views

จดทะเบียน หจก ออนไลน์
การขอจดทะเบียน หจก มีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน (1) คือจดโดยใช้บริการผ่านสำนักงานบัญชีที่ให้บริการรับจด  (2) การจดด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  


จนกระทั่งตันปี พ.ศ.2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดมิติใหม่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบ  E registration  หรือการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์


เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการ โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยทั่วไปว่า Eregistration เป็นจดทะเบียนออนไลน์


ที่สะดวก ง่าย เพียงปลายนิ้ว เราไปศึกษาขั้นตอนการ จดทะเบียน หจก ออนไลน์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าง่ายแค่ปลายนิ้วจริง หรือไม่


ปรึกษา จดทะเบียนหจก

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท บริการครบจบในทุกขั้นตอน


จดทะเบียน หจก แบบออนไลน์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำหรับบริการการจดทะเบียนหจก.แบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจ เป็นการให้บริการแบบครบวงจร เมื่อกิจการได้ลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบเรียบร้อยแล้ว


ก็จะสามารถจดทะเบียนนิติบุคคทุกประเภทได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการจดแบบห้างหุ้นส่วน หรือจดแบบบริษัท และถ้าหากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ลงทะเบียน


สามารถก็สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผ่านทางระบบออนไลน์ดังกล่าวนี้ได้เช่นกัน นอกจากนั้นการจดทะเบียนแบบออนไลน์ยังมีข้อดีที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถ้าหากกิจการใดได้ทำการจดทะเบียนในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่กำลังจะถึงนี้  


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดให้ มีการลดค่าธรรมเนียมในการจดจัดตั้งจาก 5,000 บาท เหลือเพียง 2,750 บาท อีกด้วย ดังนั้นให้รีบตัดสินใจก่อนที่สิทธิพิเศษนี้จะหมดไป


ปรึกษา จดทะเบียนหจก

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc  อ่าน สถานที่จดทะเบียนบริษัท ที่ใกล้ท่านที่สุดขั้นตอนในการจดทะเบียน หจก ออนไลน์

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนทางออนไลน์ ต้องดำเนินตามขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้


1. การลงทะเบียนยืนยันตัวตน

ขั้นตอนแรกผู้จดจะต้องทำการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานอย่างละเอียด ถูกต้อง  และรัดกุม  เพื่อที่จะเปิดการใช้งานในระบบออนไลน์


โดยผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานจำเป็นต้องกรอกทั้งข้อมูล ส่วนตัว คือ ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย  ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ  ที่อยู่ของ user name


และต้องตั้ง password -7ho จากนั้นจึงจะสามารถส่งใบลงทะเบียนที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าเพื่อทำการตรวจสอบ


โดยวิธีการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ 3 แบบคือ

1.1 ดำเนินการพิมพ์เอกสารลงทะเบียน เพื่อนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ นำไปยื่นที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ  โดยนำเอกสารดังกล่าวมายืนยันด้วยตนเอง


1.2 ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้โดย Certificate Authority ซึ่งเป็นการออกใบรับรองให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปลงลายมือชื่อ


แบบ Digital  โดยการยืนยันตัวตนโดยใช้ใบรับรองแบบนี้ จะมีค่าใช้จ่าย โดยเสียค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ให้บริการและใบรับรองดังกล่าวมีวันหมดอายุ


1.3 ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นเอกสารยืนยันตัวตนแทน  


2. เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้

ทั้งนี้เมื่อทำการยืนยันตัวตนผ่านแล้ว เจ้าหน้าก็ตรวจสอบและอนุมัติผลการสมัครกลับมายังผู้ลงทะเบียน และเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดใช้งาน 


แต่ก่อนที่จะเริ่มใช้งานในครั้งแรก ผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการ Activate เพื่อเปิดใช้งานก่อน ซึ่งการ Activate สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้


1. ทำการ Activate ผ่าน Link ที่ระบบจะส่งให้อัตโนมัติไปทางอีเมล์ของผ฿ลงทะเบียน


2. ทำการ Activate ด้วยรหัส Activation Code ที่ระบบได้ทำการส่งไปที่อีเมล์ และโทรศัพท์มือถือ  เพื่อให้การดำเนินการ Activate ดังกล่าว ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของระบบการลงทะเบียน   เสร็จแล้วจึงจะเริ่มใช้งานในระบบได้


ปรึกษา จดทะเบียนหจก

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc  แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร


3. จัดทำคำขอจดทะเบียน หจก.

 หลังจากผ่านทั้ง 2 ขั้นตอน ตามข้อบังคับแล้วจะมาถึงขั้นตอนสำคัญในการกรอกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เมื่อเข้าไปยังขั้นตอนนี้ ต้องเข้าไปเลือกข้อมูลที่ถูกประเภทคือ


3.1 เข้าสู่หน้าจอระบบแล้วเลือก “สร้างคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคล” โดยจะมีรายการต่างๆแสดงให้เห็น อาทิ จดทะเบียนนิติบุคคล, แก้ไขเพิ่มเติม,


ควบห้างหุ้นส่วน, เลิกห้างหุ้นส่วน ฯลฯซึ่งสำหรับการขอทะเบียน หจก. ให้เลือกข้อ….ห้างหุ้นจดทะเบียน ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่านั้น


3.2 นำชื่อห้างหุ้นส่วนที่ทำการจองไว้เรียบร้อยแล้ว  กรอกรายละเอียดตามใบใบจองชื่อที่จองไว้แล้ว


3.3 กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แล้วคลิกเลือกประเภทของคำรับรอง ระบุวันและสถานที่ที่ได้ทำสัญญา


