views

ประโยชน์ของ โปรแกรมบัญชี

 

" โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมืออัจฉริยะ ช่วยจัดการ วางระบบบัญชี, Flowchart ฝ่ายบัญชี องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ "


 


การทำบัญชีถือเป็นส่วนสำคัญของทุก ๆ ธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ก็ตาม ทุกธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีระบบบัญชีหรือ โปรแกรมบัญชี ที่สามารถจัดการระบบบัญชีในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โปรแกรมบัญชี คืออะไร


โปรแกรมด้านบัญชีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและประมวลผลโดยการทำงานที่ครอบคลุมตามระบบที่เราได้ติดตั้งไว้


เช่น ระบบบริหารงานขายโปรแกรมจะสามารถ บันทึกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี รวมถึง ระบบคลังสินค้า โดยโปรแกรมสามารถ


เพิ่มลดจำนวนสินค้าในระบบคลังสินค้าได้อัตโนมัติ และระบบบริหารบัญชีที่ได้บันทึกใบวางบิลสำหรับแจ้งหนี้ลูกค้าได้อย่างตรงเวลา 


จำหน่ายและสอนพร้อมติดตั้ง โปรแกรมบัญชี Express

 

โปรแกรมบัญชี ประกอบกี่โมดูล


โดยทั่วไป แล้ว โปรแกรมบัญชีจะประกอบด้วยโมดูลต่าง ๆ โดยมีส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเฉพาะด้านสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดคือ


โมดูลหลัก


ระบบเจ้าหนี้ Accounts Payable
“ระบบเจ้าหนี้” การตัดจ่ายชำระหนี้ ตั้งแต่การรับวางบิลเตรียมเช็คจ่าย ใบหัก ณ ที่จ่าย การควบคุมเช็คจ่ายไปยังระบบเช็ค
 
ระบบลูกหนี้ Accounts Receivable
“ระบบลูกหนี้” ใช้ควบคุมและการตัดลูกหนี้ค้างชำระการบันทึกวางบิล ออกใบเสร็จก่อนรับเงิน การตัดรับชำระหนี้ ที่รองรับทั้งเช็คเงินโอน


บัตรเครดิต และเงินสด มีระบบติดตามหนี้ รวมทั้งการดูรายงานค้างชำระการประมาณการรับเงิน ตัดรับเช็คที่ระบบ
 
CampaignModule
“ระบบแคมเปญ” ใช้สำหรับกำหนดราคาขาย Price List โปรโมชั่น Promotion กำหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต กำหนดแยกตามรายตัวหรือกลุ่มสินค้า ลูกค้า
 
AdvanceSystem
“ระบบเงินทดรอง” ใช้ควบคุมการจ่ายเงินทดรอง ที่สามารถคุมยอดค้างเคลียร์ตามพนักงานที่มาเบิก ระบบนี้จะรองรับตั้งแต่ผู้ที่ต้องการใช้เงินทำขอเบิกเงินทดลอง ถึงบัญชีตัดเบิกเงินให้
 
BudgetControl
“ระบบงบประมาณ” ใช้สำหรับจัดทำงบประมาณ ประจำเดือน ประจำปีตามที่ผู้บริหารกำหนดเป้าไว้ สามารถกำหนดงบประมาณ แยกตามผังบัญชี โครงการแผนกได้
 
CustomerRelationship Management
“ระบบบริหารจัดการงานขาย” ใช้สำหรับเก็บประวัติการติดต่อการบันทึกแผนงานต่าง ๆ บันทึกงานประจำวันของพนักงานเก็บประวัติการบริการหลังการขาย
 
Cheque andBank
“ระบบเช็ค” ใช้สำหรับจัดทำ Bank Reconcile ให้ได้ยอดตรงตาม Statement เช็คจ่าย เช็คคืน เปลี่ยนเช็ค ฝากเงิน ถอนเงินโอนเงิน ระหว่างสมุดเงินฝาก บันทึกรายได้และค่าธรรมเนียมธนาคาร
 
CompanyManager
“ระบบจัดการ” ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานทั้งหมด Userเช่น สถานะ เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานแบบรายบุคคล แบบกลุ่ม
 
GeneralLedger
“ระบบบัญชีแยกประเภท” ใช้สำหรับบันทึกรายการรายวัน การปรับปรุงบัญชีจะบันทึกรายการที่นอกเหนือจากรายการค้าที่ไม่ต้องการคุมการ์ดลูกหนี้เจ้าหนี้บันทึกข้อมูลเช็ครับ เช็คจ่าย ภาษีซื้อ ภาษีขาย ประมวลผลสิ้นไปเพื่อปิดรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม
 
