views

ทุนจดทะเบียนบริษัท


ทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่


การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ปัจจุบันมีการใช้ ทุนจดทะเบียนบริษัท หรือใช้ ทุนจัดตั้งธุรกิจใหม่ถึง 327,464 ล้านบาทต่อปี


มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน และบริษัทใหม่เฉลี่ยทั่วประเทศ ปีละประมาณ 70,000 ราย ทั้งประเทศ (ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า,www.dbd.go.th)


จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ก็จะมีการกล่าวถึงมูลค่า ทุนจดทะเบียนบริษัท ที่สูงในแต่ละปีขนาดนี้เราจึงขอนำความรู้เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัท มาเล่าให้นักธุรกิจมือใหม่ ได้รู้จัก 


กฎหมายกำหนดบริษัทที่ตั้งขึ้น ต้องมีการแบ่งทุนเป็นหุ้น


ซึ่งจากมาตรา 1096 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่าบริษัทจํากัดคือ บริษัทที่ตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน


ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือดังนั้นจึงมีคำที่เกี่ยวข้องก็คือ(1)บริษัท และ (2)ทุนจดทะเบียนบริษัท(1) บริษัท จำกัด


ผู้ก่อตั้งก็คือการที่นักธุรกิจพ่อค้า แม่ขาย ร่วมกับเพื่อน พี่ น้องที่อยากจะจดทะเบียนธุรกิจให้มีผลทางกฎหมาย หรือมีสถานะเป็นนิติบุคคล


ได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล ใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากรตั้งแต่ 3คนขึ้นไปร่วมกันทำกิจการทางการค้าหรือบริการ


วัตถุประสงค์ในการตั้งนั้นเพื่อแสวงหากำไรจากการทำกิจกรรมดังกล่าวหรือดำเนินกิจการนั้นเพื่อแบ่งปันผลกำไรที่ออกดอกออกผลกันโดยใช้ชื่อเรียกว่าบริษัทจำกัด


ดูรายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท เพิ่มเติม


(2)ทุนจดทะเบียน บริษัท


คณะผู้ก่อตั้งดังกล่าวข้างต้นทำการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน โดยจัดให้ให้มีผู้ลงทุนในบริษัทเรียกว่า“ผู้ถือหุ้น” 


ทุกคนต้องซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้น ที่ตนถือเมื่อจดทะเบียนบริษัทจำกัดแล้วจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น

 

จองซื้อหุ้นและนัดประชุมผู้ถือหุ้น


จัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดและนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหลักฐานความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท


สำเนารายงานการประชุมการจัดตั้งบริษัทสำเนาข้อบังคับ สำเนาหลักฐานการชำระค่าหุ้น ที่บริษัทออกให้กับผู้ถือหุ้น แผนที่ตั้งของสำนักงานใหญ่


สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ก่อตั้งบริษัท และของคณะกรรมการทุกคน ซึ่งเอกสารสำคัญทุกฉบับจะต้องมีการลงนามรับรองจากผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย 1 คน 


ติดต่อขอใบเสนอราคาจดทะเบียนบริษัทจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น


จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น คือ บริษัทจำกัดต้องให้มีการจัดทำ ตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัท โดยจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด


ของผู้ถือหุ้นพร้อมกับจำนวนหุ้นเท่าไหร่มูลค่าเพียงใดรวมถึงวันเดือนปีแห่งการถือหุ้น รวมถึงเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมไปถึงรายละเอียดในการ


โอนหุ้นให้แก่บุคคลอื่นการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ของการถือหุ้น โดยต้องเก็บรักษาทะเบียนคุมรายละเอียดดังกล่าวไว้ที่สำนักงานของบริษัท


สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้น ดูได้ในระหว่างเวลาทำการไม่น้อยกว่าวันละ2ชั่วโมง โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม


หากบริษัทใดหรือกรรมการผู้จัดการไม่ดำเนินการดังกล่าวมีความผิด มีค่าปรับไม่เกิน 5,000 บาท


อ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชีการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆของ ทุนจดทะเบียนบริษัท


ในการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงรายการต่างๆทางทะเบียนของบริษัท คือการเพิ่มทุน การลดทุน การเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัทจำกัด


กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจจะต้องได้รับมติ


ของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แต่หากเป็นรายการที่มีความสำคัญ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษต้องไปยื่นจดทะเบียนดังกล่าว


ภายใน 14 วันนับจากวันที่ลงมติหากบริษัทไม่ดำเนินการดังกล่าวมีความผิด มีค่าปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือกรรมการ ไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นมีความผิดมีค่าปรับไม่เกิน 50,000 บาท


ดูบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษี


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