3.4 กรอกข้อมูลในแบบ หส.1 เพื่อเลือกประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน


3.5 กรอกข้อมูลแบบ หส.2 ซึ่งเป็นการกรอกรายละเอียดดังนี้


- รายละเอียดของที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และที่ตั้งสำนักงานสาขา

 

-รายละเอียดผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน


-รายละเอียดข้อมูลหุ้นส่วนและรายการอื่นๆ


3.6 กรอกข้อมูลในระบบถึงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกจากแบบ ว. ที่เป็นวัตถุประสงค์สำเร็จรูป หรือจะเลือกแบบกำหนดวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนเองก็ได้


3.7 กรอกข้อมูลในระบบ  ตารมแบบของ สสช.1 ที่เป็นแบบสำหรับแสดงรายการต่างๆที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งหมายถึง ข้อมูลการจดทะเบียน ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลรายสินค้าและบริการ


3.8 แนบไฟล์เอกสารสำคัญ ประกอบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน อาทิ แนบไฟล์ตราประทับของห้างหุ้นส่วน ไฟล์แผนที่ตั้งของบริษัท ฯลฯ


ปรึกษา จดทะเบียนหจก

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด


4. หุ้นส่วนทุกคนต้องลงนามอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากที่คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ได้ผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียนว่าสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการแล้ว หุ้นส่วนของกิจการทุกคน


จะได้รับอีเมล์เพื่อแจ้งผลการอนุมัติคำขอที่ดำเนินการไว้ในเบื้องต้น สิ่งหุ้นส่วนทุกคนต้องทำคือ จะต้องลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์


ทั้งนี้ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของคำขอจดทะเบียนให้หุ้นส่วนได้ทำการตรวจสอบก่อน  แล้วระบบจึงจะส่งส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวให้ผู้ขอจดทะเบียนทางโทรศัพท์


5. ยื่นคำขอเพื่อจดทะเบียน

หลังจากที่หุ้นส่วนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยและครบแล้วทุกคน  ผู้ทำการลงทะเบียนต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการยืนยันยื่นขอจดทะเบียน


6. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม

เมื่อผ่านมาดำเนินการด้านข้อมูลครบขั้นตอนแล้ว ระบบลงทะเบียน จะทำการคำนวณค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าจัดส่งเอกสารให้อัตโนมัติ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน หจก.ทางออนไลน์มีดังนี้


6.1 ค่าธรรมเนียมในการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน


6.2 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท


6.3 ค่าธรรมเนียมเอกสารสำคัญต่างในขั้นตอนการจดทะเบียน 


6.4 ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์


เมื่อทราบจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระแล้ว ให้ผู้จดทะเบียนพิมพ์เอกสารการขอชำระเงินออกมา แล้วดำเนินการชำระตามช่องทางที่สะดวก และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว


เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ก็จะดำเนินการจัดทำเอกสารจดทะเบียน หจก. แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ตามชื่อและที่อยู่ที่แจ้งไว้   ก็ถือว่า การจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน เป็นอันสำเร็จเรียบร้อย


ปรึกษา จดทะเบียนหจก

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc  รับปิดงบการเงิน ปิดงบย้อนหลัง ปิดงบเปล่า


แม้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  e-registration  หรือการจดทะเบียน หจก.แบบออนไลน์  จะเป็นช่องทางใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์  เพื่ออำนวยความสะดวกสบายกับผู้ประกอบการ


แต่ผู้จดก็ต้องมีการเตรียมเอกสารที่สำคัญหลายรายการ ต้องกรอกรายละเอียดจำนวนมากบนหน้าจออิเลคทรอนิกส์ เมื่อเข้าสู่ระบบการจดทะเบียน หจก.ทางออนไลน์ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้วยตนเอง


ซึ่งหากผู้ยื่นจดไม่มีความคุ้นเคยกับการกรอกเอกสารบนหน้าจออิเลคทรอนิกส์ หรือไม่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ดังกล่าว  การดำเนินการจดทะเบียนด้วยตนเองอาจจะไม่สะดวก เกิดการสะดุดในบางขั้นตอน ทำให้เกิดความไม่ราบรื่นเสียเวลา และทำได้ไม่สำเร็จในที่สุด


ปรึกษา จดทะเบียนหจก

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  อ่าน 9 ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัทออนไลน์คุณสามารถโทรหาปรึกษาเราได้ที่ บริษัท สำนักงาน พีทูพี เรายินดีให้คำปรึกษา หรือมอบอำนาจให้เราเป็นตัวแทนกระทำการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทางออนไลน์ให้กับคุณได้  


โดยเราจะช่วยดำเนินการตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนให้ครบ ไปจนถึงดำเนินการลงทะเบียน ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้คุณจนสำเร็จตามเป้าหมาย


ซึ่งข้อดีของการใช้บริการให้เราเป็นผู้ดำเนินการแทนคือ คุณจะสามารถจดทะเบียน หจก.ออนไลน์ได้อย่าง รวดเร็ว ภายใน 1-3 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับคำขอจดทะเบียนในขณะนั้น )


ทั้งนี้ผู้ประกอบการไม่ต้องเตรียมเอกสาร ไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ ด้วยตัวเองทั้งสิ้น จดทะเบียน หจก ออนไลน์  จะทำได้ง่ายเพียงคุณใช้ปลายนิ้วกดโทรมาปรึกษาเราเท่านั้น


  รับทำบัญชียื่นภาษี ปรึกษาฟรี


บทความที่น่าสนใจ