views

รับจดทะเบียนบริษัท พื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานบัญชีพีทูพี รับจดทะเบียนบริษัท พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล


one stop service บริการจบครบ ที่เดียว รับจดทะเบียนบริษัท พื้นเขตตลิ่งชัน บางกอกน้อยบางขุนเทียน ภาษีเจริญ หนองแขม บางพลัด สาทร ดอนเมือง ลาดพร้าว บางแค หลักสี่ รับส่งเอกสารบริการถึงบ้าน พร้อมให้คำปรึกษาจดทะเบียนบริษัทในทุกขั้นตอน

 

ปรึกษา จดบริษัทกรุงเทพ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการ รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒน์ฯ

อำนวยความสะดวกได้ทั่วพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล


รับจดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร พื้นที่ใกล้ท่าน สำนักงานบัญชี พีทูพี อำนวยความสะดวกได้ทั่วพื้นที่ กรุงเทพมหานคร บริการถึงที่ ท่านสะดวก จดทะเบียนบริษัทที่ไหน

สำนักงานบริการทุกที่ ที่ตั้งของผู้ประกอบการ หรือใกล้บ้านผู้ประกอบการ โดยสำนักงานบัญชี พีทูพี เดินทางไป จดทะเบียนบริษัทใกล้ท่าน ได้ทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร สะดวกเขตไหน เราไปได้ที่เขตนั้น

สถานที่ตั้งได้แก่ 6 เขต สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ตามเขตปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษกสี่พระยา ศรีนครินทร์ หรือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ใกล้ที่ไหนเราไปที่เขตนั้นได้เลย เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาในการดำเนินการ
 

จดทะเบียนบริษัททุกพื้นที่ กรุงเทพ ราคาเพียง 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)


การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ถูกต้องตามกฎหมาย เปลี่ยนธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือจากองค์กรภายนอก อำนวยความสะดวก ธุรกิจออนไลน์ ขายออนไลน์ SMEs

ดำเนินการให้ครบจบที่เดียว เอกสารดำเนินธุรกิจ เอกสารประชุม ใบเสร็จ ใบเสนอราคา ตรายาง เอกสารประกอบการยื่นภาษี เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร ประกันสังคม

" เพียงท่านเตรียมเอกสาร ที่เหลือเราดำเนินการต่อให้จนจบงาน "


  บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษี สำหรับผู้ประกอบการ

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

1. ตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียน ก่อนทำการจดทะเบียนบริษัทกรุงเทพจะต้องมีชื่อบริษัทก่อน โดยชื่อเหล่านั้นต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายกับบริษัทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนไปแล้ว

โดยการคิดชื่อเพื่อใช้ในการจดทะเบียนนั้น เราสามารถยื่นจองได้สูงสุดถึง 3 ชื่อ และจะได้รับการพิจารณาจากชื่อแรกหากชื่อแรกซ้ำหรือไม่ผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง นายทะเบียนก็จะพิจารณาชื่อในลำดับถัดไปให้แทน

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิคือ หนังสือที่มีขึ้นเพื่อใช้สำหรับแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัทต้องมีการระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์

จำนวนหุ้น ข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน (ตามพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2565) รวมถึงขึ้นต้นว่าบริษัทและลงท้ายด้วยคำว่าจำกัดซึ่งในการหนังสือบริคณห์สนธินั้นต้องยื่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่นายทะเบียนแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัท
 
3. การจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ก่อตั้งเท่านั้นโดยทุกคนต้องถือคนละ 1 หุ้นหรือมากกว่า จากนั้นเมื่อทำการขายหุ้นบริษัทจนครบแล้ว จะต้องออกหนังสือเพื่อทำการนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดการประชุมจะจัดหลังออกหนังสืออย่างน้อย 7 วัน
 
4. จัดประชุมเพื่อจัดตั้งจดทะเบียนบริษัทสำหรับวาระการประชุมควรเป็นสาระที่สำคัญ คือการตั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และอำนาจของคณะกรรมการ

การเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีที่คัดเลือกมารับหน้าที่จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นการรับรองสัญญาที่ผู้ก่อตั้งทำขึ้นก่อนการจดทะเบียนบริษัท กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการหรือผู้ก่อตั้งไปจนถึงการกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ
 
5. เลือกคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆในวาระการประชุมควรเลือกคณะกรรมการเพื่อมาทำหน้าที่แทนผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆในนามบริษัท ด้วยการทำหน้าที่เก็บเงินชำระค่าหุ้นอย่างน้อย 25% ของราคาจริง

จากนั้นเมื่อเก็บค่าหุ้นครบแล้ว จะทำการขอจดทะเบียนบริษัท โดยต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีการประชุม หากเกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าการประชุมเป็นโมฆะและต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่
 
