views

ภาษีธุรกิจเฉพาะ


ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร


ภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษ แยกต่างหากจากภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมี กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ

 

ติดต่อปรึกษา งานภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  คลิกดู บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


กิจการมีอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ


1.กิจการธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือ กฎหมายเฉพาะ


2.ธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์


3.การรับประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต


4.การรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ


5.การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือ หากำไร


6.การประกอบการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ได้แก่แลกเปลี่ยนเงินตราออกซื้อหรือขายตั๋วเงิน รวมถึงการให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน


7.การซื้อและขายคืนหลักทรัพย์


8.การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่งเป็นธุรกิจที่ลูกค้าตกลงจะโอนหนี้ทางการค้า ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริ่งโดยผู้ประกอบการธุรกิจแฟ็กเตอริ่ง ตกลงจะให้สินเชื่อรวมถึงการรับที่จะดำเนินธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การเรียกเก็บหนี้การบริหารลูกหนี้ เป็นต้น


ติดต่อปรึกษา งานภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษี สำหรับผู้ประกอบการ

ฐานและอัตราภาษีสำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ


ฐานภาษีสำหรับการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ รายรับก่อนหักรายจ่ายbของผู้ประกอบการภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ว่าจะมาจากใน หรือนอกราชอาณาจักร โดยมีการคำนวณจาก


รายรับตามฐานภาษีของกิจการแต่ละประเภทนำมา คูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนดไว้รวมกับภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของจำนวนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่คำนวณได้โดยอัตราภาษีแสดงตามรายการต่อไปนี้


1. กิจการ :  กิจการธนาคาร, ธุรกิจเงินทุน, ธุรกิจหลักทรัพย์, ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์,และ การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์

ฐานภาษี :  ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือ กำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆจากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสาร แสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ / กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศ อัตราภาษี (ร้อยละ) : 3.0

 

2. กิจการ : กิจการรับประกันชีวิต

ฐานภาษี : ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม อัตราภาษี (ร้อยละ) :  2.5

 

3. กิจการ : กิจการโรงรับจำนำ

ฐานภาษี : ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เงินทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์ใด ๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับ หรือพึงได้รับจากการขายของที่จำนำหลุดเป็นสิทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ) :  2.5

 

4. กิจการ : การค้าอสังหาริมทรัพย์

ฐานภาษี : รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ อัตราภาษี (ร้อยละ) :   0.1

 

5. กิจการ : การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

ฐานภาษี : รายรับ ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ อัตราภาษี (ร้อยละ) :  0.1 (ยกเว้น)

 

6. กิจการ : การซื้อและการขายคืนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ฐานภาษี : กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการขายคืนหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงดอกเบี้ย เงินปันผล หรือ ประโยชน์ใด ๆที่ได้จากหลักทรัพย์ อัตราภาษี (ร้อยละ) :  3.0

 

7. กิจการ : ธุรกิจแฟ๊กเตอริ่ง

ฐานภาษี : ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ อัตราภาษี (ร้อยละ) : -3.0


ติดต่อปรึกษา งานภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  อ่านรายละเอียด บริการรับจดทะเบียนบริษัท


การยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. แบบแสดงรายการที่ใช้

แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่แบบ ภ.ธ.40


2. หน้าที่ในการจัดทำรายงาน

ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหน้าที่จัดทำรายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่ายที่ต้องเสียภาษีและรายรับที่ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีรายงานดังกล่าว


ให้จัดทำตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยให้จัดทำเป็นรายสถานประกอบการทั้งนี้การลงรายการในรายงานให้ลงภายใน3 วันทำการนับแต่วันที่มีรายรับเว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรเห็นสมควรสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท หรือ กรณีจำเป็นเฉพาะรายอธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามเห็นสมควรก็ได้

 

3. หน้าที่ในการเก็บรักษารางานเอกสารหลักฐาน

ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยต้องเก็บและรักษารายงานพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงรายงานหรือเอกสารที่อธิบดีกำหนดไว้ณ สถานประกอบการจัดทำรายงานนั้นหรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทำรายงาน


4.หน้าที่ในการออกใบรับ

ผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งได้รับเงินหรือรับชำระราคาจากการขายสินค้าหรือการให้บริการหรือจากการกระทำกิจการรวมเงิน หรือราคาที่ได้รับชำระแต่ละครั้งเกิน 100 บาทต้องออกใบรับให้แก่ผู้จ่ายเงิน หรือ ผู้ชำระราคาในทันทีทุกคราวที่รับเงิน หรือรับชำระราคาไม่ว่าจะมีการเรียกร้องให้ออกใบรับหรือไม่

                                                                                                                                                                      

กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

**ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโดยใช้แบบ ภ.ธ.40 (แสดงประเภทของกิจการจำนวนรายรับ จำนวนภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ

 **ยื่นแบบแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนนั้นหรือไม่ก็ตาม

 **ภาษีในเดือนภาษีใดเมื่อรวมคำนวณแล้วมีจำนวนไม่ถึง 100 บาทผู้ประกอบกิจการไม่ต้องเสียภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้นแต่ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการตามปกติ


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่ว่าผู้ประกอบกิจการดัวกล่าวจะประกอบกิจการในรูปของ


**บุคคลธรรมดา **คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล **กองมรดก **ห้างหุ้นส่วนสามัญ **กองทุน **หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทำโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไป อันมิใช่นิติบุคคล **องค์การของรัฐบาล สหกรณ์และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล


ในกรณีผู้ประกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจักรให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการตลอดถึง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ทำการแทน ซึ่งมีอำนาจในการจัดการแทนโดยตรง หรือโดยปริยายที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับผู้ประกอบกิจการดังกล่าว

 

ติดต่อปรึกษา งานภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการ


หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. หน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ – ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายใน 30วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ


2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจการต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการที่ได้ จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและในสาระสำคัญ เช่น


**เปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการประเภทกิจการ ประเภทสินค้า หรือ บริการ **เปิดสถานประกอบการเพิ่ม **หยุดประกอบกิจการชั่วคราว **โอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด **ควบเข้ากันของนิติบุคคล **เลิกประกอบกิจการ **ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนถึงแก่ความตาย


การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งได้ชำระภาษีไว้เกินหรือผิด หรือซ้ำ ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้ชำระภาษีไว้


2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิขอคืนเงินภาษีได้โดยใช้คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร คือแบบ ค.10


3. การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ค.10จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับคำร้องด้วยได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณีผู้ขอคืนเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอคืน


4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีภายใน3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี


ติดต่อปรึกษา งานภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา

สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

1.ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(เขต/อำเภอ) ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสถานที่ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้เป็นสถานที่ยื่นแบบ และชำระภาษี


2.ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ สถานที่ยื่นซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้เป็นสถานที่ยื่นแบบและชำระภาษี


*** การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้


ติดต่อปรึกษา งานภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  แนะนำอ่านวิธี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน


บทความที่น่าสนใจ