views

รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ


สำนักงานบัญชี พีทูพี รับจดทะเบียนบริษัท ในสมุทรปราการ คุ้มค่าอย่างไร


เราให้บริการโดยมีเป้าหมายพื้นฐาน ในราคาที่ถูกคุ้มค่า และบริการในรูปแบบครอบครัว ฐานะที่ปรึกษาบัญชีและภาษี บริการให้ธุรกิจในสมุทรปราการ


ที่เริ่มก่อร่างสร้างตัว บริษัท ห้าง ร้าน SMEs  โดยเราให้บริการ ฟรี 5 รายการเบื้องต้น และอาจจะมีรายการอื่นๆ โดยท่านและเราอาจจะร่วมพูดคุยตกลงกัน


เราให้สำคัญในเรื่อง คุณภาพของงานการจดทะเบียนบริษัทกับราคาที่มีความสัมพันธ์กัน พร้อมให้คำปรึกษารู้ถึงหน้าที่ ก่อนและหลังการจดทะเบียนนิติบุคคล


อ่านเพิ่มเติม บริการรับทำบัญชี


"ขอแนะนำท่านผู้ประกอบการธุรกิจอย่าเน้นที่ราคาถูกเป็นเกณฑ์"


ดูที่การทำงาน มีการบริการที่ครอบคลุมงาน คุ้มค่าอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจของท่านได้ ที่สำคัญควรยึดหลักการที่ว่า ค่าจ้างจะต้องไม่แพงและคุ้มราคา


ให้คำปรึกษาให้ความรู้ที่ถูกต้อง เลือกบริษัทที่มีความชัดเจนในการเก็บค่าใช้จ่ายเงื่อนไขค่าใช้จ่ายต้องระบุให้ครบถ้วนชัดเจน


"ต้องไม่มีสัญญาที่แอบแฝง มีเงื่อนไข ผูกขาดต้องทำบัญชี จ่ายค่าบริการทำบัญชีต่อเนื่อง เป็นปีสองปีในคราวเดียว"


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน จดทะเบียนบริษัท คืออะไร


เริ่มธุรกิจจดทะเบียนบริษัท ชาวสมุทรปราการ เราสามารถตอบโจทย์ให้ท่านได้


1. เราให้คำปรึกษาฟรี ในเรื่องของการให้ความรู้ ก่อนและหลังการจดทะเบียนบริษัท ในพื้นที่สมุทรปราการ กล่าวคือ เราให้คำปรึกษาก่อน หลังการจดทะเบียนบริษัท


ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนว่าจะมีภาระหน้าที่ ต่างๆที่อาจจะตามมา เช่นการจัดทำบัญชี ปิดบัญชีบริษัท นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจฯ หรือกรมสรรพากร การขึ้นทะเบียนประกันสังคม ในกรณีมีลูกจ้าง ฯลฯ

 
2. เราจัดการและทำตรายางให้ฟรี ตามมาตรฐานตรายาง หรือตราประทับ ของกรมพัฒนาธุรกิจ เช่น ตามระเบียบกำหนดไว้ว่าตรายาง


หรือตราประทับท่านจะให้มีชื่อบริษัทหรือไม่ก็ได้ ในกรณีตราประทับมีชื่ออยู่ ชื่อนั้นต้องชัดเจนและที่สำคัญต้องตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน


3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ฟรี ในกรณีธุรกิจท่านเข้าเงื่อนไขการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น มีรายรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน


4. ตรวจเอกสาร พร้อมจัดทำให้ฟรี เอกสารจองชื่อ จดบริคณห์สนธิ ทุนจดทะเบียน ใบชำระค่าหุ้น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่


ตรวจเอกสารให้ก่อนการจดทะเบียนบริษัท เราดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนท่านผู้ประกอบการในทุกขั้นตอน


5. ดำเนินการยื่นคำขอนำเอกสารของท่าน เช่น แบบจองชื่อนิติบุคคล สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการ และกรรมการทุกท่าน ไปจดทะเบียนบริษัท


6. ฟรี เอกสารประกอบธุรกิจ อำนวยความสะดวกในช่วงต้นๆของการเปิดดำเนินการของบริษัท โดยให้คำแนะในการจัดทำเอกสารหรือ


