views

บริการรับทำเงินเดือนข้อมูลเงินเดือนถือเป็นความลับ พนักงานบัญชีหรือผู้จัดทำ เห็นข้อมูลของคนทั้งบริษัท มีผลดีหรือผลเสียเหตุผลที่ธุรกิจควรจ้างบริษัท Out source บริการรับทำเงินเดือน เป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ ได้รับความนิยมไม่แพ้บริการด้านอื่นของสำนักงานบัญชี


บริการรับทำเงินเดือน บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทที่เริ่มเติบโต จึงเรื่มมีปัญหาในการทำเงินเดือนของพนักงาน ทั้งการคำนวณเงินที่ผิดพลาดรวมไปถึงการขาดความรู้ความเข้าใจ กฎหมายการจ่ายเงินเดือน ถึงตรงนี้จึงเกิดคำถามขึ้นว่า


ธุรกิจของเราจำเป็นต้องใช้ บริการรับทำเงินเดือน หากว่าตอนนี้คุณยังตัดสินใจไม่ได้ เรารวบรวมเหตุผลดี ๆ ของการใช้บริการ รับทำเงินเดือน เพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจสำหรับท่านแล้ว


ปรึกษางานเงินเดือน  โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการ รับจดทะเบียนบริษัท จ่ายน้อยประหยัด ปรึกษาฟรี

รายละเอียด บริการรับทำเงินเดือนและค่าแรง


1. จัดทำฐานข้อมูลเงินเดือน ให้ผู้ประกอบการ โอนย้าย-นำเข้าฐานข้อมูลเข้าโปรแกรม จัดทำให้เป็นปัจุปัน ทำข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ค่าแรง เชื่อมข้อมูลนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สรรพากร ธนาคาร


2. จัดทำข้อมูลเงินเดือน ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสถานประกอบการ ประวัติการทำงาน เช่น วันเริ่มเข้าทำงาน ระยะเวลาอายุการทำงาน


3. วางระบบโครงสร้าง เงินเดือนให้ผู้ประกอบการ กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือน พร้อมระบุเงื่อนไขในการจ่ายเงินได้ การเงินหัก เช่น หักเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม


4. จัดทำเงินเดือนประจำงวด พร้อมกับบันทึกรายการปรับเงินเดือน การปรับอัตราเงินเดือนในแต่ละรายต่อเดือน เพิ่มบัญชีเงินเดือนค่าแรงพนักงานเข้างานใหม่ ตัดบันทึกพนักงานลาออก และบันทึกเงินได้เงินหักพนักงาน อาทิเช่น เงินค่าล่วงเวลา (OT), การขาดงาน, การมาสาย


5. ประมวลผลเงินเดือน ผู้บริหารและพนักงาน คำนวณเงินจ่ายและภาษีประกันสังคม เงินกองทุนประกันสังคม


6. จัดทำรายงานสรุปยอด การจ่ายเงินเดือน รายการหัก สลิบเงินเดือน พร้อมจัดทำไฟล์ข้อมูลนำส่งธนาคาร และกรมสรรพากร (ภงด.1)


7. รายงานประจำเดือน ไฟล์ข้อมูลนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เงินสมทบสปส.1-10 แจ้งเข้าประกันสังคม สปส.1-03 แจ้งออกประกันสังคม สปส.6-09 รายงานยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนทดแทน (กท.20ก) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการอื่นที่จ่ายให้กับพนักงานภาษีที่นายจ้างออกแทนให้ และภาษีของพนักงานรอบรายปี


ปรึกษางานเงินเดือน  โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย


เหตุผลดี ๆ ของการใช้ บริการรับทำเงินเดือน


1.ช่วยลดภาระให้กับเจ้าของธุรกิจ

ในธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กส่วนมาก เจ้าของธุรกิจมักรับภาระในการทำเงินเดือนด้วยตนเองเนื่องจากหาคนที่ไว้ใจได้ยาก เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ ท่านจึงคิดว่าการทำเงินเดือนด้วยตัวเอง เป็นเรื่องที่ปลอดภัยและตัดกังวลในปัญหานี้ได้


ถึงแม้ว่าจะมีพนักงานจำนวนมากช่วยดูแลในแต่ละแผนกแต่โดยปกติแล้วเจ้าของธุรกิจมักจะเป็นคนที่ต้องคอยดูภาพรวมทั้งหมด จึงทำให้มีภาระล้นมือ ซึ่งนั่นมักก่อให้เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมาไม่ว่าจะเป็นการคำนวณที่ผิดพลาด


เนื่องจากการรับหน้าที่ที่หนักเกินไปของตัวเจ้าของเองซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความสับสนได้ หรือการขาดประสบการณ์ การทำเงินเดือนนั้นไม่ใช่เพียงแค่การคำนวณเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการคำนวณภาษีและส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ๆ อีกด้วย


" จ้างบริการรับทำเงินเดือนช่วยแบ่งเบาภาระ ช่วยให้เจ้าของกิจการโฟกัสกับการบริหารงานมากขึ้น "


