views

บริการให้คำปรึกษาจดทะเบียนบริษัท


“จดทะเบียนบริษัท”เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น”นิติบุคคล” ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อจดทะเบียนแล้วต้องมีหน้าปฏิบัติตามกฎหมายต้องจัดทำบัญชี 


ต้องคำนวณยื่นแบบเสียภาษี และต้องยื่นประกันสังคมให้กับพนักงานอย่างถูกต้องฯลฯ  ซึ่งผู้ประกอบกิจการ อาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก


แต่จริงแล้วถือว่าคุ้มค่าที่จะดำเนินการ เพราะเกิดผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว ธุรกิจได้รับความน่าเชื่อถือ ช่วยลดอัตราการเสียภาษีเงินได้


จากที่เคยเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 35 % ของเงินได้ มาเป็นการเสียภาษีเงินได้ แบบนิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 20 %


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท บริการครบจบในทุกขั้นตอน


ให้คำปรึกษารูปแบบของการจดทะเบียนนิติบุคคล

1.รู้การจดทะเบียนแบบ “ห้างหุ้นส่วนสามัญ”

คือการประกอบการกิจการที่มีผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่  2 คนขึ้นไป โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะมีสิทธิดูแลจัดการกิจการและแบ่งปันกำไร


รวมทั้งต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้นอย่างไม่จำกัดจากการประกอบการแต่หากเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียน  ก็ยังคงมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคล 


และเมื่อจดทะเบียนแล้วจึงจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยเรียกว่า“ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องร่วมเป็นผู้รับผิดชอบผลของการประกอบการ


ทั้งส่วนกำไรและขาดทุนอย่าง“ไม่จำกัดจำนวน” แต่ทั้งนี้ก็สามารถตกลงให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญนี้ได้


2.รู้การจดทะเบียนแบบ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด”

การจดทะเบียนแบบนี้ ต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเหมือนกับกับประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ และต้องจดทะเบียนนิติบุคคลโดยมีความรับผิดชอบของหุ้นส่วนทั้งแบบ “จำกัด” และแบบ “ไม่จำกัด” ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้  


2.1 ห้างหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “จำกัด” มีหน้าที่รับผิดชอบในหนี้สินจากการประกอบการที่ไม่เกินจำนวนเงินลงทุนของตนแต่จะไม่มีสิทธิตัดสินใจในกิจการ มีสิทธิเพียงติดตามสอบถามการดำเนินงานของการประกอบการได้


2.2 หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “ไม่จำกัด”  มีหน้าที่รับผิดในหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากประกอบการและมีสิทธิตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของการประกอบกิจการได้อย่างเต็มที่


3.รู้การจดทะเบียนแบบบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนแบบนี้ ต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2คนขึ้นไป โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีหน้าทีรับผิดชอบในหนี้สินของการประกอบกิจการแบบ”จำกัด”


คือผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ต้องชำระเงินลงทุนตามค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนจนครบเท่านั้นและไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินทีจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ  


และด้วยเงื่อนไขความรับผิดชอบที่จำกัดที่ดีนี้ จึงทำให้การจดทะเบียนบริษัทจำกัดได้รับความนิยมจากผู้ประกอบกิจการ


ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่า  การจดทะเบียนบริษัทจะส่งผลทำให้กิจการธุรกิจของคุณได้รับความน่าเชื่อถือนั้นเหตุผลที่ได้รับความน่าเชื่อถือก็มาจาก


การที่คุณสร้างระบบการบริหารจัดการทั้งระบบบัญชี ระบบการเสียภาษี ฯลฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนั้นการสร้างระบบต่างๆขึ้นมารองรับกิจการ


สำหรับการจดทะเบียนแบบ”บริษัทจำกัด”  ยังทำให้คุณเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นกว่าการจดทะเบียนแบบอื่นๆ  


ส่งผลให้ธุรกิจของคุณมีเม็ดเงินมาใช้ในการพัฒนาการขยายให้กิจการของคุณเติบโต บนความราบรื่นในการดำเนินกิจการสู่ความสำเร็จ


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน สถานที่ที่จดทะเบียนบริษัท


ให้คำปรึกษาถึงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

รู้ถึงผลดีของการจดทะเบียนบริษัทแล้ว  และหากคุณคิดจะจดทะเบียนบริษัทไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือไม่ว่าคุณจะจดทะเบียนด้วยตนเอง หรือใช้บริการสำนักงานบัญชีที่ให้บริการคำปรึกษาจดทะเบียนบริษัท  


รวมทั้งช่วยดำเนินการในการจดทะเบียนให้ก็ตาม คุณก็ควรรู้ถึงขั้นตอนสำคัญในการจดทะเบียนบริษัทไว้เป็นพื้นฐานเพื่อช่วยให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินการได้อย่างราบรื่น ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทมีขั้นตอนสำคัญๆดังนี้


ให้คำปรึกษาในขั้นตอนการตรวจและจองชื่อบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบริการให้เข้าไปตรวจชื่อและจองชื่อบริษัทผ่านทางinternet ได้ทางลิงค์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ซึ่งการตรวจและจองชื่อบริษัท  สามารถทำการจองชื่อได้ 3ชื่อ แต่มีเงื่อนไขว่า ชื่อที่จองจะต้องไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆที่เคยจดทะเบียนไปก่อนหน้าแล้ว


ให้คำปรึกษาในขั้นตอนการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ์

หลังจากที่ได้การรับรองชื่อบริษัทจากนายทะเบียนแล้ว ต้องนำชื่อและข้อมูลสำคัญของบริษัทไปทำการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ


