views

คอร์สเรียนบัญชีภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจ

ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้เรื่องบัญชีภาษี


บัญชีภาษีความลับทางตัวเลข มีกุญแจดอกสำคัญในการไขความลับทางตัวเลข หากคุณผู้เป็นเจ้าของธุรกิจเข้าใจเรื่องบัญชีภาษี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมไปถึงลดการเสียภาษี


สาระสำคัญของบทความนี้เป็นเรื่องบัญชีภาษีเบื้องต้นที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ รวมไปถึงแนะนำหลักสูตรการเรียนทำบัญชีรู้ภาษี ที่มีเนื้อหาสำหรับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะ


หากคุณไม่มั่นใจ สับสนถึงความซับซ้อนในงานบัญชีภาษี  หยุดความกังวล สำนักงานบัญชี พีทูพี ได้ออกแบบ คอร์สเรียนบัญชีภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจ เป็นหลักสูตรบัญชีภาษีระยะสั้น ที่เข้มข้น


ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องบัญชีภาษีอย่างครบถ้วน  เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจเกิดศักยภาพ มีความรู้และทักษะที่ใช้ได้จริง ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ  คอร์สเรียนบัญชีภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจ นี้ใช้เวลาเรียน 1 วัน ค่าเรียนเพียง 8,900 บาท


สนใจเรียนบัญชีภาษี ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับตรวจสอบบัญชี

ข้อดีเมื่อเจ้าของธุรกิจรู้เรื่องบัญชีภาษี


1. ประหยัดภาษีของกิจการเมื่อเจ้าของธุรกิจ มีความเข้าใจเรื่องบัญชีภาษี จะรู้จักแยกรายจ่ายส่วนตัวกับรายจ่ายของกิจการออกจากกัน ทำให้กิจการประหยัดภาษี และหากรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็จะยิ่งช่วยให้กิจการประหยัดภาษีได้มากยิ่งขึ้น


2. ช่วยในการวางแผนการจัดการ เมื่อเข้าใจเรื่องบัญชีภาษี จะสามารถวางแผนในการเลือกใช้ทรัพยากรบุคคล การจัดฝึกอบรพัฒนาบุคลากร จัดหา เครื่องจักร อุปกรณ์


เลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่มีประสิทธิภาพทำให้เข้าของธุรกิจจัดทำภาษีได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และเลือกดำเนินกิจกรรมใดๆที่สามารถเอื้อสิทธิประโยชน์ทางการลดหย่อนภาษีได้ 


3. ช่วยคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพราะภาษีธุรกิจส่วนใหญ่ อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้ ฯลฯ จะผันแปรตามราคาสินค้า หากผู้ประกอบการมีความเข้าใจภาษีธุรกิจจะสามารถคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างเหมาะสม


4. มีความเสี่ยงน้อยในการเสียเบี้ยปรับ ในขณะที่เจ้าของธุรกิจที่ไม่เข้าใจเรื่องบัญชีภาษีมีความเสี่ยงมาก การรู้เรื่องภาษีทำให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามเวลา จึงลดความเสี่ยงในการเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม


ทำไมต้องเรียนบัญชีภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจ

พีทูพี เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการด้านการทำบัญชีภาษี และให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องของธุรกิจ มากว่า 25 ปี จึงสามารถนำปัญหาที่พบมาเป็นวิธีการ ป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านบัญชีภาษี


เห็นถึงความสำคัญในสิ่งที่เจ้าของธุรกิจที่ควรต้องเรียนรู้ ทำให้หลักสูตรปฏิบัติงานบัญชีภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจ เข้มข้นกระชับนำไปใช้งานได้จริง ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับการสอนอย่างใกล้ชิด แบบตัวต่อตัว จากผู้สอนที่เชี่ยวชาญ


สนใจเรียนบัญชีภาษี ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับวางระบบบัญชี บริษัท


เนื้อหาหลักสูตรบัญชีภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจ


1. เรียนหลักการทำบัญชีขั้นพื้นฐาน


1.1 การจัดระเบียบเอกสารบัญชี สอนการจัดแยกเอกสารและจัดเก็บแฟ้มเอกสารทางบัญชีให้เป็นระบบ ว่าจะต้องมีแฟ้มอะไรบ้าง เช่น แฟ้มใบกำกับภาษีขาย แฟ้มใบกำกับภาษีซื้อ ฯลฯ


สอนให้รู้ว่าในแต่ละแฟ้มต้องเก็บเอกสารอะไรบ้าง เช่น แฟ้มใบวางบิล ต้องเก็บเอกสาร เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีที่จะทำการจ่าย เอกสารยอดรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมด ลายเซ็นผู้รับวางบิล-ผู้วางบิล ผู้อนุมัติการวางบิล วันที่วางบิลและวันที่รับวางบิล เป็นต้น


