views

ลดหย่อนภาษี บุคคล นิติบุคคล


กฎหมายในประเทศไทยกำหนดให้ทุกคนที่มีเงินได้มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ในการบริการประเทศ ซึ่งทุกคนในที่นี้สามารถแบ่งออกได้เป็นบุคคลธรรมดา


และนิติบุคคลซึ่งหมายถึงการประกอบกิจการที่ได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นคำว่า ลดหย่อนภาษี จึงมีความหมายตรงตัวคือการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นค่าสำหรับการหักหรือลดค่าภาษีที่เราต้องชำระให้แก่ภาครัฐนั่นเอง


ลดหย่อนภาษี คืออะไร

การเสียภาษีคือการนำเงินได้สุทธิมาคำนวณอัตราภาษีเพื่อคำนวณว่าเราต้องเสียภาษีเท่าใดซึ่งการเสียภาษีจะกำหนดรอบชำระภาษีไว้เป็นรายปี เมื่อถึงกำหนดชำระภาษี ทุกคนที่มีเงินได้จะต้องคำนวณภาษีของตน


และเสียภาษีให้กับภาครัฐ สำหรับบางคนที่มีการหักภาษีจากเงินเดือนแต่ละเดือนอยู่แล้วเมื่อถึงรอบปีภาษีก็ให้นำเงินได้หักออกจากรายจ่ายซึ่งเป็นรายจ่ายที่กฎหมายกำหนดให้นำมาหักออกจากเงินได้


ก็จะเป็นผลลัพธ์ของเงินได้สุทธิ จากนั้นนำเงินได้สุทธิมาคำนวณอัตราภาษีก็จะเป็นยอดภาษีที่เราต้องชำระ ดังนั้นหากพบว่ามีการหักภาษีจากเงินได้แต่ละเดือนเกินไปจากอัตราภาษีที่เราต้องจ่าย ก็สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้


แต่หากคำนวณแล้วพบว่า ยังต้องเสียภาษีเพิ่มอีก ก็ให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเพื่อชำระภาษีเพิ่มเติมจึงเห็นว่าการเสียภาษีคือเงินได้ - รายจ่าย = รายได้สุทธิ*อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องชำระ


ที่กล่าวมาคือการเสียภาษีในแต่ละรอบปีภาษีดังนั้นการลดหย่อนภาษีก็คือ การนำรายจ่ายมาหักออกจากเงินได้เพื่อให้เสียภาษีน้อยลง ซึ่งก็คือการ “ลดหย่อน” นั่นเอง


โดยการลดหย่อนภาษีจะเกิดจากการ นำรายจ่ายที่กฎหมายกำหนดยอมให้นำมาหักออกจากเงินได้ซึ่งไม่ใช่รายจ่ายทุกชนิดที่จะสามารถนำมาหักจากเงินได้หากแต่เป็นรายจ่ายบางรายการเท่านั้น ที่กฎหมายกำหนดยอมให้หักออกจากเงินได้


ปรึกษาลดหย่อนภาษีติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี

รายการใดที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

การลดหย่อนภาษีในกรณีที่ต้องการนำ“รายจ่ายที่กฎหมายยินยอมให้นำมาหักได้” หักออกจากเงินได้นั้นหากต้องการการลดหย่อนภาษีที่ครอบคลุม ผู้มีเงินได้มักจะมีการวางแผนภาษีแต่ละปี


เพื่อให้สามารถนำรายจ่ายที่กฎหมายกำหนดให้นั้นมาหักออกจากเงินได้เพื่อให้เสียภาษีน้อยที่สุดโดยรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สำหรับบุคคลธรรมดา มีดังนี้

 

1. รายจ่ายส่วนตัว และครอบครัว

รายการส่วนนี้คือรายการส่วนตัวและรายการต่างๆ ที่เป็นรายจ่ายของครอบครัว ตามที่กฎหมายยินยอมว่าเป็น “รายจ่าย”และอนุญาตให้นำมาหักได้โดยมีการกำหนดยอดเงิน แต่ละปีภาษีที่ยินยอมให้นำมาหักลดหย่อนได้ ดังนี้

