views

การจดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประกอบการ


คือการที่ธุรกิจมีสถานประกอบการมากกว่า 1 แห่ง การจดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประกอบการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สถานที่ใช้ประกอบกิจการ, สถานที่ผลิตสินค้า และโกดังเก็บสินค้า


สำหรับสถานที่ตั้งที่ใช้ประกอบการเพียงชั่วคราว ไม่ถือเป็นสถานที่ประกอบการ ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจไม่จำเป็นต้องยื่นจดทะเบียนเพิ่มสาขา สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ


ปรึกษางานจดทะเบียน ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท บริการครบจบในทุกขั้นตอน


ธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประกอบการ

 

กรมสรรพากรกำหนดไว้ว่า เมื่อมีการเพิ่มสถานที่ประกอบการ จะต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามข้อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประกอบการ เพื่อสะดวกต่อการดำเนินการด้านภาษี เช่น การจัดเก็บภาษี หรือการนำรายได้ไปใช้ประโยชน์ทางภาษี

 

1. สถานที่ใช้ประกอบกิจการ คือธุรกิจที่มีหน้าร้าน เช่น ธุรกิจค้าขาย ให้บริการ ซึ่งอาจจะเป็นร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ หรือคลินิกเสริมความงาม ร้านเสริมสวย เป็นต้น


2. สถานที่ใช้ผลิตสินค้า หรือวัสดุอุปกรณ์ เช่น โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น


3. สถานที่ใช้เป็นคลังเก็บสินค้า หรือ โกดัง สำหรับจัดเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว และพร้อมจำหน่าย


สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องทำความเข้าใจคือ หากสถานที่ประกอบการทั้ง 3 ประเภท เป็นสถานที่ตั้งเพียงชั่วคราว ผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ


ปรึกษางานจดทะเบียน ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน 9 ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัทออนไลน์


ธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขา


1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือหน่วยงานก่อสร้างที่มีลักษณะอยู่อาศัยเพื่อการสร้างบ้าน อาคาร ให้แก่ลูกค้า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ก็ย้ายออกจากหน่วยงานนั้น ลักษณะนี้ถือเป็นสถานประกอบชั่วคราว


2. การแนะนำสินค้า หรือการจัดบูธ ตามสถานที่ต่างๆ ถือเป็นสถานประกอบการชั่วคราว เพราะไม่ได้ใช้สถานที่เป็นประจำ


3. การเช่าโกดังสำหรับเก็บสินค้า ที่มีผู้รับผิดชอบในการดูแล หากมีสินค้าเสียหาย หรือสูญหายผู้ดูแลจะต้องรับผิดชอบ และผู้ประกอบการธุรกิจไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองโกดังที่ใช้จัดเก็บสินค้า จึงเป็นลักษณะของการบริการรับฝากทรัพย์ ซึ่งตามกฎสรรพากรไม่ถือเป็นสถานที่ประกอบการ จึงไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประกอบการ


4. การใช้บริการบริษัทอื่น ในการผลิตสินค้า ที่ไม่มีผู้ประกอบการธุรกิจหรือพนักเข้าไปปฏิบัติงาน เป็นลักษณะการรับงานเมื่อผลิตเสร็จ จึงไม่ถือเป็นสถานที่ประกอบการและไม่สามารถจดทะเบียนเพิ่มสาขาได้


การจดทะเบียนเพิ่มสาขา ที่ไหน


การจดทะเบียนเพิ่มสาขา ผู้ประกอบการธุรกิจต้องยื่นจดทะเบียนทั้ง 2 แห่ง คือ ที่กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยต้องดำเนินการจดทะเบียน ก่อนที่จะเปิดสถานประกอบการเพิ่มไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยมีเอกสารแนบตามที่กรมสรรพากรกำหนด


จดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประกอบการที่ กรมสรรพากร


1. แบบ ภ.พ. 09 (คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)  จำนวน 5 ชุด