ทั้งนี้เพราะเอกสารทางบัญชีของกิจการมีความสำคัญอย่างมาก  หากจัดเอกสารอย่างเป็นระบบระเบียบจะช่วยให้เอกสารไม่สูญหาย ค้นหาและหยิบใช้ได้โดยสะดวกในเวลาที่ต้องการ


1.2 งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เจ้าของธุรกิจหลายคน ทำกิจการขาดทุน เพราะไม่รู้จักงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด และอ่านงบเหล่านี้ไม่เข้าใจ จึงไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องจนถูกโกงในที่สุด เพราะงบทั้ง 3 ตัวนี้มีความสำคัญในการสะท้อนสถานะของกิจการ

 

- งบดุล เป็นงบการเงินแสดงข้อมูลฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน ทั้งในส่วนของกิจการ และส่วนของเจ้าของเป็นข้อมูลที่สะท้อนว่ากิจการมีความเจริญก้าวหน้าเพียงใด


- งบกำไร-ขาดทุน จะสะท้อนภาพให้เจ้าของธุรกิจรู้ว่าผลของการดำเนินกิจการในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไร


- งบกระแสเงินสด งบนี้จะแสดงให้เห็นกระแสเงินที่ไหลเข้า กระแสเงินไหลออก ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในรอบระยะเวลาของบัญชีเป็นอย่างไร


สนใจเรียนบัญชีภาษี ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด ปรึกษาฟรี

2. เรียนและทำความรู้จัก โปรแกรมบัญชี การใช้เครื่องมือสำหรับบัญชีภาษี


การทำบัญชีเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท จึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรมบัญชี ที่ง่ายต่อการจัดการธุรกิจ ซึ่งโปรแกรมบัญชีเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ


ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบกิจการภายในและภายนอกได้ง่ายขึ้น และนำมาเป็นข้อมูลหลักในการประเมินสถานะของธุรกิจ และเป็นไปตามกำหนดของกฎหมาย


โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ในการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท ฯลฯ ดังนี้เจ้าของธุรกิจจึงควรเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างเข้าใจ

 

3. เรียนและรู้จักภาษีต่าง ๆ ทางธุรกิจ การวางแผนภาษีตามประมวลรัษฎากร


การทำธุรกิจ มีภาษีหลายประเภทที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้และเข้าใจ เพี่อวางแผนการเสียภาษีได้ถูกกต้อง ตามกำหนดเวลา ป้องกันการเสียภาษีย้อนหลัก และถูกปรับ


การดำเนินกิจการหากมีรายได้เกิน 750,000 บาทต่อปี กิจการนั้นควรต้องจดทะเบียนธุรกิจเป็นบริษัท เพราะจะได้รับสิทธิการเสียภาษีในอัตราเพียง 15% ซึ่งประหยัดกว่าการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา


3.1 เรียนศึกษารายละเอียดภาระผูกพันทางภาษีสำหรับธุรกิจ

เรื่องของภาษีอากรเป็นภาระผูกพันที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เช่นเดียวกับต้นทุน หรือ รายจ่ายของธุรกิจ และเป็นภาระผูกพันที่ไม่อาจเลี่ยง หรือผัดผ่อนเวลาออกไปได้


เพราะภาษีอากรคือ หนี้ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายกำหนด ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าของธุรกิจที่ต้องเรียนู้เป็นสำคัญ


3.2 ศึกษาค่าใช้จ่ายที่หักลดหย่อนได้และเครดิตภาษี

โดยทั่วไปการคำนวณภาษีนิติบุคคล คือการนำกำไรไปคำนวณเสียภาษี แต่ถ้าอยากเสียภาษีให้น้อยที่สุดก็จะต้องเพิ่มรายจ่ายให้มากที่สุด เพื่อให้กำไรน้อยลง ในข้อกำหนดของกฎหมาย


มีรายจ่ายบางประเภทที่สามารถนำมาคำนวณเป็นรายจ่ายได้ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรให้นำมาลดหย่อนภาษีได้  เช่น ค่าจดทะเบียนบริษัท ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี


ที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า,ค่าเสื่อมอาคาร โรงงาน,ค่าจ้างงานผู้สูงอายุ ฯลฯ ที่เจ้าของธุรกิจอาจไม่เคยรู้มาก่อน จบหลักสูตรนี้คุณจะรู้ครบ


3.3 การคำนวณ และการยื่นภาษี โดยประมาณรายไตรมาส

โดยเบื้องต้นรู้ถึงหลักการคำนวณภาษีมีอยู่ 3 ขั้นตอน (1) คำนวณภาษีโดยวิธีคิดอัตราภาษีเงินได้แบบขั้นบันได (2) คำนวณภาษีตามวิธีคิดแบบเหมา (3) เปรียบเทียบและสรุปจากการคำนวณในข้อ 1 และข้อ 2 แล้วเลือกเสียภาษีตามวิธีนั้น