6.ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

**ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิจะดำเนินการจากการคิดจากเงินทุนจำนวนแสนละ 50 บาท

โดยไม่ว่าจะมีเศษเกินมากี่บาทก็ให้คิดเป็นจำนวนเต็มแสนเท่านั้น การชำระค่าธรรมเนียมเกณฑ์การชำระขั้นต่ำอยู่ที่500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

**ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทคิดตามทุนการจดทะเบียนแสนละ 500 บาทเช่นกัน แต่ขั้นต่ำในการชำระต้องไม่น้อยกว่า5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท

**ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท

**ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100 บาท

**ค่ารับรองสำเนาเอกสารหน้าละ50 บาท
 
7.รับใบสำคัญและ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทและมอบหนังสือรับรองแล้ว ถือว่าบริษัทได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ โดยสมบูรณ์ตามที่บริษัทพึงมีทุกประการ
 
  บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการ

สถานที่รับจดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่นๆ

หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ


1. หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)ิสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต1-6

2. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
 
สถานที่รับจดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร ปิ่นเกล้า พหลโยธินรัชดาภิเษก สี่พระยา ศรีนครินทร์ หรือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสามารถเดินทางไปสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าตามเขตต่าง ๆ ทั้ง 6 เขตดังต่อไปนี้

**หน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า)
แถวปิ่นเกล้า –อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ10700 โทร 02-446-8160-1

**หน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน)
แถวพหลโยธิน –อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร02-618-3340-41

**หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต3 (รัชดาภิเษก)
แถวรัชดาภิเษก –อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2) 48/3-4 ซอยรัชดา 20 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร 02-276-7253-59

**หน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สี่พระยา)
แถวสี่พระยา –อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น GB เลขที่ 388 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพณ 10500 โทร02-234-2951-3

**หน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศรีนครินทร์)
แถวศรีนครินทร์ –อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2 เลขที่ 735-735/1-8 ถนนศรีน ครินทร์ แขวงพัฒนาการเขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทร 02-108-6076-77

**หน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
แถวศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา – อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1 ประตู 4) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 02-143-7921-2

**ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางอาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แถวนนทบุรี --ชั้น 4 ถนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-547-5155

  บริการรับจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ราคาประหยัด


ปรึกษา จดบริษัทกรุงเทพ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


สรุปการจดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร


สำหรับการจดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร ท่านสามารถเดินทางไปสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าตามเขตต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นแต่หากต้องการความสะดวกและประหยัด ท่านสามารถใช้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท จากสำนักงานบัญชี พีทูพี


เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน สำนักงานบัญชีพีทูพี พร้อมรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน มีประสบการณ์ ทีมงานที่เชี่ยวชาญ พร้อมแก้ไขปัญหาให้ท่าน ตลอดจนพร้อมถ่ายทักษะด้านการทำบัญชียื่นภาษีให้คำแนะนำต่างๆ 


รวมถึงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมทำเงินเดือน วางระบบบัญชี วางแผนภาษีปิดงบการเงิน  โดยเรามีความมั่นใจลูกค้าทุกรายของเรา จะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ สำนักงานบัญชี พีทูพี


ในการคิดค่าบริการที่เหมาะสม และคุ้มค่าโดยเรามุ่งเน้นในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ แนะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ โปรแกรมบัญชี มาช่วยในการทำงาน ที่สำคัญคิดค่าบริการได้ในราคาที่เหมาะสม


ปรึกษา จดบริษัทกรุงเทพ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


   จองชื่อจดทะเบียนบริษัท

หากท่านสนใจใช้บริการ บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด ดูแลงานด้านการจดทะเบียนบริษัทในกรุงเทพมหานคร หรืองานบัญชีภาษีให้แก่บริษัทของท่าน สามารถติดต่อสอบถาม

ปรึกษาก่อนการใช้บริการ ก่อนพิจารณาตัดสินใจ ให้เราสำนักงานบัญชี พีทูพี เป็นผู้รับผิดชอบงานระบบบัญชีภาษีดังกล่าวของท่าน  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.p2paccounting.com

แฟนเพจ www.facebook.com/p2paccounting เรายินดีบริการทุกท่าน พร้อมให้คำปรึกษาด้านจดทะเบียนบริษัทพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านบัญชีภาษีท่านอย่างมืออาชีพ

รับประกันได้ว่าบริษัทของท่านดำเนินธุรกิจได้ครบวงจรถูกต้องตามกฎหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและประมวลรัษฎากรกรมสรรพากร

ปรึกษา จดบริษัทกรุงเทพ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บทความที่น่าสนใจ