views

ที่ปรึกษาภาษี วางแผนค่าใช้จ่ายบริษัท ลดหย่อนภาษี

ที่ปรึกษาภาษีภาษี เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคย ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิด หากถามว่าภาษี คืออะไร ถ้าจะให้อธิบายง่าย ๆ ก็คงต้องบอกว่าภาษี คือ เงินหรือทรัพย์สินที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับรัฐบาล


เพื่อที่รัฐบาลจะได้นำเงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้น มาใช้ในการบริหารประเทศต่อไป ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ด้านความมั่นคงของประเทศ


รวมไปถึงเพื่อใช้เป็นเงินเดือนให้กับข้าราชการ ในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และค่าใช้จ่ายทางสาธารณูปโภคต่าง ๆ เรียกได้ว่าการจ่ายภาษีนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางในการผลักดันและพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ


ภาษีมี 2 แบบ คือ ภาษีทางตรง คือ เงินที่เรียกเก็บจากผู้มีรายได้ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดของ บุคคล หรือนิติบุคคล โดยที่เราต้องทำการแสดงรายการภาษี และดำเนินการชำระภาษี ในเดือนมีนาคม ของปีถัดไป ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม


ภาษีในประเทศไทย มีถึง 5 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์


จะเห็นได้ว่าถึงแม้เรื่องของภาษี จะเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรศึกษาและเรียนรู้ แต่ก็ต้องยอมรับว่า การเข้าใจถึงหลักเกณฑ์รวมไปถึงขั้นตอนดำเนินการเสียภาษีในแบบนิติบุคคลนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสียทีเดียว


จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ที่ปรึกษาภาษี เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินการ เรื่องภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง และแม่นยำ


" จ่ายเงินเพื่อจ้าง ที่ปรึกษาภาษี จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับความเสียหาย ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ "


อ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชี

บทบาทหน้าที่ของ ที่ปรึกษาภาษี

    

ที่ปรึกษาภาษี คำนี้อาจเป็นคำใหม่สำหรับใครหลายคน บางคนอาจจะเกิดคำถามว่า ที่ปรึกษาภาษี ต่างกันอย่างไรกับที่ ปรึกษาบัญชี ก็คงต้องบอกว่าที่ปรึกษาทั้ง 2 แบบนี้ คือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านธุรกิจทั้งคู่


เพียงแต่ ที่ปรึกษาภาษี คือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ซึ่งจะเน้นไปทางเรื่องของภาษี โดยมีหน้าที่ในการวางแผน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย


เช่น แนะนำเกี่ยวกับการยื่นภาษีอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ จัดทำเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล


คอยให้คำปรึกษาในเรื่องของภาษีและเป็นตัวกลางช่วยประสานงานกับกรมสรรพากร รวมถึงการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆช่วยรักษาผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับบริษัท เช่น ดำเนินการในเรื่องการขอคืนภาษีรายได้ให้กับบริษัท


" รักษาผลประโยชน์ด้านภาษีอากร ให้ผู้ประกอบการ ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยการอาศัยสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี "ที่ปรึกษาภาษี สำคัญต่อธุรกิจแค่ไหน ?

    

ถ้าถามว่าที่ปรึกษาภาษี สำคัญกับธุรกิจมากน้อยแค่ไหน ก็คงต้องมาดูกันว่าธุรกิจของคุณนั้น เป็นอุตสาหกรรมขนาดไหน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง คือว่าขนาดใหญ่ เนื่องจากธุรกิจแต่ละประเภทนั้น ก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน


หากธุรกิจคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่คุณสามารถควบคุมจัดการบัญชี รวมไปถึงสามารถจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการยื่นเสียภาษีได้ด้วยตัวเองแล้วนั้น การจ้างที่ปรึกษาภาษี ก็อาจจะไม่จำเป็นมากเท่าไหร่


แต่ถ้าหากว่าคุณมีธุรกิจขนาดใหญ่หรือมีธุรกิจขนาดไหนก็ตาม แต่ว่ามีความกังวลใจในเรื่องของการยื่นเสียภาษี อีกทั้งยังมีความไม่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน


" ที่ปรึกษาภาษี เป็นทางเลือกที่จำเป็น เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร อำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการ "


ที่ปรึกษาภาษี ช่วยได้มากกว่าแค่เรื่องภาษี

    

