views

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดVATจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จด VAT เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดทะเบียนบริษัท หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ เกิน 1.8 ล้านบาท ปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% โดยผู้มีรายได้ดังกล่าวจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กับกรมสรรพากร


บทความนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักงานบัญชี พีทูพี และให้ความรู้ถึงความจำเป็นในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อจด VAT โดยมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ประโยชน์ต่อผู้ปรกอบการ รวมไปถึงอัตราภาษี การเตรียมเอกสาร และสถานที่รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม


ใครบ้างต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรายได้ที่กล่าวถึงคือ ยอดขาย หรือรายรับจริง ๆ ที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร


โดยให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน หากผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ทำการจดทะเบียน จะมีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ปรึกษาบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


p2pacc ขอแนะนำ ผู้ประกอบการธุรกิจ อ่านขอบเขตการให้บริการ แพกเก็จราคาให้บริการ การรับทำบัญชียื่นภาษี ดูได้ที่  รับทำบัญชี ราคาประหยัดวัตถุประสงค์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่


1. การจัดการบัญชีเป็นระบบมากขึ้น


เพราะบริษัทจะต้อง ทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายทุกเดือน และเก็บรายงานไว้เผื่อให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมาตรวจ ทำให้คุณต้องลงบัญชีการซื้อ-ขายสินค้า วางระบบบัญชีให้ถูกต้อง


ตามมาตราฐานการทำบัญชีและกฏระเบียบ ซึ่งการทำบัญชีอย่างเป็นระบบ จะทำให้คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกิจ และพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบัญชีธุรกิจได้ง่ายขึ้น


2. กิจการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น


การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเครื่องการันตีว่า ธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่เชื่อถือได้เป็นบริษัทที่มีตัวตนอยู่จริง เพราะได้รับการตรวจสอบจากกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว

 

3. เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น


ลูกค้า หรือคู่ค้าของคุณจำนวนมากมักจะขอใบกำกับภาษี ทุกครั้งที่ทำการซื้อขายสินค้าและบริการ เพราะต้องการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นภาษีซื้อเพื่อลดภาระภาษีของฝ่ายลูกค้า หมายความว่าหากคุณไม่ได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ อาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสในการทำธุรกิจได้

 

4. จด VAT ขอคืนภาษีซื้อได้


ไม่ว่าสินค้าที่คุณซื้อนั้นจะเป็นการซื้อของใช้ในอุปกรณ์สำนักงาน และของที่ซื้อมาขาย คุณก็สามารถนำมาขอคืนภาษีซื้อได้ นั่นหมายความว่าต้นทุนการผลิตสินค้าของคุณจะถูกลง จากการขอคืนภาษีซื้อนั่นเอง


ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


1. ธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8  ล้านบาทต่อปี


2. ธุรกิจค้าขายพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศเช่น ข้าว ข้าวโพด ปอ มันสำปะหลัง ผักและผลไม้


3. ธุรกิจค้าขายสัตว์ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตภายในประเทศเช่น โค กระบือ ไก่ เนื้อสัตว์ กุ้ง ปลา


4. การให้บริการห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์


5. การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน


หมายเหตุ ที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งของประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลเค่าเพิ่มได้ที่ เว็บไซต์กรมสรรพากร 


ธุรกิจของคุณมี Vat เป็นต้นทุนหรือไม่

หากคุณทำธุรกิจประเภท ซื้อมาขายไปหรือ ธุรกิจที่สินค้าต้นทางมีการคิด Vat คุณควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat ด้วยเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะช่วยลดต้นทุนให้คุณได้มาก

 

ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการคุณเข้าระบบ Vat หรือไม่

นอกจากประเภทธุรกิจ หรือรายได้แล้วจะต้องเช็คด้วยว่า ลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการธุรกิจของคุณนั้นเป็นผู้เข้าระบบ Vat หรือไม่หากลูกค้าและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระบบ Vat เราแนะนำให้คุณดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat


เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ลูกค้า ยิ่งถ้าลูกค้าของคุณเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก หากคุณไม่ได้จด Vat อาจจะเสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปเลย


ปรึกษาบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน บริการที่ปรึกษาภาษี


วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

การเตรียมเอกสารเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการควรเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ โดยเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่มเราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้


เอกสารทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนการค้า /สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) /สำเนาทะเบียนบ้าน / หลักฐานแสดงสถานที่ประกอบการ


เอกสารเพิ่มเติม

หนังสือมอบอำนาจ(กรณีให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทน) / สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ /แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ / รูปถ่ายสถานประกอบการ


ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำเนาถูกต้อง และถ้าเป็นในกรณีเป็นเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย และรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุล


ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

ขั้นแรกให้ตรวจสอบเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ว่าธุรกิจของคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่จากนั้นให้ดาวน์โหลดแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.01) จากเว็บไซต์กรมสรรพากร


และกรอกแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วน ไปจนถึงเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ครบถ้วนจนสุดท้ายให้นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่หน่วยงานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เป็นอันว่าสิ้นสุดกระบวนการ


ยื่นแบบคำขอ ภ.พ. 01

หลังจากเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วผู้ประกอบการต้องยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยวิธีการยื่นแบบคำขอ ก็มี 2 ช่องทางเช่นกันดังนี้


ยื่นแบบคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ให้เข้าไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากรจากนั้นคลิกเมนู บริการออนไลน์ เลือก ระบบ e-VAT ลงชื่อเข้าใช้ระบบ และเลือกเมนู ยื่นแบบคำร้อง/คำขอ จากนั้นให้เลือก แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 01) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และยื่นแบบคำขอได้เลย


