views

ลดหย่อนภาษี บุคคลธรรมดา นิติบุคคล


กฎหมายในประเทศไทยกำหนดให้ประชาชนทุกคนที่มีเงินได้ มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ในการบริการประเทศ ซึ่งประชาชนในที่นี้

สามารถแบ่งออกได้เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งหมายถึงการประกอบกิจการที่ได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นคำว่า “ลดหย่อนภาษี”

จึงมีความหมายตรงตัวคือ การนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นค่าสำหรับการหักหรือลดค่าภาษีที่เราต้องชำระให้แก่ภาครัฐนั่นเอง

ลดหย่อนภาษี คืออะไร ?


การเสียภาษีคือการนำเงินได้สุทธิมาคำนวณอัตราภาษี เพื่อคำนวณว่าเราต้องเสียภาษีเท่าใด ซึ่งการเสียภาษีจะกำหนดรอบชำระภาษีไว้เป็นรายปี เมื่อถึงกำหนดชำระภาษี

ทุกคนที่มีเงินได้จะต้องคำนวณภาษีของตน และเสียภาษีให้กับภาครัฐ สำหรับบางคนที่มีการหักภาษีจากเงินเดือนแต่ละเดือนอยู่แล้ว เมื่อถึงรอบปีภาษีก็ให้นำเงินได้

หักออกจากรายจ่าย ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กฎหมายกำหนดให้นำมาหักออกจากเงินได้ ก็จะเป็นผลลัพธ์ของเงินได้สุทธิ จากนั้นนำเงินได้สุทธิมาคำนวณอัตราภาษี ก็จะเป็นยอดภาษี

ที่เราต้องชำระ ดังนั้นหากพบว่ามีการหักภาษีจากเงินได้แต่ละเดือน เกินไปจากอัตราภาษีที่เราต้องจ่าย ก็สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้ แต่หากคำนวณแล้ว

พบว่า ยังต้องเสียภาษีเพิ่มอีก ก็ให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเพื่อชำระภาษีเพิ่มเติม

จึงเห็นว่าการเสียภาษีคือ เงินได้ - รายจ่าย = รายได้สุทธิ*อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องชำระ


ที่กล่าวมาคือการเสียภาษีในแต่ละรอบปีภาษี ดังนั้นการลดหย่อนภาษีก็คือ การนำรายจ่ายมาหักออกจากเงินได้ เพื่อให้เสียภาษีน้อยลง ซึ่งก็คือการ “ลดหย่อน” นั่นเอง

โดยการลดหย่อนภาษีจะเกิดจากการนำรายจ่ายที่กฎหมายกำหนดยอมให้นำมาหักออกจากเงินได้ ซึ่งไม่ใช่รายจ่ายทุกชนิดที่จะสามารถนำมาหักจากเงินได้

หากแต่เป็นรายจ่ายบางรายการเท่านั้น ที่กฎหมายกำหนดยอมให้หักออกจากเงินได้

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่านบริการรับทำบัญชีในราคาที่ประหยัด

รายการใดบ้างที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้


การลดหย่อนภาษีในกรณีที่ต้องการนำ “รายจ่ายที่กฎหมายยินยอมให้นำมาหักได้” หักออกจากเงินได้นั้น หากต้องการการลดหย่อนภาษีที่ครอบคลุม ผู้มีเงินได้มักจะมีการ

วางแผนภาษีแต่ละปี เพื่อให้สามารถนำรายจ่ายที่กฎหมายกำหนดให้นั้น มาหักออกจากเงินได้เพื่อให้เสียภาษีน้อยที่สุด โดยรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สำหรับบุคคลธรรมดา มีดังนี้
 

1.รายจ่ายส่วนตัว และครอบครัว


รายการส่วนนี้คือรายการส่วนตัวและรายการต่าง ๆ ที่เป็นรายจ่ายของครอบครัว ตามที่กฎหมายยินยอมว่าเป็น “รายจ่าย” และอนุญาตให้นำมาหักได้ โดยมีการกำหนดยอดเงิน

แต่ละปีภาษีที่ยินยอมให้นำมาหักลดหย่อนได้ ดังนี้

- ส่วนตัว  60,000  บาท

- คู่สมรส  60,000  บาท

- บุตร  30,000  บาท (สำหรับบุตรคนที่ 2 หากเกิดหลังปี พ.ศ. 2561 ให้หักได้จำนวน +30,000 บาท)

- ค่าคลอดบุตร  60,000  บาท

- พ่อแม่ของผู้มีเงินได้  คนละ 30,000  บาท

- ผู้พิการ/ผู้ทุพพลภาพ 60,000  บาท

2.รายจ่ายสะสมเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและครอบครัว


- ประกันชีวิต (มีกำหนดส่งตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)  100,000 บาท

- เบี้ยประกันสุขภาพ  25,000 บาท แต่ทั้ง 2 รายการที่กล่าวมานี้ หากมีทั้ง 2 รายการสามารถนำมาลดหย่อนหักเป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน      100,000 บาท

- ประกันสุขภาพพ่อแม่  15,000 บาท

- ประกันสังคม  5,850 บาท

3.รายจ่ายอันเกิดจากสินทรัพย์ของผู้มีเงินได้


รายจ่ายที่อยู่ในโหมดนี้จะเป็นรายจ่ายอันเกิดจากเงินประกันชีวิตแบบบำนาญ PVD, กบข , SSF , RMF , กอช โดยรายจ่ายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ หากผู้มีเงินได้มีรายการเหล่านี้ทั้งหมด

สามารถนำมาหักได้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000  บาท แต่หากเป็น SSF พิเศษ สามารถหักได้ไม่เกิน 200,000  บาท
 

4.รายจ่ายที่เกี่ยวกับการบริจาคตามฐานานุรูป


- รายการเงินบริจาคให้แก่พรรคการเงิน  ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินจำนวน 10,000 บาท

