views

แปรสภาพห้างหุ้นส่วน เป็นบริษัทจำกัดปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด”สามารถแปรสภาพเป็น ”บริษัทจำกัด” ไม่ต้องทำการยกเลิก ปิดกิจการห้างหุ้นส่วนเดิม หรือดำเนินการจดทะเบียนบริษัทใหม่  โดยสามารถยื่นขอแปรสภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด ได้เลย และการดำเนินการขอแปรสภาพนั้นไม่ใช่เรื่องยากและก็ใช่เรื่องง่ายนัก


เพราะมีขั้นตอนมากมาย ครั้งนี้ สำนักงานบัญชี พีทูพี จึงขอนำสาระความรู้ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและ การเตรียมเอกสารอย่างละเอียด ในกรณีของ “การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด”มานำเสนอ  สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาข้อมูลการแปรสภาพกรณีดังกล่าว


ปรึกษาเปลี่ยนหจก เป็นบริษัท

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  อ่าน 9 ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

เมื่อต้องการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด


การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนั้นๆ มีความเจริญเติบโต  ก้าวหน้า  ซึ่งในการแปรสภาพก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนี้


ข้อดีของการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด


 • ทำให้มีโอกาสขยายธุรกิจในอนาคตได้เร็วขึ้น
 • ธุรกิจได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นทั้งจากคู่ค้าธุรกิจและสถาบันการเงิน
 • มีช่องทางและโอกาสในการระดมทุนได้มากขึ้นทั้งจากการขายหุ้นของบริษัท หรือได้รับการพิจารณา สนับสนุนจากสถาบันทางการเงินได้ง่ายขึ้น
 • มีโอกาสเติบโตเป็น บริษัท จำกัด (มหาชน) ได้ในอนาคต


ข้อเสียของการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด


 • มีขั้นตอนการดำเนินการและรายละเอียดในการแปรสภาพที่ยุ่งยาก
 • ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในทุกๆขั้นตอน รวมทั้งยังต้องเสียค่าสอบบัญชี แบบ TA มาเป็น CPA เมื่อแปรสภาพมาเป็นบริษัทจำกัด
 • เกิดความยุ่งยาก ในการเตรียมเอกสาร เตรีนมการ ในการแจ้งการแปรสภาพและต้องทำสัญญาการค้าใหม่ ผู้เกี่ยวข้องในทุกๆส่วน


อย่างไรก็ตามแม้การดำเนินการการแปรสภาพ จะดูยุ่งยาก แต่ก็ยังดีกว่าที่จะต้องปิดกิจการแล้วไปจดทะเบียนเปิดบริษัทใหม่ตามกฎหมายเก่าเพราะการปิดแล้วเปิด นอกจากจะเสียค่าธรรมเนียมปิด ค่าธรรมเนียมเปิดบริษัทแล้ว


ยังสูญเสียเครดิตในเรื่องเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนที่ผ่านมา เพราะบางคู่ค้า และบางสถาบันการเงินมีเงื่อนไขในการทำธุรกรรมร่วมกันว่าบริษัทต้องดำเนินธุรกิจมากี่ปี จึงจะร่วมทำธุรกิจ หรือทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินได้


เพราะเมื่อปิดกิจการแล้วมาเปิดใหม่จะไม่นับอายุกิจการห้างหุ้นส่วนที่เคยดำเนินมา  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันกฎหมายจะอนุญาตให้ใช้ชื่อเดิมของห้างหุ้นส่วนจำกัดมาเป็นชื่อบริษัทที่แปรสภาพได้แล้วก็ตาม


ปรึกษาเปลี่ยนหจก เป็นบริษัท

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท บริการครบจบในทุกขั้นตอน


วิธีดำเนินการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด


1.หากต้องการแปรสภาพ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับรู้ และให้ความยินยอม โดยจัดทำหนังสือสัญญาให้ความยินยอม  รวมทั้งบันทึกข้อตกลงเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร


2.เมื่อมีหนังสือยินยอม และบันทึกข้อตกลงแล้ว ให้ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตามอำนาจ   ส่งหนังสือยินยอมและสำเนาบันทึกข้อตกลงให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจ  ภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ทำการยินยอม


3.เผยแพร่การแปรสภาพ โดยการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นพร้อมทั้งแจ้งเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนให้ทราบเมื่อได้ข้อตกลงที่เป็นมติเอกฉันท์ ต้องลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง และส่งหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนให้ทราบ ทั้งนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะคัดค้าน


