views

จดทะเบียน หจก 

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน หจก

เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการ มีผู้ร่วมลงทุนสร้างกิจการใหม่หรือต่อยอดกิจการให้เติบโตยิ่งกว่าเดิม เป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ มากขึ้น และยังสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร


ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า ให้เข้ามาซื้อสินค้า หรือบริการ มากขึ้น ด้วยสำหรับ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือจดทะเบียน หจกมีทั้งรายละเอียดที่เหมือนและแตกต่างกันการที่จะเลือกจดทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่งผู้ประกอบการควรศึกษาให้เข้าใจดังข้อมูลที่จะสรุปต่อไปนี้


ปรึกษา จดทะเบียน หจก

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการรับตรวจสอบบัญชี


ห้างหุ้นส่วนคืออะไร

ห้างหุ้นส่วน เป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจอยู่ในบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยมี  2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญคืออะไร

ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน คือ รูปแบบองค์กรธุรกิจที่เป็นการตกลงกันเข้าร่วมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และมีการแบ่งผลกำไรร่วมกัน โดยเป็นการลงทุนด้วยเงินทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือด้วยแรงงาน

 

การจัดการธุรกิจของห้างหุ้นส่วนสามัญ

กำหนดให้มีหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียว หลายคน และจัดการหุ้นส่วนด้วยเสียงข้างมาก กรณีไม่ได้กำหนดให้ใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการไว้ให้ถือว่าหุ้นส่วนทุกคนสามารถจัดการงานของห้างหุ้นส่วนได้ทุกคน

 

ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก การกระทำที่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งกระทำลงไป ถือว่าการกระทำนั้นผูกพันผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ต้องรับผิดร่วมกันในหนี้อันได้ก่อให้เกิดขึ้นโดยไม่จำกัดจำนวน


และความรับผิดต่อผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันการกระทำที่เกินขอบเขต อำนาจของผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทำการจัดการงานนอกสั่ง


ข้อจำกัดของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้าม หุ้นส่วนคนใดประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีสภาพเดียวกับห้างหุ้นส่วนสามัญกิจการดังกล่าวนั้นแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ว่ากิจการนั้นจะกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นเองหรือกระทำเพื่อประโยชน์บุคคลอื่นและการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนคนอื่นๆ


ปรึกษา จดทะเบียน หจก

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


บริการวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร


ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนคืออะไร

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทำให้ห้างหุ้นส่วนสามัญมีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้เป็นเจ้าของในการจดทะเบียน จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้


1.ชื่อห้างหุ้นส่วน


2.วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน


3.ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา


4.ชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน


5.ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ


6.ข้อจำกัดอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการบางประการ(ถ้ามี)


7.ตราของห้างหุ้นส่วน


8.ข้อความอื่นใดที่เห็นว่าเป็นประโชชน์หรือสมควรให้ประชาชนทราบ


ทุนในการดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน มีลักษณะของทุนในการคำเนินกิจการเหมือนกับห้างหุ้นส่วนสามัญประกอบด้วย เงิน ทรัพย์สิน และแรงงาน


การจัดการธุรกิจของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

กำหนดให้มีหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียว หลายคน และจัดการหุ้นส่วนด้วยเสียงข้างมาก กรณีไม่ได้กำหนดให้ใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการไว้ ให้ถือว่าหุ้นส่วนทุกคนสามารถจัดการงานของห้างหุ้นส่วนได้ทุกคน


ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก การกระทำที่หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งกระทำลงไป ถือว่าการกระทำนั้นผูกพันผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ต้องรับผิดร่วมกันในหนี้อันได้ก่อให้เกิดขึ้นโดยไม่จำกัดจำนวน


ความรับผิดต่อผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันการกระทำที่เกินชอบเขตอำนาจของผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นการกระทำการจัดการงานนอกสั่ง


ข้อจำกัดของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

มีข้อจำกัดของผู้เป็นหุ้นส่วนเหมือนกับผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนคือ ห้าม หุ้นส่วนคนใดประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีสภาพเดียวกับห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน


กิจการดังกล่าวนั้นแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่ว่ากิจการนั้นจะกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นเอง หรือกระทำเพื่อประโยชน์บุคคลอื่น และการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนคนอื่นๆ


แต่มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นอีกประการคือ ห้ามเข้าไปเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนอื่นที่มีสภาพดุจเดียว และเป็นการแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนเดิม ไม่ว่าเป็นประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น