กับกรมธุรกิจการค้าภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับรองชื่อบริษัท  ซึ่งการขอหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้  


1) ชื่อบริษัท ที่ได้รับรองแล้ว 2) สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา  3) วัตถุประสงค์บริษัท 4) ทุนจดทะเบียน 5) ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2คน


6) ข้อบังคับ 7) จํานวนทุน ที่เรียกชําระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25% ของทุนจดทะเบียน 8) ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ 9) รายชื่อ และจํานวนของกรรมการที่มีอํานาจลงนามแทนบริษัท


10) รายละเอียดชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งตัวเลขค่าตอบแทน 11) ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้น


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ ปรึกษาฟรี


ให้คำปรึกษาในขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท

เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จเรียบร้อย  และผ่านการตรวจเอกสารจากนายทะเบียนแล้ว ก็ไปจดทะเบียนบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยโดยเอกสารที่ต้องเตรียมไปจดทะเบียน บริษัทมีดังนี้


1.เอกสารแสดงการจองชื่อนิติบุคคล


2.เอกสารสําเนาบัตร หรือ บัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อตั้งกิจการ และกรรมการทุกคนโดยผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับยกเว้นสำเนาบัตรประชานที่ใช้ประกอบ ต้องให้เจ้าของบัตรเป็นผู้ลงชื่อรับรองเองเท่านั้น


3.สำเนาเอกสารที่เป็นหลักฐานในการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้ผู้ถือหุ้น


4.แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่


ให้คำปรึกษาถึงค่าใช่จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

1.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริคณห์สนธิ  50 บาท (ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท และไม่เกิน 25,000 บาท )


2.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท  500 บาท (ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 5,000 บาทและไม่เกิน 250,000 บาท )


3.ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท


4.ค่าธรรมเนียมใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท


5.ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท


อธิบายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการจดทะเบียนแบบออนไลน์หรือแบบยื่นเอกสาร 

1.ในการจองชื่อและยื่นตรวจสอบเอกสารผ่านทางออนไลน์ ใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน


2.เมื่อนายทะเบียนได้ทำการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นจดทะเบียนบริษัทโดยใช้เวลาดำเนินการอีกประมาณ 1 วัน


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน ปิดงบบัญชี นำส่งกรมพัฒน์ กรมสรรพากร


อธิบายถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลังจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว

เมื่อได้รับ  “หนังสือรับรองบริษัท”  เป็นหลักฐานในการจดทะเบียนบริษัทที่ถูกต้องแล้วบริษัทต้องมีภาระหน้าที่รายเดือน รายปี ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้


บอกถึงภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติรายเดือน

1.สรรหาผู้ทำบัญชีมาจัดทำบัญชี  และเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี  เอกสารปิดงบการเงิน  และต้องมีการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543)


2. หากบริษัทมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ทุกเดือน ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายการการค้า โดยต้องทำการยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แต่หากยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะสามารถยื่นได้ไม่เกินวันที่23 ของเดือนถัดไป


3.ทำการยื่นส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (แต่ถ้าไม่มีการหัก ณ ที่จ่าย ไม่ต้องทำการยื่น)


4.ยื่นแบบ ภงด.1 ซึ่งเป็นรายการของเงินเดือนค่าจ้าง สำหรับพนักงานประจำ


5.ยื่นแบบ ภงด.3  แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พนักงานประจำ


6.ยื่นแบบ ภงด.53 แบบภาษีหัก ณที่จ่าย สำหรับนิติบุคคลประเทศไทย


7.ยื่นแบบ ภงด.54 แบบภาษีหัก ณที่จ่าย สำหรับนิติบุคคลของต่างประเทศ


8.บริษัทที่ขึ้นทะเบียนและมีสถานะนายจ้าง และมีพนักงานประจำต้องยื่นแบบสปส.1-10  เพื่อส่งเงินสมทบประกันสังคม ให้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งได้กำหนดให้ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน รับสอบบัญชี ออดิท เซ็นต์งบ


บอกถึงภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติรายปี

นอกจากภาระหน้าที่รายเดือนที่ต้องทำให้ครบถ้วนแล้วบริษัทต้องมีภาระหน้าที่รายปีดังนี้

1.ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กลางปี  ซึ่งภาระหน้าที่นี้ บริษัทที่เพิ่งเปิดกิจการในปีแรกจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นภาษีกลางปี  แต่ต้องยื่นแบบ ภงด.51 ภายในระยะเวลา 2 เดือน โดยนับจากรอบระยะเวลาบัญชี  6 เดือน


2.ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล สิ้นปี  โดยบริษัทต้องเสียภาษีเงินได้สิ้นปี โดยคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิของการประกอบกิจการในปีที่ผ่านมาโดยยื่นแบบ ภงด.50  ในระยะเวลาไม่เกิน150 วัน นับแต่วันจบรอบระยะเวลาบัญชี


3. ต้องส่งงบการเงินบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในทุกสิ้นปี


เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จตามต้องการ ซึ่งหากคุณมีเวลามากพอการศึกษาและดำเนินการเองก็ไม่ใช่ปัญหาที่ทำการจดทะเบียนด้วยตนเอง


ตรงกันข้ามหากคุณมีเวลาน้อย และต้องการความสำเร็จ ในเวลาที่จำกัด การมองหาที่ปรึกษาและช่วยดำเนินการการจดทะเบียนที่เชี่ยวชาญ


และมีประสบการณ์ทำแทนคุณจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และหากคุณกำลังมองหาผู้แทนที่จะช่วยคุณในเรื่องนี้โทรหาเรา


ปรึกษาจดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บทความที่น่าสนใจ