views

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด


บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด


สำนักงานบัญชี พีทุพี บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 25 ปี ให้คำปรึกษาก่อนการ จดทะเบียนหจก รับจด จัดตั้งห้างหุ้นส่วนรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ราคาที่คุ้มค่าราคาประหยัด ให้คำแนะนำหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อนและหลังการจดทะเบียน จากทีมงานผู้ชำนาญการด้านบัญชีภาษีวางระบบบัญชี แนะนำโปรแกรมบัญชี


เพื่อประโยชน์เฉพาะกิจการ ตอบโจยท์ประเวลาลดต้นทุนเพื่อธุรกิจนำเวลาที่มีค่าไปกับการบริการลูกค้าหากำไร เปลี่ยนผ่านธุรกิจบุคคลธรรมดาสู่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างถูกต้อง

 

“ รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียง 4,900 บาท ปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ฟรี "

 

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด วันนี้รับฟรี


1. ตรายางห้างหุ้นส่วนจำกัด (ท่านออกแบบเองได้ตามชอบ)

2. จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ในระบบ

3. เตรียมเอกสารการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง (ในกรณีที่ต้องจด)

4. เอกสารในการประกอบธุรกิจ ใบเสร็จใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา จัดทำรายงานการประชุม

5. ที่ปรึกษาด้านบัญชีแนะนำการวางระบบบัญชี งานฝ่ายบัญชี ผูกผังบัญชี โปรแกรมบัญชี

6. ที่ปรึกษาด้านภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีรายได้ ค่าลดหย่อนทางภาษี ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดภาษี อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปรึกษา จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท บริการครบจบในทุกขั้นตอน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ หจก. คือการทำธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันทางธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  บทความนี้ มุ่งเน้นถึงการนำเสนอสาระของ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด”เป็นสำคัญ

ในการจัดตั้งหรือจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น ต้องมีผู้ร่วมเป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย 2คนขึ้นไป โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือห้างหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดและหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมื่อนิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้อง จำเป็นต้องเกี่ยวข้องและปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสำหรับนิติบุคคลอย่างห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นมีข้อบังคับทางประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง  และแบ่งประเภทของห้างหุ้นส่วนไว้ดังนี้

ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญคือ ห้างหุ้นส่วนที่ทุกคนผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องรับผิดอย่างไม่จำกัดนั่นมีความหมายหมายถึง หากเกิดมีหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจและห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีเงินมาชำระหนี้

ผู้เป็นหุ้นส่วนก็จะต้องรับผิดชอบนำเงินของตนมาชำระหนี้แทนตามจำนวนหนี้ที่เกิดขึ้นโดยห้างหุ้นส่วนสามัญ ยังสามารถแยกย่อยไปได้อีก 2 ประเภท คือ

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน คือไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒน์ แบบนี้จึงมีสถานะเหมือนกับบุคคลธรรมดาที่ไม่ต้องจัดส่งงบการเงิน และสามารถยื่นเสียภาษีเหมือนกับบุคคลธรรมดา

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน คือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนกับกรมพัฒน์ มีสถานะเป็นนิติบุคคล ที่ต้องนำส่งงบการเงิน และยื่นเสียภาษีเงินได้แบบนิติบุคคล

หน้าที่ ของทางด้านบัญชีและด้านภาษี ของห้างหุ้นส่วนจำกัด


ด้านภาษี  ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามภาษีต่างๆเช่นเดียวกับ บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ดังมีภาษีต่างๆดังนี้

(1)ภาษีเงินได้นิติบุคคล (2)ภาษีหัก ณที่จ่าย (3)ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ (4)ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี)

ด้านบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ นำส่งงบการเงินตามกฎหมายในทุกปีเช่นเดียวกับ บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

ในขณะที่ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนจะมีสถานะเหมือนกับบุคคลธรรมดา จึงไม่ต้องนำส่งงบการเงินและยื่นเสียภาษีเหมือนบุคคลธรรมดา แต่ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก็ต้องนำส่งงบการเงิน และยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  ซึ่งในการจัดทำงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเป็นจะต้องว่าจ้างผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ

สภาวิชาชีพด้านบัญชีหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร มาจัดทำบัญชี ตรวจสอบและนำส่งงบการเงิน ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ปรึกษา จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน 9 ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

