views

เอกสารจัดตั้งบริษัทเอกสารที่ต้องเตรียมจัดตั้งบริษัท

1.คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

เป็นสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เพราะจะเป็นเอกสารที่ใช้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนตามข้อกำหนดของการขอจดจัดตั้งบริษัทโดยเนื้อหาในแบบ บอจ.1. นี้ จะมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

2.แบบคำร้องการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

แสดงให้เห็นถึงการรับรองคำขอว่าได้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัทกลาง โดยถูกต้องครบถ้วน

โดยในแบบยังมีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น การประชุมจัดตั้งบริษัท นัดประชุมรับมอบกิจการ คำพิพากษา และข้อมูลอื่น ๆ ตามขั้นตอนของการจัดตั้งตามที่กฎหมายกำหนด

3.รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

โดยแบบนี้จะแสดงให้เห็นถึงรายการหุ้นต่าง ๆ ว่าได้มีการแบ่งออกเป็นกี่หุ้นและมูลค่าหุ้นละเท่าไร โดยมีหุ้นทั้งสิ้นเท่าไรและได้มีผู้เข้าซื้อหรือจัดออกให้แล้วเท่าไรรวมถึงจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

จำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้น จำนวนเงินที่ได้รับไว้เป็นหุ้นชื่อและที่อยู่ของกรรมการทุกคน และจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทรวมถึงการกำหนดอายุ และที่ตั้งของสำนักงาน รวมไปถึงตราของบริษัทอีกด้วย

4.รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)

แบบ ก. นี้จะเป็นการลงข้อมูลกรรมการทุกคนและเป็นหนังสือยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในรายการจดทะเบียน เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการโดยจะต้องระบุหมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทร และลงลายมือชื่อ

5.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

แบบ บอจ.5 นี้เป็นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยจะระบุจำนวนหุ้นที่ถือ มูลค่าหุ้นที่ชำระเลขหมายใบหุ้น และวันที่ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วน

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ

6.สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสก่อนที่จะมีการประชุมจัดตั้งบริษัท จะต้องมีหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัทโดยเชิญผู้ที่เข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทรวมทั้งแจ้งถึงระเบียบวาระการประชุมตามแบบฟอร์มของหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

7.สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

เพื่อเป็นไปตามขั้นตอนการจัดตั้งตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการประชุมจัดตั้งบริษัทจริงจำเป็นที่จะต้องมีการแนบสำเนาหรือรายการประชุมตั้งบริษัทตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้อีกด้วย
 

8.สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท(ถ้ามี)

โดยสำเนาข้อบังคับ จะระบุข้อบังคับไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปหุ้นและผู้ถือหุ้น กรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น งบดุล เงินปันผลและเงินสำรองและผู้ชำระบัญชี

9.หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการซื้อขายหุ้นก็จะต้องมีหนังสือหรือหลักฐานการชำระค่าหุ้น ที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยระบุว่าได้รับชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเท่าไร ผ่านช่องทางใดไว้อย่างชัดเจน

10.กรณีต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด

ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีที่มีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 4 0ของทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

กระทำการแทนบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญญาชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินทุนที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

-สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

-เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ

-สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น

  อ่านสถานที่ในการจดทะเบียนบริษัท


11.แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ

เป็นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เสมือนเป็นการแสดงประเภทธุรกิจว่าประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด

12.แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

ระบุแผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามแบบฟอร์มดังกล่าว

13.สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน

เป็นหลักฐานที่สำคัญของกรรมการของบริษัททุกคนเพื่อจะต้องใช้ประกอบการยื่นจัดตั้งบริษัท

14.สำเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ

โดยปกติผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้านายทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกรณีไม่สามารถลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้สามารถลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังนี้

- กรณีลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร

1. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่

2. สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ทนายความ)

3. บุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดได้แก่ ผู้สอบบัญชี หรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของหอการค้าไทยหรือหอการค้าจังหวัด

- กรณีลงลายมือชื่อ ในต่างประเทศ

1. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสำนักงาน สังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงาน ณ ประเทศนั้นหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว


2. บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นหรือ

3. บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง โดยใช้หนังสือรับรองลายมือชื่อจากผู้ที่ให้การรับรองและบัตรประจำตัว
 

15. หนังสือมอบอำนาจ

กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนบริษัทไม่สามารถยื่นขอจดได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ดำเนินการแทนได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย

โดยสำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้องและแบบฟอร์มทุกอย่างสามารถโหลดได้ที่ https://www.dbd.go.th/

  แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาถูก


ในปัจจุบันแม้การจัดตั้งบริษัทสามารถทำได้ง่าย แต่การเตรียมเอกสารจัดตั้งบริษัทให้พร้อมและถูกต้องตามขั้นตอน นับว่าไม่ง่ายเลยทีเดียวแน่นอนว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลา

การมีที่ปรึกษาที่มีความรู้และมีประสบการณ์นับว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้สะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง

เอกสารจัดตั้งบริษัทอาจจะยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เคยจดหรือเคยจดแต่แน่นอนว่า อาจจะไม่ได้ทำบ่อย ๆ นัก เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วการมีที่ปรึกษาที่ดี

จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดในตอนนี้ปล่อยหน้าที่ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ดูแลแล้วเอาเวลาไปเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงจะคุ้มค่ากับเวลาสำหรับผู้ประกอบการเสียกว่า

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่านรับจดทะเบียนบริษัท จ่ายน้อยราคาถูก ปรึกษาฟรี

สำนักงานบัญชี พีทูพี
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