views

คำนวณเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจสำหรับนายจ้างแล้วคือ การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย คำนวณเงินเดือนพนักงานหากละเลยจะเกิดผลกระทบต่อดำเนินงานของธุรกิจ

ด้านภาษีโดยตรง ภาษีรายได้ที่หักจากเงินเดือนพนักงานนำส่งสรรพากรในแต่ละเดือนต้องมีความเข้าใจและการคำนวณที่ถูกต้อง เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบเข้าใจง่ายในบทความนี้กัน
 
สารบัญ
การคำนวณเงินเดือนภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ?
องค์ประกอบของคำนวณเงินเดือนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีหักณ ที่จ่าย และการคำนวณเงินเดือน
อัตราภาษีเงินได้ขั้นบันไดที่ใช้คำนวณภาษี
ตัวอย่างวิธีการคำนวณเพื่อหาจำนวนภาษีณ ที่จ่าย แต่ละเดือน
สรุป

ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด

การคำนวณเงินเดือนภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

ภาษีหักณ ที่จ่ายเป็นภาษีเงินได้ประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดเก็บจากพนักงานและบุคคลธรรมดาที่ได้รับรายได้จากค่าจ้างเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ  โดยมีแนวคิดเบื้องหลังภาษีนี้

คือการถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ เวลาที่ชำระเงินหมายความว่ารายได้ที่ได้รับส่วนหนึ่งถูกกันไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีผู้จ่ายเงิน เช่น นายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจ มีหน้าที่หักภาษี ณที่จ่ายนี้และนำส่งสรรพากร 

วัตถุประสงค์ของการหักภาษีณที่จ่ายคือเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลและพนักงานจ่ายส่วนแบ่งภาษีที่ถูกต้องจากรายได้ที่ได้รับช่วยลดภาระการชำระภาษีจำนวนมากในคราวเดียวช่วงปลายปี

โดยกระจายการชำระตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังช่วยให้รัฐบาลได้รับรายได้จากภาษีอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถใช้เป็นทุนสำหรับบริการสาธารณะและโครงการที่สำคัญต่าง ๆ

อธิบายอย่างเข้าใจง่ายคือภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีรายได้ประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดเก็บผ่านกระบวนการหัก ณที่จ่ายส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้รับจากพนักงานคนทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้น

จะจ่ายภาษีอย่างถูกต้องและให้รายได้จากภาษีที่สม่ำเสมอแก่รัฐบาลการทำความเข้าใจในเรื่องการคำนวณเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ

  อ่าน...เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท มาตรา 40

องค์ประกอบของคำนวณเงินเดือนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การคำนวณเงินเดือนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของพนักงานเป็นส่วนสำคัญของการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆเช่นค่าใช้จ่ายทางภาษีค่าใช้จ่ายทางประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเงินบำนาญ

ซึ่งเมื่อหักทุกอย่างเสร็จสิ้นที่เหลือก็เป็นเงินเดือนที่บริษัทจะนำจ่ายพนักงานสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องมีความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

มีสมการที่เข้าใช้ใจง่ายดังนั้น

ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง- พนักงานหรือผู้รับจ้าง – ประเภทของค่าใช้จ่ายต่าง ๆตลอดทั้งปี - เงินได้สุทธิและภาษีที่ต้องหักจากผู้รับ

โดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

เงินเดือนขั้นต้น:การจ่ายเงินเดือนขั้นต้นคือจำนวนเงินทั้งหมดที่พนักงานได้รับก่อนที่จะมีการหักเงินใด ๆโดยทั่วไปเงินจำนวนนี้จะประกอบด้วยฐานเงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่นอื่น ๆ ของพนักงานเงินส่วนนี้จะเป็นเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับการคำนวณภาษีหัก ณที่จ่ายของเงินเดือนและใช้เพื่อกำหนดรายได้ที่ต้องเสียภาษีของพนักงาน

การหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทจะเป็นผู้หัก: การหักเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่ทางบริษัทจะเป็นผู้หักคือค่าใช้จ่ายที่สามารถหักออกจากค่าเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานก่อนที่จะคำนวณรายได้ที่ต้องเสียภาษีตัวอย่างทั่วไปของการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ เงินประกันสังคมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีอื่น ๆการหักเงินเหล่านี้มีความสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อคำนวณภาษีหัก ณที่จ่ายในบัญชีเงินเดือน เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียภาษีของพนักงานและทำให้ภาระภาษีของพนักงานลดลงตามไปด้วย

คำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียภาษี:ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียภาษีคือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายรวมของพนักงานที่ต้องเสียภาษีหลังจากคำนึงถึงการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ จำนวนนี้ใช้เพื่อกำหนดวงเล็บภาษีของพนักงานซึ่งจะกำหนดอัตราภาษีที่ใช้กับรายได้ที่ต้องเสียภาษี สำหรับพนักงานแล้วอัตราการเสียภาษีจะคำนวณในรูปแบบขั้นบันได

การหักภาษี:การหักภาษีเป็นค่าใช้จ่ายที่หักออกจากรายได้ที่ต้องเสียภาษีของพนักงานหลังจากคำนวณภาษีหักณ ที่จ่ายแล้ว ซึ่งจะหักออกเป็นรายเดือนเพื่อลดภาระพนักงานไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อนตอนปลายปี

  อ่านบริการ...รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีหักณ ที่จ่ายและการคำนวณเงินเดือน

วิธีการคำนวณเงินเดือนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะต้องเข้าใจวิธีการหารายได้สุทธิก่อนและวิธีการได้มาซึ่งรายได้สุทธิมีดังนี้

รายได้สุทธิ = รายได้ทั้งปี - ค่าใช้จ่าย  - เงินประกันสังคม - ค่าลดหย่อนส่วนตัว

นอกเหนือจากค่าลดหย่อนส่วนตัวยังสามารถหักค่าลดหย่อนอื่น ๆเพิ่มได้ถ้ามี

ลดหย่อนคู่สมรส, ลดหย่อนภาษีคู่สมรส, ลดหย่อนภาษีบุตร, ค่าลดหย่อนภาษีเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองและบิดามารดาของคู่สมรส, ค่าลดหย่อนภาษีสำหรับอุปการะผู้พิการ, ค่าลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันสะสมทรัพย์ตามที่จ่ายจริง

ค่าลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพเบี้ยประกัน อุบัติเหตุเพื่อสุขภาพ และ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา, ค่าลดหย่อนภาษี 15% ของรายได้ที่จ่ายจริงจากเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ, ค่าลดหย่อนภาษี 30% ของรายได้ภาษีที่จ่ายจริงจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

และอื่นๆ ตามเงื่อนไขของรัฐบาลปีนั้น ๆ


ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

อัตราภาษีเงินได้ขั้นบันไดที่ใช้คำนวณภาษี

0% ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่ 0 ถึง 150,000 บาท

5% ภาษีสำหรับเงินได้สุทธิระหว่าง 150,000 ถึง 300,000 บาท
วิธีคำนวณนำเงินได้สุทธิ - 150,000 x 5% = ภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี

10% ภาษีสำหรับเงินได้สุทธิระหว่าง 300,001 ถึง 500,000 บาท
วิธีคำนวณนำเงินได้สุทธิ - 300,000  x 10% + 7,500 = ภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี

15% ภาษีสำหรับเงินได้สุทธิระหว่าง 500,001 ถึง 750,000 บาท
วิธีคำนวณนำเงินได้สุทธิ - 500,000  x 15% + 27,500 = ภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี

20% ภาษีสำหรับเงินได้สุทธิระหว่าง 750,001 ถึง 1,000,000 บาท
วิธีคำนวณนำเงินได้สุทธิ - 750,000  x 20% + 65,000 = ภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี

25% ภาษีสำหรับเงินได้สุทธิระหว่าง 1,000,001 ถึง 2,000,000 บาท
วิธีคำนวณนำเงินได้สุทธิ - 1,000,000  x 25% + 115,000 = ภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี

30% ภาษีสำหรับเงินได้สุทธิระหว่าง 2,000,001 ถึง 5,000,000 บาท
วิธีคำนวณนำเงินได้สุทธิ - 2,000,000  x 30% + 365,000 = ภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี

35% ภาษีสำหรับเงินได้สุทธิมากกว่า 5,000,001 บาท
วิธีคำนวณนำเงินได้สุทธิ - 5,000,000  x 35% + 1,265,000 =ภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี
 
  อ่านบริการรับวางระบบบัญชี วางระบบงานฝ่ายบัญชี ครบวงจร

ตัวอย่างวิธีการคำนวณเพื่อหาจำนวนภาษีณ ที่จ่าย แต่ละเดือน

การคำนวณภาษีณ ที่จ่ายตลอดทั้งปีสำหรับผู้ที่ยังไม่มีค่าลดหย่อนเพิ่มเติม

ใช้ฐานเงินเดือนปัจจุบัน x 12 จำนวนเดือน = จำนวนรายได้ทั้งปี

นำรายได้ทั้งปี - ค่าใช้จ่าย  - ค่าลดหย่อนส่วนตัว - เงินประกันสังคม  = รายได้สุทธิ

นำรายได้สุทธิ x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี

นำภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี ÷ 12 = ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือน

การคำนวณภาษีณ ที่จ่ายตลอดทั้งปีสำหรับผู้ที่ที่มีค่าลดหย่อนเพิ่มเติม ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบ

ใช้ฐานเงินเดือนปัจจุบัน x 12 จำนวนเดือน = จำนวนรายได้ทั้งปี

นำรายได้ทั้งปี - ค่าใช้จ่าย  - ค่าลดหย่อนส่วนตัว - เงินประกันสังคม  - ค่าลดหย่อนเพิ่มเติม = รายได้สุทธิ

นำรายได้สุทธิ x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี

นำภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี ÷ 12 = ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือน

การคำนวณภาษีณ ที่จ่ายเฉพาะเดือนธันวาคม สำหรับการคำนวณเงินที่เพิ่มขึ้นมาเช่นโบนัส

นำภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปีมาคำนวณใหม่โดยรวมเงินโบนัสเข้าไปคำนวณด้วย( ใช้วิธีคำนวณรูปแบบเดียวกันกับข้อ 1 และ 2 )

นำภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปีที่คำนวณใหม่แล้ว – ภาษีที่ได้จ่ายไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน = ส่วนภาษีที่ต้องเฉพาะเดือนธันวาคม

การคำนวณภาษีณ ที่จ่ายสำหรับพนักงานที่เข้าทำงานระหว่างปี

ฐานเงินเดือนปัจจุบัน x จำนวนเดือนตั้งแต่เดือนที่เข้าทำงานถึงสิ้นปี = จำนวนรายได้ทั้งปี

นำรายได้ทั้งปี - ค่าใช้จ่าย  - ค่าลดหย่อนส่วนตัว - เงินประกันสังคม  =  รายได้สุทธิ

นำรายได้สุทธิ x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี

นำภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปี ÷ จำนวนเดือนที่ทำงานทั้งปี = ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือน

ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี
 

สรุป

จบแล้วกับการทำความเข้าใจในเรื่องการคำนวณเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนายจ้างและพนักงาน ซึ่งจะสามารถคำนวณภาษีที่จะต้องจ่าย

ในรายเดือนได้อย่างถูกต้องและใช้ประโยชน์จากสิทธิลดหย่อนต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าประโยชน์เมื่อรู้วิธีการคำนวณนี้แล้ว จะสามารถทำให้พนักงานเงินเดือนวางแผนการเงิน

และค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างมีระเบียบมากยิ่งขึ้นหากท่านสนใจเรื่องบัญชี ภาษีเว็บไซต์เราจะคอยนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้สำหรับท่าน

ปรึกษางานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บทความที่น่าสนใจ