป็นต้น


ประโยชน์ของการปิดงบบัญชี


1. รู้ตัวเลขชัดเจนของผลกำไรขาดทุนเจ้าของธุรกิจสามารถรับรู้ถึงผลประกอบการของธุรกิจ รายได้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอด ใช้วางแผนธุรกิจได้


2. รู้สภาพคล่อง บริหารสภาพคล่องทางการเงินการปิดงบบัญชีจะทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้โดยการวิเคราะห์สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือเป็นต้น


3.มีข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจเจ้าของธุรกิจสามารถนำข้อมูลจากการปิดงบบัญชี ไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ได้ เช่นรายงานการวิเคราะห์ลูกหนี้ รายงานการวิเคราะห์ยอดขายรายงานการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ เป็นต้น

 

วิธีการปิดงบบัญชี มีขั้นตอนดังนี้


1.จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารทางการเงินเช่น บิล ใบเสร็จ รายรับ รายจ่าย เอกสารยืนยันการสื่อชายทุกฉบับ ซึ่งต้องแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น


2.นำเอกสารใบกำกับภาษีซื้อขายแนบพร้อมกับรายงานภาษี ซื้อ-ขาย ให้ครบถ้วน


3.ตรวจสอบและทำรายงานการเดินบัญชีให้ครบถ้วนทุกเดือนเพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ตรวจสอบ


4.จัดทำงบการเงินโดยนักบัญชีหรือใช้บริการสำนักงานบัญชีเพื่อความถูกต้องและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น


5.บริษัทต้องจัดเก็บเอกสารจากการปิดงบบัญชีในแต่ละรอบบัญชีให้เรียบร้อยไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด


6.ส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมกสรรพากรภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่าน บริการรับวางระบบบัญชี ผังงานฝ่ายบัญชี


ระยะเวลาบัญชีที่ต้องยื่นปิดงบบัญชี


1.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด 


นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องยื่นงบการเงิน


ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดณ วันที่ 31 ธันวาคม จะต้องยื่นงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป


2.บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด


บริษัทจะต้องจัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่


โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงิน ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีและนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)


ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังนั้นรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น


ภายในเดือนเมษายนและนำส่งงบการเงินภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

 

สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจท่านใดที่รู้สึกกังวล หรือพบปัญหาในการปิดงบบัญชีสามารถใช้บริการสำนักงานบัญชี


ที่เชื่อถือได้ มีประสบการณ์ เพื่อเป็นตัวช่วยของท่านได้ซึ่งสำนักงานบัญชี พีทูพี มีเจ้าหน้าที่ ทีมงานและนักบัญชีมืออาชีพคอยให้บริการท่าน


ไม่ว่าจะเป็นการปิดงบบัญชี การจัดทำบัญชีและยื่นภาษีจัดการเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทุกประเภท หากมีโอกาสขอให้เราได้รับใช้ท่าน


ซึ่งจะไม่ผิดหวังในคุณภาพและผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจไว้แน่นอน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท

p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