ในกรณีขอลดทุนได้ ภายใน1 เดือน หรือ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งอย่างไรก็ตามแม้จะมีการคัดค้านจากเจ้าหนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแปรสภาพไม่ได้ เพราะหากถูกคัดค้าน ทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันในข้อโต้แย้งและทำสัญญาตามที่ตกลงกันได้


4.ผู้เป็นหุ้นส่วนประชุมร่วมกัน เมื่อทำหนังสือแจ้งการแปรงสภาพต่อเจ้าหนี้ครบ 30 วันแล้ว ไม่มีการคัดค้าน หรือมีคัดค้านแต่ได้เจรจาตกลงกันได้แล้ว ให้มีการจัดประชุมหุ้นส่วน เพื่อร่วมเสนอและลงมติในเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น  ข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นต้น


5.ส่งมอบกิจการห้างหุ้นส่วน ให้แก่กรรมการบริษัท จำกัด เมื่อได้มติร่วมกันจาการจัดประชุมหุ้นส่วนแล้วให้หุ้นส่วนผู้จัดการตามอำนาจ ส่งมอบกิจการให้กรรมการบริษัทที่แต่งตั้งจากที่ประชุมภายใน 2 สัปดาห์ หรือ 14 วัน) นับจากวันประชุม


6.ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องชำระเงินค่าหุ้น หากผู้เป็นหุ้นส่วนยังไม่ชำระเงินค่าหุ้น หรือชำระไม่ครบตามกำหนด และยังไม่ได้จัดส่งเอกสารสำคัญ และทำการโอนกรรมสิทธิ์ กรรมการบริษัทจะต้องทำหนังสือเตือน เพื่อแจ้งให้ดำเนินการภายใน30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 

7.ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อดำเนินตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้คณะกรรมการตามอำนาจจัดทำคำขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจ


8.ยื่นเอกสารขอ แปรสภาพกิจการ ถ้ากิจการเป็นกิจการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม  จะต้องยื่นแบบ ภพ.09 แจ้งการแปรสภาพกิจการต่อกรมสรรพากร ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อลงทะเบียนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องแต่ในกรณีที่กิจการไม้ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ยืนแบบ ล.ป. 10.3 ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร


การเตรียมเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


1.ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย

 • แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด 
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัดแบบ บอจ.2  (ชำระค่าอากร 200 บาท)
 • แบบ บอจ. 3 , แบบ ว.,แบบ ก.,แบบ บอจ.5, และ แบบสสช.1


2.เอกสารสำเนารายชื่อที่ลงลายมือชื่อของหุ้นส่วนที่เข้าร่วมประชุมและให้ความยินยอม พร้อมแนบรายงานการประชุม


3.สำเนาเอกสารข้อบังคับ (ถ้ามี)  โดยชำระค่าอากร 200 บาท


4.สำเนาเอกสาร หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น  หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน รวมถึงเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิ์กรณีต่างๆ(ถ้ามี)


5.หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ฉบับจริง ) เฉพาะหน้าที่ตีพิมพ์  “การแปรสภาพ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด”  โดยระบุ วัน เดือน ปี ในหน้าที่ตีพิมพ์ให้เห็นชัดเจน


7.กรณีที่มีเจ้าหนี้ ให้นำสำเนาหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้แนบมาด้วย


8. สำเนาเอกสารหลักฐาน ที่ยืนยันว่า ห้างหุ้นส่วน ไม่มีเจ้าหนี้หรือมีเจ้าหนี้แต่ไม่คัดค้าน หรือคัดค้านแต่ทำสัญญาตกลงกันได้  ซึ่งเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ยื่นขอจดทะเบียน


9. สำเนาหลักฐานการชำระหนี้ (ถ้ามี)


10.เอกสารหลักฐานที่แสดงถึง การรับมอบ ทรัพย์สิน บัญชีการเงิน และเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ห้างหุ้นส่วนที่ขอแปรสภาพมอบให้ซึ่งต้องลงลายมือชื่อในเอกสาร โดยกรรมการตามอำนาจที่ยื่นเรื่องขอจดทะเบียน


11.แผนที่ระบุที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ที่มีแสดงสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งสำนักงานโดยสังเขป


12.สำเนาบัตรประจำตัวที่ลงลายมือชื่อของกรรมการทุกคน


13. กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องด้วยตนเอง   สามารถมำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 แล้วมอบให้ผู้อื่นดำเนินการการแทนได้ 


