views

ใบเสร็จรับเงิน


ใบเสร็จรับเงิน เอกสารที่เราได้ยินกันจนคุ้นหู แม้ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจก็อาจรู้จักและพอทราบได้ว่าใบเสร็จรับเงินคืออะไร ในทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการนั้น


“ใบเสร็จรับเงิน” นอกจากจะเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการชำระเงินผู้ประกอบการได้รับเงินจากการซื้อ-ขาย สินค้า-บริการ นั้น ๆ แล้ว เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำบัญชี


แสดงรายรับ-รายจ่ายในธุรกิจได้แล้วยังเป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องจัดทำให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้าเพื่อแสดงว่าผู้ขายได้รับเงินตามจำนวนที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินอีกด้วยใบเสร็จรับเงิน คือ

ใบเสร็จรับเงิน คือ เอกสารที่ผู้ประกอบการออกให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้า/บริการเมื่อได้มีการชำระเงินค่าสินค้า/บริการนั้น ๆ แล้วเพื่อเป็นหลักฐานว่าลูกค้าผู้ซื้อบริการ


ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วซึ่งใบเสร็จรับเงินไม่มีแบบฟอร์มตายตัวดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถใช้ใบเสร็จสำเร็จรูปตามที่มีขายในท้องตลาดเพื่อเขียนให้แก่ลูกค้า/ผู้ซื้อสินค้าได้


แต่รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วน เพื่อแสดงให้ทราบว่ายอดสินค้า/บริการเป็นเงินจำนวนเท่าใดและมียอดที่ชำระค่าสินค้า/บริการที่รับจากลูกค้า/ผู้ซื้อบริการ


เป็นจำนวนเท่าใดรายการสินค้า และรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาที่มีการชำระเงินหรืออกใบเสร็จรับเงินนั้น ๆรวมไปถึงมีลายมือชื่อผู้รับเงินเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการรับเงินจากการชำระค่าสินค้า/บริการจากผู้ซื้อหรือลูกค้านั้นแล้ว


ปรึกษาบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับทำเงินเดือน ราคาประหยัด


ข้อแตกต่างใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี


1.ผู้ประกอบการที่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อสินค้า/บริการไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่างจากการออกใบกำกับภาษีผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ตามที่กฎหมายกำหนดก่อน


2.ใบเสร็จรับเงินออกให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการซื้อสินค้า/บริการครั้งละ 100 บาทขึ้นไปแต่การออกใบกำกับภาษีไม่ได้จำกัดจำนวนยอดใช้บริการ เพียงแต่ต้องมีการออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า/บริการ


3.ใบเสร็จรับเงินออกให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการชำระค่าสินค้า/บริการนั้น ๆแต่การออกใบกำกับภาษีต้องออกให้แก่ผู้ซื้อ/ลูกค้าเมื่อมีการซื้อสินค้า/บริการแม้จะยังไม่มีการชำระค่าสินค้านั้น ๆ ก็ตาม


รายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์


แม้การออกใบเสร็จรับเงินจะไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่ามีแบบฟอร์มหรือรูปแบบอย่างใดบ้างแต่รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆเหล่านี้แสดงไว้เพื่อให้ทราบถึงผู้ประกอบการ ผู้ซื้อสินค้า/บริการและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการชำระเงินตามใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย ดังนี้


1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกใบรับ


2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ


3. เลขลำดับของเล่มและของใบรับ


4. วันเดือนปีที่ออกใบรับ


5. จำนวนเงินที่รับ


6. ชนิด ชื่อจำนวนและราคาสินค้า


หากจัดทำใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีการจัดทำภาษาไทยกำกับไว้ด้วย


“ใบเสร็จรับเงิน” กับการประกอบกิจการ

ใบเสร็จรับเงินคือ เอกสารที่แสดงถึงการรับเงินจากลูกค้า/ผู้ซื้อสินค้าจากกิจการของเราซึ่งการออกใบเสร็จรับเงินสามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำบัญชี


แสดงรายการรับ-จ่ายประจำเดือนเพื่อสรุปยอดรายการรับ-จ่ายของกิจการในแต่ละเดือนได้ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ที่สามารถทำมาใช้ประกอบการจัดทำบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย


ในการทำบัญชีสรุปยอดแต่ละเดือนนั้น ไม่ควรมีการขีดฆ่า หรือตกเติมข้อความใด ๆในใบเสร็จรับเงินนั้นแต่หากจำเป็นต้องมีการขีดฆ่าเพิ่มเติมข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งในใบเสร็จรับเงิน


ก็จะต้องดำเนินการแก้ไขในขณะที่มีการออกใบเสร็จรับเงินนั้นและจะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจแก้ไขลงในใบเสร็จให้เรียบร้อยทุกครั้งด้วยหากผู้รับใบเสร็จรับเงินเห็นว่า


รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ควรรีบแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำใบเสร็จรับเงินแก้ไขให้ถูกต้องด้วยโดยหากได้รับใบเสร็จผ่านมาหลายวันแล้ว


ก็ควรรีบดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินกลับคืนไปให้บริษัทนั้น ๆ แก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วการออกใบเสร็จรับเงินมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจเพราะสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้อง


การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจเพราะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ ยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องด้านภาษีและด้านการจัดทำบัญชีรวมถึงการจัดทำงบการเงินของธุรกิจด้วย


ปรึกษาบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านบทความปิดงบการเงิน

สำนักงานบัญชี พีทูพี ให้บริการรับทำบัญชี


สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ทุกประเภท บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงานอุตสาหกรรม ช่วยอำนวยความสะดวก ด้านการทำบัญชี ระบบบัญชี ในรอบระยะ รายเดือน และรอบรายปี


เพื่อการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องเป็นระบบ และจัดทำงบการเงิน ปิดงบการเงิน ที่ถูกต้องและจำเป็น เสนอต่อ กรมพัฒนฯ กรมสรรพากร ตามรอบระยะเวลาบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด


เปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ที่ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้ เพราะเรามีมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชีโดยเฉพาะด้าน เป็นผู้ดูแลทั้งด้านบัญชีระบบบัญชี


รวบรวมเอกสารประกอบการทำบัญชีเพื่อการทำบัญชี จัดทำสะท้อนให้เห็นผลประกอบการ และที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดด้านภาษี การจัดทำงบการเงิน แสดงต่อหน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง


ซึ่งหากมีกรณีจัดทำบัญชีภาษีที่ผิดพลาด ส่งผลให้มีการนำส่งหรือชำระภาษีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็อาจทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าปรับเงินเพิ่มในการชำระภาษี หรืออาจมีโทษทางอาญา


ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีภาษี การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีและใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ให้ผู้มีความเชี่ยวชาญ


ด้านบัญชีภาษี เป็นผู้ดูแลและจัดการในแต่ละเดือน จึงเป็นการขจัดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินกิจการที่ถูกต้องของผู้ประกอบการธุรกิจได้


ปรึกษาบัญชีภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี คลิก

บทความที่น่าสนใจ