views

รับทำบัญชี ดูแลธุรกิจชาวปทุมธานี


หากกล่าวถึงจังหวัดปทุมธานีหลายคนคงรู้ว่าเป็นจังหวัดที่มี ทั้งเศรษฐกิจภาคโรงงาน ภาคการเกษตร รวมไปถึงการท่องเที่ยวที่สำคัญ 


แน่นอนว่าเมื่อมีเศรษฐกิจสิ่งที่จะตามมาก็คือการประกอบธุรกิจมีการจัดตั้งธุรกิจ บริษัท ห้าง ร้านค้าโรงงานต่างๆ เพื่อมาดำเนินการตามกลไกของเศรษฐกิจ

 

ทำบัญชีสำคัญกับบริษัทอย่างไร 

การทำร้านค้า  โรงงาน หรือธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน  บริษัทจำกัด


การทำบัญชีบริษัทล้วนแล้วแต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการทำบัญชีจะทำให้เราทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของกิจการ 


และทราบถึงรายละเอียดของการลงทุน ทำให้วางแผนการลงทุนได้ ว่าสิ่งใดที่ควรลงทุนเพิ่ม  สิ่งใดที่สามารถลดรายจ่าย 


มีรายจ่ายตรงไหนที่ไม่สมควรแก่เหตุ นอกจากนี้ยังทำให้ทราบถึงผลกำไร การขาดทุนว่าเป็นอย่างไร เพราะกำไร-ขาดทุนนี้


เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เราได้มองเห็นภาพของธุรกิจว่ามีแนวโน้มเติบโต หรือ  ขาดทุนอย่างไร


จะได้ปรับแผนการดำเนินงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ หากธุรกิจไปได้ดีในไตรมาสต่อไปเราก็จะได้ใช้แผนธุรกิจที่เคยทำ ต่อยอดให้พัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิม

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

 เสนอบริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี จ่ายน้อยราคาประหยัด


ใครบ้างที่สามารถทำบัญชีได้บ้าง


การทำบัญชีไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้ เพราะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่สามารถทำบัญชีได้ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้


1 มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร


2 มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอ


3 ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย


4 ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกเนื่องจากความผิดตามฐานความผิดหรือกฎหมายที่กำหนดในมาตรา 39 (3)


5 มีคุณวุฒิการศึกษาดังต่อไปนี้


-วุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือปวส.ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า สามารถเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการดังนี้ได้  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 


บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาทมีสินทรัพย์รวมและรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท


-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าสามารถเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการดังนี้ได้ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด


ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาทมีสินทรัพย์รวมและรายได้รวม


ไม่เกินสามสิบล้านบาท บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ


ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร


-กรณีที่เป็นการเริ่มทำบัญชีรอบปีบัญชีแรกของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีวุฒิการศึกษาของผู้ทำบัญชีให้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ทุนจดทะเบียนตามข้อ (2.5.1) และ (2.5.2)แล้วแต่กรณี

 

แนะนำอ่าน รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ปรึกษาฟรี

บัญชีบริษัททำเองหรือจ้างทำดีกว่ากัน


หลายคนคงกำลังลังเลว่าเรื่องบัญชีของบริษัทเราควรที่จะทำเอง หรือจ้างบริษัทรับทำบัญชีมาดำเนินการให้ เพราะเจ้าของกิจการบางคน


ก็เรียนจบทางบัญชีมาและมีคุณสมบัติตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็สามารถทำบัญชีได้เอง แล้วค่อยไปดำเนินการติดต่อ


ผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบ และออกรายงานผู้สอบบัญชีเพื่อยื่นงบการเงินและภาษีประจำปี ซึ่งเป็นอีกทางเลือก


ในการประหยัดค่าจ้างในการทำบัญชีไปได้และสำหรับธุรกิจใดที่ไม่มีผู้ทำบัญชีและเจ้าของกิจการไม่สามารถทำบัญชีเองได้


ก็จำเป็นที่ต้องจ้างผู้ทำบัญชี ซึ่งหากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีรายรับ-รายจ่ายและเอกสารเป็นจำนวนมาก  ควรที่จะดำเนินการจ้างผู้บัญชี


แบบพนักงานประจำ  แต่หากเป็นบริษัทขนาดเล็กเจ้าของกิจการอาจทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เอกสารเบื้องต้น และนำส่งภาษีรายเดือนเอง


แล้วเมื่อถึงสิ้นปีค่อยทำการจ้าง outsource ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดเพื่อตรวจสอบรายการบัญชี


ที่เกิดขึ้น พร้อมยื่นส่งงบการเงินและภาษีให้ได้วิธีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้


เมื่อจ้างทำบัญชี เขาจะทำอะไรให้เราบ้าง

เมื่อมีการจ้างทำบัญชี บริษัทที่รับทำบัญชีจะมีหน้าที่รวบรวม บริการทางด้านการเงิน บัญชี ภาษีและทำบัญชีรายรับรายจ่าย


งบกำไรขาดทุน ตรวจสอบความถูกต้อง และยื่นเอกสารส่งหน่วยงานต่างๆทั้งกรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานประกันสังคมให้


