views

ภาษีป้ายคือ อัตราเท่าไหร่ ขออนุญาตอย่างไร


ภาษีป้าย คือ


ภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า


หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก


หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายคือเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย


หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย


ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ


ปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร


อัตราภาษีป้าย


1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท


2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายคิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท


3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ ป้ายที่มีอักษรทั้งหมดหรือบางส่วนอยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ


คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาทป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200บาท


ปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ราคาถูก


การขออนุญาตติดตั้งป้ายหรือเสียภาษี


1.ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแจ้งขนาดและยื่นภาพถ่าย หรือภาพสเก็ตของป้ายและแผนผังบริเวณที่ติดตั้งป้าย


นั้นมาพร้อมกับคำขออนุญาตติดตั้งป้าย หรือแบบแสดงรายการภาษีป้ายแล้วแต่กรณีเพื่อการตรวจสอบ


2.ในการติดตั้งป้ายต้องไม่มีลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และบริเวณที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้าย


ได้แก่ บริเวณคร่อมถนน ทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพานสะพานลอย คนเดินข้าม ถนนเกาะกลางถนนสวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ


ปรึกษาวางแผนภาษี ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการที่ปรึกษาภาษี รักษาประโยชน์ด้านภาษี

บริการรับจดทะเบียนบริษัทในราคาประหยัด


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