- ส่วนตัว  60,000  บาท

- คู่สมรส  60,000  บาท

- บุตร  30,000  บาท (สำหรับบุตรคนที่ 2หากเกิดหลังปี พ.ศ. 2561 ให้หักได้จำนวน +30,000 บาท)

- ค่าคลอดบุตร  60,000  บาท

- พ่อแม่ของผู้มีเงินได้  คนละ 30,000  บาท

- ผู้พิการ/ผู้ทุพพลภาพ 60,000  บาท


2. รายจ่ายสะสมเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและครอบครัว

- ประกันชีวิต(มีกำหนดส่งตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)  100,000บาท

- เบี้ยประกันสุขภาพ  25,000บาท แต่ทั้ง 2 รายการที่กล่าวมานี้ หากมีทั้ง 2รายการสามารถนำมาลดหย่อนหักเป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน      100,000 บาท

- ประกันสุขภาพพ่อแม่  15,000 บาท

- ประกันสังคม  5,850บาท


3. รายจ่ายอันเกิดจากสินทรัพย์ของผู้มีเงินได้

รายจ่ายที่อยู่ในโหมดนี้จะเป็นรายจ่ายอันเกิดจากเงินประกันชีวิตแบบบำนาญPVD, กบข , SSF, RMF ,กอช โดยรายจ่ายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ หากผู้มีเงินได้มีรายการเหล่านี้ทั้งหมดสามารถนำมาหักได้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000  บาท แต่หากเป็นSSF พิเศษ สามารถหักได้ไม่เกิน 200,000  บาท

 

4. รายจ่ายที่เกี่ยวกับการบริจาคตามฐานานุรูป

- รายการเงินบริจาคให้แก่พรรคการเงิน  ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินจำนวน10,000 บาท

- บริจาครายการอื่น/มูลนิธิ/หน่วยงานการกุศลอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักเงินค่าลดหย่อนแล้ว


5. รายจ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและค่าอุปกรณ์ต่างๆ

- ดอกเบี้ยบ้าน  100,000 บาท

- โครงการบ้านหลังแรก(ปี พ.ศ.2558-2559)  120,000  บาท

- โครงการคืนภาษีตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปีภาษี


จากรายการที่กล่าวมาจะเห็นว่ามีหลากหลายรายการที่เราสามารถนำมาลดหย่อนเป็นรายจ่ายสำหรับการคำนวณภาษีเพื่อหักเป็นเงินได้สุทธิก่อนนำมาคำนวณอัตราภาษีเพื่อเสียภาษีให้แก่ภาครัฐ


ดังนั้นหากเรามีการวางแผนการลดหย่อนภาษีอย่างรอบคอบก็ทำให้ผู้มีเงินได้หลาย ๆ คน สามารถรับเงินภาษีคืนจากรัฐและเสียภาษีในจำนวนที่น้อยลงดังนั้น


การวางแผนภาษีเพื่อนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีจึงมีความสำคัญสำหรับผู้มีเงินได้ทุกคนเพราะช่วยให้เราเสียภาษีอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยวางแผนทางการเงินให้กับผู้มีเงินได้ไปในตัวด้วย

 

ปรึกษาลดหย่อนภาษีติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ


รายการลดหย่อนภาษีสำหรับนิติบุคคล

การลดหย่อนภาษีสำหรับนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับการลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาทั้งนี้เพื่อให้การชำระภาษีในปีนั้น ๆ มีจำนวนน้อยลง


เพราะมีการหักค่าใช้จ่ายในแต่ละปีภาษีมากขึ้นนั่นเองเพียงแค่มีรายการที่นิติบุคคลสามารถนำมาลดหย่อนแตกต่างจากบุคคลธรรมดาเท่านั้นโดยรายการที่นิติบุคคลสามารถนำมาลดหย่อนได้ มีดังนี้

 

1.การลดหย่อนภาษีในการนำเงินรายจ่ายมาหักออก2 เท่า

สำหรับนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนSMEs ที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้า/บริการในรอบปีภาษีนั้นไม่เกินจำนวน 30 ล้านบาท


สามารถนำค่าใช้จ่ายในกิจการมาหักออกเป็นรายจ่ายได้ถึง 2 เท่าไม่ว่าจะเป็นค่าสอบบัญชี ค่าจัดทำบัญชี โดยสามารถนำค่ารายการเหล่านี้ในเวลา 5รอบปีบัญชีต่อเนื่องกัน มาหักเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

 

2.การลดหย่อนภาษี สำหรับการเพิ่มรายจ่ายในรอบปีภาษีนั้นรายการที่นิติบุคคลสามารถนำมาใช้เป็นรายจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีมีได้หลายรายการ เช่น

1.เงินบริจาคที่ได้บริจาคในนามของนิติบุคคล


2.การจ้างแรงงานผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีเงื่อนไขคือค่าจ้างนั้นต้องมีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน/คนและต้องมีจำนวนลูกจ้างที่เป็นผู้สูงอายุไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น


3.ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานในนิติบุคคลนั้น


4.ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินอันเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการดำเนินหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจการของนิติบุคคลนั้นเช่น คอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์


อาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร แต่ทั้งหมดนี้มีเงื่อนไขว่านิติบุคคลนั้นจะต้องมีสินทรัพย์ถาวรจำนวนไม่เกิน200 ล้านบาท และมีจำนวนพนักงานภายในนิติบุคคลไม่เกินจำนวน 200 คน

 

การลดหย่อนภาษีสำคัญอย่างไร

การเสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งถือว่าเป็น“หน้าที่” ตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีเงินได้จะต้องชำระภาษีในรอบปีภาษีนั้น ๆภายในกำหนดระยะเวลา


ดังนั้นหากมีการวางแผนการก่อให้เกิดรายจ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองรวมถึงยังสามารถนำรายจ่ายนั้นมาหักออกจากการคำนวณเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดยินยอมให้เป็นรายการซึ่งนำมาหักได้แล้วก็จะเป็นผลดีต่อผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในรอบปีภาษีนั้น ๆ


ปรึกษาลดหย่อนภาษีติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับวางระบบบัญชี บริษัท ห้าง ร้าน โรงงานอุตสาหกรรม


สรุปการลดหย่อนภาษี

ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดเงินภาษีของผู้มีเงินได้แล้วยังเป็นการวางแผนทางการเงินในอนาคต ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาวจึงเห็นว่าในปัจจุบันผู้มีเงินได้จึงนิยมวางแผนภาษีด้วยการลดหย่อนภาษีจากรายการต่างๆ


ไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติม การซื้อกองทุนรวมการฝากเงินประจำเพื่อนำดอกเบี้ยเงินฝากมาลดหย่อน ซึ่งรายการเหล่านี้นอกจากจะเป็นรายการที่สามารถนำมาคำนวณสำหรับการลดหย่อนภาษีได้แล้ว


ยังถือว่าเป็นการวางแผนการลงทุนในระยะยาว ที่ผู้มีเงินได้ได้รับประโยชน์ทั้ง 2ทางในเวลาเดียวกันถือได้ว่าเป็นการโยกจากการเสียภาษีไปสู่การเก็บเงินไว้อีกส่วนหนึ่งที่สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการลดหย่อนภาษีได้นั่นเอง


ท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องการลดหย่อนภาษีสามารถติดต่อสำนักงานบัญชี พีทูพี เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี และทำความเข้าใจในข้อมูลเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผ่านช่องทางต่างๆได้ตามสะดวก


สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับจดทะเบียนบริษัท


บทความที่น่าสนใจ