views

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์


ยื่นจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ไม่ผ่านแก้ไขเอกสารไม่เสร็จ ไม่รู้จะปรึกษาใครเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตนเอง

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดตั้งบริษัท หรือกำลังศึกษาหาข้อมูลวิธีการจด เพื่อไว้ใช้กับธุรกิจตนเองลองดูขั้นตอนต่าง ๆ จากเริ่มต้นจนแล้วเสร็จ มีอะไรบ้าง

ก่อนการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

1. ตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการจะจดและการจองชื่อในระบบ

2.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน

3. จัดให้มีการจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น

4.การจัดประชุมเพื่อจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีการส่งแนบรายงานต่าง ๆเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


 อ่าน รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

9 ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ผู้ประกอบการสามารถทำเองได้ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทำเองได้ ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

1. ผู้ขอจดบริษัททำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ ได้ที่ www.dbd.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลือกประเภทของการลงทะเบียน เป็นผู้ใช้งานทั่วไป หรือเป็นผู้แทนและเลือกประเภทของการยืนยันตัวตน ซึ่งมีตัวเลือกต่อไปนี้

- ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)

- ยืนยันตัวตนด้วยตนเอง

- มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารยืนยันตัวตนแทน

- ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แทนการยืนยันตัวตนต่อหน้านายทะเบียน

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยืนยันตัวตนให้เลือก ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) แนะนำว่าให้ใช้อุปกรณ์ที่ถ่ายรูปได้ใช้ในการยืนยันเพราะจะมีขั้นตอนการ

ถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชน และถ่ายภาพใบหน้าของผู้ใช้และถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตรวจสอบความถูกต้องและส่งเอกสารยืนยันตัวตน

2. ผู้ขอจดจะได้รับ Username และ Password ให้เปิดใช้งาน (Activate User) ภายใน 30 วันโดยหลังจากทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะทำการส่งผลการสมัครลงทะเบียน

และให้ทำการ ให้เปิดใช้งาน (ActivateUser) ภายใน 30 วันทุกครั้งที่มีการเข้าใช้งานระบบ จะต้องกรอก Username และ Passwordทุกครั้ง ดังนั้นควรจดหรือจำ และเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

3. เข้าสู่ระบบและยื่นคำขอจดทะเบียนไปที่บริการออนไลน์ เลือกหัวข้อ “จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์” (e-Registration)โดยระบบจะให้เลือกศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียน

มีตัวเลือกดำเนินการโดยผู้ประกอบการ หรือ ดำเนินการผ่านผู้แทนหรือสามารถเข้าดูคำแนะนำการใช้งานรูปแบบวิดีโอ หรือคู่มือต่าง ๆ ผ่านตัวเลือก“แนะนำการใช้งาน”

อีกตัวเลือกหนึ่งนั่นก็คือ ลงลายมือชื่อ/ ลงทะเบียน หากผู้ประกอบการยังไม่ได้ลงทะเบียนตามข้อ 1.สามารถลงทะเบียนผ่านเมนู ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบได้เลยหรืออีกตัวเลือกหนึ่งคือ

ลงลายมือชื่อเพื่อยื่นจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้แทน ให้เลือกตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการแต่ถ้าผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะดำเนินการจดด้วยตัวเอง

ให้เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนแรกเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วให้เลือก “จดทะเบียนนิติบุคคล”

4. เลือกธุรกรรมที่ต้องการและกรอกข้อมูลการจดทะเบียนโดยขั้นตอนนี้ ผู้ประกอบการจะต้องลงข้อมูลให้ถูกต้อง และตรวจสอบโดยละเอียดเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดส่งข้อมูลไปทีละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น

- สร้างคำขอการจดทะเบียน

- กรอกคำขอไว้ยังไม่แล้วเสร็จ/ตรวจสอบผลการพิจารณาของนายทะเบียน

- ลงลายมือชื่อใบยินยอมให้จดทะเบียนแทน

- ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ยื่นคำขอจดทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียม(เฉพาะผู้สร้างคำขอ)

- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรอง

5. นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมให้ผู้ขอทราบกรณีมีข้อบกพร่องหรือส่วนใด ๆ ที่จะต้องมีการแก้ไข นายทะเบียนจะแจ้งให้ทราบให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขอจด ทำการแก้ไขแล้วส่งข้อมูลให้นายทะเบียนอีกครั้ง

6. ลงลายมือชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนทุกคนจะต้องมีการลงทะเบียนไว้ในระบบ โดยใช้ Username และ Passwordของตนเอง + OTP ผ่านเบอร์โทรที่ระบุไว้แล้วทำการลงลายมือชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

7. ยื่นคำขอจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม หลังจากที่ทำการกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อเป็นที่เรียบร้อยให้ทำการยื่นคำขอจดทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมตามที่นายทะเบียนแจ้งไว้

8. นายทะเบียนรับจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนจะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อีกครั้ง เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะทำการอนุมัติการขอจัดตั้งบริษัท

9. จดจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนายทะเบียนจะออกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเพื่อที่ผู้ประกอบการจะนำหลักฐานตรงนี้ ไปใช้เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในธุรกิจต่อไป

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่าน รับวางระบบบัญชี วางผังงานฝ่ายบัญชี

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ในฐานะผู้แทน

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์แม้จะไม่ยาก แต่จะมีรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสาร ขั้นตอนต่าง ๆ

รวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ถูกต้องและรวดเร็วในการดำเนินการปัจจุบันมีบริการรับจดทะเบียนบริษัทเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย

และค่าบริการนั้นนับว่าไม่แพงจนเกินไป ผู้ประกอบการธุรกิจทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ โดยสามารถรับจดในฐานะผู้แทนได้มีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำบัญชี

2. ผู้สอบบัญชี

3. ผู้บังคับหลักประกัน

4. หัวหน้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ

5. ผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชน

6. สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา

กลุ่มผู้แทนดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถที่จะรับมอบอำนาจในการจดจัดตั้งบริษัทให้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังทราบถึงขั้นตอนและวิธีต่าง ๆ และมากไปด้วยประสบการณ์ที่จะทำให้การจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ หรือแม้กระทั่งจดด้วยตนเอง เป็นไปได้อย่างดี

การเลือกใช้บริการเลือกผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ จะดีที่สุด นั่นหมายความว่า ผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนจะต้องให้บริการในเรื่องนั้น ๆ อยู่เป็นประจำจึงจะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น

คงไม่มีใครอยากจ้างผู้แทนที่สามารถทำแทนได้แต่ไม่เคยทำในเรื่องนั้น ๆ หรอกจริงไหม เพราะการจัดตั้งบริษัทหรือการจดทะเบียนต่าง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่าย

และก็ไม่ได้มีโอกาสในการจดได้บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ขั้นตอน เอกสารรวมไปถึงวิธีการจด การให้มืออาชีพดูแล ยังไงก็ง่ายกว่าเยอะ

แนะนำอ่าน รับจดทะเบียนบริษัท จ่ายน้อยราคาถูก ปรึกษาฟรี

สรุปขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

การจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ที่ใครก็สามารถทำได้หากถ้ามีอาชีพช่วยหรือให้คำปรึกษา ให้การดำเนินการที่ง่ายเพราะมีรายละเอียดในการจดจัดตั้งค่อนข้างเยอะ

กว่าผู้ประกอบการหนึ่งคนจะมาเรียนรู้และหาวิธีการจดทะเบียน เพื่อให้เข้าใจในทุกจุดเป็นอย่างดีและเพื่อใช้ในการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว อาจไม่คุ้มค่าสำหรับเวลาที่เสียไป

แม้ว่าท่านผู้ประกอบการจะได้ประสบการณ์ หากเอาเวลาที่มีค่าของท่านไปดำเนินการธุรกิจเพราะเวลาของผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่สำคัญกว่า ที่จะมาเรียนรู้วิธีการจดทะเบียนบริษัทเพื่อใช้เพียงครั้งเดียว!!

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาถูก

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