รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ คุ้มค่าคุ้มราคา

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์


คุ้มราคา มีคุณภาพ ทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์ ครบวงจร

เราให้บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลนื ปิดงบการเงิน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีภาษี รายเดือน รายปี ครบวงจร ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา บริการบัญชีและภาษีให้กับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้าออนไลน์ โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรต่าง ๆ มากว่า 25 ปี

ปัจจุบันเรามี บุคลากรมืออาชีพ ผ่านการอบรม มาตรฐานสำนักงานบัญชี ได้รับอนุญาตผู้เป็นทำบัญชี ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออนไลน์ เราพร้อมช่วยลดภาระ แก้ไขปัญหาให้ธุรกิจท่าน เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร

" แก้ไขปัญหา ให้ผู้ประกอบการมุ่งหารายได้สู่กิจการ เพื่อการเติบโตในธุรกิจ เราดูแลพัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ นำสิ่งดีดีสู่องค์กรของท่าน "


อ่านบริการ รับวางระบบบัญชี Workflow วางระบบงานฝ่ายบัญชี

ค่าบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์


1 .ปริมาณเอกสาร ไม่เกิน  30 รายการ ค่าบริการ  3,000 บาท
2 .ปริมาณเอกสาร ไม่เกิน  60 รายการ ค่าบริการ  5,000 บาท
3 .ปริมาณเอกสาร ไม่เกิน 100 รายการค่าบริการ  7,000 บาท
4 .ปริมาณเอกสาร ไม่เกิน 150 รายการค่าบริการ  10,000 บาท
5 .ปริมาณเอกสารมากกว่า 150 รายการค่าบริการตามการตกลงรายกิจการ

ทำไมผู้ประกอบการ ต้องทำบัญชีภาษี

การทำบัญชียื่นภาษี เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายที่ระบุให้บริษัทต้องทำบัญชี ยื่นภาษีทุกเดือน นำส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การทำบัญชียังเกิดประโยชน์

ต่อกิจการโดยตรงด้วยคือเ ทำให้ทราบผลการดำเนินงาน ผลการประกอบการ ผลกำไรขาดทุน จากงบทางการเงินที่จัดทำ เป็นรายเดือน รายปี พร้อมการปิดงบการเงิน นำส่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร

ได้ถูกต้องบริษัทที่มีการปิดบัญชีประจำทุกเดือนนำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงการทำงานของบริษัท การทำบัญชี เป็นระบบรัดกุมไม่มีข้อผิดพลาดจะช่วยให้การคำนวณภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง

" ผู้ประกอบการบันทึกรายการบัญชี ยื่นแบบภาษีออนไลน์ ถูกต้อง ไม่กังวล เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หายห่วงไม่มีปัญหา สรรพากรมาเยือน "


นักบัญชีสำคัญอย่างไร

บทบาทและหน้าที่ของนักบัญชีคือรับผิดชอบในการ ทำบัญชี ยื่นภาษี บันทึกรายการทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินธุรกรรมขององค์กร ปิดบัญชี ทำงบดุล งบการเงินประจำปีจัดเก็บเอกสารทางบัญชีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น วางแผนภาษี และยื่นชำระภาษีกรมสรรพากร

ตามกฎหมายทุกบริษัท จะต้องจัดให้มี ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี  1 คน จะเป็นพนักงานของบริษัท หรือสำนักงานบัญชีบริษัทต้องยืนยันรายชื่อผู้ทำบัญชี กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องปิดงบประจำปียื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่มีการปิดบัญชี

ทำไมต้องจ้าง สำนักงานบัญชี ทำบัญชี ยื่นภาษี


1. มีค่าใช้จ่ายที่ถูกมากเมื่อเทียบกับการว่าจ้างพนักงานประจำเพื่อทำบัญชีให้บริษัท
2. สำนักงานบัญชี มีความเชี่ยวชาญและสั่งสมประสบการณ์การผ่านการแก้ปัญหาบัญชีภาษีสามารถมองเห็นภาพรวมของระบบ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดลงได้
3. ช่วยลดภาระ คลายความกังวลให้กับผู้ประกอบการช่วยให้มีเวลาในการพัฒนางานด้านอื่น ๆ ของบริษัทมากยิ่งขึ้น