2. ธุรกิจเติบโตเร็วแบบก้าวกระโดด

หลาย ๆธุรกิจที่มีการเติบโต แบบก้าวกระโดด และขาดประสบการณ์ในการบริหารนั้น มักจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมายเนื่องจากการขาดความเตรียมพร้อมในการรับมือกับ ขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นทั้งจำนวนพนักงานที่ต้องเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การทำเงินเดือน


ต้องใช้เวลามากขึ้น เพราะจำนวนพนักงานที่ทำเงินเดือนมีน้อยกว่าจำนวนพนักงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามา อย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงสิ้นเดือน หรือช่วงวันที่เงินเดือนออกนั้นเป็นช่วงที่พนักงานทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอย การจ่ายเงินเดือนที่ล่าช้าส่งผลกระทบในหลาย ๆ แง่มุมด้วยกัน


ทั้งผลกระทบต่อความรู้สึกของพนักงานทำให้ขาดกำลังใจในการทำงานและอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังส่งผลให้ เกิดคำถามต่างๆ ตามมาได้อีกด้วย  ซึ่งในส่วนนี้อาจเป็นสิ่งที่ส่งผลรต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทได้


ปรึกษางานเงินเดือน  โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี เช็คราคาทำบัญชี

3. ลดการทุจริตภายใน

แม้ว่าพนักงานที่เราเลือกมาทำเงินเดือนในบริษัทนั้นจะเป็นคนที่ซื่อตรงและไว้ใจได้แค่ไหนก็คงต้องยอมรับว่าความสนิทสนมกันในสำนักงานนั้นสามารถส่งผลที่อันตรายได้กว่าที่คุณคิดถึงแม้ว่าจุดประสงค์ของพนักงานกลุ่มนั้นจะไม่ใช่การยักยอกเงินของบริษัทก็จริง


แต่ความสนิทสนมเหล่านั้นสามารถนำไปสู่ระบอบอุปถัมภ์และนำไปสู่การทุจริตได้ เช่น การรวมหัวกันกินเงินโอทีการสร้างรายการรายจ่ายที่เกินจริงเพื่อกินส่วนต่าง หรือแม้กระทั่งบาง บริษัทที่ให้แผนก HR รับหน้าที่เป็นผู้ทำเงินเดือน และลงเวลางาน


อาจเกิดการทุจริตของการลงเวลาทำงานการลาป่วย หรือการลากิจได้ การจ้างบริษัท Out source ที่รับทำเงินเดือน มาดูแลส่วนนี้ สามารถลดปัญหาต่าง ๆที่กล่าวมาข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4. ข้อมูลเงินเดือนควรเป็นความลับ

ข้อมูลเงินเดือนถือเป็นข้อมูลที่ควรเก็บเป็นความลับ การที่พนักงานล่วงรู้ถึงจำนวนเงินเดือนของกันและกัน การให้พนักงานบัญชีของบริษัทหรือคนในบางคนเห็นข้อมูลส่วนนี้ของคนทั้งบริษัทอาจส่งผลให้เสียความสมดุลในการบริหารได้


พูดง่าย ๆ ก็คือข้อมูลเงินเดือน ส่งผลต่อความรู้สึก ของพนักงาน โดยตรงทำให้พนักงานบางกลุ่ม รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่เท่ากันแต่เงินเดือนต่างกัน หรือแม้กระทั่งภาระหน้าที่มากกว่า แต่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่า


ซึ่งอาจทำให้พนักงานบางกลุ่มหมดศรัทธา และหมดใจในการทำงานทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ปัญหาที่จะตามมา การจ้างบริษัท Out source ที่รับทำเงินเดือน จึงถือเป็นทางเลือกตัดไฟแต่ต้นลมได้  


ปรึกษางานเงินเดือน  โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน รับวางระบบบัญชี ระบบงานฝ่ายบัญชี

5. กฎหมายและข้อบังคับทั้งหลายที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน

อย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นการทำเงินเดือนนั้นไม่ใช่เพียงแค่การจ่ายเงินเดือนเท่านั้น แต่บุคคลที่รับผิดชอบในการทำเงินเดือนนั้น จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแรงงานอย่างลึกซึ้งเพราะนอกจากการจ่ายเงินเดือนแล้วนั้นยังมีส่วนอื่น ๆ


ที่เราต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็น กองทุนประกันสังคม การคำนวณเงินภาษี หรือแม้กระทั่งกองทุนต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย จึงซับซ้อนการทำเงินเดือนด้วยตัวเองทั้งที่ขาดความรู้และประสบการณ์


อาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่ส่งผลเสียหายต่อบริษัทได้ การจ้างบริการรับทำเงินเดือน โดยผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ เป็นทางเลือกที่ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปรึกษางานเงินเดือน  โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการ รับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

สรุปบริการรับทำเงินเดือน


นี่ก็เป็นข้อดีเพียงส่วนหนึ่งของการใช้ บริการรับทำเงินเดือน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการที่ปรึกษาบัญชี มีบริการรับทำเงินเดือนให้กับธุรกิจของท่าน


ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี เพื่อให้คุณได้ใช้เวลาไปกับการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้ธุรกิจของคุณเดินไปได้อย่างราบรื่น มั่นคง และโปร่งใส


ปรึกษางานเงินเดือน  โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการติดตั้ง วางระบบ ลงโปรแกรมบัญชี Express

บทความที่น่าสนใจ