14.แอกสารแสดงจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ขั้นต่ำ 25% ของทุนจดทะเบียนหรือชำระแล้วเต็มจำนวน


15. รายชื่อ จำนวนกรรมการ ที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท


16. เอกสาร ระบุชื่อ-นามสกุลเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน


17. ข้อมูลการติดต่อ กรรมการผู้ลงนาม และ ผู้ถือหุ้นทุกๆคน   


ทั้งนี้สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องมีผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประชาชนที่ผู้เป็นเจ้าของบัตรจะต้องลงลายมือชื่อเอง


ปรึกษาเปลี่ยนหจก เป็นบริษัท

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  แนะนำอ่าน สถานที่จดทะเบียนบริษัท ที่ใกล้ท่านที่สุดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นดำเนินการกับสำนักงานประกันสังคมเมื่อแปรสภาพเป็นบริษัท จำกัด


1.ยื่นแบบเพื่อแจ้งแก้ไข การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของกิจการนายจ้าง (ใช้แบบ สปส. 6-15 ) เมื่อมีการแปรสภาพกิจการ และจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว


คุณจะต้องยื่นเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนายจ้าง แจ้งเลิกกิจการห้างหุ้นส่วน ในเขตพื้นที่ประกันสังคมที่กิจการของคุณสังกัดอยู่ภายในวันที่ 15 เดือนหลังจากแปรสภาพกิจการ


2. แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้าง โดยการยื่นแบบ สปส. 1-01 ในกรณีที่คุณมีลูกจ้างประจำกิจการอยู่แล้วคุณจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง พร้อมขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วัน  


นับจากวันที่ลูกจ้างเริ่มทำงาน โดยลูกจ้างจะต้องมีอายุระหว่าง 15-60 ปี  และในเมื่อจ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือน จะต้องหักเงินประกันสังคมจากลูกจ้าง พร้อมสมทบเงินของบริษัท  เพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคม  


การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อแปรสภาพเป็นบริษัท จำกัด


การยื่นเอกสารเพื่อเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร จะต้องดำเนินการภายใน15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยเตรียมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาเอกสาร ภ.พ.09 จำนวน 4 ชุด
 3. สำเนาเอกสาร ภ.พ.01 จำนวน 1 ชุด หมายเหตุ : เอกสารในข้อ 1-3 ใช้ในกรณีที่บริษัทมีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มและหากเอกสารสูญหายต้องแจ้งความ
 4. สำเนาเอกสารหลักฐานรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 5. สำเนาบัตรประชาชน (ลงลายมือชื่อ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 6. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน


เรื่องสำคัญที่ต้องรีบทำการแก้ไขข้อมูล  เมื่อแปรสภาพเป็น บริษัท จำกัดได้สำเร็จ


1.ต้องแก้ไขข้อมูลเรื่องชื่อของกิจการ


2การแก้ไขชื่อสำหรับบัญชีธนาคาร


3.การแจ้งข้อมูลให้กับกลุ่มคู่ค้าที่เป็น Suppliersทุกราย ให้ได้ทราบถึงการแปนสภาพ พร้อมแจ้งชื่อบริษัทที่ถูกต้องให้ชัดเจน   


4.แจ้งเปลี่ยนข้อมูลให้กับกิจการที่ใช้ประจำต่างๆ เช่นการไฟฟ้า การประปาค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต


5. แจ้งข้อมูลการแปรสภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเลขนิติบุคคลและแจ้งเลขนิติบุคคลที่ได้รับมาใหม่ รวมถึง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการออกเอกสาร


ปรึกษาเปลี่ยนหจก เป็นบริษัท

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร


จากเนื้อหาสาระ การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดจะเห็นว่ามีความยุ่งยากในการดำเนินการ  และใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะในแต่ละขั้นตอน แต่ถ้าเจ้าของกิจการสามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดเหล่านี้ได้อย่างเข้าใจและมีเวลาในการดำเนินการ ก็สามารถที่จะดำเนินการเองได้


แต่หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการหา สำนักงานบัญชี มืออาชีพมาช่วยดำเนินการให้  โทรหาเรา สำนักงานบัญชี พีทูพี ผู้เชื่ยวชาญเรื่องงานภาษีการทำบัญชี และงานจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี


เรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยดำเนินการให้คุณด้วยความเป็นมืออาชีพ อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้


ปรึกษาเปลี่ยนหจก เป็นบริษัท

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line :

บทความที่น่าสนใจ