อ่าน รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี (แบบรายเดือน)


การบันทึกบัญชีรายเดือน

1.เป็นที่ปรึกษาแนะนำการทำบัญชียื่นภาษี การจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐาน สำหรับการบันทึกบัญชี
2.วิเคราะห์รายการเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร
3.บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
4.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินตรวจนับสินค้าคงเหลือและออกรายงานดังกล่าวให้กับบริษัท

การคำนวณและยื่นแบบภาษีออนไลน์ประจำเดือน

1.จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
2.จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
3.จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
4.จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
5.จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ด้านประกันสังคม
1.ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้นายจ้าง
2.จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม รายเดือน

บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี (แบบรายปี)

1.บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วยระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์
2.จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี(ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
3.จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์(สบช.3)
4.จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี(ภงด.1ก)
5 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ให้แก่ธุรกิจผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่ ทำบัญชียื่นภาษี และยื่นประกันสังคม ด้วยตนเองสามารถใช้บริการ สำนักงานบัญชี พีทูพี เพื่อบันทึกสรุปรายการบัญชีภาษีทั้งปีเพื่อปิดงบการเงินและยื่นภาษีรอบปลายปี

เรายังมีบริการตรวจสอบแบบการยื่นภาษีท่านทุกเดือนหากกรณีเกิดข้อผิดพลาดสามารถดำเนินการแก้ไขโดยทำใบปรับปรุงรายการให้กับกิจการและนำไปยื่นภาษีเพิ่มเติมกับกรมสรรพากร

เป็นการแบ่งเบาภาระและกรองความผิดพลาดแต่ละเดือน ทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เมื่อเทียบกับค่าบริการในการทำบัญชีแบบรายปีมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบรายเดือน

การคำนวณและยื่นแบบภาษีประจำปี

1. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
2. จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงิน ต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
3. จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
4. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ให้แก่ธุรกิจผู้ประกอบการ

แนะนำอ่าน ติดตั้งและวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express โดยผู้เชี่ยวชาญ

รู้พื้นฐานบัญชี ภาษี การเงิน ก่อนจ้างสำนักงานบัญชี

รู้พื้นฐานการเงิน

ก่อนใช้บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ผู้ประกอบการควรมีความรู้ ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เรื่องการเงินบริหารงานการเงินในกิจการได้ดีโดยมีความรู้ การบริหารเงินสดหมุนเวียนอย่างสมดุลมีวินัยในการแยกเงินส่วนตัวออกจากเงินที่ใช้ประกอบกิจการอย่างชัดเจน

บริหารยอดค้างรับ ค้างจ่าย อย่างรอบคอบ วางแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายการประเมินรายได้ จากงบกระแสเงินสด วางกลยุทธ์การใช้เงินเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปได้

รู้พื้นฐานด้านบัญชี

การบันทึกบัญชีที่ดีและประสบความสำเร็จผู้จัดทำจะต้องรู้คำนิยามศัพท์ หรือความหมายของคำสำคัญ ต่อไปนี้
1.สินทรัพย์ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ เป็นผลการประกอบการหรือมีในอดีตซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรที่มีนั้นในอนาคตการได้มารายการสินทรัพย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
1.1สินทรัพย์ที่มีสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สร้างผลตอบแทนค่อนข้างแน่ ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
1.2รายการสินทรัพย์ประเมินราคาทุนหรือมีมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ
2.หนี้สิน ภาระผูกพันของกิจการในปัจจุบันเป็นผลของกิจกรรมในอดีต การชำระภาระผูกพัน กิจการต้องจ่ายชำระผลตอบแทน การรับรู้รายการบันทึกรายการหนี้สินต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
2.1ประโยชน์ที่กิจการได้รับในเชิงเศรษฐกิจและได้รับจากเชิงทรัพยากรเกิดการชำระภาระผูกพันดังกล่าว
2.2มูลค่าที่ชำระภาระผูกพันสามารถวัดและบันทึกรายการได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.ส่วนของเจ้าของ ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออก
4.รายได้ การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงานหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สินซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นไม่รวมถึง เงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของและรายการกำไร
5.ค่าใช้จ่าย คือการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงานหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง

