views

รู้จักสำนักงานบัญชีคุณภาพ ในทุกแง่มุม


ภาพรวมองค์ประกอบกว่าจะได้มาซึ่ง สำนักงานบัญชีคุณภาพ 


เป็นที่รู้กันดีว่า วิชาชีพบัญชี มีความสำคัญอย่างมากกับ ในการดำเนินการทางธุรกิจ ในแง่มุมเรื่องระบบบัญชีการบริหารภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท

ในการทำงานกับหน่วยงานรัฐได้สะดวก วิชาชีพบัญชีจึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ภาพรวมของวิชาชีพบัญชีจะแบ่งด้วยกันเป็น 3 ระดับ จะมี นักบัญชีอิสระ สำนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชีคุณภาพ 

แต่ทั้ง 3 ระดับในฐานะวิชาชีพบัญชี สามารถให้บริการทางด้านบัญชีได้เหมือนกันหมด แต่จะมีข้อแตกต่างเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้น โดยวันนี้ขอให้นำเสนอให้รู้จักกับสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ในทุกแง่มุมที่ให้เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการจะดำเนินการในนามสำนักงานบัญชีคุณภาพได้เข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการต่างๆกว่าจะได้มาซึ่งการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

สารบัญ

- ทำความรู้จักกับ สำนักงานบัญชีคุณภาพ คืออะไร
- ข้อแตกต่างทั้ง 3 รูปแบบของวิชาชีพบัญชี นักบัญชีอิสระ สำนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชีคุณภาพ
- คุณสมบัติที่สำคัญ ของสำนักงานบัญชีคุณภาพ
- ประโยชน์ ของการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ
- ประโยชน์จากผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพ
- วิธีสมัคร ในการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ
- สรุป

ทำความรู้จักกับ สำนักงานบัญชีคุณภาพ คืออะไร


สำนักงานบัญชีคุณภาพ คือ สำนักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้กำหนดให้มีการออกหนังสือรับรองคุณภาพ ให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีผู้บริหาร และ ทีมงานนักบัญชี มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและต้องปฏิบัติงาน ด้วยจรรยาบรรณของผู้ทำบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

อีกทั้งรูปแบบการทำงานอย่างเป็นระบบที่เป็นสากล รวมถึงต้องปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่นิยมสำหรับตัวเลือกในการใช้บริการจากผู้ประกอบการต่างๆ

ข้อแตกต่างทั้ง 3 รูปแบบของวิชาชีพบัญชี นักบัญชีอิสระ สำนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชีคุณภาพ


ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี เป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญให้กับบริษัท โดยทั้ง 3 รูปแบบทำหน้าที่เป็นเป็นผู้ให้บริการทางด้านบัญชีเหมือนกัน แต่จะมีข้อแตกต่าง เพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับกิจการตน

1.นักบัญชีอิสระ คือ ผู้รับจ้างทำบัญชีในนามบุคคลธรรมดา ไม่ได้มีการจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคล แม้จะประกอบอาชีพในนามบุคคลธรรมดา แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเชี่ยวชาญน้อยกว่านิติบุคคล

โดยนักบัญชีอิสระสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รับจ้างทำงานในบริษัททั่วไป ,รับจ้างทำบัญชีในนามส่วนตัว อาจรับจ้างเป็นฟรีแลนด์ให้กับบริษัท หรืออาจจะทำงานในรูปแบบบริษัท

และรับงานในรูปแบบฟรีแลนด์ในเวลาเดียวกันอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ต้องการ ผู้รับทำบัญชีดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับองกรณ์ที่ไม่ใหญ่มาก

 

2.สำนักงานบัญชี คือ นิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพบัญชี ในรูปแบบสำนักงานบัญชี โดยรับดูแลในด้านบัญชีให้กับบริษัทต่างๆแบบครบวงจร และต้องขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีนั้น

โดยจะต้องจัดให้มีหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามประเภทหนึ่งประเภทใดรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของทุน ณ วันที่ยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี

เมื่อขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สภาวิชาชีพวิชาชีพบัญชีจะออกหนังสือรับรอง โดยผู้ประกอบการสามารถขอตรวจสอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีจากสำนักงานบัญชีได้

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดทั่วไป ที่ต้องการ ผู้รับทำบัญชีดำเนินงานอย่างเป็นระบบที่ครบวงจร โดยมีความรับผิดชอบจากสำนักงานบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจน จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป

 

3.สำนักงานบัญชีคุณภาพ คือ ผู้รับทำบัญชีที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยต้องผ่านเกณฑ์หลายข้อกำหนด เพื่อให้การทำงานเป็นระบบ ในรูปแบบสากลและสามารถตรวจสอบได้

รวมถึงการแสดงความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทได้อีกด้วยเหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดทั่วไปและขนาดใหญ่ ที่ต้องการผู้รับทำบัญชีดำเนินงานอย่างเป็นระบบที่ครบวงจร

โดยสร้างความน่าเชื่อถือที่ตรวจสอบได้ให้กับองกรณ์อีกด้วย เพราะสำนักงานบัญชีคุณภาพต้องถูกรับรองอย่างชัดเจน และมีขอบเขตความรับผิดชอบสูง เป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปเช่นกัน

 

แนะนำอ่าน รับวางระบบบัญชี งานฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติที่สำคัญ ของสำนักงานบัญชีคุณภาพ


การดำเนินในรูปแบบสำนักงานบัญชีคุณภาพนั้น ต้องผ่านเกณฑ์กำหนดจากคุณสมบัติต่างๆที่มีตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน จึงจะได้มาเป็นการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ถูกต้อง และตรวจสอบได้ โดยคุณสมบัติต่างๆมีดังนี้ 3

