views

รับทำบัญชี ธุรกิจขนส่ง


ธุรกิจขนส่ง คือกิจการธุรกิจขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า การเคลื่อนย้ายสิ่งของ บุคคล บริการจากต้นทาง ไปยังปลายทาง ที่กำหนดโดยผ่านการขนส่งการเดินทางในรูปแบบต่างๆ


เช่น ขนส่งทางถนน ทางอากาศ ทางน้ำ โดยใช้ยานพาหนะที่แตกต่างกันไปผ่านกิจการธุรกิจขนส่ง การบัญชีมีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจ และอุตสาหกรรม การขนส่งก็ไม่มีข้อยกเว้น



ประโยชน์ของการทำบัญชี สำหรับธุรกิจขนส่ง


1.การวิเคราะห์ทางการเงิน:การบัญชีให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทช่วยให้ธุรกิจขนส่งสามารถวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตรากำไร


และกระแสเงินสดได้การวิเคราะห์นี้ช่วยระบุแนวโน้ม พื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและการประหยัดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจและการวางแผนทางการเงินที่ดีขึ้น

 

2. การควบคุมต้นทุน: ธุรกิจขนส่งต้องจัดการกับต้นทุนต่างๆ รวมถึงเชื้อเพลิงค่าบำรุงรักษา ประกันภัย และค่าจ้างพนักงานการบัญชีช่วยติดตามและควบคุมต้นทุนเหล่านี้


โดยการติดตามค่าใช้จ่ายระบุความไร้ประสิทธิภาพ และการนำกลยุทธ์การประหยัดต้นทุนไปใช้ ซึ่งช่วยให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรและปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรได้

 

3. การจัดทำงบประมาณและการพยากรณ์:ระบบบัญชีที่แข็งแกร่งช่วยให้ธุรกิจขนส่งสามารถสร้างงบประมาณและคาดการณ์สถานการณ์ทางการเงินในอนาคตได้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและแนวโน้มของตลาด


บริษัทต่างๆ สามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่สมจริงและพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ซึ่งช่วยในการจัดสรรทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง และการวางแผนระยะยาว


ติดต่อปรึกษา งานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษีออนไลน์

4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและภาษี:การบัญชีช่วยให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งช่วยรักษาบันทึกที่ถูกต้องจัดทำงบการเงิน


และอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการภาษีแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมลดความเสี่ยงของการลงโทษ การตรวจสอบและปัญหาทางกฎหมาย

 

5. การตัดสินใจ:ข้อมูลทางการเงินที่ทันเวลาและถูกต้องจากบัญชีช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนส่งสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลช่วยในการประเมินการลงทุน กลยุทธ์การกำหนดราคา


การขยายกองยานพาหนะและการตัดสินใจทางธุรกิจอื่นๆการตัดสินใจดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้สูงสุด

 

6. ความมั่นคงทางการเงิน:การบัญชีช่วยให้ธุรกิจขนส่งติดตามสุขภาพทางการเงินและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาทางการเงินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ


เช่น ปัญหากระแสเงินสดหรือหนี้สินที่มากเกินไป ทำให้สามารถดำเนินมาตรการเชิงรุกได้ซึ่งช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

การบัญชีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจการขนส่งโดยให้การวิเคราะห์ทางการเงิน การควบคุมต้นทุน การจัดทำงบประมาณการปฏิบัติตามข้อกำหนด และสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีที่มีประสิทธิผลธุรกิจขนส่งสามารถบรรลุผลกำไรในระยะยาวและการเติบโตที่ยั่งยืน


ติดต่อปรึกษา งานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับวางระบบ โปรแกรมบัญชี Express


หลักการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีของธุรกิจขนส่ง

1. เอกสารใบแจ้งหนี้ โดยจะทำขึ้นเมื่อมีการตกลงว่าจ้างงานขนส่งแล้วเท่านั้น โดยเอกสารใบแจ้งหนี้ต้องระบุข้อความสำคัญเพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีธุรกิจขนส่งดังต่อไปนี้ (1)ชื่อลูกค้า (2)เลขที่เอกสาร (3)วัน เดือน ปี (4)ระยะทางการขนส่ง (5)จำนวนเงิน (6)ชื่อพนักงานขับรถ (7)ชื่อผู้รับงานที่นำส่งปลายทาง


2. เอกสารใบเสร็จรับเงิน โดยจะออกให้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินจากผู้ว่าจ้างทั้งในรูปแบบของเงินสดหรือการโอนเงินเข้าบัญชีตามยอดที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ว่าจ้างจะต้องทำการหักภาษีณ ที่จ่ายไว้ด้วย


และกิจการธุรกิจขนส่งก็จะต้องขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณที่จ่ายจากผู้ว่าจ้างด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อนำไปเป็นหลักฐานการยื่นภาษีหรือเป็นหลักฐานกรณีขอคืนภาษีที่หักไปแล้วได้คืน  


3. เอกสารหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ธุรกิจขนส่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อต้องจ่ายค่าแรงพนักงานของกิจการ หรือจ่ายค่าจ้างบุคคลภายนอก รวมถึงการจ่ายเงินกรณีจ้างรถจากภายนอกมาร่วมวิ่งในธุรกิจกิจการธุรกิจขนส่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกๆครั้ง


ติดต่อปรึกษา งานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการ ที่ปรึกษาบัญชี ปรึกษางานฝ่ายบัญชี

การบันทึกบัญชีธุรกิจขนส่ง

เมื่อมีการดำเนินธุรกิจขนส่งเอกสารที่ต้องใช้ในการบันทึกบัญชีธุรกิจขนส่ง ประกอบด้วย


1. เอกสารด้านรายรับ ได้ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าขนส่ง เอกสารรับรองการหักภาษีณ ที่จ่าย เป็นต้น


2. เอกสารด้านรายจ่าย เช่น เอกสารค่าน้ำมัน บิลค่าทางด่วน ค่าซ่อมแซมรถค่าประกันรถ ค่าพ.ร.บ.ค่าเสื่อมสภาพ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์


เมื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วจึงนำส่งให้ผู้ดูแลบัญชีนำลงบันทึกรายการบัญชีโดยต้องทำการตรวจสอบก่อนว่า เอกสารถูกต้องตามความเป็นจริง และต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการธุรกิจขนส่งจริง

 

เมื่อลงบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้วจึงนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกๆเดือนจนกระทั่งถึงช่วงเวลาการปิดงบการเงินรายปีโดยจะต้องส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีก่อน แล้วจึงนำงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรต่อไป

 

ติดต่อปรึกษา งานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการ รับจดทะเบียนบริษัท

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่ง 

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีค่าขนส่ง


2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจขนส่งที่จดทะเบียนนิติบุคคล จะถูกผู้ว่าจ้างงานหักภาษีณ ที่จ่ายร้อยละ 3 ของค่าบริการก่อนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างโดยต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้รับจ้าง ส่วนกิจการธุรกิจขนส่งเมื่อมีการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ออกจากกิจการตั้งแต่ 1,000บาทขึ้นไป ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% จากผู้รับเงินด้วย


3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยรายได้จากธุรกิจขนส่งจะสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายได้2 แบบ คือแบบเหมาจ่าย 60% หรือ หักตามค่าใช้จ่ายตามจริงซึ่งต้องเก็บหลักฐานในการจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับเงินได้


4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องทาการยื่นบัญชีและภาษีสิ้นปี โดยใช้แบบ ภ.ง.ด.50 ซึ่งกิจการจะต้องจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อทำบัญชี งบการเงิน โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัญชีธุรกิจขนส่งนิติบุคคลใน 2 ส่วนคือ


- ส่วนรายรับ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง เอกสารรับรองหักณ ที่จ่าย  และเอกสารด้านรายจ่ายในรูปแบบ Statement


-ส่วนรายจ่าย ได้แก่ เอกสารหลักฐานที่จ่ายเป็นรายจ่าย เช่น ค่าน้ำมันค่าทางด่วน ค่าซ่อมแซมรถ ค่าประกันรถที่ใช้วิ่งงาน หรือค่ารถร่วม (กรณีที่มี)


5. ค่าประกันสังคม เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป


6. ค่าอากรแสตมป์ สัญญาการใช้บริการต้องติดอากรแสตมป์


ติดต่อปรึกษา งานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการที่ปรึกษาภาษี

สรุป รับทำบัญชีดูแลกิจการธุรกิจขนส่ง

สาระจากบทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจจนส่ง  ซึ่งเห็นได้ว่ามีกระบวนการดำเนินการที่ค่อนข้างซับซ้อนเจ้าของกิจการหรือผู้ดูแลกิจการจึงต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเป็นอย่างดีเพื่อให้กิจการธุรกิจขนส่งดำเนินไปได้อย่างไม่มีอุปสรรค และประสบความสำเร็จ


ดังนั้นหากเจ้าของกิจการหรือผู้ดูแลกิจการธุรกิจขนส่งไม่มีเวลาพอที่จะศึกษาในเรื่องของการทำบัญชีและภาษีการจ้างสำนักงานบัญชีให้ดูแล จึงเป็นทางเลือกที่ดี เพื่อที่เจ้าของกิจการจะได้เอาเวลาไปบริหารจัดการดูแลธุรกิจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความผิดพลาดในการทำบัญชี การยื่นภาษี


เพราะสำนักงานบัญชีเป็นผู้มีประสบการณ์มีความชำนาญ และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับกิจการได้ในเวลาเกิดปัญหา  อีกทั้งการจ้างสำนักงานบัญชียังประหยัดรายจ่ายได้กว่าการจ้างพนักงานประจำ


บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี เป็นสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำบัญชีธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท และยังมีประสบการณ์การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีราคาถูก


ติดต่อปรึกษา งานบัญชีภาษี

โทรศัพท์ : 097 236 2994

Add Line : p2pacc


  บริการรับวางระบบบัญชี

บทความที่น่าสนใจ