อย่างที่ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นถึงเหตุผลของการจ้างที่ปรึกษาภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจน้อยใหญ่ที่จดทะเบียนแล้วทั้งหลาย โดยเฉพาะบริษัทที่วางแผนจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์


ที่นอกจากจะต้องดำเนินการยื่นเสียภาษีประจำปีทุกปีแล้วนั้น ยังจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมในการวางรากฐานและระบบด้านบัญชีที่ดี เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


เนื่องจากที่ปรึกษาภาษีเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีรวมไปถึงด้านบัญชี จึงทำให้หน้าที่ของที่ปรึกษาภาษีนั้น จริง ๆ แล้ว ไม่ได้มีหน้าที่แค่ในเรื่องของภาษีอากรอย่างเดียว


แต่ยังสามารถช่วยบริษัทในเรื่องของการจัดทำบัญชี วางระบบด้านการเงิน รวมไปถึงการบริหารจัดการและทำเอกสารต่าง ๆ อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นการจ่ายเงินค่าจ้างที่คุ้มค่ามากจริง ๆ


อ่านรายละเอียดบริการรับวางแผนภาษี


ข้อดีของที่ปรึกษาภาษี


ถ้าหากที่พูดมาทั้งหมดยังไม่เห็นภาพล่ะก็ เรามาพูดถึงข้อดีของการจ้างที่ปรึกษาภาษีกันแบบชัด ๆ เป็นข้อ ๆ ไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ


ข้อดีของการมีที่ปรึกษาภาษี นอกจากจะถูกต้อง ครบถ้วน และช่วยประหยัดเวลาให้เราได้แล้วนั้น ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลเสียให้กับธุรกิจของเราได้อีกด้วย


เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเกิด เช่น การโดนเรียกภาษีย้อนหลัง เบี้ยปรับเพิ่ม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีด้านต่าง ๆ ทั้ง ภาษีอากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น


นอกจากนี้ยังช่วยให้แนวทางในการวางแผนภาษีและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของเรา เช่น การทำเรื่องยื่นลดหย่อนภาษีต่าง ๆหรือหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับในเรื่องของภาษี


" การมี ที่ปรึกษาภาษี อยู่ใกล้ตัว ได้คำตอบที่ ชัดเจน แม่นยำ รวดเร็ว กว่าการติดต่อปรึกษาไปตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างแน่นอน "


ที่ปรึกษาภาษี ไม่ใช่ใครก็ได้   


บางท่านอาจจะเข้าใจว่า หากวันนี้เราจ้างพนักงานบัญชีสักคน แล้วให้พนักงานบัญชีคนนั้นศึกษาเรื่องการทำภาษี ถ้าเป็นเช่นนั้น แบบนี้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาภาษีแล้วสิ


คงต้องบอกว่า ทั้งพนักงานบัญชีหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจสอบบัญชีเองก็ดี ทุกหน้าที่ล้วนแล้วแต่มีงานที่ตนเองถนัดและมีขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบ ถ้าหากจะให้ทั้งสองหน้าที่นี้ มารับตำแหน่งการจัดการภาษีเพิ่มเข้าไปด้วย


นอกจากจะไม่ตรงกับขอบเขตงานที่รับผิดชอบแล้วนั้น การขาดความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงประสบการณ์ในด้านภาษี ก็อาจจะส่งผลเสียต่อธุรกิจและสร้างความเสียหายได้มากเสียกว่า ค่าจ้างที่จ่ายให้กับที่ปรึกษาภาษีดี ๆ สักคนอีกด้วย


อ่านบทความจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประสบการณ์ของ ที่ปรึกษาภาษี ความน่าเชื่อถือ ของสำนักงาน ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการตัดสินใจ


หากคุณเป็นคนนึงที่กำลังมองหา ที่ปรึกษาภาษี ดี ๆ สักคนล่ะก็ สำนักงานบัญชี พีทูพี มีบริการ ที่ปรึกษาภาษี โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษีอากร ยินดีให้บริการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม


มีการเข้ารับการอบรม อัพเดทกฎหมาย ระเบียบ ของกรมสรรพากรตลอด เพื่อการปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม ประมวลรัษฎากร ระเบียบ คำสั่ง กรมสรรพากร


มั่นใจได้ว่า ธุรกิจของคุณ จะดำเนินไปอย่าง ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย ได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้การดูแลของเรา สำนักงานบัญชี พีทูพี อย่างแน่นอน บริการที่ปรึกษาบัญชี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

www.p2paccounting.com


บทความที่น่าสนใจ