1.สำนักงานบัญชีซึ่งรับทำบัญชีของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 ราย

2.หัวหน้าสำนักงานต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีต่อกรมไว้แล้ว

3.มีผู้ช่วยผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างน้อย 1 คน

4.มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

5.ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

6.หัวหน้าสำนักงานต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

7.ในกรณีที่สำนักงานบัญชีจัดตั้งในรูปคณะบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการรับทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติตาม 2 และ 6 ด้วย


ประโยชน์ ของสำนักงานบัญชีคุณภาพ


หลังจากผ่านเรื่องการประเมินคุณสมบัติแล้ว จนเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการดำเนินกิจการมากมาย สำคัญที่สุดคือการเป็นสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐาน

การทำงานที่ดี มีโอกาสรับงานได้มากขึ้น จากการสร้างความน่าเชื่อถือในงานบัญชีให้กับผู้ใช้บริการ โดยสำนักงานบัญชีหากผ่านการตรวจประเมิน จะได้รับหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีกำหนดอายุ 3 ปี และจะได้รับการเผยแพร่ชื่อเปรียบเสมือนการโปรโมท ชื่อและที่อยู่ของ สำนักงานบัญชีให้สาธารณชนทราบ

เช่นเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีกรมสรรพากร สภาหอการค้า สภา อุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย เป็นต้น จากประโยชน์ ที่กล่าวจึงเป็นโอกาสสำหรับสำนักงานบัญชีทั่วไป

ที่อยากเติบโตเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับมีโอกาสขยายฐานลูกค้าที่เกิดจากการสร้างความน่าเชื่อถือ


ประโยชน์จากผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพ


เนื่องจากสำนักงานบัญชีคุณภาพ ต้องผ่านการประเมินและข้อกำหนดความรับผิดชอบมากมาย จึงทำให้สร้างความน่าเชื่อให้กับผู้ใช้บริการ ปัจจัยการเลือกสำนักงานบัญชีมีความสำคัญมาก

สำหรับธุรกิจ ธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้สำนักงานบัญชี มาดูตัวเลขการเงินทั้งหมดในบริษัท รวมถึงการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องครบถ้วน สำนักงานบัญชีคุณภาพจึงตอบโจทย์ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการ

 

1.ช่วยผู้ประกอบการในการ ตัดสินใจ เลือก สำนักงานบัญชี ได้ดียิ่งขึ้น

2.สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการรับรอง จะถูกตรวจสอบและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้รับความคุ้มครองถึงความปลอดภัยในการใช้บริการ รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบที่สูง บริษัทผู้ใช้บริการจึงสามารถไว้วางใจในคุณภาพของบัญชีว่าไม่คลาดเคลื่อนและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

3.สามารถให้ความไว้วางใจในคุณภาพของการทำบัญชี ในการดูแลงบการเงินสำคัญให้กับบริษัท ช่วยยืนยันและลดความเสี่ยงได้ เพราะได้ใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4.หลังใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้ความมั่นใจกับหน่วยงานภาครัฐสะดวกมากยิ่งขึ้น ใน คุณภาพที่มีการรับรองโดยหน่วยงานราชการจริง ซึ่งจะพิสูจน์ได้ดีกว่า สำนักงานบัญชีที่

ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ อีกทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ถือหุ้นนักธุรกิจต่างๆ ได้รับการยอมรับในข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จึงเป็นประโยชน์ในภาพรวมในกับธุรกิจอีกด้วย

 

วิธีสมัคร ในการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ


หลังจากที่คุณสมบัติครบถ้วน และรู้ถึงประโยชน์ถึงการเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ หากต้องการสมัครเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ มีดังนี้

‌1.ยื่นแบบคำขอรับหนังสือ รับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีหรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)

‌2.กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของสำนักงาน บัญชีและจะส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจประเมินดำเนินการแล้ว จะแจ้งให้สำนักงานบัญชีทราบโดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน

‌3.เมื่อได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพแล้ว ในแต่ละปีสำนักงานบัญชีที่ได้รับหนังสือรับรอง ต้องรับการตรวจประเมิน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ ในหนังสือรับรองอีกด้วย

‌4.ในกรณีที่จำเป็นต้องเดินทางตรวจประเมินข้ามเขตจังหวัดของหน่วยงานตรวจประเมิน สำนักงานบัญชีต้องรับผิดชอบในค่า ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและค่าที่พักของหน่วยงานตรวจประเมินตามที่จ่ายจริง

แนะนำอ่าน รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


สรุป


จากการประเมินคุณสมบัติต่างๆ จนถึงได้การรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กว่าจะได้เป็นหนึ่งในสำนักงานบัญชีคุณภาพ ถึงกระนั้นก็แลกมาด้วยประโยชน์หลายต่อ ทั้งกับสำนักงานบัญชีคุณภาพโดยตรง

ในการขยายสำนักงานบัญชีให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น ส่งผลในโอกาสการสร้างฐานลูกค้าที่มากขึ้นอีกด้วย และประโยชน์ที่สร้างความมั่นใจกับคุณภาพความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทผู้ใช้บริการอีกด้วย

ผู้ใช้บริการจึงตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น การเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจึงเหมาะอย่างยิ่งกับ สำนักงานบัญชี ที่มีความพร้อมจริงๆ ในการถูกตรวจสอบและ

มีความพร้อมในขอบเขตความรับผิดชอบที่สูง จึงจะได้มาเป็นหนึ่งในสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ให้ความเชื่อมั่นกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านบริการ รับจดทะเบียนบริษัท จ่ายน้อย ราคาประหยัด


อ่านบริการ รับติดตั้งวางระบบ ลงโปรแกรมบัญชี Express

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