views

รับปิดงบเปล่า ราคาถูกธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วต้องสรุปผลประกอบการปิดงบการเงินทุกปี เพื่อรักษาสถานะนิติบุคคล แม้ว่าจะไม่มีรายการทางบัญชี


หรือเรียกว่างบการเงินเปล่าก็ตาม การให้บริการรับปิดงบการเงินเปล่านั้นมีค่าใช้จ่ายในการจัดนำนำส่งซึ่งผู้ประกอบการอาจกังวลใจในค่าใช้จ่าย ว่าจะสูงสำหรับธุรกิจ


แต่รู้หรือไม่ว่าบริการรับปิดงบเปล่า ไม่ได้แพงอย่างที่คิด สำนักงานบัญชี พีทูพี รับปิดงบเปล่าแบบครบวงจร ราคาถูกย่อมเยา เริ่มต้นแค่หลักพัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการธุรกิจ


บทความนี้จึงจะมาแนะนำแนวทางในการเลือกบริษัทรับปิดงบเปล่า ราคาถูกในแง่มุมที่น่าสนใจ จะมีอะไรที่ต้องรู้บ้าง มาหาคำตอบกันได้เลย


ปรึกษาการปิดงบการเงิน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

 

  แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัดสารบัญ

อธิบายความหมายของบริการรับปิดงบเปล่าราคาถูก

การปิดงบเปล่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับปิดงบเปล่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาบริการรับปิดงบเปล่าราคาถูก มีอะไรบ้าง

สรุป


อธิบายความหมายของบริการรับปิดงบเปล่าราคาถูก

ความหมายของคำว่างบเปล่าคือ งบการเงินที่จัดทำขึ้นสำหรับกิจการที่ยังไม่มีรายได้ ค่าใช้จ่ายหรือรายการเคลื่อนไหวใด ๆ ในช่วงระยะตลอดปี


ตามกฎหมายแล้วกิจการที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่ง ไม่ว่าจะมีรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตามจะต้องจัดทำงบการเงินประจำปีให้ถูกต้องตามกฎหมาย


จึงจำเป็นที่ต้องปิดงบเปล่าในปีนั้นๆ แต่สำหรับกิจการขนาดเล็กหรือกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินการอาจจะไม่มีเวลาหรือความรู้ในการจัดทำงบการเงินเอง


จึงมีบริการรับปิดงบเปล่าเกิดขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการเหล่านี้ซึ่งการปิดงบเปล่าโดยปกติแล้วราคาค่าบริการจะพอ ๆ กับการปิดงบการเงินทั่วไปซึ่งค่าบริการอาจสูงสำหรับหลาย ๆ กิจการ


สำนักงานบัญชีพีทูพี จึงหาทางออกให้บริการปิดงบเปล่านี้ในราคาถูกเพื่อให้เจ้าของกิจการที่มีความประสงค์อยากใช้บริการนี้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ด้วยเพราะส่วนใหญ่กิจการพึ่งเริ่มต้น


เมื่อเจ้าของกิจการพึงพอใจกับงานบริการที่ได้รับสำนักงานบัญชีก็มักจะใช้บริการสำนักงานบัญชีแห่งนั้นในระยะยาวอีกด้วยจึงถือเป็นงานบริการอย่างนึงที่ใช้เพื่อโปรโมต


ช่วยให้เจ้าของกิจการตัดสินใจใช้บริการจากสำนักงานบัญชีง่ายขึ้น ช่วยผู้ประกอบการนิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วปิดงบการเงินประจำปี ให้บริการจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำเอกสารทางบัญชีการบันทึกบัญชี


ไปจนถึงการจัดทำงบการเงิน และยื่นแบบภาษีโดยผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตามจำนวนรายการบัญชี และระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งจะขึ้นอยู่ขนาดของธุรกิจเป็นหลัก


ปรึกษาการปิดงบการเงิน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตการปิดงบเปล่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

1.งบไม่มีรายละเอียดต้นงวดยกมาที่เป็นสาระสำคัญ คือ งบการเงิน ณ สิ้นปีไม่มีรายการค้างชำระหรือค้างรับที่สำคัญ เช่น หนี้สินค้างชำระ เงินค้างรับ เป็นต้น


ตัวอย่างเช่น กิจการ Aมีหนี้สินค้างจ่ายจากงวดก่อนหน้า 100,000 บาท หากกิจการ A ไม่ดำเนินกิจการแล้ว และไม่มีรายการอื่นใดที่เป็นสาระสำคัญ กิจการ Aจะต้องปิดงบเปล่า โดยนำหนี้สินค้างจ่าย 100,000 บาทมาบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงิน


2.ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท กิจการที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาท จะต้องปิดงบการเงินตามปกติเนื่องจากกิจการที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาทถือว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงจึงจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างละเอียด


3.ต้องไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารนิติบุคคล คือการปิดงบเปล่าต้องไม่มีรายการฝาก-ถอนเงินในบัญชีธนาคารของกิจการหากมีรายการเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคาร จะถือว่าเป็นงบการเงิน


เนื่องจากรายการเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคารเป็นรายการที่เกิดขึ้นในช่วงปีบัญชีปัจจุบันจึงจำเป็นต้องนำมาบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินปกติ


4.สำหรับ หจก. ที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้าน และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30 ล้านและมีทรัพย์สินรวมไม่เกิน 30 ล้าน หจก.ประเภทนี้สามารถเลือกปิดงบเปล่าได้ โดยแบ่งเงื่อนไขเป็น 2 แบบ