ออกเอกสารที่สำคัญๆต่างๆ ควรจะมี หรือไม่มีข้อความใดๆ ที่สำคัญ บางเอกสารดังกล่าวจะมีทั้งแบบสำเร็จรูป หรือหากท่านจะดำเนินการออกแบบเอง


เราก็จะให้คำแนะนำที่ถูกต้อง อาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษีแบบเต็ม แบบย่อ ใบเสนอราคา บิลเงินสด


แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท


ระยะเวลาในการดำเนินการ รับจดทะเบียนบริษัท พื้นที่สมุทรปราการ


ระยะเวลา 3-5 วัน ในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทระยะเวลาดังกล่าวเป็นการรวบรวมและจัดทำเอกสาร * เอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วัน ในการจดทะเบียนบริษัท


อัตราค่าบริการในการจดทะเบียนต่างๆ เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ


1.จดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)


2.จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)


3.จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท


4.จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนร้านค้า, จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท


5.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท


6.จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท


7.จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท


8.จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท

จดทะเบียนวันนี้ โทรเลย

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

สรุปขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท


แบบคร่าวๆ เริ่มจากตกลงจ้างสำนักงานเราดำเนินการจดทะเบียนให้ เราจะทำการจองชื่อนิติบุคคลให้กับท่านผู้ประกอบการทางออนไลน์ (ขอชื่อสำรองจากท่าน สำรองไว้ 2-3 ชื่อ)


ดำเนินการจัดทำเอกสารและยื่นจดบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท เตรียมเอกสารหลักฐานต่างโดยขอจากท่านผู้ประกอบการและจัดทำขึ้นต่างรูปแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


เมื่อได้จัดทำเอกสารครบถ้วนก็จะส่งให้ท่านผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเซ็นรับรองเอกสาร ดำเนินการจดทะเบียนตั้งบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


บริการวางระบบบัญชีเหมาะสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการใหม่ คลิก


ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท(ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ)


สำหรับค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ (ทุน 1 ล้าน) ตั้งบริษัท  5,000 บาท ค่าบริคณห์สนธิ 500 บาท


ค่าอากร 400 บาท ค่าคัดสำเนา 450 บาท รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับทางราชการ (ไม่รวมกับค่าบริการจากทางสำนักงานบัญชี) 6,350 บาท


ผู้ประกอบการธุรกิจ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ


ที่มีความต้องการจดทะเบียนบริษัท ในพื้นที่จังหวัด ในการจดทะเบียนบริษัท จะมีผลดีมีข้อดีต่อธุรกิจของท่าในหลายด้าน


เช่น กิจการของท่านจะถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินกิจการได้อย่างคล่องตัว และเพิ่มความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า มีตัวตนที่ถูกต้องชัดเจน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บริการรับวางแผนภาษี คลิก


ให้เราเป็นผู้ดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท ในจังหวัดสมุทรปราการ

การเลือกให้เราเป็นผู้ดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท ในจังหวัดสมุทรปราการ แก่ท่านการจดทะเบียนบริษัทของท่านก็จะเป็นเรื่องที่ ง่าย สะดวก ในทุกขั้นตอนการดำเนินการ


"ท่านจะได้นำเวลาอันมีค่านั้น ไปดำเนินกิจการหารายได้ ที่เป็นเรื่องหลักของกิจการ"


สำหรับงานรอง หรืองานสนับสนุนเหล่านี้ ขอให้เป็นหน้าที่ของเราในการช่วยให้และบริการท่านดังพันธกิจที่เรายึดถือคือ บริการดุจครอบครัว


ครอบครัวบัญชี เราพร้อมให้คำแนะนำการจดทะเบียนบริษัท บัญชีภาษีอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ ประมวลรัษฎากร


มอบความไว้วางใจ ให้เราสำนักงานบัญชี พีทูพี ช่วยท่านผู้ประกอบธุรกิจ ในจังหวัดสมุทรปราการ

"เรายินดีให้บริการครบวงจร แก่ทุกท่านในครอบครัว ครอบครัวบัญชีเรา "


รับบริการจดทะเบียนบริษัท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


#จดทะเบียนบริษัทสมุทรปราการ  #จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนสมุทรปราการ
#จดจัดตั้งบริษัทสมุทรปราการ  #เปิดบริษัทสมุทรปราการ  #จดบริษัทสมุทรปราการ  

บทความที่น่าสนใจ