views

ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร


ภาษีประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร จัดเก็บกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษ แยกต่างหากจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมี กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ

 

คลิกดู บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


กิจการมีอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ


1.กิจการธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือ กฎหมายเฉพาะ


2.ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์


3.การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต


4.การรับจำนำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ


5.การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้า หรือ หากำไร


6.การประกอบการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ได้แก่แลกเปลี่ยนเงินตราออกซื้อหรือขายตั๋วเงิน รวมถึงการให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน


7.การซื้อและขายคืนหลักทรัพย์


8.การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง เป็นธุรกิจที่ลูกค้าตกลงจะโอนหนี้ทางการค้า ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง โดยผู้ประกอบการธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง


ตกลงจะให้สินเชื่อ รวมถึง การรับที่จะดำเนินธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การเรียกเก็บหนี้ การบริหารลูกหนี้ เป็นต้น


บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษี สำหรับผู้ประกอบการฐานและอัตราภาษีสำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ


ฐานภาษีสำหรับการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ รายรับก่อนหักรายจ่ายbของผู้ประกอบการภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ว่าจะมาจาก


ในหรือนอกราชอาณาจักรbโดยมีการคำนวณจากbรายรับตามฐานภาษีของกิจการแต่ละประเภท นำมา คูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนดไว้


รวมกับภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของจำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่คำนวณได้ โดยอัตราภาษีแสดงตามรายการต่อไปนี้


1.กิจการ :  กิจการธนาคาร, ธุรกิจเงินทุน, ธุรกิจหลักทรัพย์, ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์, และ การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์


ฐานภาษี :  ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือ กำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสาร


แสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ / กำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศ


อัตราภาษี (ร้อยละ) : 3.0

 

2.กิจการ : กิจการรับประกันชีวิต


ฐานภาษี : ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม


อัตราภาษี (ร้อยละ) :  2.5

 

3.กิจการ : กิจการโรงรับจำนำ


ฐานภาษี : ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์ใด ๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับ หรือ พึงได้รับจากการขายของที่จำนำหลุดเป็นสิทธิ


อัตราภาษี (ร้อยละ) :  2.5

 

4.กิจการ : การค้าอสังหาริมทรัพย์


ฐานภาษี : รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ


อัตราภาษี (ร้อยละ) :   0.1

 

5.กิจการ : การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์


ฐานภาษี : รายรับ ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ


อัตราภาษี (ร้อยละ) :  0.1 (ยกเว้น)

 

6.กิจการ : การซื้อและการขายคืนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


ฐานภาษี : กำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆจากการขายคืนหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงดอกเบี้ย เงินปันผล หรือ ประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากหลักทรัพย์


อัตราภาษี (ร้อยละ) :  3.0

 

7.กิจการ : ธุรกิจแฟ๊กเตอริ่ง


ฐานภาษี : ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าบริการ


อัตราภาษี (ร้อยละ) : -3.0

 

อ่านรายละเอียด บริการรับจดทะเบียนบริษัท


การยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ


1.แบบแสดงรายการที่ใช้


แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่แบบ ภ.ธ.40


2.หน้าที่ในการจัดทำรายงาน


ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหน้าที่จัดทำรายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายที่ต้องเสียภาษี และรายรับที่ไม่ต้องรวมคำนวณ


เพื่อเสียภาษีรายงานดังกล่าว ให้จัดทำตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยให้จัดทำเป็นรายสถานประกอบการ


ทั้งนี้การลงรายการในรายงานให้ลงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีรายรับเว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรเห็นสมควร สำหรับการ


ประกอบกิจการบางประเภท หรือ กรณีจำเป็นเฉพาะรายอธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามเห็นสมควรก็ได้

 

3.หน้าที่ในการเก็บรักษารางาน เอกสารหลักฐาน


ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยต้องเก็บและรักษารายงานพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงานหรือเอกสาร


ที่อธิบดีกำหนดไว้ ณ สถานประกอบการจัดทำรายงานนั้น หรือ สถานที่อื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทำรายงาน

 

4.หน้าที่ในการออกใบรับ


ผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งได้รับเงินหรือรับชำระราคาจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ หรือ


จากการกระทำกิจการรวมเงิน หรือราคาที่ได้รับชำระแต่ละครั้งเกิน 100 บาท ต้องออกใบรับให้แก่ผู้จ่ายเงิน หรือ ผู้ชำระราคาในทันทีทุกคราวที่รับเงิน หรือ รับชำระราคาไม่ว่าจะมีการเรียกร้องให้ออกใบรับหรือไม่

                                                                                                                                                                       

กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี


**ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีโดยใช้แบบ ภ.ธ.40 (แสดงประเภทของกิจการจำนวนรายรับ จำนวนภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

**ยื่นแบบแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนนั้นหรือไม่ก็ตาม

 

**ภาษีในเดือนภาษีใด เมื่อรวมคำนวณแล้วมีจำนวนไม่ถึง 100 บาท ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องเสียภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น แต่ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการตามปกติ

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ว่าผู้ประกอบกิจการดัวกล่าวจะประกอบกิจการในรูปของ


**บุคคลธรรมดา


**คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล


**กองมรดก


**ห้างหุ้นส่วนสามัญ


**กองทุน


**หน่วยงานหรือกิจการของเอกชน ที่กระทำโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไป อันมิใช่นิติบุคคล


**องค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล


ในกรณีผู้ประกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการตลอดถึง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ทำการแทน


ซึ่งมีอำนาจในการจัดการแทนโดยตรง หรือ โดยปริยายที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับผู้ประกอบกิจการดังกล่าว

 

บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการ


หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ


1.หน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ – ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ


ตามแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ


2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจการ ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการที่ได้ จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและในสาระสำคัญ เช่น


**เปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ประเภทสินค้า หรือ บริการ


**เปิดสถานประกอบการเพิ่ม


**หยุดประกอบกิจการชั่วคราว


**โอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด


**ควบเข้ากันของนิติบุคคล


**เลิกประกอบกิจการ


**ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนถึงแก่ความตาย


การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ


1.ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่


1.1 ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งได้ชำระภาษีไว้เกินหรือผิด หรือ ซ้ำ


1.2 ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้ชำระภาษีไว้


2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิขอคืนเงินภาษีได้ โดยใช้คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร คือแบบ ค.10


3. การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ค.10 จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับคำร้องด้วยได้แก่


3.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีผู้ขอคืนเป็นนิติบุคคล


3.2 ใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ


3.3 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอคืน


4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี


จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดาสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี


ผู้ประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบ ภ.ธ.40 พร้อมกับชำระภาษี ณ สถานที่ดังต่อไปนี้


1.ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ


--สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่


--สถานที่ยื่น ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้เป็นสถานที่ยื่นแบบและชำระภาษี


2.ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ/กิ่งอำเภอ) ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่


--สถานที่ยื่น ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้เป็นสถานที่ยื่นแบบและชำระภาษี


หมายเหตุ – การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้


แนะนำอ่านวิธี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนแนะนำอ่านบทความอื่นๆ

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

ติดต่อเรา

สำนักงานบัญชี พีทูพี
72/401 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์: 097-2362994
อีเมล: p2paccgroup@gmail.com
© 2022 p2paccounting.com All Rights Reserved.