ยื่นแบบคำขอด้วยกระดาษ

วิธีการนี้ ขั้นแรกให้ดาวน์โหลดแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 01) จากเว็บไซต์กรมสรรพากร กรอกแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ครบถ้วน เตรียมเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วน และนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่หน่วยงานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ไหนบ้าง

เขตกรุงเทพมหานคร


  • ให้ยื่นที่ฝ่ายทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ (สพท.) ทุกแห่ง
  • ยื่นขอจะทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ททางเว็บไซต์สรรพากร


ต่างจังหวัด


  • ให้ยื่นจดทะเบียนที่ตั้งสรรพากรอำเภอหรือให้ยื่นที่สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  • ยื่นขอจดทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ททางเว็บไซต์สรรพากร


หมายเหตุในการจดทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น จะอนุมัติการจดทะเบียนล่าช้าไปประมาณ 15 วัน หรือใครสนใจที่จะจดทะเบียนภาษีมูลเพิ่ม โดยเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชี พีทูพี เรายินดีให้บริการ


ทั้งนี้เราตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้อง ก่อนยื่นแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงท่านผู้ประกอบการสามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนและหลังการจด


ชำระค่าธรรมเนียม

  1. ชำระเป็นเงินสด
  2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายกรมสรรพากร ขีดฆ่าคำว่า "ผู้ถือและหรือตามคำสั่ง" และนำเช็คไปชำระ
  3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของธนาคารที่ร่วมโครงการ หรือชำระผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร ได้เช่นกัน
  4. ชำระด้วยบัตร TaxSmart Card ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของธนาคารที่ร่วมโครงการ

ทั้งนี้ควรเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน และควรชำระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นแบบคำขอ ในกรณีชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า คุณจะต้องเสียค่าปรับ


รับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การรอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องรอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากกรมสรรพากร โดยระยะเวลาในการรอรับใบทะเบียน จะอยู่ที่ประมาณ 30 วัน


สำหรับวิธีการรับใบทะเบียน สามารถไปรับใบทะเบียนด้วยตนเอง ที่หน่วยงานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนก็ได้ สุดท้ายแล้วจะรอรับใบทะเบียนทางไปรษณีย์ (กรณีเลือกบริการรับใบทะเบียนทางไปรษณีย์) ได้เช่นกัน


ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียม ในวันที่ไปรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาบัตรประชาชน และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม โดยคุณสามารถไปตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรมสรรพากร และติดต่อสอบถามข้อมูลกับหน่วยงานจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เช่นกัน

 

ปรึกษาบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับวางระบบบัญชี


ประโยชน์จากการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ประหยัดต้นทุน ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถขอคืนภาษีซื้อจาก สินค้าและบริการ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่างร้านค้าซื้อสินค้ามาขายต่อ สามารถขอคืนภาษีซื้อที่จ่ายไปกับสินค้า หรือบริษัทรับเหมาก่อสร้าง สามารถขอคืนภาษีซื้อที่จ่ายไปกับวัสดุก่อสร้าง ได้เป็นต้น


สำหรับวิธีการขอคืนภาษีซื้อลำดับแรกให้ออกใบกำกับภาษีซื้อ จดบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและยื่นแบบขอคืนภาษีซื้อได้เลย โดยระยะเวลาในการขอคืนภาษีซื้อจะอยู่ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดภาษีซื้อ ทั้งนี้คุณต้องเก็บใบกำกับภาษีซื้อไว้เป็นหลักฐานจดบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง และต้องยื่นแบบขอคืนภาษีซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด


เราขอยกตัวอย่าง เช่น ร้านค้าซื้อสินค้ามาขายต่อ 100,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 7,000 บาทร้านค้าสามารถขอคืนภาษีซื้อ 7,000 บาท เป็นต้น ดังนั้น การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุน 7,000 บาท จากตัวอย่างข้างต้น


2. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้แสดงถึงความน่าเชื่อถือ และความเป็นมืออาชีพสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้าและนักลงทุน ส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมประมูลงาน


เพราะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มักกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประมูลงานต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้้ยังขยายฐานลูกค้าได้อีกด้วยเพราะลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ต้องการใบกำกับภาษีเพื่อนำไปใช้ในการขอคืนภาษีซื้อ


ส่วนลูกค้าต่างประเทศ มักต้องการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ เพราะการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงถึงความพร้อมของธุรกิจในการขยายกิจการ ยกตัวอย่าง เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  มีโอกาสได้รับงานจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่าบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน


ปรึกษาบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน บริการรับวางแผนภาษี

สำนักงานบัญชี พีทูพี รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

สุดท้ายแล้วเราอยากบอกว่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ง่ายนิดเดียว! กับ สำนักงานบัญชี พีทูพี สำหรับท่านผู้ประกอบการที่อยากเพิ่มโอกาสทางธุรกิจประหยัดต้นทุน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ


สำนักงานบัญชี พีทูพี ช่วยคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ง่ายๆ รวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนยื่นแบบคำขอจดทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียม และติดตามผลจนได้รับใบทะเบียน


สำนักงานบัญชีพีทูพี มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ บริการรวดเร็ว ทันใจ ราคาประหยัดมีระบบบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ติดต่อ สำนักงานบัญชี พีทูพี ให้เราช่วยคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


บทความที่น่าสนใจ