FinancialManagement
“ระบบงบการเงิน” ใช้สำหรับจัดทำงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุนงบต้นทุนขาย งบต้นทุนผลิตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 
Letter ofCredit
ใช้ในกรณีที่มีบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศเพื่อชำระสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับจ่ายเงินรองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท การบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อย
 
InventoryControl
“ระบบสินค้าคงเหลือ” ใช้สำหรับบริหารสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าบันทึกรับสินค้า บันทึกเบิกสินค้า บันทึกโอนย้ายระหว่างคลัง บันทึกตรวจนับและปรับปรุงสินค้า
 
Petty Cash
“ระบบเงินสดย่อย” ควบคุมการตั้งวงเงินสดย่อยตามแผนกการทำรับชดเชยเงินสดย่อย จ่ายเงินสดย่อย ดูรายงานการเคลื่อนไหวเงินสดย่อย
 
PurchaseOrder
“ระบบงานจัดซื้อ” รองรับตั้งแต่การเปิดใบขอซื้อ สอบราคา สั่งซื้อจ่ายมัดจำ ลดหนี้เพิ่มหนี้ และการปันส่วนต้นทุน รองรับกระบวนการซื้อทั่วไปและซื้อต่างประเทศ มีรายงานรองรับการคุมสินค้าค้างรับ รายงานวิเคราะห์ยอดซื้อ
 
MessengerManagement
“ระบบจัดส่งเอกสาร” ใช้ในการจัดเตรียมส่งเอกสารบันทึกข้อมูลการเดินทาง เพื่อใช้ควบคุมการจ่ายงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าน้ำมันค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ สามารถดูรายงานหรือปฏิทินการทำงานพนักงานเก็บข้อมูลยานพาหนะ จัดตารางการใช้รถ เป็นต้น
 
Sales Order
“ระบบงานขาย” รองรับตั้งแต่การเปิดเสนอราคา สั่งจอง สั่งขายขายเชื่อ ขายสด ลดหนี้ เพิ่มหนี้ ดูรายงานวิเคราะห์ยอดขายสุทธิรายงานเปรียบเทียบยอดขาย
 
WarehouseManagement
“ระบบสินค้าคงคลัง” รองรับการทำรับสินค้าจากการสั่งซื้อและรับอื่นจ่ายสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าและการจ่ายภายในอื่น ๆ การโอนย้ายคลังการตรวจนับสินค้า รายงานสินค้าคงเหลือ
 
Value AddedTax
“ระบบภาษี” สามารถดูรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53
 
Audit andInternal Control
“ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน” เป็นระบบเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีที่บันทึกในรายการบัญชีรายงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกถูกต้อง และสอบทานได้

 

ทำไมธุรกิจต้องใช้โปรแกรมบัญชี

ทำไมธุรกิจควรทำบัญชีการทำบัญชีช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้ง่าย เพราะว่าคุณจะสามารถมองเห็นภาพรวมรายรับรายจ่ายได้ดีขึ้น ว่าสิ่งที่กำลังลงทุนทำธุรกิจได้กำไรจริงหรือไม่อย่างไร


1.เห็นภาพรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจน

จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกิจการสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


2.ได้รับข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ

การตรวจสอบ โปรแกรมบัญชี จะช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูล รายงานต่าง ๆว่าถูกต้องหรือไม่

 

3.ตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว

โปรแกรมบัญชี เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ ช่วยทำให้การตรวจสอบข้อมูลทำได้ดียิ่งขึ้นช่วยตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 

4.ตรวจสอบเอกสารย้อนหลังได้

โปรแกรมบัญชี มีเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณค้นหาเอกสารหรือข้อมูลย้อนหลังได้ดี

 

5.ประหยัดเวลา

ประหยัดเวลา โปรแกรมทางบัญชี ถูกคิดค้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำบัญชีได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนได้ในระยะยาว

 

เลือกโปรแกรมบัญชีมาใช้ในงานบัญชีอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


หลายองค์กรให้ความสนใจในการติดตั้ง โปรแกรมบัญชี แต่ยังขาดความรู้อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาด และใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ


ดังนั้นเราจะมีหลักการเลือกโปรแกรมบัญชีมาใช้ในงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


