โปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี express


ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ


เราคือผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมบัญชี Express ครบวงจร เราสอนให้ท่านใช้งานได้ง่าย ครอบคลุมงานบัญชีทั้งระบบ ช่วยให้งานในฝ่ายบัญชีของท่าน


มีการจัดการงานบัญชีภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ สามารถตรวจสอบการทำงานในฝ่ายบัญชีได้ในทุกขั้นตอน


ตรวจสอบรายการบัญชี ซื้อขาย, ลูกหนี้, เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่าย ตรวจสอบรายงานทางการเงินเช่น รายงานซื้อ รายงานขาย


งบการเงิน งบกำไรขาดทุน  ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อ โปรแกรม Express ในราคาที่คุ้มค่า


" บริการจำหน่าย ติดตั้ง วางระบบ ทั่วประเทศ แนะนำการใช้งาน โดยนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรม Express "

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2paccบริการรับวางระบบบัญชี


ราคาโปรแกรมบัญชี express


1. โปรแกรมบัญชี express windows singleforthai1.0,1.5 ราคารวม vat 7% 20,330 บาท


2. โปรแกรมบัญชี express windows LANforthai1.0,1.5 ราคารวม vat 7%. 33 170 บาท

 
3. โปรแกรมบัญชี express windows singleforthai-english1.0,1.5 ราคารวม vat 7%  28,890 บาท


4. โปรแกรมบัญชี express windows LANforthai-english1.0,1.5 ราคารวม vat 7% 41,730 บาท


ราคาUpgrade โปรแกรมบัญชี express


1. โปรแกรมบัญชี express windows forthai.หรือ.thai-english จาก single เป็น LAN 17,120 บาท


2. โปรแกรมบัญชี express windows จาก For thai เป็น thai-english 8,560 บาท


บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

ประโยชน์ของ โปรแกรมบัญชี Express


โปรแกรมบัญชีที่นิยมในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายซึ่งแล้วแต่กิจการต่างจะนำมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเข้ากับรูปแบบของกิจการ


แต่สำหรับ โปรแกรมบัญชี express  นั้นสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง และประโยชน์ของตัวโปรแกรมบัญชีexpress สามารถนำมาจัดการงานทางบัญชี


ใช้ โปรแกรมบัญชี express ในการจัดการ และประมวลข้อมูลเกี่ยวกับงานบัญชีอันได้แก่ งานบัญชีสินค้าคงเหลือ  งานบัญชีลูกหนี้การค้า 


งานบัญชีเจ้าหนี้การค้า  งานบัญชีควบคุมสินทรัพย์  เงินเดือนและค่าแรง  ระบบบัญชีแยกประเภท  บัญชีกำไร และขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน


และงบกระแสเงินสด ตลอดรวมถึงสามารถใช้  โปรแกรมบัญชีexpress ในการ จัดการเอกสารทางการบัญชี จัดการระบบฐานข้อมูลบัญชี


วิธีการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน วงจรบัญชีของข้อมูลต่างใน ระบบบัญชี และการรายงานกล่าวคือ โปรแกรมนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม


ทั้งวงจรของการทำบัญชีของกิจการบริษัทหรือห้างร้านโรงงาน เริ่มต้นจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมา อาจจะกล่าวได้ว่าตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว


สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจถือว่า โปรแกรมบัญชี Express เหมาะสำหรับนักบัญชีมืออาชีพและบริษัท ห้างร้าน หรือโรงงาน


ที่มีขนาดกิจการขนาดเล็กตลอดจนไปถึงกิจการที่มีขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านรายละเอียด ที่ปรึกษาบัญชี


โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป express

โปรแกรมบัญชี express จัดการด้านการบัญชี


ทุกเรื่องการทำบัญชีครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีส่วนบุคคลทำบัญชีนิติบุคคล ทำบัญชีบริษัท ทำบัญชีห้างหุ้นส่วน ทำบัญชีโรงงาน ฯลฯ


มีความปลอดภัยและความเสถียรของข้อมูลอย่างดี มั่นใจได้ว่าทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไปในสินค้าหรือกิจการที่ให้บริการ


ที่จะต้องจัดทำสต๊อกสินค้า หรือจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ อีกทั้ง โปรแกรมบัญชีExpress ได้มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัย


เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้การทำบัญชี ลดภาระและความกังวลเกี่ยวกับงานด้านการทำบัญชีและภาษี โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถ


จัดการงานด้านบัญชี เริ่มตั้งแต่ดำเนินการ ผูกผังบัญชีหรือวางระบบบัญชี ได้ด้วย โปรแกรมบัญชี expressการบันทึกบัญชี ซื้อ ขาย จ่าย รับ


ทั้งเงินสดและเงินเชื่อและการบันทึกค่าใช้จ่ายบริษัท แบบมี vat และ No vat และการจ่ายเงินสดย่อย บันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา


และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การบันทึกบัญชีดังกล่าว พร้อมกับควบคู่กับการจัดทำแบบภงด.ต่าง ๆ อาทิเช่น ภงด.1, 3, 53 โดยแปลงไฟล์


จากโปรแกรม express เพื่อนำไปยื่นกับระบบของกรมสรรพากรได้เลย ตลอดจนสามารถ จัดทำรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขาย


พร้อมแบบ ภพ.30 สำหรับการยื่นแบบออนไลน์ จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆในโดย โปรแกรม express งบทดลอง กระดาษทำการ


โปรแกรมบัญชี express นำมาวางระบบบัญชี


ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อให้กิจการสามารถทำงาน และจัดการงานด้านการบัญชีของบริษัทได้อย่างมีระบบ และไม่ซ้ำซ้อน


ลดปัญหาความยุ่งยาก ช่วยประหยัดทรัพยากรด้านต่างๆ ช่วยให้ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆของพนักงาน เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ แบบแผนเกิดความชัดเจน


ลดปัญหาความไม่โปร่งใส และป้องกันการเกิดปัญหาทุจริตในการบริการงานตรวจสอบได้ง่าย จัดการงาน และจัดลักษณะงานที่ต้องการในเชิงลึก


ช่วยวิเคราะห์ความต้องการ และจัดการทำ Workflow การทำงานให้เห็นภาพมากขึ้นด้วยสิ่งที่กล่าวมานั้นคือประโยชน์


" ประสิทธิภาพอันมากมายของ โปรแกรมบัญชี Express ในการนำมาเป็นตัวช่วยอันอัจฉริยะ สำหรับกิจการของท่านได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคา "

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านบทความ โปรแกรม Express อัจฉริยะทางบัญชี

บริการรับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด