views

ยื่นเสียภาษี ร้านค้าออนไลน์ shopee Lazzda


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษี


ภาษีคือ เงินที่ประชาชนต้องจ่ายให้รัฐหรือท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการบริหารประเทศ และให้เกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวม


มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีคือกรมสรรพกร โดยจะมีกำหนดเกณฑ์รายได้บุคคลใดที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำการยื่นภาษี


การขายสินค้าออนไลน์


อาชีพหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ดังนั้นผู้ที่มีกิจการร้านค้าออนไลน์ หากมีรายได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องทำการยื่นเสียภาษีโดยจะแบ่งตามประเภทของภาษี ดังนี้


1.มีรายได้60,000 บาท ต่อปีขึ้นไป จะต้องยื่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือถ้าเป็นองค์กรจะต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล


2.มีรายได้ 1,800,000 บาท ต่อปีขึ้นไป จะต้องยื่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม


แนะนำอ่านบริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยทั่วไปจัดเก็บเป็นรายปีรายได้ที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษี


ที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปเรียกแบบยื่นนี้ว่า ภ.ง.ด. 90 บางกรณีกฎหมายกำหนดให้ยื่นเสียภาษีตอนครึ่งปี


เรียกแบบยื่นนี้ว่า ภ.ง.ด. 94 สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อเป็นการลดภาระภาษีที่ต้องชำระ การจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


สามารถกระทำให้จ่ายถูกลงได้ด้วยวิธีการลดหย่อนภาษีต่างๆ  การจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 แบบคือ


1.แบบหักค่าใช้จ่ายจริง เหมาะสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้าเอง เป็นการหักค่าใช้จ่ายตามจริงจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับรายได้


มาประกอบการยื่นแบบภาษีด้วย โดยคำนวณได้จาก รายได้– ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ  จากนั้นเงินได้สุทธิ × อัตราภาษี = เงินภาษีที่ต้องจ่าย


2.แบบเหมาจ่าย เหมาะสำหรับกิจการที่ซื้อมาขายไป คือเลือกจ่าย 60% ของรายได้เท่านั้นและไม่ต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายได้


ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากรายได้ที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนด รายได้ x อัตราภาษี


ดังนั้นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยทั่วไปคือกำไรสุทธิที่คำนวณตามเงื่อนไขที่กำหนด


แต่เพื่อความเป็นธรรมและอุดช่องว่างในการจัดเก็บภาษีเงินได้ จึงได้มีการบัญญัติจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล จากเงินได้หรือฐานภาษี ที่แตกต่างกันแบ่งเป็น


เงินได้หรือฐานภาษี


1.กำไรสุทธิคือผลกำไร ขาดทุน ขององค์กร


2.ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายคือรายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย


3.เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยคือ เกิดจากองค์กรที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย


4.การจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยคือ การจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไร ออกจากประเทศไทย


ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือVAT หากมีรายได้ตามเกณฑ์สามารถยื่นจดได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียกแบบยื่นว่า ภ.พ.30


เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการ ในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ


ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยอัตราที่ผู้ประกอบการจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยคือ7%

ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณได้จาก  ภาษีซื้อ-ภาษีขาย =ภาษีที่ต้องจ่าย ต้นทุนx7%    = ภาษีซื้อ ราคาขาย x7% = ภาษีขาย


ปรึกษาเรื่องบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาบัญชี


บริการยื่นเสียภาษี ร้านค้าออนไลน์ Shopee Lazada


ร้านค้าออนไลน์มีหลายรูปแบบแต่ที่ได้รับความนิยมทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน คือการใช้บริการร้านค้าออนไลน์


ผ่านแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นอย่างShopee Lazada ในด้านภาษี ผู้ประกอบการต้องสำรวจตนเองว่ามีรายได้เท่าไหร่และอยู่ในเกณฑ์


ที่จะต้องยื่นภาษีประเภทใด ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ยื่นภาษี สรรพากรก็มีวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคือผู้ประกอบการออนไลน์ทั่วไป


จะใช้วิธีเก็บภาษีแบบ e-Payment คิดจากจำนวนเงิน และจำนวนครั้งของเงินที่เขาบัญชี การฝาก หรือโอนโดยต้องมีเงินเข้าบัญชี 3,000 ครั้งต่อปี


การฝากหรือโอนรวมกันตั้งแต่400 ครั้ง และมียอดรวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปี หากเข้าเกณฑ์นี้ต้องเสียภาษีตามระเบียบที่กำหนด


แต่ในการเปิดร้านบน Shopee Lazada สามารถตรวจสอบได้ จากข้อมูลต่างๆที่บันทึกไว้บนแพลตฟอร์มเช่น ค่าธรรมเนียมการขาย


