views

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดVAT


ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท


จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้กับกรมสรรพากรแต่มักจะมีคำถามว่า จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อจด VAT แล้ว มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง

เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือ การให้บริการ ในปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% หรือที่เรามักคุ้นชินกับว่า VAT7%

 

ใครบ้างต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ เราเรียกสั้น ๆ ว่า จด VAT  ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีรายได้เกิน 1.8ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


โดยรายได้ที่กล่าวถึงคือ ยอดขาย หรือรายรับจริง ๆ ที่ยังไม่หักต้นทุนหรือกำไร โดยให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน


หากผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประกอบกิจการโดยไม่ทำการจดทะเบียน จะมีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 1 เดือน/ปรับ5,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่อาจจะยังสงสัยว่าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น จดทะเบียนไปทำไมวัตถุประสงค์คืออะไร


1.การจัดการบัญชีเป็นระบบมากขึ้น

เพราะบริษัทจะต้องทำบัญชีรายงานภาษีซื้อ- ขายทุกเดือน และเก็บรายงานไว้เผื่อให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมาตรวจทำให้คุณต้องลงบัญชีการซื้อ-ขายสินค้าอย่างเป็นระบบ


ซึ่งการทำบัญชีอย่างเป็นระบบจะทำให้คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกิจและพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบัญชีธุรกิจได้ง่ายขึ้น

 

2.กิจการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเครื่องการันตีว่า ธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่เชื่อถือได้เป็นบริษัทที่มีตัวตนอยู่จริง เพราะได้รับการตรวจสอบจากกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว

 

3.เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ลูกค้าหรือคู่ค้าของคุณจำนวนมากมักจะขอใบกำกับภาษี ทุกครั้งที่ทำการซื้อขายสินค้าและบริการเพราะต้องการนำไปใช้ประโยชน์


เป็นภาษีซื้อเพื่อลดภาระภาษีของฝ่ายลูกค้า หมายความว่าหากคุณไม่ได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ อาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสในการทำธุรกิจได้

 

4.จด VAT ขอคืนภาษีซื้อได้

ไม่ว่าสินค้าที่คุณซื้อนั้นจะเป็นการซื้อของใช้ในอุปกรณ์สำนักงานและของที่ซื้อมาขาย คุณก็สามารถนำมาขอคืนภาษีซื้อได้ นั่นหมายความว่าต้นทุนของสินค้าของคุณจะถูกลง จากการขอคือภาษีซื้อนั่นเอง

 

 1.เป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่

**ธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน1.8 ล้านบาทต่อปี


**ธุรกิจค้าขายพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศเช่น ข้าว ข้าวโพด ปอ มันสำปะหลัง ผักและผลไม้


**ธุรกิจค้าขายสัตว์ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตภายในประเทศเช่น โค กระบือ ไก่ เนื้อสัตว์ กุ้ง ปลา


**การให้บริการห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์


**การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน


----ที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งของประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นและคุณสามารถตรวจสอบธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลเค่าเพิ่มได้ที่ www.rd.go.th


2.เป็นธุรกิจที่มีรายได้เกิน1,800,000 ต่อปีหรือไม่


หากคุณต้องการจด VAT เราแนะนำให้คุณสำรวจรายได้ต่อปีของคุณก่อนว่าธุรกิจของคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี (เฉลี่ยเดือนละ 150,000) หรือไม่


(รายได้ในที่นี้คือ ยอดขายที่เกิดขึ้นจริง ๆ ไม่ใช่กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว)และหากธุรกิจของคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องดำเนินการจด Vat


ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านบาท(แต่ถ้ายอดขายตลอดทั้งปี 1.8 ล้านบาทพอดี จะยังไม่ถูกบังคับให้ต้องจด Vat แต่อย่างใด)


3.ธุรกิจของคุณมี Vat เป็นต้นทุนหรือไม่


หากคุณทำธุรกิจประเภท ซื้อมาขายไปหรือ ธุรกิจที่สินค้าต้นทางมีการคิด Vat คุณควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat ด้วยเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะช่วยลดต้นทุนให้คุณได้มาก

 

4.ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเข้าระบบ Vat หรือไม่


นอกจากประเภทธุรกิจหรือรายได้แล้วจะต้องเช็คด้วยว่า ลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการธุรกิจของคุณนั้นเป็นผู้เท เข้าระบบVat หรือไม่


หากลูกค้าและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระบบ Vat เราแนะนำให้คุณดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มVat ด้วย แม้ว่ารายได้จะไม่ถึง 1.8 ล้านบาท


เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ลูกค้ายิ่งถ้าลูกค้าของคุณเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากหากคุณไม่ได้จด Vat อาจจะเสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปเลย


อ่านที่ปรึกษาภาษี มีความสำคัญอย่างไร


ขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


1.ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภ.พ.01 ได้ 2 ช่องทาง


--ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร


--ณ สรรพากรพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ ส่วนภูมิภาค กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ยื่น ณ สรรพากรพื้นที่ในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว


2.กรมสรรพากร ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ให้แก่ผู้ประกอบการ

 

ยื่นคำขอจดทะเบียน


ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แบบ ภ.พ.01 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่าน2 ช่องทางคือ


**ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร


**ณสรรพากรพื้นที่ตั้งสถานประกอบการ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค


กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่งยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว

 

ออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


เมื่อกรมสรรพากรได้รับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว จะมีการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(แบบภ.พ.20)


ซึ่งจะมีผลให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป

 

สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ไหนบ้าง


ในเขตกรุงเทพมหานคร

-ให้ยื่นที่ฝ่ายทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่(สพท.)ทุกแห่ง


-ยื่นขอจะทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ททางเว็บไซต์สรรพากรhttp://www.rd.go.th


ในต่างจังหวัด

-ให้ยื่นจดทะเบียนที่ตั้งสรรพากรอำเภอหรือให้ยื่นที่สำนักงานสรรพากรจังหวัด


-ยื่นขอจดทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ททางเว็บไซต์สรรพากรhttp://www.rd.go.th (ในการจดทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นจะอนุมัติการจดทะเบียนล่าช้าไปประมาณ 15 วัน)


เอกสารที่ใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย


1.แบบคำขอจดทะเบียนภ.พ.01และภ.พ.01.1 (กรณีใช้สิทธิ) จำนวน 3 ชุด


2.เอกสารแนบ ประกอบด้วย


·       หลักฐานที่ตั้งสถานประกอบการ


·      แผนที่พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการที่เห็นบ้านเลขที่ชัดเจน


·      หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ


·      กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องแนบเอกสารเพิ่ม ได้แก่ ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางหรือ ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว


·      สำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน


·      สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์


·      ภาพถ่ายหนังสือการจัดตั้งคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล


·      สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์


·      ภาพถ่ายเอกสารการดำเนินกิจการร่วมค้า


·      หลักฐานแสดงฐานะนิติบุคคล


·       ภาพถ่ายหนังสือตั้งตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษร

     

      แนะนำอ่าน บริการรับวางระบบบัญชี

ข้อดีของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


1.ขอคืนภาษีซื้อได้

เมื่อบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ที่เกิดจากการที่บริษัทไปซื้อหรือใช้บริกาจากที่อื่น จะสามารถบันทึกเป็นภาษีซื้อและทำการขอคืนได้ทำให้ต้นทุนของสินค้าถูกลง

 

2.การจัดการบัญชีเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ง่าย

เมื่อทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วบริษัทจะต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย เพื่อยื่นให้กับกรมสรรพากรทำให้ต้องมีการลงบัญชีรายการซื้อขาย


เก็บเอกสารใบกำกับภาษีอย่างเป็นระบบเมื่อจัดการบัญชีได้อย่างเป็นระบบจะทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

3.เพิ่มโอกาสในการขายปิดการขายได้ง่าย

ในมุมของลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการใบกำกับภาษี โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นในนามบริษัท เพราะต้องการนำไปใช้บันทึกภาษีซื้อเพื่อลดภาระภาษีดังนั้น บริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีโอกาสขายที่มากกว่าช่วยเพิ่มโอกาสให้กับกิจการได้

 

4.กิจการมีความน่าเชื่อถือ

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าบริษัทของคุณมีตัวตนอยู่จริง เชื่อถือได้ เพราะการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้รับการตรวจสอบจากกรมสรรพากรและมีชื่ออยู่ในระบบของสรรพากรด้วยช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ 

สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่อาจจะสงสัยวิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องว่าต้องทำอย่างไรเอกสารที่ต้องใช้จัดเตรียมอย่างไร


ปัญหานี้จะหมดไปโดยให้ผู้ช่วยด้านการบัญชีมืออาชีพ อย่างบริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด www.p2paccounting.com  สำนักงานบัญชีคุณภาพระดับมืออาชีพ


ที่มีชื่อเสียงที่ให้บริการด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ให้บริการอย่างครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และ วางแผนภาษีอากรเราปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี


และประมวลรัษฎากรด้วยประสบการณ์การให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีที่ยาวนานทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและสามารถแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำกับลูกค้า


เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้เราสามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง


อ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัทบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