ปรึกษา จดทะเบียน หจก

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

แนะนำอ่านบริการ ที่ปรึกษาภาษี


ห้างหุ้นส่วนจำกัดคืออะไร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ รูปแบบองค์กรธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนมีสภาพเป็นนิติบุคคลสัญญาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งกำไรอันพึงจะได้จากกิจการที่ทำ

ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด มี 2 จำพวกได้แก่ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ และ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ


ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจะรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนกำหนดการลงหุ้นไว้


2.ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดจะรับผิดต่อหนี้สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยไม่จำกัดเฉพาะส่วนที่ตนลงหุ้นไว้ (รับผิดโดยไม่จำกัดจำนวน)


รายการที่ต้องจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจำกัด

รายการที่ต้องจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมือนกับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

1.ชื่อห้างหุ้นส่วน


2.วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน


3.ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา


4.ชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน


5.ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ


6.ข้อจำกัดอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการบางประการ(ถ้ามี)


7.ตราของห้างหุ้นส่วน


8.ข้อความอื่นใดที่เห็นว่าเป็นประโชชน์หรือสมควรให้ประชาชนทราบ

 

ปรึกษา จดทะเบียน หจก

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc

อ่านรายละเอียดโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

ทุนในการดำเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดอาจลงหุ้นด้วย เงิน ทรัพย์สิน แรงงาน


2.หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดลงหุ้นด้วย เงิน ทรัพย์สิน ไม่สามารถลงหุ้นด้วยแรงงานได้


การจัดการธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัด

หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งไม่ได้กำหนดจำนวนคน แต่กำหนดว่าหุ้นส่วนผู้จัดการต้องเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด


ข้อจำกัดของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดห้ามผู้เป็นหุ้นส่วนคนใด ไปประกอบกิจการค้าขายหรือไปเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดที่มีสภาพเช่นเดียวกัน


และเป็นการแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเป็นหุ้นส่วนอยู่ไม่ว่าเพื่อประ โชชน์ของตนหรือผู้อื่น ถ้ากิจการดังกล่าวเป็นผลเสียหายต่อห้างหุ้นส่วนเดิม


ผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเว้นจากได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนคนอื่นๆ ทุกคน


ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดสามารถประกอบกิจการค้าขายที่มีสภาพดุจเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนที่ตนเป็นหุ้นส่วนอยู่ได้แต่มีข้อห้ามอื่นๆ ดังนี้

1. ห้ามเข้าไปดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยเด็ดขาด


2. ห้ามใช้ชื่อของหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดระคนไปกับชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด


3. หุ้นส่วนจำกัดจะต้องรับผิดชอบสูงขึ้นถ้าได้แสดงให้บุคคลภายนอกได้ทราบว่าตนลงทุนมากกว่าความเป็นจริง


4. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดมีสิทธิรับกำไรจากการดำเนินงานแต่ไม่มีสิทธิรับเงินปั่นผล


5. เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดตราบใดที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดยังไม่เลิกกัน

 


ปรึกษา จดทะเบียน หจก

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และจดทะเบียน หจก

หากท่านเจ้าของกิจการทราบข้อมูลเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนประเภทต่างๆ เป็นอย่างดีแล้วทั้งห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง ณ สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง


ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั่วประเทศ หรือติดต่อ บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี เราให้คำปรึกษา เรื่องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและจดทะเบียน หจก


เบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือในส่วนของบริการดำเนินการจดทะเบียน เพียงแค่ท่านผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ในขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่เราดูแลให้ทั้งหมด สะดวกสบาย ครบจบในที่เดียว


เราจะดูแลให้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการวางแผนการพูดคุยทำความเข้าใจกันระหว่างหุ้นส่วน ขั้นตอนด้านข้อกฎหมายต่างๆ ก่อนจดทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์


หรือหากท่านผู้ประกอบการมีปัญหาในส่วนอื่นๆ ของการดำเนินธุรกิจ เช่น งบการเงิน การบัญชี ภาษีอากรการขายออนไลน์ การจดทะเบียนในส่วนอื่นๆ เราก็ยินดีดูแลให้ ด้วยความรู้ความชำนาญจากทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 25 ปี


ปรึกษา จดทะเบียน หจก

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับทำบัญชี ราคาที่ประหยัด

บทความที่น่าสนใจ