รวมถึงเป็นปรึกษาเรื่องบัญชี ภาษีต่างๆ ให้แก่ธุรกิจ โดยขอบเขตงานที่บริษัทรับทำบัญชี จะมีอยู่ 4 อย่างดังนี้


บันทึกบัญชี

บริษัทรับทำบัญชี จะมีหน้าที่ทำบัญชีรายเดือน และรวบรวมเอกสารแต่ละเดือนเพื่อนำบันทึกลงในบัญชีรายรับรายจ่ายรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท


ยื่นแบบภาษีประจำเดือน

บริษัทรับทำบัญชีจะเป็นผู้จัดทำและยื่นแบบรายเดือนต่างๆแทนเจ้าของกิจการอาทิ การยื่นหักภาษี ณ ที่จ่าย


เงินเดือนของพนักงาน ยื่นเงินสมทบประกันสังคมรวมถึงรายการอื่นๆที่กิจการมีความจำเป็นต้องยื่น


ยื่นแบบประจำปี

บริษัทรับทำบัญชีจะมีหน้าที่ยื่นภาษีกลางปีปลายปี ของกิจการแก่กรมสรรพากร รวมถึงส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

ดูบริการ รับวางระบบบัญชี ระบบงานฝ่ายบัญชี


บริการรับทำบัญชี..ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สำคัญภาคเศรษฐกิจ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2565 คาดว่าจะสูงถึง 4.9 เท่า


ที่กระจายไปตามในแต่ละพื้นที่ ลำลูกกา ธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว คลองหลวงสามโคก เกิดธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท ร้านค้า ขึ้น


จึงเกิดผลพ่วงต่อ ธุรกิจอำนวยความสะดวก ด้านการรับทำบัญชี กิจการที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้จำเป็นต้องมีนักบัญชีมาช่วยดูแลบัญชีของบริษัท


ทั้งนี้การเลือกบริษัทรับทำบัญชี ไม่ใช่ว่าจะเลือกกับบริษัทไหนก็ได้ แต่การเลือกบริษัทที่รับทำบัญชีนั้น  เจ้าของกิจการจะต้องพิจารณา


เลือกให้ดีว่า ผู้ทำบัญชีนั้นมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่ บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานในการให้บริการขนาดไหน 


อีกทั้งยังสามารถดูได้จากคนที่รีวิวในอินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบราคาที่ต้องจ่ายกับบริการที่เราจะได้รับว่ามีความคุ้มค่าขนาดไหน 


ต้องใส่ใจในการเลือกให้ดี  จังหวัดปทุมธานีมีบริษัทรับทำบัญชีให้เลือกมากมายไ ค่อยๆเลือกดูรายละเอียด และราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด 

 

จ้างทำบัญชีคุ้มจริงหรือไม่

คำว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม คำถามนี้ไม่มีใครสามารถบอกได้ นอกจากตัวของเจ้าของกิจการที่เป็นผู้จ้างเอง  เพราะคำว่าคุ้มของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน 


ทั้งนี้เราก็ต้องพิจารณาจากงานที่เราให้เขาทำมีเอกสารมากหรือน้อยแค่ไหน ลักษณะของกิจการ ความซับซ้อนของกิจการซึ่งแต่ละกิจการ


ก็มีจำนวนเอกสาร ลักษณะและความซับซ้อนของกิจการที่ไม่เหมือนกันทำให้การทำบัญชีนั้นไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวได้


เราเพียงแต่พิจารณาว่าราคาที่เราต้องจ่ายนั้นมีความสมเหตุสมผลกับราคาที่ทางบริษัทรับทำบัญชีขอหรือไม่  และนอกเหนือจาก


สิ่งที่ต้องนำส่งทางบริษัทรับทำบัญชีมีบริการเสริมอะไรหรือเปล่า หรือสามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับบัญชีให้กับกิจการได้หรือไม่


 อ่านบทความรับวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี รับทำบัญชี พื้นที่ปทุมธานี


พร้อมที่จะดูแลบัญชีให้ธุรกิจของคุณทุกพื้นที่ปทุมธานี ลำลูกกา ธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว คลองหลวง สามโคก บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี


สามารถดูแลให้ความสะดวก เป็นที่ปรึกษาทางบัญชี ภาษี หากท่านเปิดกิจการและต้องการบริษัทรับทำบัญชี  บริษัทเราสามารถ รับทำบัญชี


ใน จังหวัดปทุมธานี ได้ไม่เป็นเรื่องยาก หากใครไม่ติดเรื่องงบประมาณ ไม่ได้อยากเซฟงบประมาณจนถึงขึ้นทำบัญชีเอง


บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี รับทำบัญชี ปทุมธานี ยินดีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเจ้าของกิจการทั้งหลายในจังหวัดปทุมธานี

สนใจปรึกษา ติดต่อ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

ดูบริการ รับติดตั้งวางระบบ ลงโปรแกรมบัญชี Expressบริษัท สำนักงานบัญชีพีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