views

ที่ปรึกษาภาษี วางแผนภาษี


ภาษีคือ

ภาษีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว หากถามว่าภาษี คืออะไร อธิบายง่าย ๆ ก็คงต้องบอกว่าภาษี คือ เงินหรือทรัพย์สินที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับรัฐบาล


เพื่อที่รัฐจะได้นำเงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้น ใช้ในการบริหารประเทศ ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ด้านความมั่นคง


รวมไปถึง ใช้เป็นเม็ดเงินขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางสาธารณูปโภค เรียกได้ว่าการจ่ายภาษี เป็นอีกหนึ่งทางในการผลักดันและพัฒนาประเทศในทุกด้าน


ภาษีมี 2 แบบ คือ ภาษีทางตรง คือ เงินที่เรียกเก็บจากผู้มีรายได้ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดของ บุคคล หรือนิติบุคคล โดยที่เราต้องทำการแสดงรายการภาษี และดำเนินการชำระภาษี ในเดือนมีนาคม ของปีถัดไป ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม


ภาษีในประเทศไทย มี 5 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์


เห็นได้ว่าเรื่องของภาษี จะเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรศึกษาและเรียนรู้ การเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการเสียภาษี การหักค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ทางภาษีของนิติบุคคลนั้น


ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยทีเดียว จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ที่ปรึกษาภาษี เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินการ เรื่องภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง และแม่นยำ


" จ่ายเงินเพื่อจ้างที่ปรึกษาภาษี เป็นทางเลือกที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับความเสียหาย ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น"


แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี และเช็คราคาทำบัญชี


หน้าที่ของ ที่ปรึกษาภาษี


ที่ปรึกษาภาษี คือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรอยู่ในแวดวงการภาษีเป็นผู้อัพเดตความรู้ด้านภาษีเสมอ และที่สำคัญ ที่ปรึกษาภาษี คือ


ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ในการวางแผน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแนะนำเกี่ยวกับ


การคิดคำนวณภาษี การยื่นภาษีอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ จัดทำเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล


คอยให้คำปรึกษาในเรื่องของภาษีและเป็นผู้ประสานงานกับกรมสรรพากร รักษาผลประโยชน์และทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับบริษัท รวมไปถึงการขอคืนภาษีรายได้ให้กับบริษัท


" รักษาประโยชน์ด้านภาษีให้ผู้ประกอบการ ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร โดยอาศัยสิทธิประโยชน์และการลดหย่อนทางภาษี "


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


อ่านรายละเอียด บริการรับวางแผนภาษี

ที่ปรึกษาภาษี สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร 

ที่ปรึกษาภาษี สำคัญกับธุรกิจมากน้อยแค่ไหน ก็คงต้องมาดูกันว่าธุรกิจของคุณนั้น เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ธุรกิจแต่ละประเภทนั้น มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน


หากธุรกิจคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่คุณสามารถควบคุมจัดการบัญชี รวมไปถึงสามารถจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการยื่นเสียภาษีได้ด้วยตัวเองแล้วนั้น


การจ้างที่ปรึกษาภาษี ก็จะไม่จำเป็นมากเท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่าคุณมีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือมีธุรกิจแล้วมีความกังวลใจในเรื่องของการยื่นเสียภาษี ไม่มั่นใจการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน


ที่ปรึกษาภาษี เป็นทางเลือกที่จำเป็น เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร อำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการ


ที่ปรึกษาภาษี ช่วยได้มากกว่า เรื่องภาษี

เหตุผลของการจ้างที่ปรึกษาภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่จดทะเบียนแล้วทั้งหลาย โดยเฉพาะบริษัทที่วางแผนจะขยายกิจการ เพิ่มทุน


หรือเพื่อขอสินเชื่อ จะต้องดำเนินการยื่นเสียภาษีประจำปีทุกปี เพื่อสร้างความหน้าเชื่อถือ เอกสารหลักฐานภาษี เพื่อการตรวจสอบ


เป็นการวางรากฐานที่ดี สอดคล้องและบ่งบอกถึงการเติญโตของกิจการที่ปรึกษาภาษีที่เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและด้านบัญชี


จึงทำให้หน้าที่ของที่ปรึกษาภาษีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กิจการนั้น อีกทั้งไม่ได้มีหน้าที่แค่ในเรื่องของภาษีอากรอย่างเดียวสามารถช่วยบริษัท


ในเรื่องของการจัดทำบัญชี วางระบบด้านการเงิน รวมไปถึงการบริหารจัดการและทำเอกสารต่าง ๆ อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นการจ่ายเงินค่าจ้างที่คุ้มค่ามากจริง ๆ


ข้อดีของการมีที่ปรึกษาภาษี

ถ้าหากที่พูดมาทั้งหมดยังไม่เห็นภาพล่ะก็ เรามาพูดถึงข้อดีของการจ้างที่ปรึกษาภาษีกันแบบชัด ๆ เป็นข้อ ๆ ไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ข้อดีของการมี ที่ปรึกษาภาษี


นอกจากจะเสียภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และช่วยประหยัดเวลาให้เราได้แล้วนั้น ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันข้อผิดพลาดในการคำนวณ ระยะเวลาการยื่น ต่าง ๆ


ที่อาจจะส่งผลเสียให้กับธุรกิจของเราได้อีกด้วยเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเกิด เช่น การโดนเรียกภาษีย้อนหลัง เบี้ยปรับเพิ่ม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีด้านต่าง ๆ ทั้ง


ภาษีอากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้นนอกจากนี้ยังช่วยให้แนวทางในการวางแผนภาษีและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของเรา


การยื่นลดหย่อนภาษีต่าง ๆ มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องของภาษี มีที่ปรึกษาภาษี อยู่ใกล้ตัว ได้คำตอบที่ ชัดเจน แม่นยำ รวดเร็ว กว่าการปรึกษาหน่วยงานต่าง ๆ แน่นอน "


อ่านบทความ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่ปรึกษาภาษี ไม่ใช่ใครก็ได้ 

ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประสบการณ์ของ ที่ปรึกษาภาษี ความน่าเชื่อถือของที่ปรึกษาภาษีบริษัท


ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการตัดสินใจหากคุณเป็นคนนึงที่กำลังมองหา ที่ปรึกษาภาษี ดี ๆ สักคนล่ะก็


สำนักงานบัญชี พีทูพี มีบริการ ที่ปรึกษาภาษี โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษีอากร ยินดีให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม


มีการเข้ารับการอบรม อัพเดทกฎหมาย ระเบียบ ของกรมสรรพากรตลอด เพื่อการปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม


ประมวลรัษฎากร ระเบียบ คำสั่ง กรมสรรพากร มั่นใจได้ว่า ธุรกิจของคุณ จะดำเนินไปอย่าง ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย


ได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้การดูแลของเรา บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี แน่นอน


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


แนะนำอ่าน บริการรับทำเงินเดือน


อ่านบริการ ที่ปรึกษาบัญชี


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