คือ (1) หากส่งงบให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเซ็นในการรับรองและแสดงความเห็น (2) หากส่งงบให้กับกรมสรรพากรจะต้องมีผู้สอบบัญชีภาษีอากรเซ็นรับรองงบการเงินที่ถูกต้อง


5.งบมียอดสินค้าคงเหลือ แม้ว่าจะไม่มีรายการซื้อ-ขายระหว่างปีแต่งบที่มีสินค้าคงเหลือจะต้องตรวจสอบและบันทึกรายการปรับปรุงเกี่ยวกับรายการตัวอย่างเช่น กิจการ Bมีสินค้าคงเหลืออยู่ 100,000 บาท


หากกิจการ B ไม่ดำเนินกิจการแล้วและไม่มีรายการอื่นใดที่เป็นสาระสำคัญ แต่มียอดสินค้าคงเหลือ กิจการ B จะต้องปิดงบเปล่าโดยตรวจสอบและบันทึกรายการปรับปรุงเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ


6.งบที่มียอดยกมาจำนวนมาก เช่น เงินจ่ายล่วงหน้ายกมา ลูกหนี้เจ้าหนี้ยกมาจะต้องตรวจสอบและบันทึกรายการปรับปรุงเกี่ยวกับรายการเหมือนยอดสินค้าคงเหลือตัวอย่างเช่น กิจการ Cมีเงินจ่ายล่วงหน้ายกมา 100,000 บาท


หากกิจการ C ไม่ดำเนินกิจการแล้ว และไม่มีรายการอื่นใดที่สาระสำคัญแต่มียอดเงินจ่ายล่วงหน้ายกมา กิจการ C จะต้องปิดงบเปล่าโดยตรวจสอบและต้องมีการบันทึกรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับเงินจ่ายล่วงหน้า


ปรึกษาการปิดงบการเงิน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการรับวางระบบบัญชี


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับปิดงบเปล่า

การปิดงบเปล่าผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามกำหนดเพื่อยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรจะมีเอกสารอะไรบ้างมาดูกัน


1.เอกสารสำคัญของบริษัทเอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันสถานะของบริษัท เช่น ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท ข้อบังคับบริษัท(ถ้ามี) รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท (ถ้ามี)


บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ล่าสุด) หนังสือรับรองบริษัท(ล่าสุด) วัตถุประสงค์บริษัท แบบ ภ.พ.01 (จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษ


2.เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน หลักฐานอื่นๆ เช่น บันทึกรายรับ-รายจ่า


3.เอกสารภาษีเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับภาษี เช่น แบบ ภพ.30 ของปีปัจจุบัน (ถ้ามี) แบบภงด.1 / แบบ ภงด.3 / แบบ ภงด.53 / แบบ ภงด51 และ แบบ ภงด. อื่นๆ ของปี ปัจจุบัน


4.เอกสารธนาคารเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของกิจการ เช่น สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารสำเนา BankStatement


5.เอกสารอื่นๆเช่น ใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับการจดทะเบียนจดตั้งบริษัท กรณีกิจการที่เคยยื่นงบการเงินแล้วในปีก่อน ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ งบการเงิน / งบทดลอง / รายละเอียดประกอบงบการเงินของปีก่อน แบบ ภงด.50 ปีก่อน


ปรึกษาการปิดงบการเงิน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด ปรึกษาฟรี


ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาบริการรับปิดงบเปล่าราคาถูก มีอะไรบ้าง

การปิดงบเปล่าเป็นบริการใช้เพื่อรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกิจการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการกำลังมองหาบริการรับปิดงบเปล่าราคาถูกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้บริการควรพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาบริการรับปิดงบเปล่า ดังนี้


1.ประเภทกิจการประเภทกิจการที่แตกต่างกันจะมีโครงสร้างบัญชีและข้อมูลทางการเงินที่แตกต่างกันออกไปส่งผลให้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการปิดงบเปล่าแตกต่างกันไปด้วย


โดยทั่วไปแล้วกิจการขนาดเล็กจะมีค่าใช้จ่ายในการปิดงบเปล่าน้อยกว่ากิจการขนาดใหญ่เนื่องจากมีจำนวนรายการบัญชีและข้อมูลทางการเงินน้อยกว่า


2.ข้อมูลทางการเงินความซับซ้อนของข้อมูลทางการเงินมีผลต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการปิดงบเปล่ากิจการที่มีข้อมูลทางการเงินที่เรียบง่ายและชัดเจน จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ากิจการที่มีข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อน


3.เงื่อนไขการปิดงบเปล่าเงื่อนไขการปิดงบเปล่าที่แตกต่างกันมีผลต่อระยะเวลาการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปแล้ว กิจการที่ไม่ต้องดำเนินกิจการ หรือกิจการที่พึ่งเปิดใหม่


และมีเงื่อนไขการปิดงบเปล่าที่ง่ายจะใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการปิดงบเปล่าน้อยกว่ากิจการทั่วไปหรือกิจการที่มีเงื่อนไขการปิดงบเปล่าที่ยุ่งยาก


4.โปรโมชั่นและส่วนลดบางบริษัทสำนักงานบัญชีรับปิดงบเปล่าอาจมีโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษผู้ประกอบการควรเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขของแต่ละสำนักงานก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ


ปรึกษาการปิดงบการเงิน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  รับวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ


สรุป

บริการรับปิดงบเปล่าราคาถูกเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการปิดงบการเงินโดยผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชี


หรือผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือสำนักงานบัญชี พีทูพี ที่ให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักบัญชี


ปรึกษาการปิดงบการเงิน

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  ปรึกษาปัญหาบัญชี หมดกังวลทุกปัญหาเรื่องบัญชี


บทความที่น่าสนใจ