หากพบว่าเข้าเกณฑ์ภาษีเงินได้ก็จะต้องทำการเสียภาษีโดยที่ไม่ต้องรอให้เข้าเกณฑ์ของ e-Payment แต่อย่างไรก็ตาม


ผู้ประกอบการต้องทำการยื่นภาษีด้วยตนเองเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและไม่พบปัญหาในภายหลัง


การเปิดร้านขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างShopee Lazada


ในส่วนของบุคคลทั่วไป ควรมีการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องมี ในการใช้บริการแพลตฟอร์มเหล่านี้


เช่น ค่าธรรมเนียมการขายค่าธุรกรรมทางการเงิน ค่าขนส่งต่างๆ เพื่อให้ตั้งราคาสินค้าได้ถูกต้องไม่ขาดทุนเมื่อคำนวณภาษีแล้วเสร็จ


แต่หากเปิดร้านในรูปแบบนิติบุคคลค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะต้องยื่นเสียภาษีเรียกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือเงินภาษีที่ผู้จ่ายเงินจะหักออกจาก


เงินที่จะจ่ายให้กับผู้รับโดยผู้จ่ายเงินมีหน้าที่นำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งให้กับสรรพากรส่วนผู้รับเงินก็จะได้รับหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย


เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีกับสรรพากรว่าได้ชำระภาษี ในรูปแบบของภาษีหัก ณที่จ่าย ที่ทยอยจ่ายไว้แล้วในระหว่างปีนั้น เรียกแบบยื่นนี้ว่า ภ.ง.ด. 53 ซึ่งต้องยื่นทุกเดือน


บริการที่ปรึกษา ด้านภาษีอากร ผู้ประกอบการ


ร้านค้าออนไลน์Shopee Lazada ไม่ยื่นและชำระภาษีมีความผิดอย่างไร


หากผู้ประกอบการคนใดยื่นภาษีไม่ครบถ้วนล่าช้า ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการยื่นภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามกฎหมายกำหนด


หากฝ่าฝืนไม่ยอมชำระก็ต้องรับโทษทางอาญาด้วย ซึ่งมีบทลงโทษ ดังนี้


1.กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน)


ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี    


2.กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียกและปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป


นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี


เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี    


3.กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภ.ง.ด.90, 91 หรือ94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000บาท      


4.กรณีจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท


5.กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับยื่นแบบภาษีที่ไหนได้บ้าง


1.สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(สำนักงานสรรพากรเขต/อำเภอ )สำหรับการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91ผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง


2.ธนาคารพาณิชย์ไทยและสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด สำหรับการยื่นแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมเท่านั้น และมีภาษีที่ต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบฯ ดังนี้


3.ธนาคารพาณิชย์ไทย(ยกเว้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย) มีหลักเกณฑ์ดังนี้


-ใช้แบบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91 ฉบับที่พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ที่กรมสรรพากรจัดทำขึ้น และจัดส่งให้


-มีเงินภาษีต้องชำระ พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91


4.เฉพาะธนาคารกรุงไทยมีหลักเกณฑ์ดังนี้


-มีเงินภาษีต้องชำระ โดยต้องชำระทั้งจำนวน


-ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ หรือขอคืนเงินภาษี


5.ที่ทำการไปรษณีย์สำหรับการยื่นแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม เท่านั้นมีหลักเกณฑ์ดังนี้


-ผู้มีเงินได้ มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร


-ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบเช็ค หรือธนาณัติ (ตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวน)


โดยส่งไปที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400


6.ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซต์ www.rd.go.thโดยจะชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ หรือชำระผ่าน e-payment


อ้างอิงช้อมูลจากกรมสรรพากร


การยื่นภาษีและชำระภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ Shopee Lazada 


ถ้ามีรายได้เข้าเกณฑ์ที่กำหนดก็อย่านิ่งนอนใจให้รีบดำเนินการเรื่องภาษี ตามขั้นตอน หรือระเบียบของกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง


หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัย ต้องการคำปรึกษาหรือไม่สะดวกในการยื่นแบบภาษีในขั้นตอนใด สามารถติดต่อ สำนักงานบัญชี พีทูพี


เพื่อรับคำปรึกษาได้ หรือต้องการวางแผนภาษีเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ได้ดำเนินการด้านภาษีอย่างเหมาะสม


ลดข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเราเน้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไขการลดหย่อนทางภาษี ตามหลัก 5 ประการคือ


(1)รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี (2)รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี(3)รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง (4)การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและ(5)การกระจายรายได้

" สำนักงานบัญชี พีทูพี เราบริการท่านด้วยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์กว่า 25 ปี "


บริการรับจดทะเบียนบริษัทติดต่อ บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพีจำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