1.ขนาดองค์กร


อันดับแรกควรคำนึงถึงขนาดขององค์กรก่อน เพื่อช่วยให้เลือกระบบซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมหากองค์กรมีคนน้อย หรือ เป็นองค์กรขนาดเล็ก


โปรแกรมบัญชีอาจทำให้การทำงานมีความยุ่งยากมากกว่าเดิม หากเป็นองค์กรใหญ่ โปรแกรมบัญชีจะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

2.ความต้องการที่แท้จริง


ตรวจสอบว่าภายในองค์กรมีส่วนไหนหรือแผนกไหนต้องใช้โปรแกรมบัญชีบ้างหรือไม่เพื่อช่วยให้การใช้โปรแกรมตอบโจทย์กับการใช้งานภายในองค์กรได้อย่างคุ้มค่า

 

3.พนักงานภายในองค์กร


โปรแกรมบัญชี ไม่ได้มีเพียงพนักงานบัญชีเท่านั้นที่ใช้งานแต่ยังมีแผนกอื่น ๆ ที่ต้องเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยโดยต้องมีการ


ปรึกษากันภายในองค์กรว่าระบบบัญชีมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดแผนกไหนจะเป็นฝ่ายดูแล โดยต้องจัดสรรให้เป็นระเบียบ

 

4.จัดสอนให้ใช้ระบบบัญชี


จะต้องมีการจัดอบรมสอนการใช้งานโปรแกรมเพราะระบบมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีตลอดเวลา จึงต้องเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อช่วยให้การทำงานเต็มไปด้วยความราบรื่น และลดปัญหาจากการใช้งานให้มากที่สุด

 

5.สามารถทดสอบระบบก่อนใช้งานจริงได้


เมื่อติดตั้งโปรแกรมบัญชีอาจทำให้เกิดปัญหาขัดข้องในช่วงแรก ดังนั้น วิธีแก้ไขคือต้องใช้งานระบบบัญชีแบบเก่าควบคู่ไปด้วย


เมื่อซอฟต์แวร์เกิดปัญหาจะทำให้มีระบบสำรองทำให้มีเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้การใช้งานของระบบเพิ่มเติมไปได้พร้อมกัน

 

 อ่านรายละเอียดบริการรับวางระบบบัญชีข้อดีของการมีโปรแกรมบัญชี


เครื่องมือที่ช่วยตัดสินใจทางธุรกิจอีกอย่างคือการมีโปรแกรมบัญชีใช้ในธุรกิจโดยโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยจัดการ จัดเก็บ


และประมวลข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งมีข้อดีของการมีโปรแกรมบัญชี ดังนี้


1.ช่วยพัฒนาเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น


ตัวเลขทางบัญชีถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยสามารถเปรียบเทียบตัวเลขที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาและปัจจุบันได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร


ซึ่งจุดนี้ทำให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงขององค์กรได้อย่างรวดเร็วสามารถตัดสินใจในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้

 

2.เป็นผู้นำในองค์กรได้


การใช้โปรแกรมบัญชีในการนำข้อมูลตัวเลขทางบัญชีมาวิเคราะห์จุดต่างๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลของคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันว่ามีการเติบโตไปในทิศทางใด


เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจตัวเองว่าจะนำพาธุรกิจไปในทิศทางใดจึงสามารถสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจได้อย่างดี


อ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชี

 

3.สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


โปรแกรมบัญชี จะช่วยให้การทำงานองค์กรมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้อนข้อมูลในแต่ละวัน ที่สามารถทำงานตามที่ต้องการ


ได้อย่างดีองค์กรประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้อีกด้วย

 

4.ลดกำลังคนได้ แต่เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร


โปรแกรมบัญชี จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของคนในฝ่ายบัญชีได้โดยการเปลี่ยนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้อนข้อมูลต่าง ๆ


ลงในระบบแทนทำให้แต่ละฝ่ายได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงานองค์กรจึงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม
 

5.ภาษีเป็นเรื่องง่ายขึ้น


ภาษีที่เป็นเรื่องยุ่งยากนั้น โปรแกรมบัญชีจะช่วยให้การทำงานเรื่องภาษีเป็นเรื่องง่ายขึ้นที่ผ่านมาพนักงานบัญชีอาจจะเสียภาษีไม่ถูกต้อง


และดำเนินการล่าช้านำมาซึ่งค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม แต่ถ้าเราใช้โปรแกรมบัญชีจะทำให้ลดความผิดพลาดตรงจุดนี้ได้บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