views

บัญชีฟรีแลนซ์ รับทำบัญชีอิสระ


นักบัญชีฟรีแลนซ์ คืออะไร


ฟรีแลนซ์คืออาชีพหนึ่งที่ดำเนินการรับทำงานโดยอิสระ ไม่ได้อยู่ภายใต้หน่วยงานหรือองค์กรใด มีรายได้จากการทำงานเป็นชิ้นงานแบบครั้งคราว ไม่ประจำ ดังนั้นนักบัญชีฟรีแลนซ์

คือนักบัญชีที่ทำงานแบบอิสระไม่ได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานบัญชีประจำขององค์กรหนึ่งองค์กรใด อาชีพนักบัญชีอิสระสามารถรับงานด้านการทำบัญชีหรือภาษีใ ห้กับหลาย ๆที่ได้

โดยเฉพาะกับองค์กรที่ไม่ได้มีการว่าจ้างพนักงานบัญชีประจำเป็นของตัวเอง โดยนักบัญชีอิสระจะรวมไปถึงสำนักงานบัญชีที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านบัญชีด้วย

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


หน้าที่ของนักบัญชีฟรีแลนซ์


งานบัญชีแบบฟรีแลนซ์ รับทำบัญชี ให้บริการทางบัญชี การบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี โดยภาระงานที่นักบัญชีฟรีแลนซ์หรือนักบัญชีอิสระต้องทำให้องค์กร

ธุรกิจที่ว่าจ้าง คือ การทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การวางระบบบัญชี งานด้านภาษีอากร ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาหรือวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ

อ่านรายละเอียด บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


คุณสมบัติของนักบัญชีฟรีแลนซ์ที่ดี


1. มีทักษะความรู้ความสามารถในงานด้านบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้กับงาน และกับหน่วยงานที่ว่าจ้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานรายงานทางการเงิน ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล ทำความเข้าใจ และเคารพกฎเกณฑ์ของผู้ว่าจ้าง

3. มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบต่อวิชาชีพและหน้าที่ นักบัญชีต้องนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจของหน่วยงาน

และนักบัญชีฟรีแลนซ์ไม่ควรใช้ข้ออ้างหรือข้อจำกัดเรื่องการรับงานหลายที่ มาทำให้งานของผู้ว่าจ้างรายใดรายหนึ่งเกิดความล่าช้าหรือเกิดความผิดพลาดเสียหาย

4. มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่นำข้อมูลขององค์กรผู้ว่าจ้างไปเปิดเผย หรือไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ เพราะนักบัญชีเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลทางธุรกิจ รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินของหน่วยงานนั้นๆ

5. เป็นผู้มีสมาธิ มีความละเอียดรอบคอบ นักบัญชีจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย รับผิดชอบภารกิจให้สำเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้าง

6. ไม่หยุดพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านบัญชีและภาษีเมื่อมีโอกาส ตลอดจนเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับงานบัญชี

และพัฒนาการทำงานให้สมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ
 

ประโยชน์ของการใช้นักบัญชีฟรีแลนซ์


1. คุณภาพงานและประสบการณ์ของนักบัญชี


ในการใช้นักบัญชีฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการจะได้นักบัญชีที่เคยผ่านการทำงานมาแล้วหลากหลายองค์กร เคยพบเจอปัญหา หรืออุปสรรคในการทำงานในหลากหลายรูปแบบ การสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ

เหล่านี้จะทำให้นักบัญชีมีความชำนาญ แม่นยำ ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เข้าใจเอกสารต่างๆ สามารถเรียนรู้ที่จะทำงานให้สำเร็จได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้งานมีคุณภาพมากขึ้น

โดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของการว่าจ้างสำนักงานบัญชีที่มีเครื่องมือเพียบพร้อมสมบูรณ์ก็จะยิ่งเพิ่มคุณภาพให้งานด้านบัญชีขององค์กรผู้ว่าจ้างได้มากขึ้นไปอีก

ซึ่งถ้าหากใช้นักบัญชีประจำที่ทำอยู่กับองค์กรเดียวก็อาจจะขาดประสบการณ์และความรู้ตรงนี้ไป

2. ลดภาระค่าใช้จ่าย


การใช้นักบัญชีฟรีแลนซ์จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องว่าจ้างพนักงานบัญชีประจำเป็นรายเดือน ค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ ที่ต้องจ่ายหากต้องใช้พนักงานประจำก็ลดลง

การใช้นักบัญชีฟรีแลนซ์ยังช่วยลดภาระงาน และปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง

อ่านรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

นักบัญชีฟรีแลนซ์ หาได้จากที่ไหน ?


1. หานักบัญชีฟรีแลนซ์แบบบุคคลจากเว็บไซต์รับประกาศรับสมัครงาน หรือทางสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยผู้ว่าจ้างต้องพิจารณาเลือกคนให้รอบคอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ต้องดูคุณสมบัติพื้นฐาน

เช่น การศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ค่าจ้าง รวมไปถึงเรื่องของเวลาและสถานที่ในการปฏิบัติงานด้วย และหากเป็นไปได้ควรศึกษาประวัติดูข้อมูลรีวิว เพื่อเลี่ยงบุคคลที่เคยมีประวัติทางด้านลบ ซึ่งจะเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้

2. ติดต่อสำนักงานบัญชีที่จดทะเบียนถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ มีผลงาน ประสบการณ์สูง บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนทางด้านบัญชีอย่างหลากหลาย ครบถ้วน และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

อ่านบริการรับวางระบบบัญชี Workflow งานฝ่ายบัญชี

หานักบัญชีฟรีแลนซ์ นักบัญชีอิสระ มาตรฐานสูง เป็นมืออาชีพ ครบจบที่เดียว ต้องที่สำนักงานบัญชี พีทูพี 


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด ให้บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร แบบครบวงจร รับทำบัญชี ยื่นภาษี ดูแลระบบบัญชี รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ องค์กร บริษัท

หมดกังวลเรื่องบัญชี เราจัดการให้แบบมืออาชีพ คุณภาพสูง งานจบไว ในราคาประหยัด ด้วยประสบการณ์ในด้านบัญชีกว่า 25 ปี ช่วยให้ภารกิจสำคัญขององค์กรท่านเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท ให้คำแนะนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