views

ที่ปรึกษาเรื่องบัญชีภาษี


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี ให้บริการปรึกษาเรื่องบัญชี ภาษี ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เพื่อการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาษี


ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี และประมวลกฎหมายรัษฎากร ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายแล้ว ยังเป็นการรักษาผลประโยชน์


ทรัพยากรของบริษัทรวมถึงการเตรียมงานวางแผนการทำงาน ตลอดจนถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบายการทำธุรกิจให้เหมาะสมในอนาคต


บริการให้คำแนะนำ สอนการใช้ โปรแกรมบัญชี express

การทำบัญชีและภาษีอากรต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ต้องรู้กฎหมายข้อกำหนดอย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งในบางองค์กร


จะมีการว่าจ้างพนักงานบัญชีประจำหรือเป็นรูปแบบฟรีแลนซ์ ก็สามารถทำได้ แต่ในบางองค์กรก็จะมีการว่าจ้างในลักษณะของที่ปรึกษา


เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในรายละเอียดเป็นเบื้องต้นก่อน

 

ทำไมต้องมีที่ปรึกษาเรื่องบัญชีภาษี


เนื่องจากงานด้านบัญชีและภาษีอากรมีความซับซ้อนและยุ่งยาก ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง รู้วิธีการขั้นตอนของกฎหมาย ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์


บริษัทเอาไว้ซึ่งในบางองค์กรที่ไม่มีเวลาศึกษาและไม่สะดวกที่จะจัดทำด้วยตนเอง หรือไม่มีบุคลากรในด้านนี้โดยตรง ก็จำเป็นที่ต้องมีที่ปรึกษา


เพื่อคอยเสนอแนะรูปแบบ แนวทางการจัดทำ ช่วยวางแผนเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากรทั้งระบบ

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

 ให้คำปรึกษา ด้านวางระบบบัญชี Workflow งานฝ่ายบัญชี

สำนักงานบัญชี P2P บริการเป็นที่ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษีอากร


สำนักงานบัญชี P2P มืออาชีพด้านการบัญชีและภาษีอากร รับจัดทำ ปรึกษางานวางแผนให้กับองค์กรที่ต้องการ เราใช้ความรู้ความสามารถของทีมงาน


และประสบการณ์กว่า 25 ปี ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบโจทย์งานด้านบัญชีและภาษี โดยมุ่งเน้นประโยชน์และความสำเร็จขององค์กรผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ

 

รับปรึกษาเรื่องบัญชี


เราให้คำปรึกษาด้านการจัดทำเอกสารทางบัญชี การวางระบบบัญชี การควบคุมภายใน การทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตฐานการรายงานทางการเงิน


การปิดงบการเงินยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาด้านเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างถูกต้อง และเอกสารทางบัญชีอื่น ๆ

 
บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ลดภาระ รับประกันคุณภาพ

รับปรึกษาเรื่องภาษี


สำนักงานบัญชี P2P รับปรึกษาเรื่องภาษีอากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางด้านบัญชี


ที่จะนำมาใช้ในการยื่นภาษีและเสียภาษี ตลอดจนการวางแผนเพื่อการลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้อง

 

เปลี่ยนทุกความยุ่งยากให้กลายเป็นความง่ายและสะดวกกับบริการของ สำนักงานบัญชี P2P รับปรึกษา จัดทำ และดูแลเรื่องบัญชีและภาษีอากรทั้งระบบ


ครบวงจรแบบมืออาชีพ ในราคาไม่แพง ให้คุณได้มีเวลากับธุรกิจอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องบัญชีและภาษีปล่อยให้เป็นหน้าที่เรา ติดต่อสำนักงานบัญชี P2P ได้ทุกช่องทาง

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

ให้คำปรึกษา การวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี

แนะนำอ่าน รับจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ บริการครบวงจร
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc

เว็บไซต์ : p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