views

อากรแสตมป์ในการทำธุรกรรมหรือการทำธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น การเช่าซื้อทรัพย์สิน การจ้างทำของต่างๆ  การกู้เงิน หรือสัญญาเช่าต่างๆมักจะมีเอกสารอยู่หนึ่งตัว เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

นั่นก็คือ สัญญา แต่ในการทำสัญญานั้น มักจะมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนได้มองข้ามไป ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ สัญญา ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย นั่นก็คือการติดอากรสแตมป์

อากรสแตมป์ คืออะไรทำไมถึงต้องติด


อากรแสตมป์ คือ อากรที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจาก การทําเอกสารต่างๆ ตามลักษณะ ที่ได้กําหนดเอาไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์

ท้ายประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งการติดอากรสแตมป์นั้นสำคัญมาก เพราะในเอกสารที่จะใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในทางคดีจะต้องมีการติดอากรแสตมป์ตามอัตราที่กฎหมายซึ่งได้ระบุไว้ในประมวลรัษฎากร

มาตรา 118 ที่ได้กําหนดเอาไว้ว่า “ตราสารใดไม่ปิดอากรแสตมป์ บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสําเนาตราสารนั้น เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้"

จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิด แสตมป์ครบจํานวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้วแต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตาม  มาตรา 113 และมาตรา 114

ใครที่ต้องเป็นคนเสียค่าอากรสแตมป์


ผู้ที่มีอำนาจในการเสียค่าอากรสแตมป์ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้


1.บุคคลตามที่ระบุไวในบัญชี อัตราอากรแสตมป์ อาทิ ผู้รับประกันภัยผู้ให้กู้

2.เอกสารที่ทำขึ้นนอกประเทศไทย ให้ผู้ถือเอกสารคนแรกเป็นคนเสียภาษีอาการภายใน 30 วัน  ภายใน 30ถ้าไม่ทำตาม ผู้ถือเอกสารคนใดคนหนึ่งจะต้องไปชำระอากรและยื่นเอกสารเพื่อให้รับรอง โอน สลักหลังหรือถือเอาประโยชน์ได้

3.ตั๋วที่ยื่นให้ชำระเงิน หากไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ให้สมบูรณ์ ผู้รับตั๋วเงินจะเป็นคนชำระอากรสแตมป์แล้วไปไล่เบี้ยจากผู้ที่มีหน้าที่เสียอากร  หรือจะหักจากเงินที่ชำระก็ได้

4.ผู้ที่มีหน้าที่เสียอากรตามที่ระบุไว้ในบัญชีอากรสแตมป์อาจตกลงกันเพื่อให้คู่กรณีเป็นผู้เสียอากรสแตมป์ก็ได้ เว้นแต่เอกสารนั้นจะทำนอกประเทศไทย

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ในราคาประหยัด

อากรสแตมป์ เสียได้ อย่างไรบ้าง


การเสียอากรสแตมป์รวมไปถึงการขอคืนอากรสแตมป์ที่ชำระเกิน สามารถทำได้ 3 รูปแบบ


1.การชำระอากรโดยการปิดทับ

-การใช้สแตมป์ปิดทับจะต้องทำก่อนหรือขณะที่ทำเอกสารซึ่งราคาของสแตมป์จะต้องไม่น้อยกว่าราคาอากรที่ต้องเสียและทำการขีดฆ่าสแตมป์เพื่อให้ไม่สามารถนำสแตมป์มาใช่ได้อีก

2.การใช้สแตมป์ดุน

-เป็นการเสียอากร โดยใช้สแตมป์ดุนโดยราคาจะต้องไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและทำการขีดฆ่าหรือยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ประทับสแตมป์ดุน
และชำระเงินเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและทำการขีดฆ่าแล้ว

3.การชำระเป็นตัวเงิน

-สำหรับในบางกรณีนั้น  ได้มีการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรสแตมป์จะต้องชำระเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ห้ามใช้สแตมป์ปิดทับโดยเด็ดขาด

เอกสารใดบ้าง ที่มีรายชื่อตามบัญชีอากรสแตมป์ และใครจะต้องเสียอากรสแตมป์


เอกสารที่มีการระบุไว้ตามบัญชีอากรสแตมป์ รวมถึงบุคคลที่มีหน้าที่ตามบัญชีดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ชำระอากรสแตมป์ ดังต่อไปนี้


1.เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ

2.โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัทสมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู้ออก

3. เช่าซื้อทรัพย์สิน

4.จ้างทำของ

5.กู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร

6.กรมธรรม์ประกันภัย

7.ใบมอบอำนาจ

8.ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท

9.ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงินและ ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน
10.บิลออฟเลดิง

11.ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคมคณะบุคคล หรือองค์การใด ๆและ พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย

12. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค

13.ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย

14.เลตเตอร์ออฟเครดิต

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)15.เช็คสำหรับผู้เดินทาง       

16.ใบรับของ

17.ค้ำประกัน     

18.จำนำ

19. ใบรับของคลังสินค้า

20. คำสั่งให้ส่งมอบของ

21.ตัวแทน ในการ มอบอำนาจเฉพาะการ หรือ  มอบอำนาจทั่วไป

22..คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ใน 2 กรณีคือ กรณีซึ่งพิพาทกันด้วยจำนวนเงินหรือราคาทุกจำนวนเงิน1,000 บาท หรือเศษของ 1,000บาท และกรณีอื่นซึ่งไม่กล่าวถึงจำนวนเงินหรือราคา

23..ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร

24.หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

25.ข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

26.ข้อบังคับใหม่หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน          

27.หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน ทั้งในส่วนของ หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและหนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

28.ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุ คือ ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาลและ ใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเมื่อนิติกรรม
ที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย   

รู้ได้อย่างไร ว่าต้องติดอากรสแตมป์เท่าไหร่


อัตราการติดอากรสแตมป์ อาจมีระบุไว้ในบัญชีอากรสแตมป์  หากไม่มีระบุ จะใช้หลักการคำนวนที่ มูลค่าสัญญา1,000 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท 

ยกเว้นการทำสัญญาเงินกู้มูลค่าสัญญา2,000 บาทติดอากรแสตมป์ 1 บาท (ติดสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)                  

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

รับจดทะเบียนบริษัท จ่ายน้อย ราคาประหยัด


หากไม่ติดอากรสแตมป์มีผลอย่างไร


การไม่ติดอากรสแตมป์ หรือ ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบจํานวนตามอัตรา จะส่งผลให้สัญญานั้น ไม่สมบูรณ์ ซึ่งผลของสัญญาที่ไม่สมบูรณ์นั้นจะทำให้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในทางคดีได้ 

นอกจากนี้การไม่ติดอากรสแตมป์หรือการติดสแตมป์ไม่ครบนั้น  ยังทำให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระอากรนั้น  จะต้องเสียค่าปรับอีกด้วย
 
เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องของอากรสแตมป์ดวงเล็กๆแต่ไม่เล็กเลย เพราะผลของการมองข้ามอากรสแตมป์ดวงเล็กๆไปนี่ส่งผลเสียหายถึงทำให้สัญญาของเรา

ไม่สมบูรณ์ได้เลยทีเดียว  เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก่อนทำสัญญาทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบเรื่องของ“อากรสแตมป์” ด้วยนะคะ

ควบคุมภายใน รับวางระบบบัญชี มีประสิทธิภาพรับติดตั้งวางระบบ ลงโปรแกรมบัญชี Express
ไอดีไลน์ : p2pacc
โทรสอบถามในรายละเอียด 097-2362994
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