- บริจาครายการอื่น/มูลนิธิ/หน่วยงานการกุศลอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักเงินค่าลดหย่อนแล้ว

5.รายจ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ


- ดอกเบี้ยบ้าน  100,000  บาท
- โครงการบ้านหลังแรก( ปี พ.ศ.2558-2559)  120,000  บาท
- โครงการคืนภาษีตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปีภาษี

จากรายการที่กล่าวมาจะเห็นว่า มีหลากหลายรายการที่เราสามารถนำมาลดหย่อนเป็นรายจ่าย สำหรับการคำนวณภาษีเพื่อหักเป็นเงินได้สุทธิก่อนนำมาคำนวณอัตราภาษี

เพื่อเสียภาษีให้แก่ภาครัฐ ดังนั้นหากเรามีการวางแผนการลดหย่อนภาษีอย่างรอบคอบ ก็ทำให้ผู้มีเงินได้หลาย ๆ คน สามารถรับเงินภาษีคืนจากรัฐ และเสียภาษีในจำนวนที่น้อยลง

ดังนั้นการวางแผนภาษีเพื่อนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีจึงมีความสำคัญสำหรับผู้มีเงินได้ทุกคน เพราะช่วยให้เราเสียภาษีอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยวางแผนทางการเงินให้กับผู้มีเงินได้ไปในตัวด้วย
 

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

บริการรับตรวจสอบบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

รายการลดหย่อนภาษีสำหรับนิติบุคคล


การลดหย่อนภาษีสำหรับนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับการลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ทั้งนี้เพื่อให้การชำระภาษีในปีนั้น ๆ มีจำนวนน้อยลง

เพราะมีการหักค่าใช้จ่ายในแต่ละปีภาษีมากขึ้นนั่นเอง เพียงแค่มีรายการที่นิติบุคคลสามารถนำมาลดหย่อนแตกต่างจากบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยรายการที่นิติบุคคลสามารถนำมาลดหย่อนได้ มีดังนี้
 

1.การลดหย่อนภาษีในการนำเงินรายจ่ายมาหักออก 2 เท่า


สำหรับนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน SMEs ที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้า/บริการในรอบปีภาษีนั้น

ไม่เกินจำนวน 30 ล้านบาท สามารถนำค่าใช้จ่ายในกิจการมาหักออกเป็นรายจ่ายได้ถึง 2 เท่า ไม่ว่าจะเป็นค่าสอบบัญชี ค่าจัดทำบัญชี โดยสามารถนำค่า

รายการเหล่านี้ในเวลา 5 รอบปีบัญชีต่อเนื่องกัน มาหักเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 

2.การลดหย่อนภาษีสำหรับการเพิ่มรายจ่ายในรอบปีภาษีนั้น

 

รายการที่นิติบุคคลสามารถนำมาใช้เป็นรายจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษี มีได้หลายรายการ เช่น


1.เงินบริจาคที่ได้บริจาคในนามของนิติบุคคล

2.การจ้างแรงงานผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีเงื่อนไขคือ ค่าจ้างนั้นต้องมีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน/คน และต้องมีจำนวนลูกจ้างที่เป็นผู้สูงอายุไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

3.ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานในนิติบุคคลนั้น

4.ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน อันเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการดำเนินหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจการของนิติบุคคลนั้น เช่น คอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อาคารโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร แต่ทั้งหมดนี้มีเงื่อนไขว่านิติบุคคลนั้นจะต้องมีสินทรัพย์ถาวรจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีจำนวนพนักงานภายในนิติบุคคลไม่เกินจำนวน 200 คน
 

การลดหย่อนภาษีสำคัญอย่างไร ?


การเสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งถือว่าเป็น “หน้าที่” ตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีเงินได้ จะต้องชำระภาษีในรอบปีภาษีนั้น ๆ

ภายในกำหนดระยะเวลา ดังนั้นหากมีการวางแผนการก่อให้เกิดรายจ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง รวมถึงยังสามารถนำรายจ่ายนั้นมาหักออกจากการคำนวณเงินได้

ตามที่กฎหมายกำหนดยินยอมให้เป็นรายการซึ่งนำมาหักได้แล้ว ก็จะเป็นผลดีต่อผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในรอบปีภาษีนั้น ๆ

บริการรับวางระบบบัญชี บริษัท ห้าง ร้าน โรงงานอุตสาหกรรม

ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดเงินภาษีของผู้มีเงินได้แล้ว ยังเป็นการวางแผนทางการเงินในอนาคต ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาว จึงเห็นว่าในปัจจุบันผู้มีเงินได้จึงนิยมวางแผนภาษี

ด้วยการลดหย่อนภาษีจากรายการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติม การซื้อกองทุนรวม การฝากเงินประจำเพื่อนำดอกเบี้ยเงินฝากมาลดหย่อน

ซึ่งรายการเหล่านี้นอกจากจะเป็นรายการที่สามารถนำมาคำนวณสำหรับการลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังถือว่าเป็นการวางแผนการลงทุนในระยะยาว ที่ผู้มีเงินได้

ได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ทางในเวลาเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นการโยกจากการเสียภาษีไปสู่การเก็บเงินไว้อีกส่วนหนึ่งที่สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการลดหย่อนภาษีได้นั่นเอง   
         
ท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องการลดหย่อนภาษีสามารถติดต่อ สำนักงานบัญชี พีทูพี เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี

และทำความเข้าใจในข้อมูลเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามสะดวก

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

ดูรายละเอียดโปรแกรมและราคา โปรแกรมบัญชี Express

บริการรับจดทะเบียนบริษัท
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ : 097 236 2994
ไอดีไลน์ : p2pacc
www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