หลักการแบ่งปันผลกำไรของห้างหุ้นส่วนจำกัด

การแบ่งปันผลกำไรของห้างหุ้นส่วนจำกัดให้กับหุ้นส่วน โดยทั่วไปมีหลักการคล้ายๆ กับการแบ่งผลกำไรของบริษัท โดยหลักการของห้างหุ้นส่วนจำกัด จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปบ้าง ดังนี้

สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดจะเรียกการดำเนินการในกรณีนี้ว่า “การแบ่งกำไร” ในขณะที่บริษัทจะเรียกว่า “การจ่ายเงินปันผล”ซึ่งในการแบ่งเงินกำไรของห้างหุ้นส่วนจำกัด หากในสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ไม่ได้ระบุเงื่อนไขพิเศษใดๆเอาไว้ในสัญญาก็จะทำการจัดแบ่งผลกำไร ตามสัดส่วนของเงินลงทุนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนได้ลงทุนไว้แต่หากเป็นรูปแบบบริษัท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายตามสัดส่วนตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือหรือครอบครองไว้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กับ บริษัทจำกัด แตกต่างกันอย่างไร

จากคำถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดมีความแตกต่างกันอย่างไร เราจึงขอนำเสนอความเหมือนแบะความแตกต่างของนิติบุคคลทั้งสองประเภทนี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูล ดังนี้
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดมีสถานะเป็นนิติบุคคลเหมือนกัน

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้ผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย2 คนขึ้นไปในขณะที่บริษัทจำกัด ต้องมีผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบ่งเป็นประเภทหุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้นไม่จำกัดความรับผิดและผู้ถือหุ้นที่จำกัดความรับผิดชอบ ในขณะที่ บริษัทจำกัด มีแต่ หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่จำกัดความรับผิดชอบ

4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีความน่าเชื่อถือในระดับปานกลาง ในขณะที่บริษัทจำกัด มีความน่าเชื่อถือมากกว่า

5.ทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดต้องเสียภาษีรายได้แบบนิติบุคคลเหมือนกัน

6.การทำบัญชี ทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ต้องทำบัญชี และงบประจำปี ที่ได้รับการตรวจสอบเหมือนกัน

7. การเสียภาษีทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ต่างต้องเสียภาษีเงินรายนิติบุคคลเหมือนกัน

8.ในเรื่องของบัญชี  ทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดต่างก็ต้องนำส่งงบการเงินเพื่อให้ที่เหมือนๆกันแต่จะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยตรงเรื่องการตรวจสอบบัญชี หากเป็นห้างหุ้นสอบจำกัดขนาดเล็กทุนจัดตั้งไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี 

สามารถให้ผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับทางสภาวิชาชีพบัญชี หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมสรรพากร ตรวจสอบให้ก็ได้ แต่หากเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดใหญ่ที่มีทุนก่อตั้งสูงกว่า 5 ล้านบาท หรือเป็นบริษัทจำกัดจำเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้เท่านั้น

จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลเบื้องต้นความเหมือนและความต่างของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดมีไม่มากนักแต่ก็มีนักธุรกิจมือใหม่จำนวนมากที่คิดว่า ธุรกิจของตนยังเล็กเกินไปที่จะจัดตั้งเป็นบริษัท

จึงเลือกที่จะจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเสียก่อน เพราะกลัวความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นหากจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดแต่หากศึกษาข้อมูลกันจริงๆจะเห็นว่ามันแทบไม่แตกต่างกันเลยสักนิด

แต่มีข้อที่ต้องนำไปพิจารณาที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งตรงที่ว่าในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีข้อเสียที่สำคัญมากๆประการหนึ่งตรงที่ ถ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดมูลค่าหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ

เจ้าหนี้จะมีสิทธิมาเรียกเก็บจากเงินส่วนตัวของหุ้นส่วนได้แต่ถ้าเป็นบริษัทจำกัดผู้ถือหุ้นทุกคนจะรับผิดจำกัดเจ้าหนี้จะไม่สามารถมาเรียกเก็บเงินจากเงินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได้ลองนำประเด็นนี้ไปร่วมตัดสินใจพิจารณาดูว่าคุณจะขึ้นทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัท?

อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรธุรกิจและยังทำให้ทำให้เจ้าของธุรกิจ สามารถวางแผนการทำธุรกิจได้ด้วย 

เราจึงได้สรุปวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดมาไว้ให้ เพื่อให้คุณได้เตรียมตัวพร้อมไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกดังนี้

วิธีการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดก่อนตัดสินใจจดทะเบียน เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลทางการเงินและค่าใช้จ่ายของผู้เป็นหุ้นส่วนในระยะยาวเพราะผู้เป็นหุ้นส่วน

ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายร่วมที่ต้องรับผิดชอบมากมายทั้งเงินลงทุน เงินจดทะเบียน  ที่ผู้ประกอบการต้องไปเปิดบัญชีธนาคารนำเงินลงทุนไปฝากเข้าบัญชีจึงจะสามารถจดทะเบียนได้

2. ต้องมีที่ตั้งกิจการที่แน่นอนสามารถตรวจสอบได้  เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมให้พร้อม 

3. เตรียมชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จะใช้ในการจดทะเบียน โดยชื่อต้องเป็นชื่อที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจ แล้วว่าไม่มีการใช้ซ้ำกับผู้ที่จดทะเบียนก่อนแล้ว

4. เตรียมข้อมูลเกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จะจดทะเบียน เช่น เบอร์โทรศัพท์  อีเมล์ เว็บไซต์ของกิจการ(ถ้ามี) ทั้งนี้หากไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสถานที่จัดตั้ง สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือได้

5. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน  เช่น แบบจองชื่อนิติบุคคลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ  ฯลฯ

6. เตรียมค่าใช้จ่ายให้พร้อมสำหรับการจดทะเบียน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดที่เป็นปัจจุบันได้ที่เว็บไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

7. ทำการจองชื่อนิติบุคคลในเว็บไซต์DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อจองชื่อและตรวจสอบว่าชื่อที่ต้องการนั้นใช้ซ้ำหรือเปล่าซึ่งสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้เลยและอย่าลืมนำอกสารดังกล่าวไปยื่นในวันจดทะเบียนด้วย

8. หากต้องการจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือVAT จะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อเพิ่มเติม  อาทิหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ หรือ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ประกอบการสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมให้เช่าสถานที่ประกอบการ  ฯลฯ

9. ลงลายมือชื่อเอกสารคำขอจดทะเบียนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการกับทางเจ้าหน้าที่ที่กรมการค้าธุรกิจโดยตรง

10. ส่งมอบเอกสารเพื่อจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและรับเอกสารที่ยืนยันว่าได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว

ปรึกษา จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน สถานที่ที่จดทะเบียนบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตามการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ได้สิ้นสุดการเพียงแค่การไปจดทะเบียนได้สำเร็จเท่านั้น แต่หลังจากการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แล้ว หจก. ยังมีหน้าที่อีกที่ต้องรับผิดชอบ

และต้องดำเนินตามกฎ ระเบียบ ซึ่งหากไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้ ก็จะมีผลที่ตามมา คือเสียค่าปรับในแต่ละเรื่อง หากคุณเป็นนักธุรกิจมือใหม่ ที่จะเดินไปข้างหน้โดย

หมดความกังวลเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียน ขั้นตอนดำเนินการ และการทำหน้าที่ตามกฎหมาย หลังการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง การจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง

ทั้งการรับจดทะเบียน การทำบัญชีภาษี และเป็นที่ปรึกษาหลังการจดทะเบียน สำนักงานบัญชี จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ ที่จะประหยัดทั้งเวลาและประหยัดเงิน

  เพิ่มทุนบริษัท ต้องอ่าน การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ทำไมต้องบัญชี พีทูพี

เพราะเราคือ สำนักงานบัญชี ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และการจดทะเบียนนิติบุคคลรูปแบบต่าง ๆ ดูแลบัญชีภาษี ที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรโดยโปรแกรมบัญชีที่ทันสมัย

บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขออนุญาตแรงงานต่างด้าว ที่สำคัญเราใส่ใจในเรื่องของการให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่จริงใจ ตรงไปตรงมา เสมือนเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจท่าน หากเพียงท่านไว้วางใจเรา

ทีมงานบริการครบวงจร รายงานความคืบหน้า ดูแลอย่างต่อเนื่อง อัปเดตให้ความรู้ด้านบัญชีภาษีเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจบุคคลธรรมดา สู่นิติบุคคล อย่างราบรื่นและถูกต้อง

สำนักงานบัญชี พีทูพี ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจ “ สะดวก ประหยัด ราคาถูก ”


ปรึกษา จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน รับสอบบัญชี ออดิท เซ็นต์งบ โดยผู้ตรวจสอบบัญชี

บทความที่น่าสนใจ