views

จดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม


ในการจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม จะต้องขออนุญาตจัดตั้งต่อทางราชการ ในกรุงเทพมหานคร ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วในส่วน สมาคมจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมาคมเป็นนิติบุคคล ต่อกรมตำรวจและจดทะเบียมูลนิธิเป็นนิติบุคคลต่อ

กรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดยื่นคำร้องขออนุญาตจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
 

การจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม


มูลนิธิเป็นนิติบุคคลรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม ศาสานา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ต่าง ๆ หรือ เพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ใช่เป็นการมุ่งหาประโยชน์ใด ๆ มูลนิธิจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

แนะนำอ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชีในราคาประหยัด

ความหมายของสมาคม


ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78 บัญญัติความหมายของสมาคมไว้ว่า การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกัน

และมิใช่เป็นการหากำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฏหมายนี้แสดงให้เห็นว่าการก่อตั้งสมาคมจะมีลักษณะ

**เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคล

**เพื่อกระทำการใด ๆ เป็นการต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำกันเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเลิกไป

**เป็นแนวทางปฏิบัติ

**ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 

สาระสำคัญของการจัดตั้งสมาคม


**เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล 10 คนขึ้นไปสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ยื่นคำขอจัดตั้งเพื่อการกระทำใด ๆ เป็นการต่อเนื่องร่วมกัน (เน้นกลุ่มคนเป็นสำคัญไม่ต้องมีกองทุน)

**การบริหารงานสมาคมจะดำเนินการ 2 ลักษณะคือ


1.การบริหารโดยคณะกรรมการ

2.การบริหารภายใต้การกำกับดูแลของที่ประชุมใหญ่

**วัตถุประสงค์การบริหารงานเพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก

**รายได้ของสมาคมมาจากค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงของสมาชิก การจัดกิจกรรม หารายได้ของสมาคม ส่วนรายจ่ายสามารถใช้เงินได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมติที่ประชุม

**การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม แก้ไขโดยมติที่ประชุมใหญ่และต้องนำไปจดทะเบียนภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ลงมติ

**นายทะเบียน คือ กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมการปกครอง จังหวัดอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัด

**นายทะเบียนมีอำนาจตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและมีอำนาจในการสั่งถอนชื่อสมาคมได้
 

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านรายละเอียดบริการรับตรวจสอบบัญชี


ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม


4.1 ให้ผู้จะเป็นสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.1 ณ สำนักงานเขต  -- สำหรับในกรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ


สำหรับในจังหวัดอื่นที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้น พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด

1.ทรัพย์สินที่จะจัดตั้งมูลนิธิ

2.ข้อบังคับของมูลนิธิ สมาคม

3.แผนผังที่ตั้งทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา

4.รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของกรรมการมูลนิธิ เช่น ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก

5.รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ

6.หนังสือคำมั่นสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิของเจ้าของทรัพย์สิน

7.สำเนาพินัยกรรม

8.หนังสืออนุญาตจากเจ้าของ หรือ ผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่

9.สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ

10.หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของเจ้าหน้าที่ดินและสำเนาโฉนดที่ดิน
 

4.2 เมื่อสำนักงานเขตหรืออำเภอ กิ่งอำเภอได้รับคำขอแล้ว จะดำเนินการดังนี้


1.ตรวจสอบคำขอและข้อบังคับว่าถูกต้องหรือไม่

2.ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของสมาคม ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ

3.ตรวจสอบรายการในคำขอหรือข้อบังคับ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม

4.ตรวจสอบผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม ต้องมีฐานะและความประพฤติเหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

5.ตรวจดูสถานที่ตั้งของสมาคมว่าเหมาะสมหรือไม่
 

อ่านวางระบบบัญชีอย่างมีคุณภาพสร้างประสิทธิภาพกับผู้ประกอบการ

4.3 เมื่อสำนักงานเขตหรืออำเภอ กิ่งอำเภอได้พิจารณาเอกสารและคำขอแล้ว 


-- เห็นว่าครบถ้วนและถูกต้อง ก็จะเสนอเรื่องราวพร้อมความเห็นต่อนายทะเบียน โดยส่งเรื่องไปกรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาจดทะเบียนโดย

**อธิบดีกรมการปกครอง – เป็นนายทะเบียนสมาคมในกรุงเทพมหานคร

**ผู้ว่าราชการจังหวัด – เป็นนายทะเบียนสมาคมในจังหวัดอื่น
 

4.4 เมื่อนายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียน


-- ก็จะออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม (สค.4) และส่งประกาศการรับจดทะเบียนสมาคมไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้วส่งเรื่องคืนไปยังสำนักงานเขต หรือ อำเภอ กิ่งอำเภอ และแจ้งให้ผู้ขอทะเบียนทราบเพื่อขอรับใบสำคัญ และชำระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงจำนวนเงิน 2000 บาท
 

รับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ถูกต้องตามประมวลรัษฎา

การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม


ขั้นตอนการดำเนินการและการตรวจสอบเอกสารมีดังนี้


1.รับคำขอตามแบบ ส.ค.1 ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ


ขั้นตอนการดำเนินการ

**รับคำขอตามแบบ ส.ค.1 ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ

การตรวจเอกสาร

**ลงเลขที่รับคำขอ และลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอที่มุมขวาบนของแบบ ส.ค.1

2.ตรวจเอกสารประกอบคำขอ ส.ค.1


ขั้นตอนการดำเนินการ ตรวจเอกสารประกอบคำขอ ส.ค.1 มีเอกสารสำคัญที่ต้องตรวจสอบรวบรวมดังนี้


**ข้อบังคับสมาคมมีสาระสำคัญ 8 รายการ ตาม(มาตรา 79) และต้องไม่มีข้อความที่ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ถ้ามีต้องให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขให้สอดคล้องกับกฏหมายด้วย

**รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน และมีกรรมการของสมาคม(มาตรา81)

**รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม

**แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคม ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี)

**หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้เป็นสถนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา

**สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นสมาชิก

**สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติในกรณีที่สมาคมมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ

**บันทึก คำให้การตรวจสอบฐานะ และความประพฤติของผู้ที่ว่าจะเป็นคณะกรรมการของสมาคม หรือหนังสือรับรองกรณีที่ไม่ต้องสอบปากคำพร้อมสำเนาบัตร ที่แสดงว่าเป็นบุคคลน่าเชื่อถือ

**กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องส่งข้อมูลบุคคลไปตรวจสอบประวัติฐานะและความประพฤติ ณ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และสถานฑูตของประเทศทึ่บุคคลนั้นถือสัญชาติอยู่

**หนังสืออนุญาตการกีฬาแห่งประเทศไทยกรณีเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือส่งเสริมการกีฬา

โปรแกรมบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ ขายของออนไลน์ บริษัท ห้างร้าน สมาคม

 

ในการจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป


หากท่านได้อ่านบทความนี้ และทำความเข้าใจกับคำว่า สมาคม สาระสำคัญต่าง ๆของสมาคม ปฏิบัติตามขั้นตอนการจดทะเบียน รวมถึงมีการเตรียมพร้อม

ในเรื่องของเอกสารการจดทะเบียนมูลนิธิอย่างครบถ้วน ารจดทะเบียนมูลนิธิ จดทะเบียนสมาคม ก็จะสำเร็จเรียบร้อยทุกขบวนการอย่างง่ายดาย

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

สำนักงานบัญชี พีทูพี ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

ไอดีไลน์ : p2pacc
โทรสอบถามในรายละเอียด 097-2362994
อ่านข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมเพิ่มเติม www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