3.4 แนะนำแบบฟอร์มการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ มาให้ศึกษา และสอนการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ให้เข้าใจ

และรู้ช่วงระยะเวลากำหนดการชำระภาษีแต่ละประเภท ผู้สอนจะนำแบบฟอร์มของเสียภาษีแต่ละประเภทมาให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงในการกรอกข้อมูล


3.5 ศึกษาข้อแตกต่างในรายละเอียด ภาษีซื้อภาษีขาย (VAT) หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินเดือน

- ภาษีซื้อภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ เมื่อมีการขายสินค้า หรือให้ค่าบริการแก่ลูกค้า


- ภาษี (VAT) หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ


- ภาษีเงินเดือน หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร เมื่อมีการจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้างใด ๆ ให้แก่ลูกจ้าง คนที่จ่ายเงินหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องหักภาษีไว้ก่อนจ่าย เพื่อรอเวลานำส่งให้กรมสรรพากร เพราะผู้รับเงินถือว่าเป็นผู้มีรายได้


สนใจเรียนบัญชีภาษี ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับวิเคราะห์งบการเงิน


3.6 ศึกษาทำความเข้าใจถึง กระบวนการถูกตรวจสอบภาษี และบทลงโทษ หลายกิจการอาจรู้สึกตกใจเมื่อได้รับจดหมายจากกรมสรรพากร หรือขอเข้าตรวจสอบ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก ข้อมูลไม่ครบ ไม่ตรงตามกฎหมายภาษี


หรือมีแนวโน้มว่าข้อมูลที่แจ้งไปอาจจะไม่ใช่ เจ้าของธุรกิจควรจะเรียนรู้ให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ เพื่อไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป และควรจะรู้ถึงความเสียหายที่จะได้รับจากบทลงโทษของกรมกรรพากร หากทำผิดเกี่ยวกับการเสียภาษี จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น


3.7 การเตรียมพร้อมสำหรับการถูกตรวจสอบภาษีให้คำแนะนำให้การเตรียมตัวพร้อมสำหรับการรับมือกับการถูกสอบภาษี ตั้งแต่การตั้งสติตรวจสอบจดหมายที่ได้รับจากกรมสรรพากรว่าต้องการอะไร


ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างให้ตรวจสอบอีกหลายประเด็นไปจนถึงเรื่องขอลดเบี้ยปรับ ขอยื่นอุทธรณ์ การขอผ่อนชำระ ซึ่งความรู้เหล่านี้หากเจ้าของธุรกิจไม่รู้อาจเกิดความวิตกกังวลและปฏิบัติตนไม่ถูก


3.8 เรียนและศึกษาเข้าใจถึงสาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นของการถูกตรวจสอบด้านภาษีการไม่จ่ายภาษี จ่ายภาษีไม่ถูกต้อง เลี่ยงภาษี จ่ายภาษีไม่ครบเป็นสาเหตุที่จะต้องถูกตรวจสอบด้านภาษี แต่นอกเหนือจากนั้น


เราจะได้เรียนรู้เทคนิคแนะนำเรื่องภาษี การแจ้งเตือนให้เสียภาษีวิเคราะห์ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี รู้การทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสาเหตุการออกหมายเรียกของเจ้าหน้าที่ หลักสูตรแนะนำป้องกันสาเหตุการเกิดภาษีย้อนหลัง


3.9 สอนวิธีการการแก้ไขปัญหา และข้อพิพาทด้านภาษี


3.10 ศึกษาเรื่องการลดบทลงโทษ และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย ตรวจเอกสารในการชำระภาษี รู้ระยะเวลาการยื่นที่เกินกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความผิดกฎหมายภาษี


สนใจเรียนบัญชีภาษี ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


4. ให้การสนับสนุนหลังการเรียน

หลักจากเรียนจบ คอร์สเรียนบัญชีภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจ แล้ว พีทูพี จะยังคงตามดูแลและให้การสนับสนุนผู้ที่เรียนจบคอร์สในเรื่อง การอัพเดตข้อมูลทางกฎหมายบัญชีภาษี เอกสารบัญชีภาษี พร้อมทั้งให้คำปรึกษา


ช่วยประสานติดต่อมืออาชีพด้านบัญชีภาษีด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นดังกล่าว เจ้าของธุรกิจจึงไม่ควรพลาดการเรียนรู้เทคนิคบัญชีภาษี ใน คอร์สการบัญชีภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจ ของ พีทูพี  ด้วยประการทั้งปวง


สนใจเรียนบัญชีภาษี ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  วางแผนภาษี วางแผนลดหย่อนภาษี

บทความที่น่าสนใจ