รู้พื้นฐานปัจจัยเสี่ยง ธุรกิจอาจเลี่ยงภาษี มุมมองจากสรรพากร

ปัจจัยความเสี่ยงที่บ่งบอกธุรกิจอาจเลี่ยงภาษีจากปัจจัยดังต่อไปนี้นักบัญชีหรือผู้ประกอบการพึงระวังธุรกิจของตนเอง เพื่อป้องกันภาระทางภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
1.ใช้เงินสดหมุนเวียนในปริมาณมากเกินไป สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน เงินสดหมุ่นเวียนมีปริมาณเข้าโดยไม่ผ่านบัญชีธนาคาร
2.สินค้าคงเหลือมีปริมาณที่ไม่ถูกต้อง รายการสินค้าคงเหลือที่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้และผลกำไรขาดทุนโดยตรงให้กิจการ
3.ไม่มีทรัพย์สินหรือปริมาณทรัพย์มากผิดปกติความสมดุลในกิจการ เงินทุนหมุนเวียน ดีมีกำไรแต่ไม่ทรัพย์สินในงบฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นโดยไม่สามารถแจงถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สิน
4.หนี้สินและทุนเงินกู้ยืมกรรมการมาก คือการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินจากตัวบุคคลเข้ามาสู่บริษัทโดยกิจการไม่สามารถชี้แจงได้แหล่งที่มาที่ไปของทรัพย์สินดังกล่าวได้
5.ขาดทุนสะสมเป็นเวลานานในหลักความเป็นจริงหลักการประกอบธุรกิจก็เพื่อผลกำไรแต่เมื่อขาดทุนแต่ยังคงประกอบการต่อมาจึงผิดวิสัยของการดำเนินธุรกิจขั้นพื้นฐาน
6.บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง หากเกิดขึ้นจากการบันทึกผิดในรายการที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทำการปรับปรุงรายการทางบัญชี หากเป็นการผิดพลาดในสาระสำคัญคงเป็นที่บ่งบอกถึงรายการดังกล่าวผิดปกติ
7.บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วนอยู่ที่เจตนาของการผิดพลาด ที่ซ้ำและเป็นประจำ ซึ่งหลักการบัญชีแล้วสามารถตรวจสอบการผิดพลาดนั้นเล็กน้อย หรือส่อเจตนาไม่บันทึกรายได้ หรือหลีกเลี่ยง
8.ค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่รายได้ลดลง เป็นตรรกะเป็นเหตุเป็นผลต่อเรื่องราวทางบัญชี จะต้องสอดคล้องไปกับหลักการทางบัญชี และพื้นฐานความถูกต้องตามธรรมชาติ
9.ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้ดังกล่าวเกิดความไม่มีเหตุไม่ผลของแหล่งที่มาของรายจ่าย
10.สร้างค่าใช้จ่ายเท็จกรณีนี้เป็นการทุจริตเจตนากระทำผิดสร้างหลักฐานเท็จส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร

แนะนำอ่าน ที่ปรึกษาบัญชี ปรึกษางานฝ่ายบัญชี

สนใจบริการ รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จ่ายน้อยปรึกษาเราฟรี
p2paccounting.com
IDLINE: p2pacc
โทร: 097 236 2994