views

สภาวิชาชีพบัญชี


องค์กรที่เสริมสร้าง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชี และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


(๑)ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

(๒)ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ระหว่างสมาชิก

(๓)กำหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

(๔)กำหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

(๕)รับขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

(๖)รับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา

บทความที่น่าสนใจ