2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด


3. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด


4. แผนที่ ที่ตั้งสาขาสถานประกอบการที่เพิ่มใหม่ จำนวน 1 ชุด


5. สำเนาสัญญาซื้อขาย / เช่า กรณีมีการซื้อขาย หรือ เช่า สาขาสถานประกอบการที่เพิ่มใหม่ จำนวน 1 ชุด


6. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ จำนวน 1 ชุด


7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าบ้านหรือผู้ให้เช่า จำนวน 1 ชุด


8. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้ให้เช่า จำนวน 1 ชุด


9. รูปถ่าย สาขาสถานประกอบการที่เพิ่มใหม่ 3 รูป

  • รูปถ่ายระยะไกล เห็นป้ายชื่อบริษัท และบ้านเลขที่ในรูปเดียวกัน
  • รูปถ่ายระยะไกลให้เห็นทั้งตัวอาคาร
  • รูปถ่ายภายในอาคาร


10. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด


11. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประการเองได้


12. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประกอบการเองได้


ปรึกษางานจดทะเบียน ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน สถานที่ที่จดทะเบียนบริษัท


จดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประกอบการที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


1. แบบ บอจ.1 (คำขอจดทะเบียนบริษัท จำกัด)


2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน


3. แบบ บอจ.4 (รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ)


4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ


5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประการเองได้


6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประกอบการเองได้


ปรึกษางานจดทะเบียน ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ ปรึกษาฟรี


ความสำคัญของการจดทะเบียนเพิ่มสาขาประกอบการ


การออกใบกำกับภาษี ซึ่งหากออกใบกำกับภาษีไม่ตรงสาขา อาจจะถูกตีเป็นภาษีซื้อต้องห้าม รวมไปถึงในเรื่องความน่าเชื่อถือของธุรกิจอีกด้วย เพราะกรมสรรพากรจต้องตรวจสอบ


ความถูกต้องในด้านอื่นๆ ดังนั้นหากผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจมาถึงจุดที่ต้องขยายสาขา แนะนำว่าควรทำการจดทะเบียนเพิ่มสาขาสถานประกอบการให้ถูกต้อง เพราะมีผลดีกับผู้ประกอบการธุรกิจ ดังนี้


- มีรายได้เพิ่มขึ้น แม้ว่าการเพิ่มสาขาจะต้องใช้เงินลงทุน แต่หากธุรกิจรักษามาตรฐานและคุณภาพที่ดีของสินค้า รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ย่อมมีผลต่อยอดขาย, รายได้ และเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ในพื้นที่นั้นๆอีกด้วย


- ลดความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุน ในกรณีที่มีธุรกิจประเภทเดียวกัน เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียง อาจส่งผลให้จำนวนลูกค้าลดลง รวมไปถึงรายได้ แต่หากธุรกิจมีมากกว่า 1 สาขา ย่อมมีรายได้จากสาขาอื่นมาทดแทน


- เพิ่มความน่าเชื่อถือ ทั้งธุรกิจและสินค้า เพราะการขยายสาขาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเติบโตของธุรกิจ ทำให้สินค้าที่ผลิต ออกมาจำหน่ายมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า


การเพิ่มสาขาสถานประกอบการโดย ไม่แจ้ง


- ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามกำหนดโทษของกรมสรรพากร


- ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ เพราะหากใบกำกับภาษีระบุไม่ตรงสาขา ทางสรรพากรอาจตีเป็นภาษีซื้อต้องห้าม


- ถือเป็นเรื่องผิดปกติ ที่ทำให้กรมสรรพากรต้องตรวจสอบหลายๆ ด้านของธุรกิจ ส่งผลต่อความน่าเชื่อและชื่อเสียงของธุรกิจ


ปรึกษางานจดทะเบียน ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน ปิดงบบัญชี นำส่งกรมพัฒน์ กรมสรรพากร


บทความที่น่าสนใจ